Tải bản đầy đủ

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT TRONG THUỐC KHÁNG SINH METRODINAZOLE VÀ CEFADROXILE BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE XUNG VI PHÂN SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC GIỌT THỦY NGÂN TREO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

HÀ VĂN DŨNG
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG
HOẠT CHẤT TRONG THUỐC KHÁNG SINH METRODINAZOLE
VÀ CEFADROXILE BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE XUNG
VI PHÂN SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC GIỌT THỦY NGÂN TREO
Chuyên ngành: Hóa học phân tích
Mã số:60.44.29
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÓA HỌC
Người hướng dẫn khoa học: PGS .TS .Dương Quang Phùng
HÀ NỘI-2011

Lời cảm ơn!

 !"#$
"%&'()%(#*+,-(,.
"/"01234
5 657889,7:;)4)<%
:=%& ,-10%>?@,+2

1AB%>,.,-,%C,D4
EF0/5,0
5(5G,H,-IJ,+2K,L
MN104


MỤC LỤC
#O*PQRSTUU44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC



DANH MỤC CÁC HÌNH
#0U4U4),H75DVRB44444444444444444444444444444444444444444444444444UU
#0U4S4),H5W?X7B&?(8$YI
"+8M%4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444UZ
#0S4U4[ YI,A\Z\]^E"B4444444444444444444444444444444444444SS
#0S4S4'Y"B_44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444SS
#0S4`4#0,YM?@V/Ba 44444444444444444444444444S`
#0`4U4'HD)YN+Q&,IV44444444444444444444444444444`b
#0`4S4'HD)YN+Q52,+4444444444444444444444444444444444444`c
#0`4`4'HD)YN+Q&,dU44444444444444444444444444eT
#0`4e4'HD)YN+QL#44444444444444444444444444444444444444444eS
#0`4Z4'HD)YN+Q#,444444444444444444444444444444444444444444444e`
#0`4f4EYI,H@8MU??Dg
[B"?hB1i444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444eZ
#0`4\4:I,HYIW8YN+
QE

??DgB"?hB4444444444444444444444444444444444444444444444444444ec
#0`4b4)YN+H,+[B"?hB.
?7>(4444444444444444444444444444444444444444444444444444ZT
#0`4cHI82g4444444444444444444444444444444444444444444444444444444Zf
#0`4UT4)YN+Q

E
B"?hB
g4444444444444444444444444444444444444444444444Z\
#0`4UU4EYI,H@,%Cj2B"?hB
E! R)kR^B8]*44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444fU
#0`4US4EYI,H2g??DB"?hBl
)kR^B8]*44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444f`
#0`4U`4EYI,H@,%Cj2
B"?hBl# 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444ff


#0`4Ue4EYI,H2g??DB"?hB
l# m[
U
nUfeo444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444f\
#0`4UZ4EYI,H@,%Cj2B"?hB
lUnique pharmaceuticalRp'+444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444fc
#0`4Uf4EYI,H2g??DB"?hB
-Unique pharmaceuticalRp'+m[
U
nUUeo44444444444444444444444444444444\T
#0`4U\qrHDN+Q&,IVs4444444444444444444444444444\\
#0`4Ub4)YN+H,+EBk?"mE
UZ
#
Ue
E*
`
s
e
)4#
S
so
.?7>(444444444444444444444444444444444444444444\b
#0`4Uc4'HD)YN+H,+EBk?"
mE
UZ
#
Ue
E*
`
s
e
)4#
S
so.?7
>(44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444bc
#0`4ST4:I,HYIW8YN
+QE

??DgEBk?"44444444444444444444444444444444444444444444444bZ
#0`4SU4)YN+Q

E
EBk?"
g4444444444444444444444444444444444444444444444444bZ
#0`4SS4EHI82g4444444444444444444444444444444444444444444444444444bc
#0`4S`4EYI,H@,%Cj2
EBk?"RtR]?m[SnSfcZo444444444444444444444444444444444444444444444444444444cT
#0`4Se4EYI,H2g??D
Bk?"ltR?m[
S
nSfcZo444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444cU
#0`4SZ4EYI,H@,%Cj2
Bk?"l<B84444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444c`
#0`4Sf4EYI,H2g??D
EBk?"l<B8m[
U
nUSZo444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444ce
#0`4S\4EYI,H@,%Cj2
Bk?"l[B5"444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444cf
#0`4Sb4EYI,H2g??D
EBk?"l[B5"m[
U
nUSZo4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444cf

