Tải bản đầy đủ

MÂU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ - TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNGKIẾN TRÚC TỔNG THỂ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KHUNG KIẾNTRÚC TỔNG THỂ FEA CHO HAWAII


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ
1. Họ và tên học viên: Ngô Doãn Lập 2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 28/07/1985 4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 905/QĐ-ĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2010
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG
KIẾN TRÚC TỔNG THỂ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KHUNG KIẾN
TRÚC TỔNG THỂ FEA CHO HAWAII
8. Chuyên ngành: Quản lý hệ thống thông tin
9. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ái Việt
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
a. Tổng hợp và làm rõ khái niệm Kiến trúc Tổng thể, cung cấp cái nhìn tổng quan về
Kiến trúc Tổng thể, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Kiến
trúc Tổng thể cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
b. Tìm hiểu,tổng hợp và trình bày tổng quan một số phương pháp luận xây dựng Kiến

trúc Tổng thể nổi tiếng trên thế giới cũng như ở Việt Nam như Zachman, TOGAF,
FEA, VNU-ITI.
c. Tìm hiểu kiến trúc tổng thể Hawaii được xây dựng dựa trên khung kiến trúc FEA.
d. Đưa ra một số kiến nghị, đề xuất khi xây dựng kiến trúc Tổng thể cho các cơ quan
tổ chức và doanh nghiệp tại Việt nam
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
a. Xây dựng mô hình kiến trúc Tổng thể cho phù hợp với đặc thù của Việt Nam
b. Nghiên cứu ứng dụng các mô hình Kiến trúc Tổng thể trên thế giới tại các cơ quan,
tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Ngày 20 tháng 05 năm 2013
Xác nhận của cán bộ hướng dẫn
(Kí và ghi rõ họ tên)
Ngày 20 tháng 05 năm 2013
Học viên
(Kí và ghi rõ họ tên)
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
THE INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Ngo Doan Lap 2. Sex: Male
3. Date of birth: 28/07/1985 4. Place of birth: Ha Noi
5. Admission decision number: 905/QĐ-ĐT Dated: 22/10/2010
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: STUDY ENTERPRISE ARCHITECTURE
METHODOLOGIES AND FEA CASE STUDY FROM HAWAII’S ENTERPRISE
ARCHITECTURE.
8. Major: Information Systems Management 9. Code: Specialized pilot training
10. Supervisors: Dr. Nguyen Ai Viet
11. Summary of the findings of the thesis:
a. Provide an overview of Enterprise Architecture (EA) by summarizing and
clarifying the terms and concepts of EA. The role of EA for enterprise is also
emphasized.
b. Some famous EA methodologies are investigated and presented such as Zachman,
TOGAF, FEA, and VNU-ITI.
c. Case study research: Hawaii’s Enterprise Architecture based on FEA framework.
d. Propose some ideals to build EA in Vietnam.
12. Practical applicability, if any:
13. Further research directions, if any:
a. Research to propose Enterprise Architecture model to suitable in the Vietnamese
context.
b. Research to apply the EA models at enterprises(the broadest meaning) in Vietnam
14. Thesis-related publications:
(List them in chronological order)
Date: 20/05/2013
Signature: …………………
Date: 20/05/2013
Signature: …………………
Full name: ……………… Full name: ………………

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×