Tải bản đầy đủ

Tài liệu Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu Chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề ppt

Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban
hành mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu
Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu Chứng chỉ
nghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng,
chứng chỉ nghề

Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Dạy nghề
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Đào tạo nghề
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận

Các bước
Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1
Cơ sở dạy nghề gửi mẫu phôi bằng, phôi chứng chỉ nghề,

mẫu phôi bản sao bằng và chứng chỉ nghề (mỗi loại 03 bản)
về Tổng cục Dạy nghề.
2. Bước 2
Tổng cục Dạy nghề xác nhận (Mẫu phôi bằng, phôi chứng
chỉ nghề, mẫu phôi bản sao bằng và chứng chỉ nghề được
lưu giữ tại Tổng cục Dạy nghề, Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội, nơi có trụ sở chính của cơ sở dạy nghề và
tại cơ sở dạy nghề để quản lý).
Tên bước Mô tả bước
3. Bước 3
Cơ sở dạy nghề tổ chức in và sử dụng để cấp bằng, chứng
chỉ nghề cho người học nghề.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
Mẫu phôi bằng, phôi chứng chỉ nghề, mẫu phôi bản sao bằng và chứng
chỉ nghề
Số bộ hồ sơ: 03
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu phôi bằng
Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐT
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
2. Mẫu phôi chứng chỉ nghề
Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐT
3. Mẫu phôi bản sao bằng
Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐT
4. Mẫu phôi bản sao chứng chỉ nghề
Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐT
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×