Tải bản đầy đủ

MẪU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ Nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúctổng thể, đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ
1. Họ và tên học viên: Đoàn Hữu Hậu 2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 07/05/1981 4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 3286/SĐH, ngày 15 tháng 11 năm 2010
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúc
tổng thể, đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại Việt Nam.”
8. Chuyên ngành: Quản lý hệ thống thông tin
9. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ái Việt
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
a. Tổng hợp và làm rõ khái niệm Kiến trúc Tổng thể, cung cấp cái nhìn tổng quan về
Kiến trúc Tổng thể, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Kiến
trúc Tổng thể cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
b. Tìm hiểu,tổng hợp và trình bày tổng quan một số phương pháp luận xây dựng Kiến
trúc Tổng thể nổi tiếng trên thế giới cũng như ở Việt Nam như Zachman, TOGAF,
FEA, Gartner.

c. Tìm hiểu Bối cảnh CNTT tại Việt Nam.
d. Đưa ra đề xuất phương pháp luận xây dựng Kiến trúc tổng thể tại Việt Nam, áp
dụng vào đề án “ Quy hoạch Quốc hội Điện tử”
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có thể áp dụng mô hình ITI-GAF để xây dựng
kiến trúc tổng thể cho các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức tại Việt Nam trong giai đoạn 2013
- 2020
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
a. Hoàn thiện mô hình ITI-GAF thành mô hình tối ưu cho việc xây dựng kiến trúc
tổng thể tại Việt Nam
b. Chuẩn hóa ITI-GAF thành phương pháp luận có thể sánh cùng các phương pháp
luận EA khác trên thế giới
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Ngày 11 tháng 11 năm 2013
Xác nhận của cán bộ hướng dẫn
(Kí và ghi rõ họ tên)
Ngày 11 tháng 11 năm 2013
Học viên
(Kí và ghi rõ họ tên)
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
THE INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Đoàn Hữu Hậu 2. Sex: Male
3. Date of birth: 07/05/1981 4. Place of birth: Thái Bình
5. Admission decision number: 3286/SĐH Dated: 15/11/2010
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: STUDY ENTERPRISE ARCHITECTURE
METHODOLOGIES AND PROPOSE THE METHODOLOGY TO BUILD
ENTERPRISE ARCHITECTURE IN VIETNAM.
8. Major: Information Systems Management 9. Code: Specialized pilot training
10. Supervisors: Dr. Nguyen Ai Viet
11. Summary of the findings of the thesis:
a. Provide an overview of Enterprise Architecture (EA) by summarizing and
clarifying the terms and concepts of EA and Enterprise Architeture FrameWork.
The role of EA is also emphasized.
b. Some well-known EA methodologies are investigated and presented such as
Zachman, TOGAF, FEA, Gartner.
c. Carry out a research on Situation of Information Technology in Vietnam.
d. Propose the most suitable methodology to build EA in Vietnam, and applying it in
the Project “Building Enterprise Architecture for VietNam E-Parliament.”
12. Practical applicability: Can apply ITI-GAF to Enterprise Architecture building in
Vietnam during the period 2013-2020
13. Further research directions, if any:
a. Completing ITI-GAF model to become the most suitable EA model in Vietnam.
b. Standardizing ITI-GAF to become one of the most EA methodologies.
14. Thesis-related publications:
(List them in chronological order)
Date: 11/11/2013
Signature: …………………
Full name: ………………
Date: 11/11/2013
Signature: …………………
Full name: ………………

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×