Tải bản đầy đủ

200 bài thi sóng ánh sáng được trích dẫn từ đề thi thử của các trường chuyên và đề thi thử chính thức của bộ giáo dục và đào tạo1
200 BÀI SÓNG ÁNH SÁNG C TRÍCH TRONG  THI TH
TRNG CHUYÊN VÀ CHÍNH THC CA B GD&T

Câu 1. Trong thí nghim Iâng v giao thoa ánh sáng trong không khí, hai khe cách nhau 3mm đc
chiu bng ánh sáng đn sc có bc sóng 0,6m, màn quan sát cách hai khe 2m. Sau đó đt toàn
b thí nghim vào trong nc có chit sut 4/3, khong vân quan sát trên màn có giá tr bao nhiêu?
A. 0,3m. B. 0,4m. C. 0,3mm. D.,4mm.
Câu 2. Trong thí nghim v giao thoa ánh sáng ca Y-âng, hai khe sáng cách nhau 0,8mm. Khong
cách t hai khe đn màn là 2m, đn sc chiu vào hai khe có bc sóng  = 0,64m. Vân sáng bc
4 và bc 6 (c̀ng phía so vi vân chính gia) cách nhau đon
A. 3,2mm. B. 1,6mm. C. 6,4mm. D. 4,8mm.
Câu 3. Chiu mt ch̀m tia sáng trng, song song, hp vào mt bên ca mt lng kính thu tinh có
góc chit quang 5
0
, theo phng vuông góc vi mt phng phân giác P ca góc chit quang. Sau
lng kính đt mt màn nh song song vi mt phng P và cách P là 1,5m. Tính b rng ca quang
ph liên tc trên màn ( t tia đ đn tia tím). Cho bit chit sut ca lng kính đi vi tia đ là 1,50
và đi vi tia tim là 1,54.

A. 5,2 mm. B. 6,4 mm. C. 8,2 mm. D. 4,8 mm.
Câu 4. Thc nghim thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng. Khong cách gia hai khe 1 mm,
màn quan sát đt song song vi mt phng cha hai khe và cách hai khe là 2 m. Chiu sáng hai khe
bng ánh sáng trng có bc sóng 0,40 µm ≤  ≤ 0,75 µm. S bc x cho vân ti ti đim N cách
vân trung tâm 12 mm là
A. 8 bc x. B. 7 bc x. C. 6 bc x. D. 5 bc x.
Câu 5. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe là 0,5 mm,
khong cách t màn cha hai khe ti màn quan sát là 1,5 m. Hai khe đc chiu bng ch̀m bc x
gm có bc sóng 
1
= 0,63 µm và 
2
. Trên v̀ng giao thoa có có đ rng 18,λ mm ca màn giao
thoa ta thy có 23 vân sáng, trong đó có 3 vân sáng tr̀ng nhau ca hai h vân giao thoa ca 
1


2
. Bit rng hai trong ba vân sáng tr̀ng nhau đó nm ngoài c̀ng. Bc sóng 
2

A. 0,45 µm. B. 0,55 µm. C. 0,65 µm. D. 0,75 µm.
Câu 6. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe S
1
S
2
là 1,0 mm.
Khong cách t màn quan sát đn mt phng cha hai khe là S
1
S
2
là 2,0 mm. Chiu vào khe S
đng thi hai ánh sáng đn sc có bc sóng 
1
= 0,4 µm và 
2
vi 0,50 µm ≤ 
2
≤ 0,66 µm. Trên
màn, ti đim M cách vân trung tâm 5,6 mm có vân sáng c̀ng màu vi vân trung tâm. Bc sóng2
có giá tr là
A. 0,52 µm. B. 0,56 µm. C. 0,60 µm. D. 0,62 µm.
Câu 7. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe là 0,3 mm.
Khong cách gia mt phng cha hai khe và màn quan sát là 1,5 m. Hai khe S
1
, S
2
đc chiu
đng thi bi ba bc x đn sc có bc sóng ln lt là 
1
= 0,4 µm; 
2
= 0,5 µm và 
3
= 0,6 µm.
Khong cách ngn nht gia hai vân sáng c̀ng màu đo đc trên màn là
A. 2,0 mm. B. 2,5 mm. C. 3,0 mm. D. 30 mm.
Câu 8. Mt thu kính hi t có hai mt li có bán kính ging nhau 20 cm. Chit sut ca thu kính
đi vi ánh sáng đ và tím là n
đ
= 1,50; n
t
= 1,54. Khi đó khong cách t tiêu đim đi vi tia đ
và tia tím là
A. 1,48 cm. B. 0,148 cm. C. 1,98 cm. D. 0,198 cm.
Câu 9. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sang, ngun sáng phát đng thi hai bc x đn
sc, có bc sóng ln lt là 720 nm và 450 nm. Hi trên màn quan sát, gia hai vân sáng gn


2
nhau nht và c̀ng màu vi vân sáng trung tâm. Có bao nhiêu vân sáng khác màu vi vân sáng
trung tâm?
A. 11. B. 12. C. 13. D. 10.
Câu 10. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, ti đim trên màn cách vân chính gia
5,4 mm có vân ti th 5 tính t vân chính gia. Ánh sáng đn sc d̀ng trong thí nghim có tn s
5.10
14
Hz. Khong cách t màn quan sát đn hai khe là D = 2,4 m. Khong cách gia hai khe là
A. 1,00 mm. B. 1,10 mm. C. 1,20 mm. D. 1,30 mm.
Câu 11. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, khe hp S phát ra đng thi ba bc x
đn sc có bc sóng 
1
= 0,40 µm; 
2
= 0,60 µm và 
3
= 0,72 µm. Trên màn, trong khong gia
hia vân sáng liên tip có màu ging màu vân trung tâm, nu hai vân sáng ca hai bc x tr̀ng nhau
ch tính là mt vân sáng thì s vân sáng quan sát dc là
A. 13 vân. B. 15 vân. C. 17 vân. D. 1λ vân.
Câu 12. Mt bc x đn sc có bc sóng bng 
1
= 0,36 µm trong thu tinh và có bc sóng
bng 
2
= 0,42 µm trong mt cht lng. Chit sut t đi ca cht lng so vi thu tinh ( ng vi
bc x đó) là
A. 1,167. B. 0,857. C. 0,814. D. 1,228.