DANH MỤC CÁC BẢNG
`4U4u8&,IV444444444444444444444444444444444444444444444444444444`\
`4S4u7/852,+4444444444444444444444444444444444444444444444444444444`c
`4`4u8&,d+44444444444444444444444444444444444444444444444444444eT
`4e4u7/8V%> 44444444444444444444444444444444444eU
`4Z4u7/,8#M%44444444444444444444444444444444444444444444444e`
`4f4E!8M ,M%44444444444444444444444444444444444444444444444444444ee
`4\4u7/VVCMYI
,A\Z\]^E"B,M>agB"?hB444444444444444444444ef
`4b4u7/,D,+d%
YI,D%CB"?hB4444444444444444444444444444444444444e\
`4c4)YN+H,+[B"?hB
.?7>(444444444444444444444444444444444444444444ec
`4UT4',+V,%&g
,DB"?hB"@Y(m@o4444444444444444444444444444444444444444ZU
`4UU4)YN+Q

YI
H,+??DgB"?hBTTSv2444444444444444444444444444Z`
`4US4u7/,D,+,KB"?hB"2
75DYI,A]^w\Z\44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444Z\
`4U`4u7/,D%CB"?hB"2
B"?hBmSZToR)kR^B8]*8a4444444444444444444444444Zc
`4Ue4u7/,D%C(aB"?hB
"2B"?hBmSZToR# 8a444444444444444444444444444fZ
`4UZ47/,D%C E
f
#
c
*
`
s
`
"2
[B"?hBSZT?! <%Cg
Unique pharmaceutical -Ấn Độ 8a4444444444444444444444444444444444444444444444444fb
`4Ufqu8&,IVs4444444444444444444444444444444444444444444444444444\U

`4U\qu7/8V%> 44444444444444444444444444444444444\`
`4Ubqu7/852,+4444444444444444444444444444444444444444444444444444444\e
`4Ucqu7/8&,d+444444444444444444444444444444444444444\Z
`4STq)YN+Q#4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444\f
`4SU4E!8M ,M%444444444444444444444444444444444444444444444444444\b
`4SS4u7/VVCMYI,A
\Z\]^E"B,M>??gBk?"44444444444444444444444444444444bT
`4S`4u7/,D,+d%
YI,D%CEBk?"44444444444444444444444444444444444444444bS
`4Se4)YN+H,+EBk?"
.?7>(4444444444444444444444444444444444444444444be
`4SZ4',+V,%&g
,DEBk?""@Y(m@o44444444444444444444444444444444444444444444b\
`4Sf4)YN+Q

YIH,+
??DgEBk?"TSv244444444444444444444444444444444444444444444444cU
`4S\4u7/,D,+,KEBB
"275DYI,A]^w\Z\4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444cS
`4Sb4u7/,D%CmE
UZ
#
Ue
E*
`
s
e
)4#
S
so"2
Bk?"mZTToR"%R]?8a44444444444444444444444444444444444444cZ
`4Sc4u7/,D%C(amE
UZ
#
Ue
E*
`
s
e
)4#
S
so"
2mZTTo<B88a44444444444444444444444444444444444444444444444444444444c\

