Tải bản đầy đủ

Tài liệu Bài tập tổng hợp phay đòn kẹp docx

BAØI SOÁ 8


BA
BA
Ø
Ø
I TA
I TA
Ä
Ä
P TO
P TO
Å
Å
NG HÔ
NG HÔ
Ï
Ï
P
PPHAY
PHAY
Ñ
Ñ
O
O
Ø
Ø
N KE
N KE
Ï
Ï
P
P
`
TRƯỜNG ĐHSPKT
KHOA CTM
BM:Thực hành nghề
THỰC HÀNH PHAY
BÀI TA
Ä
P TỔNG HƠ
Ï
P
Môn học: Phay
Mã MH :
Tín chỉ :
Bài tập : 09
Nguyễn Văn Phướ
c
A
C
C
B
B
A
ĐÒN KẸP
SL


Tên gọi
Bảng vẽ số
Vật liệu
STT
Kích thước phôi
Ghi chú
Tỉ lệ: 3:4
25 x 25 x 80
1
C45
1
Thân
1
1
1
Mỏ kẹp phải
Mỏ kẹp trái
Vít chìm M8 x
40
C45
C45
2
3
4
25 x 25 x 40
25 x 25 x 40

3,2

Dung sai:
± 0,1
1
3
2
1
4
3
2
A
C
C
B
B
A
1
3
2
1
4
3
2
QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG
CHI TIẾT ĐÒN KẸP
NGUYÊN CÔNG 1:
NGUYÊN CÔNG 2:
NGUYÊN CÔNG 3:
NGUYÊN CÔNG 4:
NGUYÊN CÔNG 5:
NGUYÊN CÔNG 6:
NGUYÊN CÔNG 7:
NGUYÊN CÔNG 8:
NGUYÊN CÔNG 9:
NGUYÊN CÔNG 10:
NGUYÊN CÔNG 11:
NGUYÊN CÔNG 12:
NGUYÊN CÔNG 13:
NGUYÊN CÔNG 14:
NGUYÊN CÔNG 15:
NGUYÊN CÔNG 7:
NGUYÊN CÔNG 8:
NGUYÊN CÔNG 9:
CHI TIẼT 1:
NGUYÊN CÔNG 1:
NGUYÊN CÔNG 2:
NGUYÊN CÔNG 3:
NGUYÊN CÔNG 4:
NGUYÊN CÔNG 5:
NGUYÊN CÔNG 6:
CHI TIẼT 3:
CHI TIẼT 2:
NGUYÊN CÔNG 1:
NGUYÊN CÔNG 2:
NGUYÊN CÔNG 3:
NGUYÊN CÔNG 4:
NGUYÊN CÔNG 5:
NGUYÊN CÔNG 6:
NGUYÊN CÔNG 7:
NGUYÊN CÔNG 8:
NGUYÊN CÔNG 9:
NGUYÊN CÔNG 10:
CHI TIE
CHI TIE
Á
Á
T 1
T 1


QUI TRÌNH COÂNG NGHE
QUI TRÌNH COÂNG NGHE
Ä
Ä
GIA
GIA
COÂNG
COÂNG
Ñ
Ñ
O
O
Ø
Ø
N KE
N KE
Ï
Ï
P
P
n
¾Ø50
45
±0.1
h
80
±1
PHAY MA
Ë
T
PHA
Ú
NG 1
Máy Dao Đồ gá n s t
6T10
Þ63
Ê tô 90 29 1.5
NGUYEÂN COÂNG 1
80
1
0.1