Câu 13. Chiu vào mt bên ca mt lng kính có góc chit quan A = 60
0
mt ch̀m tia sáng
trng hp. Bit góc lch ca tia màu vàng là cc tiu.Chit sut ca lng kính đi vi tia vàng là n
V

= 1,52 và tia tím n
t
= 1,54. Góc lch ca tia màu tím là
A. 40,72
0
. B. 48,50
0
. C. 36,84
0
. D. 43,86
0
.
Câu 14. Thc hin thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng. Khong cách gia hai khe 1 mm,
màn quan sát đt song song vi mt phng cha hai khe và cách hai khe 2 m. Chiu sáng hai khe
bng ánh sáng trng có bc sóng 0,400 µm ≤  ≤ 0,700µm. Bc sóng ln nht ca các bc x
cho vân ti ti đim N trên màn, cách vân trung tâm 12 mm, là bao nhiêu?
A. 0,685 µm. B. 0,735 µm. C. 0,635 µm. D. 0,705 µm.
Câu 15. Trong thí nghim v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe là 2 mm, khong
cách t hai khe đn màn quan sát là 2m. Khe hp S phát ra đng thi ba bc x đn sc có bc
sóng 
1
= 0,4 µm; 
2
=0,5 µm; 
3
= 0,6µm. Xem rng ch tr̀ng nhau ca ba vân màu là mt vân
trng. Khong cách t vân trng th ba đn vân trng trung tâm là
A. 8 mm. B. 18 mm. C. 12 mm. D. 9 mm.
Câu 16. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, ngun S phát ra ánh sáng trng có
bc sóng t 380 nm đn 760 nm. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, khong cách
gia hai khe ( S
1
và S
2
) là 2 mm, khong cách t hai khe đn màn là 2 m và khong cách t ngun
S đn mt phng cha hai khe là 0,5 m. Nu di S theo phng song song vi hai khe v phía S
1

mt khong 1mm thì khong và chiu dch chuyn ca vân trung tâm là
A. 5 mm, ngc chiu di ca S. B. 4 mm, ngc chiu di ca S.
C. 5 mm, c̀ng chiu di ca S. D. 4 mm, c̀ng chiu di ca S.
Câu 17. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, ngun phát ra đng thi hai bc x có
bc sóng ln lt là 
1
= 0,50 µm và 
2
= 0,6 µm. Bit hai khe I – âng cách nhau 1 mm và khong
cách t hai khe đn màn nh là 1 m/ Kích thc v̀ng giao thoa trên màn là 15 mm. S vn sáng
trên màn có màu ca 
1

A. 24. B. 28. C. 26. D. 31.
Câu 18. Mt bc x đn sc có bc sóng trong thy tinh là 0,2800 µm; chit sut ca thy
tinh đi vi bc x đó là 1,5. Bc x này là
A. tia t ngoi. B. ánh sáng chàm.


3
C. tia hng ngoi. D. ánh sáng tím.
Câu 19. Trong môi trng có chit sut n, bc sóng ca ánh sáng đn sc thay đi so vi
trong chân không nh th nào?
A. Gim n
2
ln. B.Gim n ln.
C. Tng n ln. D. Không đi.
Câu 20. Phát biu nào sau đây là saiμ Hai nguyên t khác nhau có quang ph vch phát x khác
nhau v…
A. b rng các vch quang ph.
B. s lng các vch quang ph.
C. đ sáng t đi gia các vch quang ph.
D. màu sc các vch và v trí các vch màu.
Câu 21. S đo vch quang ph có th đc gii thích da vào
A. sóng ánh sáng.
B. tiên đ v trng thái dng.
C. tiên đ v s bc x và hp th nng lng ca nguyên t
D. đnh lut v gii hn quang đin.
Câu 22. Quang ph liên tc
A. d̀ng đ xác đnh bc sóng ca ánh sáng.
B. d̀ng đ xác đnh nhit đ ca các vt phát sáng do b nung nóng.
C. d̀ng đ xác đnh thành phn cu to ca các vt phát sáng.
D. không ph thuc bn cht và nhit đ ca vt.
Câu 23. Chiu mt tia sáng màu lc t thy tinh ti mt phân cách vi môi trng không khí,
ngi ta thy tia ló đi là là mt phân cách gia hai môi trng. Thay tia sáng lc bng mt ch̀m tia
sáng song song, hp, cha đng thi ba ánh sáng đn scμ màu vàng, màu lam, màu tím chiu ti
mt phân cách trên theo đúng hng c thì ch̀m tia sáng ló ra ngoài không khí là
A. ba ch̀m tia sángμ màu vàng, màu lam và màu tím.
B. ch̀m tia sáng màu vàng.
C. hai ch̀m tia sáng màu lam và màu tím.
D. hai ch̀m tia sáng màu vàng và màu lam.
Câu 24. Chn khng đnh đúng. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa sóng ánh sáng. Ti đim
M trên màn quan sát là vân ti thì hiu đng đi ca hai sóng ánh sáng t hai ngun S
1
, S
2
ti đim
M bng
A. s nguyên ln bc sóng. B. mt bc sóng.
C. s bán nguyên ln bc sóng. D. s nguyên ln na bc sóng.
Câu 25. Chit sut ca môi trng trong sut đi vi các bc x đin t
A. tng dn t màu đ đn màu tím.
B. có bc sóng khác nhau đi qua có c̀ng mt giá tr.
C. đi vi tia hng ngoi ln hn chit sut ca nó đi vi tia t ngoi.
D. gim dn t màu đ đn màu tím.
Câu 26.  to mt ch̀m tia X, ta cho mt ch̀m electron có đng nng ln bn vàoμ
A. mt cht rn, cht lng hoc cht khí bt kì.
B. mt kim loi có nguyên t lng bt kì.
C. mt cht rn hoc mt cht lng có nguyên t lng ln.
D. mt kim loi khó nóng chy, có nguyên t lng ln.
Câu 27. Phát biu nào sau đây là không đúng khi nói v tia hng ngoi?


4
A. Tia hng ngoi có tn s nh hn tn s ca ánh sáng đ.
B. Tia hng ngoi có màu hng.
C. C th ngi có th phát ra tia hng ngoi.
D. Tia hng ngoi đc d̀ng đ sy khô mt s nông sn.
Câu 28. Trong thí nghim Iâng ( Young) v giao thoa ánh sáng, khong vân s
A. gim đi khi tng khong cách gia hai khe.
B. tng lên khi gim khong cách gia hai khe và màn quan sát.
C. tng lên khi tng khong cách gia hai khe.
D. không thay đi khi thay đi khong cách gia hai khe và màn quan sát.
Câu 29. Phát biu nào sau đây là không đúng?
A. Tia t ngoi có tác dng sinh lý
B. Tia t ngoi không có kh nng đâm xuyên
C. Tia t ngoi có tác dng mnh lên kính nh
D. Tia t ngoi có th kích thích cho mt s cht phát quang
Câu 30. iu nào sau đây là không đúng khi nói v quang ph liên tc?
A. Quang ph liên tc không ph thuc vào thành phn cu to ca ngun sáng.
B. Quang ph liên tc là nhng vch màu riêng bit hin trên mt nn ti.
C. Quang ph liên tc ph thuc vào nhit đ ca ngun sáng.
D. Quang ph liên tc do các vt rn, lng hoc khí có áp sut ln khi b nung nóng phát ra.
Câu 31. Khi ánh sáng đi t nc ra không khí thì điu nào sau đây là đúng?
A. Tn s tng lên và vn tc gim đi.
B. Tn s gim đi và bc sóng trong nc nh hn trong không khí.
C. Tn s không đi nhng bc sóng trong nc ln hn trong không khí.
D. Tn s không đi nhng bc sóng trong nc nh hn trong không khí.
Câu 32. Trong ng Cu-lít-gi . Chn câu đúng
A. Mi electrôn đp đn ant nhng toàn b nng lng cho mt phôtôn Rnghen phát ra
B. Mi electrôn đp đn ant nhng mt phn nng lng cho mt phôtôn Rnghen phát ra và
mt phn làm nóng ant
C. Trong trng hp lý tng phôtôn rnghen nhn toàn b nng lng ca electron và phát ra vi
bc sóng ln nht
D.  làm cng tia X bng cách làm gim hiu đin th gia hai cc ca ng
Câu 33. Do hin tng tán sc ánh sáng nên đi vi mt thu kính thu tinh
A. Tiêu đim ng vi áng sáng màu đ luôn  xa thu kính hn tiêu đim ng vi ánh sáng màu
tím
B. Tiêu đim ng vi áng sáng màu đ luôn  gn thu kính hn tiêu đim ng vi ánh sáng màu
tím
C. Tiêu đim ca thu kính phân kì ng vi áng sáng màu đ luôn  gn thu kính hn tiêu đim
ng vi ánh sáng màu tím
D. Tiêu đim ca thu kính hi t ng vi áng sáng màu đ luôn  gn thu kính hn tiêu đim
ng vi ánh sáng màu tím
Câu 34. Tìm phát biu sai v đc đim quang ph vch ca các nguyên t hóa hc khác nhau.
A. Khác nhau v s lng vch.
B. Khác nhau v màu sc các vch.
C. Khác nhau v đ sáng t đi gia các vch.
D. Khác nhau v b rng các vch quang ph.
Câu 35. Nhn đnh nào sau đây v các loi quang ph là sai?