MỞ ĐẦU
xy?,.q
]*,"/"0!$,($,a%>
7"W(,.8(%&? 
%GB,$8Y!X!"%&8M,A01
%&J7K>.(g"K?@>9.
514"%>Y7,$%&,-8z?NaFMj
,&'!   $W"(q8
Yg3A4
[d%>{|=,>$=2%& 9
32X?g "01 8z?N(M
gM8Mg2X%,M.
(M,%C8z?N%& 24
u  8  ,%C    "    "a  .  $q  ZR"R
?hBm"hB  B"?hB?hBo$  }R8B  
EB8"mEBk?"BB44o>A(V
,%C8z?N"DXg4
EBk?"+85IC+$EB8"
%Y.d$M$:B4EBk?"~,D,."D
Xg "?g( %qXg,%&
W a -$ 573  42   2 ??
8B 75B$^4Bk?"$/"2?
8"B|=J4 2(%$8M
36/Bk?""ja>a.
g,%&!a?%>%q2I27/a--7
/•
[B"?hB$?N>|""+Wa
W(>€(|"+M$?N 7?V1
U
,("B"?hB$?NM>"88
;""?g€V"%!$?N"2>
g%V
x[N,V,M%(231A
]8z?NCaF  ?=Md
836B0=8z?N,K,K.%C$~?@
58•7!8‚ "F?NN$W z4a,.,d
",V%C,K(M4
ƒ,D,%C(aF$"M
"2D"%&?%Cg]*@8z?N%V
!4# %,(%89V6A
m#:yEo%,?/mE„o%…/
 2zm^†)o,-,%C8z?N%%"+"-?,94]0
1 %YI!Mi%%
,("2$WVaF7/,+
V=C>,.*|%>4
ƒ,DBk?"B".*s#8z?N "B
,DB"?hB"?%Cg>,>#nef
"B4<,$K!Y,.q
         !  "  #  $  %  &"'()&  *
&+('"&,-./0&*1%2'345
6781"&9
x:%23
",.$1 K!8z?N%Y
"2 ,YI,A\Z\]^E"B"a,(4E
5%>7q
R#@z@
 *230,.M% YI??D,4
S
 ƒ  ?Y  ,%&  g  ,W    ,D    %C  (  a
B"?hBBk?"4
 uW  "  ,%&  g    ?  ?D  g
B"?hBBk?"B4
 ‡?N,%&g,D%C(a
4B"?hBBk?"B
 *23VVCMYI4
 *23,+d(,+,KiV4
 ƒ,D%CB"?hBBk?"B $"@M
1,5"2D"%&4
 ƒ ?Y,%&2g4
 7/W" ?Y/"0%"24
• *%1 K!a /"0"2$W3?N
    ,D    %C  (  a
B"?hBBk?"B$"Mˆ2M
B"?hBBk?"B
• ‡?N/"0"2d%
,D%C(aB"?hBBk?"B $
"@M+8ME! <%Cg4
• '%C‰(a$"M18>
~8M"2-4
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
I.Giới thiệu chung về thuốc metrodinazole và thuốc cefadroxile
[ 1, 2, 3, 6 ,12, 15]
I.1. Metrodinazole[1, 2,3]
Metrodinazole là thuốc kháng sinh thuộc họ: 5- Nitro-imidazole
`
:;;<=6
N
CH
3
N
O
2
N
E#S
CH
2
OH
R?%CqŠB"hBB‹k 
RE!3zqE
f
#
c
*
`
s
`
RuM%CzqU\U
:;;>?!*@ABCD
+    W    "9      $    "  %>  B
?BBcf‰"a$"BB4"??D
m#^o
:;;EF6BCD
[B"?h%&a8M,(>
H,+" 7%UT"vU&8
MZTT4[M%/ 7VF.?=H,+"
 7%?X""(.jSTTRSTTT4y.?=d(3
fRb&+8‚ VJ M4*z,&B"?h" 7
%b&WV5Ma~WV%>"WmTf
RTbVvo4uUTRST‰M27>"B 7%4
[B"?hB1M!?DW%>58F
Œ4*H,+,."DJ,(,%C"?D- 4
[B"?hB W$|a W$?( ?" 
?"j/%>W+?%>?("?4Ea
 W$@?N?%C4
*z,&"j"50" 7%\&4*z,&a
 W$ ?" cZRUcS&|%&$3A150%&4
"2cT‰.M,%C"j/1"Se& 7a
e
 W$ ?" m`TReT‰o?(?mUTRSS‰o4<%>UT‰"j
?%>?(aŒ4uUe‰.?="j/4
•%&55D8 1z,&aŒ! ,I%z,&
  a   W  $   ?"  i  ?  a  e  ,7  U\  4  E W  $
B"?hB$W5D%|.5D8 d4[B"?h
$W(6W$/5{g4
<%C,+B"?h"W2J%Y%
M4rd+.? aZB,(m5{`\ZB"?ho
H,+B"?h"50" 7S`\vmj
UZS  ,7  `fb  vo4  *H  ,+    5{    S‰  H  ,+
B"?hM,"50" 78M+ZTT
B"?hBmE

