Tải bản đầy đủ

Tài liệu Xác định cường độ thoát hơi nước bằng phương pháp cân nhanh doc

Bài thực hành14

Xác định cường độ thoát
hơi nước bằng phương
pháp cân nhanh


1. Nguyên tắc của phương pháp
Thoát hơi nước là một quá trình
sinh lí quan trọng. Đó là động lực
trên - động lực hút nước từ rễ lên
lá. Thoát hơi nước còn làm giảm
nhiệt độ bề mặt lá. Vì vậy những
cây ưa sáng thường có cường độ
thoát hơi nước cao hơn những cây
ưa bóng.
Cường độ thoát hơi nước được tính
bằng lượng nước thoát ra trên một
đơn vị diện tích lá trong một đơn vị
thời gian: gam nước /dm2.giờ
2. Đối tượng và dụng cụ thí nghiệm

- Cành cây có nhiều lá lấy từ các
cây ngoài sáng và cây trong bóng
- Ông thuỷ tinh chữ U
- Cân kĩ thuật chính xác đến 0,01
gam
- Bông không thấm nước
- Kéo hoặc dao sắc
- Đồng hồ bấm giây
- Khoan lá
3. Các bước tiến hành
Cách cắt cành lá: Uốn cành trong
chậu nước, cắt đoạn cành ngập
trong nước (theo hình), sau đó đưa
cành vào ống thuỷ tinh hình chữ U
đã có sẵn nước, dùng bông bọc
xung quanh cành và nút kín hệ
thống. Xác định trọng lượng của cả
cành cây và ống chữ U, gọi trọng
lượng này là Po. Sau đó để lá thoát
hơi nước dưới cùng một điều kiện
nhiệt độ, ánh sáng, tốc độ gió. Xác
định trọng lượng của cành và ống
chữ U trong thời gian 30, 60, 90
phút, ta được P30, P60, P90. Ta
tính được lượng nước thoát của
cành lá trung bình của 1 phút như
sau:
P = ((Po - P30)/30 + (Po - P60)/60
+ (Po - P90)/90)/3
Tính diện tích lá: Dùng phương
pháp cân
Cắt toàn bộ lá thí nghiệm, bỏ
cuống, cân, gọi trọng lượng này là
g.
Dùng khoan lá khoan khoảng 10 -
30 bản lá (tuỳ thuộc vào kích thước
của khoan). Cân các bản khoan
này, gọi trọng lượng là g' . Tính
diện tích các bản khoan lá dựa trên
đường kính của khoan, gọi diện


tích này là S' (dm2). Diện tích lá thí
nghiệm (S) sẽ là:
S = (S' . g)/ g' (dm2)
Cuối cùng cường độ thoát hơi nước
(T) sẽ là:
T = (P . 60)/S (gam nước / dm2.
giờ)
4. Kết luận: So sánh kết quả thí
nghiệm và nhận xét.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×