5
A. Quang ph liên tc không ph thuc vào bn cht ca ngun
B. Quang ph vch ph thuc vào bn cht ca ngun
C. Khi nhit đ tng quang ph liên tc m rng v hai phía, phía bc sóng ln và phía bc sóng
nh
D. Hin tng đo vch chng t ngun phát x đc bc x nào thì cng ch hp th đc bc x
đó.
Câu 36. Chn nhn đnh đúng
A. Màu sc ca các vt ph thuc vào bn cht ca vt và ánh sáng chiu vào
B. Màu ca môi trng là màu tng hp ca nhng bc x mà môi trng hp th
C. S hp th ásáng ca môi trng là s gim bc sóng khi ásáng truyn trong môi trng đó
D. Khi chiu ásáng trng vào vt thy vt có màu đ thì khi chiu ásáng tím vt s có màu tím
Câu 37. Trong thí nghim giao thoa ánh sáng vi hai khe I-âng, nu di ngun S mt đon nh
theo phng song song vi mt phng cha hai khe thìμ
A. Khong vân s tng hoc gim tu thuc chiu di chuyn ca S.
B. H vân giao thoa tnh tin c̀ng chiu di ca S và khong vân thay đi.
C. H vân giao thoa tnh tin ngc chiu di ca S và khong vân không thay đi.
D. H vân giao thoa tnh tin ngc chiu di ca S và khong vân thay đi.
Câu 38. Chn phát biu sai khi nói v lazeμ
A. Laze là ch̀m sáng song song nên có đ đnh hng cao.
B. Laze có công sut ln.
C. Laze có cng đ rt ln.
D. Laze có đ đn sc cao.
Câu 39. iu nào sau đây là đúng khi nói v quang ph liên tc? Quang ph liên tc
A. d̀ng đ xác đnh nhit đ ca các vt phát sáng do b nung nóng.
B. không ph thuc bn cht và nhit đ ca vt.
C. d̀ng đ xác đnh bc sóng ca ánh sáng.
D. d̀ng đ xác đnh thành phn cu to ca các vt phát sáng.
Câu 40. Chiu mt tia sáng màu lc t thy tinh ti mt phân cách vi môi trng không khí,
ngi ta thy tia ló đi là là mt phân cách gia hai môi trng. Thay tia sáng lc bng mt ch̀m tia
sáng song song, hp, cha đng thi ba ánh sáng đn scμmàu vàng, màu lam, màu tím chiu ti
mt phân cách trên theo đúng hng c thì ch̀m tia sáng ló ra ngoài không khí là
A. hai ch̀m tia sáng màu vàng và màu lam.
B. ba ch̀m tia sángμ màu vàng, màu lam và màu tím.
C. ch̀m tia sáng màu vàng.
D. hai ch̀m tia sáng màu lam và tím.
Câu 41. Màu sc ca ánh sáng ph thuc vào
A. c bc sóng ánh sáng ln môi trng truyn ánh sáng.
B. tn s ca ánh sáng.
C. tc đ ca ánh sáng.
D. môi trng truyn ánh sáng.
Câu 42. Chiu mt tia sáng màu lc t thy tinh ti mt phân cách vi môi trng không khí,
ngi ta thy tia ló đi là là mt phân cách gia hai môi trng. Thay tia sáng lc bng mt ch̀m tia
sáng song song, hp, cha đng thi ba ánh sáng đn scμ màu vàng, màu lam, màu tím chiu ti
mt phân cách trên theo đúng hng c thì ch̀m tia sáng ló ra ngoài không khí là
A. ba ch̀m tia sángμ màu vàng, màu lam và màu tím.
B. ch̀m tia sáng màu vàng.


6
C. hai chm tia sỏng mu lam v mu tớm.
D. hai chm tia sỏng mu vng v mu lam.
Cõu 43. Trong hiện t-ợng giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Iâng. Khoảng cách giữa hai
khe sáng là a, khoảng cách từ hai khe đến màn là D, x là tọa độ của một điểm sáng trên màn so với
vân sáng trung tâm. Hiệu đ-ờng đi từ hai khe sáng đó đến điểm sáng đ-ợc xác định bằng công thức
nào?
A.
D
xa.
. B. 2
D
xa.
C.
D
xa
2
.
. D.
x
Da.
.
Cõu 44. Khi nghiờn cu quang ph ca cỏc cht, cht no di õy khi b nung núng n nhit
cao thỡ khụng phỏt ra quang ph liờn tc?
A. Cht khớ ỏp sut ln. B. Cht rn.
C. Cht lng. D. Cht khớ ỏp sut thp.
Cõu 45. Tia hng ngoi
A. l ỏnh sỏng nhỡn thy, cú mu hng.
B. c ng dng si m.
C. khụng phi l súng in t.
D. khụng truyn c trong chõn khụng.
Cõu 46. S xut hin cu vng sau cn ma do hin tng no to nờn?
A. Hin tng khỳc x ỏnh sỏng.
B. Hin tng giao thoa ỏnh sỏng.
C. Hin tng phn x ỏnh sỏng.
D. Hin tng tỏn sc ỏnh sỏng.
Cõu 47. nh sỏng khụng cú tớnh cht sau
A. Cú truyn trong chõn khụng.
B. Cú th truyn trong mụi trng vt cht.
C. Cú mang theo nng lng.
D. Cú vn tc ln vụ hn.
Cõu 48. Tỡm phỏt biu sai v c im quang ph vch ca cỏc nguyờn t húa hc khỏc nhau.
A. Khỏc nhau v b rng cỏc vch quang ph.
B. Khỏc nhau v mu sc cỏc vch.
C. Khỏc nhau v sỏng t i gia cỏc vch.
D. Khỏc nhau v s lng vch.
Cõu 49. Chn phỏt biu sai?
A. Quang ph liờn tc ph thuc vo nhit ca ngun sỏng v c ng dng o nhit ca
ngun sỏng.
B. Quang ph vch hp th v phỏt x ca cỏc nguyờn t khỏc nhau thỡ khỏc nhau.
C. Nhng vch ti trong quang ph vch hp th ca nguyờn t nm ỳng v trớ nhng vch mu
trong quang ph vch phỏt x.
D. ng dng ca quang ph liờn tc dng xỏc nh thnh phn cu to ca ngun sỏng.
Cõu 50. Trong cỏc tớnh cht v ng dng sau, cỏi no cú tia Rn ghen, nhng khụng cú
tia t ngoi?
A. c dng cha ung th nụng. B. Cú kh nng ion hoỏ cht khớ.
C. Tỏc dng lờn kớnh nh. D. Cú tỏc dng sinh lớ dit vi khun.
Cõu 51. Chn phỏt biu sai khi núi v tia hng ngoi. Tia hng ngoi
A. cú bn cht l súng in t.
B. c ng dng cha bnh coi xng.