"50US4\bZvo4EH,+,~
 ,(,%CfRUS&8?=?(B(,(UR`&8
MB"?hB4
:;;G;>'3'A*H'3BID
[B"?hB+?@aZR"R?h$I(V
"+"2,+1 28%Giardia"2gDV4
E7?NB"?h%1"Ž4"8"=
$ZR"M5Dza",+>754E
a 27>a"K9z<*^L8C 
M=7574*H,+"50$/B"?h
b"vda,M>7,+1 28
g( 4*H,+MW37m[QEo( 
TZ"v4[+g1,%C(
>M[QE!/Uf"v4
 [B"?hB+M"a(",."DX,+1
 2  8  %Entamoeba histolytica, Giardia lambliaTrichomonas
Z
vaginalis4  [B"?h  $    ?N  ?  g
"2BacteroidesFusobacteriumg€V595+%
!$?N"2gV4[B"?h~5D"+
8M  V  "%&  C4    2    ?=  B"?h  ,  ,+  ,W  ,.
"DCampylobacter/Helicobacter pylori0M"W4
u5DXgV€VMCB"?h>
Mg4
 *XTrichomonas vaginalis$W,."D5{MB"?hB
d?=(ˆ4ENF>,.,."D0>$W
5!$"34"."%&C,.
"DMC,dM,(MM2
u5D2Iz,(?gB"?hB8‚
g,("|(50%&|,(,8M%&5?=Mq
B"?hB!,+"2g50%&|,(4
[B"?hB    M  ,.  "D  g    ~    i  ?    8K  
?Giardia4[B"?hBM,%CY,2,W,."D€a
VBd? .?=$4
uXgI5NGB%B"+jXg
8@1"+BXgN%2+
(zXgB7CB"?hB>+
8(5B•(+B8"7>4
Bacteroides fragilisdMelaninogenicus%& Xg
I?@,7B81K,&?-2I(zGB
I  2    I  4 u  ,$    M  C B"?hd
? >+8(5B4•B-dX
g"A?gV€VJ,."DB= 29
"24
f
      [B"?hB?NMMBacteroides2%&?=
Mg,W5"%>@1?(? R"+4:>,H
gMCB"?hB>+85B•(+
B8"7>4* 29 "M573B
89"+j4
[B"?hBm3! o,%C?="~
?Clostridium difficile4""%&C !2?= 
0?X   "a$(8 ?=
,7 4
EB"?hB,-,%C33VkB""B?‹
a U"BKz$B"?h",$4
†B""B?%!a$‚V,%C(8
Xg>,$(,3>.B"?h
i?
:;;C<JBKD
      r."D"%&CXTrichomonas vaginalis, Entamoeba
histolyticamWaV|"+WBoDientamoeba fragilis|"‘
BGiardia lamblia Dracunculus medinensis4",."D5
XTrichomonas,."D>4
r."DXgd?g€V( %X
gI5NXgNXg?a"K?
Xg"%Xg 72
"4:MC>MB d ,Wj
@1|%&@1,("Y"@1N4
]2C(zia2C/"AXg"A
?gDV4E"W(,+|7""Y"4
\
]2i?(? R"?Helicobacter pylorimMC>U8MM
o
:;;L;<#J;BKD
*%&/@>?hB5,+"M(,!
%&`,&…5K
I.2. Thuốc kháng sinh Cefadroxile [1,2,3,6]
:;;;<=M(6
H
NH
2
O
NH
2
O
N
H H
S
COOH
E
mE:qE
UZ
#
Ue
E*
`
s
e
)4#
S
s[n`bZbo
?%Cq^Bk?"USZ"B?8B‹^Bk‹B" 
:;;>?!*@ABCD
EBk?"B+$`mB8"o7UB8"
%& |?(  5+  "9d     ! =4$   "
%>  B8"  $  =  %  …  mV  ?N  BkB  Bk?"
Bk"?•o)Y?`"55a,Mmf\""%|Cα
 7|D"V\o?,$"??D%>B8"Fa
/ Y4E$W?YA8a/ Y,W,DVdW"
,+74
:;;E;F6BED
b
EBk?"B5.F",%CaN"aM|,%&2
$4]>.%CMZTTdU,+,~" 7%%3
>Uf`T"v,(,%C8U&`TK,7S&4[d
?=H?+,~%Y>H,+,~BkBBH,+
Bk?"B,%C? "043A! ,I8YaN
M4uST‰Bk?"B97>"B 7%z,&
M" 7%U&`TK|%&3A150
%&|%&8 1i?jUe,7ST&4
EBk?"B5M"+9!?DWWV5M"
50UbVvT\`
S
d`UVv4EBk?"B,/57
"8FŒM!5D W$4#cT‰.8z?N,%C"j
"%>W|?(!,I"Se&/14
EBk?"B,%C,./g1(
:;;G;>'3'A*NH$$OBIGD
2/M7qEBk?"B[-^Eq’TU<^Tc4y(MqM
8$B8"73a<(M%C
MMBk?"?(1+z%>4y.,%C5WD
B8M%C%,%Bk?"BZTT‹2iU‹?D
"BUSZSZT
 ZTTvZ?%C7?N EBk?"B8$
B8"7U$?N?gA8Y"W
      g  5{    3  7  I  C    7  5    g
EBk?"B?@a"R ?" BkB8?=
B,%&M$Ig%YBkBz"
Bk?"B$?N?g"2.(g;"?%
;"
:;;C;<JBKD
c
EBk?"B,%C~,D",."DXgWŒ
"50?g( 4
R*Xg,%&!aq2?227/RI
2I= ‹244
R*Xg?!.q2(5( 7B2752
K•
:;;L;<#JBKD
EBk?"BM~,D|F5$.8z?D3
8+$B8"
I.3. Sơ lược về các phương pháp cực phổ và von-ampe [4,7,13]
:;E;8P7(Q
*$%VYIlBF
%/"a"8M%V,$
,(4E% ,.?Y"2 7./"0,Y
N+ 7,%a,(j"??D,75.
d,Y,%&lBm,%&5W?X8YN
+%&,+?†"? "D7,Y8>,
Y88o4
UT
):qH,
)tq,Y
“q,Y88
^q,Y="C
]q!7
q,7
Hình 1.1. RST,1?*/(&
:;E;U45*4Q
"%VRB,Y%&
?=q,Y#,Y"9j:5(d5
V4
:%V8z?N,Y# ?=,Y
"Bm#[<„o,Y"m<[„o,Y•m)[<„o4
'Y#60$,%&V6m”o,%C""
j+/$.?UTlUZ>,%&V"
`TRZT•/,%CM>503#5{+M?@
6BB4
",Y"#2N,%C0|,
/""?Ya?@V%>0m M,+ o
#,%C,.W5|V%>/.50
3#4M,+,$,%C/ %>V5{M%C#""6
/"+,D&mBv8o4!%&%&
i
]
)t

