Tải bản đầy đủ

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT vấn đề

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Khi gặp một vấn đề khó khăn trong cuộc sống, đầ ên hãy hỏi: “(suốt ngày) hôm qua ta đã làm gì đễ
dẫn đến *nh trạng này”. Từ đó thay đổi những gì đã làm.
B1: xác định vấn đề:
- hãy mô tả lại hoàn cảnh hiện tại của mình,
- nói thẳng những khó khăn hiện tại làm mình thấy khó chịu, cản trở mình
- sắp xấp chúng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
B2: phân ;ch vấn đề: dựa trên những gì đã làm dẫn đến vấn đề
- liệt kê vấn đề và hành động tương ứng dẫn đến nó
- từ đó với mỗi hành động thì cho 1 hướng thay thế tươn ứng.
B3: các giải pháp pháp có thể sử dụng để giải quyết:
- với mỗi vần đề và các hánh động tương ứng thì cho ra nhiều biện pháp thay thế
- liệt kê theo bảng nhửng vấn đề, hành động và hàng loạt các biện pháp thay thế đó.
B4: lọc lại các phương án
- dựa trên hàng loạt thay thế phía trên, chon ra 70% phuong án phù hợp. (gạch bỏ những
phương án thay thế trong bảng mà không phù hợp)
B5: rút ra phương án cuối cùng
- Rút gọn tổng số các phương pháp lại, chọn ra một thay thế cuối cùng quan trọng nhất và nhỏ
nhất có thể thực hiện được (hoặc chia nhỏ cái lớn ra nếu nó được chọn).
B6: lên kế hoạch:
- Phân thay thế trên thành từng bước nhỏ hơn

- Đưa ra chỉ êu đánh giá và thời hạn cho từng bước (rất ngắn).
- Tống kết thời hạn cho toàn bộ kế hoạch để có được thay thế.
B7: triển khai và thực tế:
- Phát biểu lại toàn bộ kế hoạch ( thuyết trình 1 mình hoặc ai đó cũng được)
- Trong vòng 1/7 kế hoạch trôi qua mà chưa bắt đầu gì coi như kế hoạch phá sản (vd: kế hoạch
một tuần mà trôi qua một ngày vẫn chưa bắt đầu thì coi như không thực hiện nữa).
- Với mỗi bước cần làm nhanh quyết đoán trong thời gian cho phép để đạt được chỉ êu đề ra
trong kế hoạch.
B8: đánh giá kết quả thự hiện toàn kế hoạch, xác định vấn đề đã được giải quyết chưa.
- Nếu thỏa mãn thì kết thúc kế hoạch, còn ngược lại thì quyay về bước 1.
Vòng lặp thực hiện cho đến khi vấ đề được giải quyết.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×