7
C. do các vt b nung nóng phát ra, tác dng ni bt nht là tác dng nhit.
D. là nhng bc x đin t không nhìn thy đc, có bc sóng ln hn bc sóng ánh sáng đμ 
≥ 0,76 µm.
Câu 52. Chn phát biu sai khi nói v quang ph vach phát x?
A. Quang ph vch phát x ca các nguyên t khác nhau thì rt khác nhau v s lng vch ph, v
trí vch, màu sc và đ sáng t đi gia các vch.
B. Quang ph vch phát x đc ng dng đ nhn bit s có mt ca các nguyên t trong các hn
hp hay trong mt hp cht, xác đnh thành phn cu to ca vt.
C. Quang ph vch phát x là quang ph gm mt h thng các vch màu riêng r nm trên mt
nn ti.
D. Quang ph vch phát x do các cht khí hay hi phát ra khi b kích thích bng nhit hay bng
đin.
Câu 53. Phát biu nào sau đây là không đúng? Cho các ch̀m ánh sáng sauμ trng, đ, vàng,
tím
A. Ánh sáng trng b tán sc khi đi qua lng kính.
B. Chiu ánh sáng trng vào máy quang ph s thu đc quang ph liên tc.
C. Mi ch̀m ánh sáng trên đu có mt bc sóng xác đnh.
D. Ánh sáng tím b lch v phía đáy lng kính nhiu nht do chit sut ca lng kính đi vi nó ln
nht.
Câu 54. Chiu đng thi hai bc x đn sc đ và lc vào hai khe Young. Trên màn quan sát
hình nh giao thoa, ta thy h thng các vân sáng có màu
A. đ. B. lc. C. đ, lc, vàng. D. đ, lc, trng.
Câu 55. Mt bc x đn sc có bc sóng trong thu tinh là 0,2800 µm. Chit sut ca thu
tinh đi vi bc x đó là 1,5. Bc x này là
A. tia t ngoi. B. tia hng ngoi.
C. ánh sáng chàm. D. ánh sáng tím.
Câu 56. Màu sc các vt là do vt
A. cho ánh sáng truyn qua vt.
B. hp th mt s bc sóng ánh sáng và phn x ánh sáng có nhng bc sóng khác.
C. phn x, tán x ánh sáng chiu vào vt.
D. hp th ánh sáng chiu vào vt
Câu 57. Mt tm nha trong sut có b dày e = 10 cm. Chiu mt ch̀m tia sáng trng hp ti
mt trên ca tm này vi góc ti 60
0
. Chit sut ca nha vi ánh sáng đ, tím ln lt là n
đ
= 1,45
và n
t
= 1,65. B rng di quang ph liên tc khi ch̀m sáng tia ló ra khi tm nha là
A. 1,81 cm. B. 2,81 cm. C. 2,18 cm. D. 0,64 cm.
Câu 58. Bên di mt nc đ rng có mt ngun sáng trng kích thc nh. Trên mt nc
quan sát thy
A. mt v̀ng sáng tròn, phn gia màu trng, mép ngoài màu tím.
B. mt v̀ng sáng tròn, mép ngoài màu tím.
C. mt v̀ng sáng tròn, phn gia màu trng, mép ngoài màu đ.
D. các vòng tròn cu vng đng tâm.
Câu 59. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, ánh sáng đn sc đc s dng có
bc sóng , vi hai khe sáng S
1
, S
2
cách nhau a(mm). Các vân giao thoa đc quan sát trên mt
màn nh M song song vi hai khe và cách hai khe mt khong D. Nu ta di màn M li gn thêm
50cm theo phng vuông góc vi mt phng cha hai khe sáng thì khong vân thay đi mt lng
bng 250 ln bc sóng. Tính a?
A. 20 mm. B. 2 mm. C. 1 mm. D. 3 mm.


8
Câu 60. Cho mt ch̀m sáng mt tri qua mt l hình ch nht, ri ri qua mt bn mt song
song bng thu tinh, lên mt màn thì vt sáng trên mànμ
A. Có đ by màu ca cu vng.
B. Có màu trng, nhng có vin màu sc  các mép.
C. Có đ by màu cu vng, nu ch̀m sáng đ hp, bn thy tinh đ dày và ánh sáng ri xiên góc
D. Hoàn toàn có màu trng.
Câu 61. Xét hai bc x đn sc đ và tím trong nc. Kt lun nào sau đây là đúng?
A. Tc đ truyn ca bc x tím bng tc đ truyn ca bc x đ.
B. Tn s ca bc x tím ln hn tn s ca bc x đ.
C. Bc sóng ca bc x tím ln hn bc sóng ca bc x đ.
D. Tc đ truyn ca bc x tím ln hn tc đ truyn ca bc x đ.
Câu 62. Trong môi trng chân không hoc không khí, bc sóng ca mt trong các bc x
màu lc có tr s là
A. 0,75 m. B. 0,55 m. C. 55 nm. D. 0,55 mm.
Câu 63. Nu chiu ánh sáng đn sc (1) có bc sóng trong chân không ln hn ánh sáng đn
sc (2) thì
A. chit sut ca nc đi vi ánh sáng (1) ln hn chit sut ca nc đi vi ánh sáng (2).
B. tn s ca nc đi vi ánh sáng (1) ln hn tn s chit sut ca nc đi vi ánh sáng (2).
C. phôtôn ca ánh sáng (1) có nng lng ln hn nng lng phôtôn ca ánh sáng (2).
D. trong nc, ánh sáng (1) có vn tc ln hn vn tc ca ánh sáng (2).
Câu 64. Trong thí nghim v giao thoa ánh sáng vi khe I – âng, nu đt trc mt trong hai
khe mt thu tinh mng có hai bn mt song song thì hin tng xy ra nh th nào
A. Khong vân không đi nhng toàn b h thng vân trên màn dch chuyn v phái khe có bn
thu tinh.
B. Vân sáng trung tâm tr thành vân ti và không thay đi v trí.
C. Khong vân không đi nhng toàn b h thng vân trên màn dch chuyn v phía khe không có
bn thu tinh.
D. H thng vân không thay đi.
Câu 65. Chn phát biu đúng khi nói v quang ph?
A.  thu đc quang ph vch hp th thì nhit đ ca đám khí hay hi hp th phi cao hn
nhit đ ca ngun sáng phát ra quang ph liên tc.
B. Quang ph liên tc ph thuc vào nhit đ và thành phn cu to ca ngun sáng.
C. Quang ph vch phát x ca mt cht thì ph thuc vào t l phn trm các nguyên t và cu to
phân t ca cht y.
D. Mi nguyên t hoá hc thì hp th nhng bc x nào mà có kh nng phát x.
Câu 66. Cho lng kính có góc chit quang A đt trong không khí. Chiu ch̀m tia sáng đn sc
màu lc theo phng vuông góc vi mt bên th nht thì tia ló ra khi lng kính nm sát mt bên
th hai. Nu chiu tia sáng gm 3 ánh sáng đn scμ cam, chàm, tím vào lng kính theo phng
nh trên thì các tia ló ra khi lng kính  mt bên th hai
A. gm hai tia chàm và tím. B. ch có tia tím.
C. ch có tia cam. D. gm hai tia cam và tia tím.
Câu 67. Tính cht nào sau đây không có chung  tia hng ngoi và t ngoi?
A. đu có bn cht là sóng đin t.
B. đu có kh nng gây ra hin tng quang đin ngoài.
C. đu la các bc x không nhìn thy.
D. đu có tác dng nhit.
Câu 68. Phát biu nào di đây là sai?