^ t
):
UU
V%>/.5038M,+ 
UZ–eTv84E0ˆjSlf84
",Y"Bm%&?="VRB
RBo#$V%>6$W ,I,%C=
B 2Y4;,%C0"a,%CF|,
/"/"0,4
:;E;EVW7(456
R'Y#?X7!$W,55.d,H
a+%|,H&5.d!,I>!5D5g
5|8g3,Y
Ru7V"+/7#
S
"2,Y#>0
1 |"+7V,7RU]m8>,YB5-o
"!"%&,7RS]"!"%&5h4 2?$/
"0$#62,Y~,%C8z?N,7RT`]dTe
m8>,YBo= !"%&4
R.d!,%C,I>!5D5g5|8g
3,Y4
R]>,Y,(#,%C,.W5|M
V?1 ,+dA,+d,+,K,+V
V4
RuV%>62%Ca2MV!
,W?,$8YH,+"/"0V?8Y$z
"2,YY7! "4
:;E;GU45%%Q
%& 8z?N,Y^v^E ,YB5-
4'Y88$7I,D4
US
:;E;CRM5H$TQ
R)$YII,W$?(51?Y,(
?
_ 7
V>H,+aV"??D
?
nkmEo%&C?N
Va ,WV,D%C4 28$YII,W$
,+!J%$??%>4<,$(7,+(
%,D,%CUT
RZ
[A,D.a
"=+ˆC$A,+i4
R]>—1/i7—1?,(,-9N,%C
%C,W,$,H•>A,+( 2"a.4E$WW,7q
xEYI8$!m)/to
xEYI .08m^Eo
xEYI%&YIm*:<:o
xE%RB"2,Y,•/ 
x:V,$
]>,+( ,M>
xEYII,Wm<Eo UT
Re
RUT
Rf
[
xEYI8$! UT
Rf
RUT
Rb
[
+ ]!^B,Y#"B UT
Rf
RUT
Rc
[
x]!^B^?=,Y
"2,Y"94
UT
Rb
RUT
RUT
[
E$Wa %V,$"aK,
?(4:(,M%C23"+Ca!0
CaF(4
:%YI%V,$
,(,-,%C7.—1/i7—1?9
N,%C,8M%C,W%YII,W%
%&4
U`
"%,Y,%CY5{+
57+.572 7V>M,+14;?(&
,W"%>("%>9?4'%&5W?X8Y
F? 7,Y$?(V"a?X,D$,+
4<1 %YIM,
??%+(7YII,W4
)YN+?Y,("%I!
8M/"0,YI,%CV 738q
nu4EmU4Uo
",$
˜o™m
oUmovm
SSvU
pp
ptD
nFSK
x
σσ
σπ
++