50
h
PHAY MAậT PHANG 2 VUONG GOC MAậT PHANG 1
Mỏy Dao gỏ n s t
6T10
ị63
ấ tụ 90 29 1.5
NGUYEN CONG 2
n
80
±1
20
±0.05
h
PHAY MẶT PHẲNG 3 VUÔNG GÓC
VỚI MẶT PHẲNG 1
Máy Dao Đồ gá n s t
6T10
Þ63
Ê tơ 90 29 1.5
NGUYÊN CÔNG 3
n
40
±0.05
80
±1
20
h
PHAY MẶT PHẲNG 4 VUÔNG GÓC
VỚI MẶT PHẲNG 3
Máy Dao Đồ gá n s t
6T10
Þ63
Ê tơ 90 29 1.5
NGUYÊN CÔNG 4
n
78
±0.1
PHAY MẶT PHẲNG 5 VUÔNG GÓC VỚI MẶT 1, 2, 3, 4.
Máy Dao Đồ gá n s t
6T10
Þ63
Ê tơ 90 29 1.5
NGUYÊN CÔNG 5
n
76
±0.05
PHAY MẶT PHẲNG 6 VUÔNG GÓC VỚI MẶT 1, 2, 3, 4.
Máy Dao Đồ gá n s t
6T10
Þ63
Ê tơ 90 29 1.5
NGUYÊN CÔNG 6
21

PHAY BAÄC 21 ×13 NGHIEÂNG 5 Β(1 )
Máy Dao Đồ gá n s t
6T10
Þ63
Ê tô 90 29 1.5
NGUYEÂN COÂNG 7
21

13
PHAY BAÄC 21 ×13 NGHIEÂNG 5 Β(2 )
Máy Dao Đồ gá n s t
6T10
Þ16
Ê tô 90 29 1.5
NGUYEÂN COÂNG 8
21

n
50°
PHAY GOÙC NGHIEÂNG 50 Β (1 )
Máy Dao Đồ gá n s t
6T10
Þ25
Ê tô 180 31.5 1.5
NGUYEÂN COÂNG 9
n
50°

21
PHAY GOÙC NGHIEÂNG 50 Β (2 )
Máy Dao Đồ gá n s t
6T10
Þ25
Ê tô 180 31.5 1.5
NGUYEÂN COÂNG 10
n
26
14
20
¾10
Máy Dao Đồ gá n s t
2M12
Þ10
Ê tô
NGUYEÂN COÂNG 11
K
hoan 2 loã Þ10
n
Máy Dao Đồ gá n s t
6T10
Þ12
Ê tô 410 29 2
NGUYEÂN COÂNG 12
PHAY RAÕNH 12 X 26
n
Máy Dao Đồ gá n s t
6T10
Þ20
Ê tô 260 29 2
NGUYEÂN COÂNG 13
PHAY RAÕNH 20 X 26 X 12
Máy Dao Đồ gá n s t
2M12
Þ6.8
Ê tô
NGUYEÂN COÂNG 14
KHOAN LOÃ Þ6,8
35°
4
8.2
Máy Dao Đồ gá n s t
6T10
Þ8
Ê tô 800 1.5
NGUYEÂN COÂNG 15
PHAY RAÕNH 8,2 X 4
QUI TRèNH CONG NGHE GIA CONG
ẹOỉN KEẽP


CHI TIE
CHI TIE


T 2
T 2
n
¾Ø50
22
Máy Dao Đồ gá n s t
6T10
Þ63
Ê tô 90 29 1.5
NGUYEÂN COÂNG 1
PHAY MA
Ë
T PHA
Ú
N
G 1
n
¾Ø50
20±
0.05
Máy Dao Đồ gá n s t
6T10
Þ63
Ê tô 90 29 1.5
NGUYEÂN COÂNG 2
PHAY MA
Ë
T PHA
Ú
N
G 2
n
Máy Dao Đồ gá n s t
6T10
Þ63
Ê tô 90 29 1.5
NGUYEÂN COÂNG 3
PHAY MA
Ë
T PHA
Ú
N
G 3
Máy Dao Đồ gá n s t
6T10
Þ63
Ê tô 90 29 1.5
NGUYEÂN COÂNG 4
PHAY MA
Ë
T PHA
Ú
N
G 4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×