9
A. Tia hng ngoi có bn cht là sóng đin t.
B. Vt nung nóng  nhit đ thp ch phát ra tia hng ngoi. Nhit đ ca vt trên 500
0
C mi bt
đu phát ra ánh sáng kh kin.
C. Tia hng ngoi kích thích th giác làm cho ta nhìn thy màu hng.
D. Tia hng ngoi nm ngoài v̀ng ánh sáng kh kin, tn s ca tia hng ngoi nh hn tn s ca
ánh sáng đ.
Câu 69. Nhìn vào m kính lc sc ca máy nh, ta thy nó có màu vàng. Phát biu nào sau đây
là đúng?
A. Kính đó không hp th ánh sáng đ.
B. Kính đó không hp th ánh sáng da cam, hp th ánh sáng đ.
C. Kính đó hp th ánh sáng da cam, không hp th ánh sáng đ.
D. Kính đó cho qua hu ht ánh sáng vàng, hp th hu ht các ánh sáng còn li.
Câu 70. Cho hai bóng đèn ( si đt) hoàn toàn ging nhau c̀ng chiu sáng vào mt bc tng
thì
A. ta có th quan sát đc mt h vân giao thoa nu hai bóng đèn đc đt  v trí thích hp.
B. không quan sát đc vân giao thoa, vì ánh sáng phát ra t hai ngun t nhiên, đc lp không bao
gi là sóng kt hp.
B. không quan sát đc vân giao thoa, vì ánh sáng do đèn phát ra không phi là ánh sáng đn sc.
D. không quan sát đc vân giao thoa, vì đèn không phi là ngun đim.
Câu 71. Quang ph mt tri thu đc trên trái đt là
A. quang ph liên tc.
B. quang ph vch hp th ca khí quyn mt tri.
C. quang ph vch phát x.
D. quang ph vch hp th ca khí quyn trái đt.
Câu 72. T không khí ngi ta chiu xiên ti mt nc nm ngang mt ch̀m tia sáng hp
song song gm hai ánh sáng đn scμ màu vàng, màu chàm. Khi đó ch̀m tia khúc x
A. ch là ch̀m tia màu vàng còn ch̀m tia màu chàm b phn x toàn phn.
B. vn ch là mt ch̀m tia sáng hp song song.
C. gm hai ch̀m tia sáng hp là ch̀m màu vàng và ch̀m màu chàm, trong đó góc khúc x ca
hcumf màu vàng ln hn góc khúc x ca ch̀m màu chàm.
D. gm hai ch̀m tia sáng hp là ch̀m màu vàng và ch̀m màu chàm, trong đó góc khúc x ca
chmf màu vàng nhr hn góc khúc x ca ch̀m màu chàm.
Câu 73. Tia hng ngoi đc d̀ng
A. đ tìm vt nt trên b mt sn phm bng kim loi.
B. trong y t d̀ng đ chp đin, chiu đin.
C. đ chp nh b mt Trái t t v tinh.
D. đ tìm khuyt tt bên trong sn phm bng kim loi.
Câu 74. Nhn xét nào sau đây là đúng?
A. Các vt th quanh ta có màu sc khác nhau là kh nng phát ra các bc x có màu sc khác nhau
ca tng vt.
B. Các ánh sáng có bc sóng ( tn s) khác nhau thì đu b môi trng hp th nh nhau.
C. Cm nhn v màu sc ca vt thay đi khi thay đi màu sc ca ngun chiu sáng vt.
D. Các ánh sáng có bc sóng ( tn s) khác nhau thì đu b các vt phn x ( hoc tán x) nh
nhau.
Câu 75. Màu sc các vt là do vt
A. cho ánh sáng truyn qua vt.
B. hp th mt s bc sóng ánh sáng và phn x ánh sáng có nhng bc sóng khác.


10
C. phn x, tán x ánh sáng chiu vào vt.
D. hp th ánh sáng chiu vào vt.
Câu 76. Máy quang ph càng tt, nu chit sut ca cht làm lng kính
A. càng ln.
B. càng nh.
C. bin thiên càng nhanh theo bc sóng ánh sáng.
D. bin thiên càng chm theo bc sóng ánh sáng.
Câu 77. Phép phân tích quang ph là
A. phép phân tích mt chum sáng nh hin tng tán sc.
B. phép đo nhit đ ca mt vt da trên quang ph do vt phát ra.
C. phép phân tích thành phn cu to ca mt cht da trên vic nghiên cu quang ph do nó phát
ra.
D. phép đo vn tc và bc sóng ca ánh sáng t quang ph thu đc.
Câu 78. Tìm phát biu sai: Hai nguyên t khác nhau có c̀ng đc đim quang ph vch x
khác nhau v
A. đ sáng t đi gia các vch quang ph. B. b rng các vch quang ph.
C. s lng các vch quang ph. D. màu sc các vch và v trí các vch màu.
Câu 79. Trong thí nghim Iâng v giao thoa ánh sáng a = 1,5mm ; D = 1,5m và ngun sáng
phát ra hai bc x có bc sóng 
1
= 480 nm và 
2
= 640 nm. Kích thc v̀ng giao thoa trên màn
là 2cm (chính gia v̀ng giao thoa là vân sáng trung tâm). S vân sáng quan sát đc trên màn là
A. 61 B. 54 C. 51 D. 72
Câu 80. Thc hin thí nghim Iâng trong không khí (n = 1). ánh du đim M trên màn quan
sát thì ti M là mt vân sáng. Trong khong t M đn vân sáng trung tâm còn 3 vân sáng na.
Nhúng toàn b h thng trên vào mt cht lng thì ti M vn là mt vân sáng nhng khác so vi
khi  trong không khí mt bc. Xác đnh chit sut ca môi trng cht lng?
A. 1,75 B. 1,25 C. 1,33 D. 1,5
Câu 81. Trong thí nghim Iâng v giao thoa ánh sáng a = 2mm ; D = 3m và ngun sáng phát ra
hai bc x có bc sóng 
1
= 0,4µm và 
2
= 0,5µm. Xét trên b rng L = 1,68cm đi xng nhau
qua vân trung tâm có bao nhiêu vân sáng c̀ng màu vi vân trung tâm, k c vân trung tâm.
A. 5 B. 8 C. 6 D. 7
Câu 82. Trong thí nghim Iâng v giao thoa ánh sáng, ngun S phát ra 2 bc x 
1
= 0,7 µm, 
2