=

q8MB",I"3,
Y
†q{8M†"?
)q?V5.d
EqH,+a,(
<q8M7


q&+


“S
„†
B


mU4So

S

„„om
“
†
B™m
SvU

+−=
mU4`o
∆„q52,+
“q{8MV
q,+uB
„
UvS
q758$
(,~V:nU0%"0mU4Uo(
E
oUm
oUmov<m
†)
SvU


−σπ
=
mU4eo‹
S

„„
SvU

−=
mU4Zo
."+V,%C,D5|!3q
Ue

“S
„†
8mS4™84†4
“S
t
U
SvU

+
=

mU4fo
<1 A52,+0B%"0mU4eo?QA
2%,H&5."+VJABmU4Zo?,$,+
%4""%&C52,+,6
m|∆„|šSTv]o05."+,%CV5|!3mU4\o

cT
†4
“ZS`
t
SvU
==
]|SZ
T
E mU4\o
]01 ,W,(,%C"D?>,H&t
UvS
,6%&,d
52,+jUT,7UTT]4
Giät
r¬i
Giät
r¬i
Giät
r¬i
E
2-5mV
DC
NP
DP
Giät
r¬i
E
2-5mV
E= 10-100 mV
2-5mV
1-50 ms
0,5-5 s
t
xung
t
chu k×
(a)
(b)
t
t
E
i
E
nÒn
Hình 1.2. RS,W'XT&Y(*' %M5H"
%#
moq7572"&,YI


