Tải bản đầy đủ

Tài liệu cum tu chi muc dich docx

Để tiếp nối chuỗi cấu trúc về cụm từ và mệnh đề trong câu, Global Education xin giới
thiệu với các bạn cách sử dụng cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích. Hi vọng bài học sẽ là
nguồn tư liệu bổ ích trong quá trình bạn tự ôn luyện TOEIC.
I. Phrases of purpose (Cụm từ chỉ mục đích)


 !"#$"#%&%#$
"'#'#$
()%*+
S + V + to-infinitive
S + V + in order to + V (bare- infinitive) Để

S + V + so as to + V (bare- infinitive)
,-./&+
• 0%1#'1#.''1&-&-
• 0%1#'1#%&%#.''1&-&-
• 2&#&'#%&-&%'&'%&/%/1'#'#.%#3&'&/
4.5

 !"'#'#$#6


"
#%&%##$
,-./&+
• 7&#.&%/1'#'##''&'
• 2&'&'%'#'##8/&&-
II. Clauses of purpose (Mệnh đề chỉ mục đích)
9:

;<=>=? !+"'#$"#%&%$
()%*+
S+ V + so that/ in order that + S + will/ would + V (bare-infinitive)
can/ could
may/ might
,-./&+
• 0%1//1&'#'1,/'#%&%008&&%@#
• 0%1#'1'#0.''&&-
• 2&%%&'#&A#/B''&%
C=D+5E5:

;3F:

;<G=?
.%'&'#8.%.#'&
Mời các bạn thực hành bài tập sau:
Make a new sentence with a sentence from column A and one from column B. Use “to, in
order to” or “so as to”
A B
0%%&
4H&###88#%##'
I0B'3#&1
JC1./&&.#&
K0.#&#&.#/&'#
LM&'88%&A#%A&&&'
N0'###.#&'
OP/#8&A%&' #A &&
0A##%#8#%#/1
H&BA#&#/
0A&#%&.#%1%&&'#/&
0BA#&/&8#%&&&
&0A&#'&&&.%&&&%
8H&BA#&&8/##%'%1
  7&  B  A  #  &  &%%.&  A/&  '&  A'
A#%
&#8' #&
QM#%&#&%#
RH&A#%&A%/#&'
M&1A##./&&&.%#@&&
2&A&#&%&8##//%&'/'
@2&#&'BA#8#%&##
S&1'+
T+0%%&#%&%not to/ so as not to/ not to&/&8#%&&&
4T8+H&###88#%##'so as not to/ in order not to/ not to&&8/##%'%1
IT+0B'3#&1to/ so as to/ in order to#%#8#%#/1
JT+C1./&&.#&in order not to/ so as not to &&%%.&A/&'&A'
A#%
KT+0.#&#&.#/&'#to/ so as to/ in order to%&.#%1%&&'#/&
LT+M&'88%&A#%A&&&'so as to/ in order to/ to#./&&&.%#@&&
NT&+0'###.#&'to/ so as to/ in order to'&&&.%&&&%
OT@+P/#8&A%&'#A&&&#8' #&in order not to/so as not to/ not
to8#%&##
QT+M#%&#&%#to/ in order to/ so as to&%&8##//%&'/'
RT+H&A#%&A%/#&'so as not to/ in order not to/ not to&#/

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×