Tải bản đầy đủ

Tài liệu MẪU ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ docx

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT:……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH:………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ooo


ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ

Kính gởi: ……………………………………………………………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………
Là sinh viên đang học năm thứ:…………….lớp:…………………………………
Ngành:……………………………….thuộc trường:………………………………
Nay tôi xin bảo lưu kết quả học tập đã tích lũy được ở văn bằng thứ nhất vào học
kỳ:……. ……………………năm học:……………
(kèm theo đơn xin chuyển điểm: giấy chứng nhận kết quả học tập, bảng điểm của
trường cũ)

STT MÔN HỌC SỐ TÍN CHỈ ĐIỂM GHI CHÚ
1.
2.

3.
4.
5.


…………… , ngày… tháng….năm….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ LIÊN KẾT Ý KIẾN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
(ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×