E,
V

SC
E
ι,
Z
Α
T
UT
ST
`T
eT
D
P
T
ZT
UTT
UZT
T4T
S4Z
Z4T
\4Z
UT4T
N
P
D
C
(c)
UZ
m5oq7572"U0m&,W?o
moq)$YI
<EqEYII,W*:qEYI%&
<:qEYI
#04U4Sa 8YM.•157,I7•
1?F%YII,Wm<EoYI
%&m*:oYIm<:o4a "Ž%,W%
YIjV8$YI$?(VA
,+( ,+A,+4
I.4. Các phương pháp phân tích lý hóa kiểm nghiệm thuốc
:;G;;N[(H12BED
I;G;(;\(H!3]./.:R
a,Phương pháp đo phổ trực tiếp:
',+aN^??DVH,+E$?Y"D
,+aN"2m$"5"3o4
^n„
U‰
U

4y4EynU›En^v„
U‰
U4
mU4bo
'W?N,%C% g$ /I
.5%>8$@,+aN.
b. Phương pháp so sánh:
B,D1y5B"RBB"8,,+aN??D
g88m)o??D@zmƒo$q
^
)
nu4y4E
)
mU4co
^
ƒ
nu4y4E
ƒ
mU4UTo
",$q
^
)
qy,+aN??Dg$H,+E
)4
^
ƒ
qy,+aN??D@zH,+E
ƒ
^
ƒ
v^
8
nE
ƒ
vE
)
›E
ƒ
nE
)
m^
ƒ
v^
)
omU4UUo
y%q*H,+??DzE
ƒ
??DgE
)
!
,%C2/.4Ea H,+ 
M
c. Phương pháp thêm chuẩn so sánh:
Uf
"%/I,W("j 7M%|
88M/"0,D%Cqƒz@m7ao8?75D
$aMz•%&?N%2g4
d. Phương pháp đường chuẩn:
' % ?="V/I4Eg5D+
?- @gZRUT??D$H,+agE
)

4',+aN^
)
?- g1,HD^BE4',+a
N^
ƒ
??D@z?Y,%&g,D,%CH
,+@zE
ƒ
4
e. Phương pháp thêm đường chuẩnQ
2FWVM??Dz?- g3
F%CVag4',+aN
?- "H‚,%&g/F1,+/>%Cag
24;,W,%&g>"NmH,+oH
,+a,D%C4
f. Kỹ thuật đo quang vi sai theo bước sóng:
"W?(M57"%>2/!
,(7(a"6?%C4<D7$"6B(
a4(a $W 88M/"0,D%C5{%
,/4'Wy("j88M %&%&8z?N—1,
/8q"2Ia23S5%>8$λ
U
λ
S
|,$
8M,+aNœ^>a4
œ^

n^
λ
U
R^
λ
S
(1.12)
Eg5D+?- ??Dg>H,+,,+
aN^|S5%>8$λ
U
λ
S
4u8H,+B,D
1B"ly5B"RBB"œ^‚,HD/œ^RE4',+a
N^az|S5%>8$"24),$?Y,HDœ^lE8 "
H,+az"@4
g. Phương pháp định lượng hỗn hợpQ
U\
<,+aN$V+27$+??DˆCH
a0,+aNˆC5{I,+aNa"2"‚$
=H,+%"ˆC4(+5%>8$,D$q^

n^
U
x^
S
x^
`
x•x^

4'WY% 578MaN
"2ja|5%>8$4
:;G;,;\(HS 
:IH(%,8YaN53(H(mQ“o
$,/+>az|8M8$4
]=53(H(8z?N" /IQ“!
%&fTTReTTT
RU
4
"z$$ 2z,$aNA%C
 ,I"(?,+0(2+?aN"2IQ“
],D,%C8Y$d$3"zKK
$W8z?NIQ“,W,DV+a4
"WM7?%C,W 7~8z?N
Q“,DVV,%C?=",D%C4
:;G;;N%P$ABLKID
)9$#:yE$"2$`3?NVq
I.4.2a. Định tính
)9,H&%aV=,.89
m,+•,+•oF!,DVK•
,D8Y$daV"@4]>@.
,DV5{/I%&d$A4<1 #:yE%&?=
,W"%>V5{/I4
I.4.2b. Phân tích định lượng
Ub

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×