= 0,5µm, a = 2mm, D = 2m. Vch đen đu tiên quan sát đc cách vân trung tâm là
A. 3,75mm. B. 0,25mm C. 1,75mm. D. 0,35m.
Câu 83. Mt tia sáng trng chiu ti mt bên ca mt lng kính thu tinh tam giác đu. Tia ló
màu vàng qua lng kính có góc lch cc tiu. Bit chit sut ca lng kính đi vi ánh sáng vàng,
ánh sáng tím ln lt là n
v
= 1,5 và n
t
= 1,52. Góc to bi tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá
tr xp x bng
A. 0,77
0
. B. 48,59
0
C. 4,46
0
. D. 1,73
0
.
Câu 84. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe là 2 mm,
khong cách t hai khe đn màn là 2 m. Ngun S phát ra ánh sáng trng có bc sóng t 380 nm
đn 760 nm. V̀ng ph nhau gia quang ph bc hai và bc ba có b rng làμ
A. 1,52 mm. B. 0,38 mm. C. 1,14 mm. D. 0,76 mm.
Câu 85. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, ngun S phát ra ba ánh sáng đn
scμ
1
(tím) = 0,42µm; 
2
( lc) = 0,56µm; 
3
( đ) = 0,70µm. Gia hai vân sáng liên tip có màu
ging nhau nh màu ca vân trung tâm có 14 vân màu lc. S vân tím và vân màu đ nm gia
hai vân sáng liên tip k trên làμ


11
A. 1λ vân tím, 11 vân đ. B. 20 vân tím, 12 vân đ.
C. 20 vân tím, 11 vân đ. D. 17 vân tím, 10 vân đ.
Câu 86. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, ti đim trên màn cách vân chính gia
5,4 mm có vân ti th 5 tính t vân chính gia. Ánh sáng đn sc d̀ng trong thí nghim có tn s
5.10
14
Hz. Cho c = 3.10
8
m/s. Khong cách t màn quan sát đn hai khe là D = 2,4 m. Khong cách
gia hai khe là
A. 1,20 mm. B. 1,00 mm. C. 1,30 mm. D. 1,10 mm.
Câu 87. Trong thí nghim giao thoa vi khe Y-âng, khe S đc chiu sáng bng ch̀m sáng
trng (0,40µm ≤  ≤ 0,76 µm). B rng quang ph bc 1 trên màn lúc đu đo đc là 0,72 mm. Khi
dch chuyn màn ra xa hai khe thêm 60 cm thì b rng quang ph bc 1 trên màn đó là 0,λ0 mm.
Khong cách gia hai khe S
1
, S
2

A. 2 mm. B. 1 mm. C. 1,5 mm. D. 1,2mm.
Câu 88. Trong thí nghim giao thoa Iâng, thc hin đng thi vi hai ánh sáng đn sc 
1


2
=

0,4µm. Xác đnh 
1
đ vân sáng bc 2 ca 
2
=

0,4µm tr̀ng vi mt vân ti ca 
1
. Bit 0,4
µm  
1
 0,76 µm.
A. 8/15 µm. B. 7/15 µm. C. 0,6 µm. D. 0,65 µm.
Câu 89. Chiu mt ch̀m ánh sáng có hai ánh sáng đn sc có bc sóng ln lt là 
1
và 
2

vào mt tm kim loi có gii hn quang đin 
0
. Bit 
1
= 5
2
= 
0
/2. T s tc đ ban đu cc đi
ca các quang êlectron tng ng vi bc sóng 
2
và 
1

A. 1/3. B. 1/√3. C. √3. D. 3.
Câu 90. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe đc chiu bng ánh sáng
trng. Khong cách gia hai khe là 2mm, khong cách t mt phng cha hai khe đn màn quan sát
là 2m. S bc x cho vân sáng ti M cách vân trung tâm 4mm là
A. 5. B. 4. C. 7. D. 6.
Câu 91. Mt thu kính mng gm hai mt li c̀ng bán kính 20 cm, có chit sut đi vi tia đ
là n
đ
= 1,5 và đi vi tia tím là n
t
= 1,54. Chiu mt ch̀m ánh sáng trng song song vi trc chính
ca thu kính trên. Khong cách gia tiêu đim chính đi vi ánh đ và đi vi ánh sáng tím nm
c̀ng phía bng
A. 2,96 mm. B. 1,48 mm. C. 2,96 cm. D. 1,48 cm.
Câu 92. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, chiu đng thi 2 bc x đn sc màu
vàng có bc sóng =0,6m và màu tím có bc sóng ’=0,4m. Bit khong cách gia hai khe
là 1mm, khong cách t mt phng cha hai khe đn màn quan sát là 1m. Trên màn quan sát rng
L= 1cm, xut hin h vân đi xng qua vân sáng trung tâm. Kt lun nào sau đây không chính xác?
A. Có 8 vân sáng màu vàng phân b đu nhau trong trng giao thoa.
B. Trên màn quan sát có hai loi vân sáng màu vàng và màu tím.
C. Có 16 vân sáng màu tím phân b đu nhau trong trng giao thoa.
D. Có tng cng 33 vch sáng trong trng giao thoa.
Câu 93. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe đc chiu bng ánh sáng
trng. Khong cách gia hai khe là 2mm, khong cách t mt phng cha hai khe đn màn quan sát
là 2m. Trên màn quan sát thu đc các di quang ph. B rng ca di quang ph gn vch sáng
trng trung tâm nht là
A. 0,45 mm. B. 0,55 mm. C. 0,50 mm. D. 0,38 mm.
Câu 94. Trên b mt rng 7,2mm ca v̀ng giao thoa ngi ta đm đc λ vân sáng ( hai rìa
là hai vân sáng). Ti v trí cách vân trung tâm là 14,4mm là
A. Vân ti th 18 B. Vân ti th 16


12
C. Vân sáng bc 18 D. Vân sáng bc 16
Câu 95. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe đc chiu bng ánh sáng
trng. Hi ti v trí ng vi vân sáng bc ba ca ánh sáng tím (  = 0,4 µm) còn có vân sáng ca
nhng ánh sáng đn sc nào khác nm tr̀ng  đó ?
A. 0,48 µm. B. 0,55 µm. C. 0,60 µm. D. 0,72 µm.
Câu 96. Trong thí nghim giao thoa Iâng vi ánh áng trng có bc sóng 0,38 µm  
1
 0,76
µm, khong cách hai khe a = 2mm, khong cách hai khe đn màn là D = 2m. Ti v trí vân sáng
bc 10 ca ánh sáng tím  = 0,4µm có thêm bao nhiêu vân sáng ca các bc x khác và có vân
sáng bc my ca ánh sáng đ?
A. 5, bc 7. B. 4, bc 6.
C. 5, bc 6. D. 4, bc 7.
Câu 97. Mt thu kính mng hai mt li có c̀ng bán kính R = 0,5 m. Thu kính làm bng thy
tinh có chit sut đi vi ánh sáng đ và tím ln lt là n
đ
= 1,5 và n
t
= 1,54. Khong cách gia hai
tiêu đim nh ca thu kính ng vi ánh sáng đ và tím làμ
A. 1,08 cm. B. 2,3 cm. C. 3,7cm. D.1,8 cm.
Câu 98. Trong thí nghim giao thoa ánh sáng vi khe Iâng, khong cách gia hai khe a =
1mm, khong cách t hai khe đn màn quan sát D = 2m. Chiu vào hai khe đng thi hai bc x có
bc sóng 
1
= 0,6µm và 
2
. Trong khong rng L = 2,4cm trên màn đm đc 33 vân sáng, trong
đó có 5 vân sáng là kt qu tr̀ng nhau ca hai h vân. Tính 
2
bit hai trong nm vân sáng tr̀ng
nhau nm  ngoài c̀ng ca trng giao thoa.
A. 0,65 µm. B. 0,55 µm. C. 0,45 µm. D. 0,75 µm.
Câu 99. Chiu đng thi hai bc x đn sc có bc sóng 
1
=0,75m và 
2
=0,5m vào hai khe
Iâng cách nhau a=0,8 mm. Khong cách t mt phng cha hai khe đn màn D=1,2m . Trên màn
hng vân giao thoa rng 10mm (hai mép màn đi xng qua vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân
sáng có màu ging màu ca vân sáng trung tâm?
A.Có 3 vân sáng. B.Có 6 vân sáng.
C. Có 5 vân sáng. D. Có 4 vân sáng.
Câu 100. Trong thí nghim Young v giao thoa ánh sáng, cho khong cách gia hai khe là
1mm, t 2 khe đn màn là 1m, ta chiu vào 2 khe đng thi bc x 
1
= 0,4m và 
2
, giao thoa
trên màn ngi ta đm đc trong b rng L = 2,4mm có tt c λ cc đi ca 
1
và 
2
trong đó có 3
cc đi tr̀ng nhau, bit 2 trong s 3 cc đi tr̀ng  2 đu. Giá tr 
2

A. 0,6m. B. 0,5m. C. 0,545m. D. 0,65m.
Câu 101. Mt lng kính có góc chit quang A = 6
0
. Chiu ch̀m ánh sáng trng vào mt bên ca
lng kính theo phng vuông góc vi mt phng phân giác ca góc chit quang ti 1 đim rt gn
A. Ch̀m tia ló đc chiu vào 1 màn nh đt song song vi mt phng phân giác nói trên và cách
mt phng này 1 khong 2m. Chit sut ca lng kính đi vi ánh sáng đ là 1,5 và đi vi ánh
sáng tím là 1,54. B rng quang ph trên màn là
A. 4mm. B. 11,4mm C. 8,384mm. D. 6,5mm.
Câu 102. Trong thí nghim Iâng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe S
1
và S
2

1mm, khong cách t hai khe đn màn quan sát là 2m. Chiu sáng hai khe bng ánh sáng đn sc
có bc sóng 0,6µm. Khong vân giao thoa là
A. 1,3mm. B. 1,2mm. C. 1,4mm. D. 1,5mm.
Câu 103. Mt ngun sáng phát ra đng thi hai ánh sáng đn sc màu đ có bc
sóng 
1
= 0,72 µm và bc x màu cam 
2
chiu vào khe Iâng. Trên màn ngi ta quan sát thy gia


13
vân sáng c̀ng màu và gn nht so vi vân trung tâm có 8 vân màu cam. Bc sóng ca bc x
màu cam và s vân màu đ trong khong trên là
A. 0,64 µm; λ vân. B. 0,64 µm; 7 vân.
C. 0,62 µm; λ vân. D. 0,5λ µm; 7 vân.
Câu 104. Giao thoa ánh sáng bng khe Yâng, khong cách gia hai khe là a = 1mm,
khong cách t hai khe đn màn là D = 2m. Chiu đng thi hai bc x đn sc có bc sóng 
1
=
0,5 µm và 
2
= 0,6µm vào hai khe. Công thc xác đnh nhng đim có c̀ng màu vi vân sáng
trung tâm làμ
A. 3.n(mm) B. 6.n(mm) C. 4,5.n(mm) D. 5.n(mm)
Câu 105. Trong thí nghim v giao thoa ánh sáng ca Y-âng, hai khe sáng cách
nhau 0,8mm. Khong cách t hai khe đn màn là 2m,ánh sáng đn sc chiu vào hai khe có bc
sóng  = 0,64m. Vân sáng bc 4 và bc 6 (c̀ng phía so vi vân chính gia) cách nhau đon
A. 1,6mm. B. 3,2mm. C. 4,8mm. D. 6,4mm.
Câu 106. Trong thí nghim Yâng, khong cách gia 7 vân sáng liên tip là 21,6mm, nu đ
rng ca v̀ng có giao thoa trên màn quan sát là 31mm thì s vân sáng quan sát đc trên màn là
A. 7 B. 9 C. 11 D. 13
Câu 107. Trong thí nghim v giao thoa ánh sáng ca Y-âng, hai khe sáng cách nhau 0,8mm.
Khong cách t hai khe đn màn là 2m,ánh sáng đn sc chiu vào hai khe có bc sóng  =
0,64m. Vân sáng bc 4 và bc 6 (c̀ng phía so vi vân chính gia) cách nhau đon
A. 1,6mm. B. 3,2mm. C. 4,8mm. D. 6,4mm.
Câu 108. Trong thí nghim Yâng ta có a = 0,2mm, D = 1,2m. Ngun gm hai bc x có 
1
=
0,45µm và 
2
= 0,75µm công thc xác đnh v trí hai vân sáng tr̀ng nhau ca hai bc x
A. 9k(mm) k

Z B. 10,5k(mm) k

Z
C. 13,5k(mm) k

Z D. 15k (mm) k

Z
Câu 109. Cho hai ngun kt hp S
1
, S
2
ging ht nhau cách nhau 5cm. Sóng do hai ngun này
to ra có bc sóng 2cm. Trên S
1
S
2
quan sát đc s cc đi giao thoa là
A. 9 B. 7 C. 5 D. 3
Câu 110. Thí nghim giao thoa ánh sáng vi khe Iâng, hai khe cách nhau 3(mm) và cách màn
3(m). Ánh sáng thí nghim có bc sóng trong khong 0,41(m) đn 0,65(m). S bc x cho vân
ti ti đim M trên màn cách vân sáng trung tâm 3(mm) làμ
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 111. Mt lng kính thy tinh có góc chit quang A = 4
0
, đt trong không khí. Chit sut ca
lng kính đi vi ánh sáng đ và tím ln lt là 1,643 và 1,685. Chiu mt ch̀m tia sáng song
song, hp gm hai bc x đ và tím vào mt bên ca lng kính theo phng vuông góc vi mt
này. Góc to bi tia đ và tia tím sau khi ló ra khi mt bên kia ca lng kính xp x bng
A. 0,168
0
. B. 1,416
0
. C. 0,336
0
. D. 13,312
0
.
Câu 112. Trong thí nghim Y-âng, ngun S phát bc x đn sc

, màn quan sát cách mt phng
hai khe mt khong không đi D, khong cách gia hai khe S
1
S
2
= a có th thay đi (nhng S
1
và S
2

luôn cách đu S). Xét đim M trên màn, lúc đu là vân sáng bc 4, nu ln lt gim hoc tng khong
cách S
1
S
2
mt lng  thì ti đó là vân sáng bc k và bc 3k. Nu tng khong cách S
1
S
2
thêm 2
thì ti M làμ
A. vân ti th λ . B. vân sáng bc λ.
C. vân sáng bc 7. D. vân sáng bc 8.
Câu 113. Trong thí nghim giao thoa ánh sáng vi khe Iâng, khong cách gia hai khe a =
1mm, khong cách t hai khe đn màn quan sát D = 2m. Chiu vào hai khe đng thi hai bc x có
bc sóng 
1
= 0,6 µm và 
2
. Trong khong rng L = 2,4cm trên màn đm đc 33 vân sáng, trong


14
đó có 5 vân sáng là kt qu tr̀ng nhau ca hai h vân. Bit hai trong nm vân sáng tr̀ng nhau nm
 ngoài c̀ng ca trng giao thoa. Tính
2

?
A. 0,65 µm. B. 0,45 µm. C. 0,55 µm. D. 0,75 µm.
Câu 114. Bit ánh sáng đ có bc sóng dài nht là 0,75 µm và ánh sáng tím có bc sóng ngn
nht là 0,4 µm. Tn s gii hn ca di sáng nhìn thy là
A. 4,2.10
14
Hz đn 6,5.10
14
Hz. B. 3,9.10
14
Hz đn 8,5.10
14
Hz.
C. 4,0.10
14
Hz đn 7,5.10
14
Hz. D. 4,2.10
14
Hz đn 7,5.10
14
Hz.
Câu 115. bc mt trên màn có b rng bng 0,38mm. Khi di màn quan sát li gn hai khe I –
âng mt khong 40 cm so vi v trí ban đu ca màn thì quang ph bc mt có b rng bng 0,28
mm. Khong cách ( lúc đu) t màn quan sát đn hai khe là
A. 112 cm. B. 182 cm. C. 152 cm. D. 192 cm.
Câu 116. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, trong v̀ng MN trên màn quan sát,
ngi ta đm đc 21 vân sáng vi M và N là hai vân sáng khi d̀ng ánh sáng đn sc có bc
sóng 
1
= 0,45 µm. Gi nguyên điu kin thí nghim, khi d̀ng ngun sáng đn sc khác vi bc
sóng 
2
= 0,6µm thì s vân trong min đó là
A. 18. B. 15. C. 16. D. 17.
Câu 117. Trong thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng, ngun S phát ra ba ánh sáng đn sc
là 
tìm
= 0,42µm; 
lc
= 0,56µm; 
đ
= 0,70µm. Gia hai vân sáng liên tip có màu ging nh màu
ca vân trung tâm có 14 vân màu lc. S vân màu tím và vân màu đ nm gia hai vân sáng liên
tip k trên là
A. 20 vân tím và 12 vân đ. B. 17 vân tím và 10 vân đ.
C. 20 vân tím và 11 vân đ. D. 1λ vân tím và 11 vân đ.
Câu 118. Thc hin giao thoa ánh sáng vi hai khe I – âng cách nhau a = 1 mm. Di chuyn màn
nh ( E) ra xa hai khe thêm mt đon 50 cm thì khong vân trên màn tng thêm 0,3 mm. Bc
sóng ca bc x d̀ng trong thí nghim là
A. 0,60 µm. B. 0,54 µm. C. 0,50 µm. D. 0,40 µm.
Câu 119. Trong thí nghi I – âng v giao thoa ánh sáng, ngun sáng phát đng thi hai bc x
đn sc. Bc x 
1
= 560 nm và bc x màu đ có bc sóng 
2
(
2
nm trong khong t 650 nm
đn 730 nm). Trên màn quan sát, gia hai vân sáng gn nhau nht và c̀ng màu vi vân sáng trung
tâm có 6 vân sáng màu đ. Giá tr 
2

A. 700 nm. B. 650 nm. C. 670 nm. D. 720 nm.
Câu 120. Trong thí nghim giao thoa ánh sáng vi khe I – âng, khi d̀ng ánh sáng có bc sóng
600 nm trên mt đon rng L thuc min giao thoa trên màn ngi ta đm đc 7 vân sáng mà 
hai mép là hai vân sáng. Nu d̀ng ánh sáng có bc sóng 400 nm thì s vân sáng quan sát đc
trên đon đó là
A. 10. B. 13. C. 11. D. 12.
Câu 121. Thc hin thí nghim I – âng v giao thoa ánh sáng. Khong cách gia hai khe là 1
mm, màn quan sát đt song song vi mt phng cha hai khe và cách hai khe 2m. Chiu sáng hai
khe bng ánh sáng trng có bc sóng 0,400 µm ≤  ≤ 0,750 µm. Bc sóng ln nht ca các bc
x cho vân ti ti đim N trên màn, cách vân trung tâm 12 mm, là
A. 0,685 µm B. 0,735 µm C. 0,635 µm D. 0,705 µm
Câu 122. Thc hin thí nghim I - âng v giao thoa ánh sáng. Khong cách gia hai khe 1 mm,
màn quan sát đt song song vi mt phng cha hai khe và cách hai khe 2 m. Chiu sáng hai khe
bng ánh sáng trng có bc sóng 0,400 µm ≤  ≤ 0,750 µm. Bc sóng ln nht ca các bc x
cho vân ti ti đim N trên màn, cách vân trung tâm 12 mm, là
A. 0,706 µm. B. 0,735 µm. C. 0,632 µm. D. 0,685 µm.


15
Câu 123. Thc hin giao thoa ánh sáng vi thit b ca I – âng, khong cách gia hai khe a = 2
mm, t hai khe đn màn D = 2m. Ngi ta chiu sáng hai khe bng ánh sáng trng có bc sóng
thay đi t 380nm đn 760 nm. Quan sát đim M trên màn nh, cách vân trung tâm 3,3 mm. Ti M
bc x cho vân ti có bc sóng ngn nht bng
A. 490 nm. B. 508 nm. C. 388 nm. D. 440 nm.
Câu 124. Chiu mt tia sáng đn sc có tn s f t chân không vào mt môi trng trong sut
có hng s đin môi , đ t thm µ. Bit vn tc ánh sáng trong chân không là c. Trong môi
trng đó tia sáng này s có bc sóng ’ đc xác đnh bng biu thc nào
A.
c
'.
f
  
B.
c
'.
.f



C.
c
'.
.f


D.
.c
'.
f



Câu 125. Mt tm nha trong sut có b dày e = 10 cm. Chiu mt ch̀m tia sáng trng hp ti
mt trên ca tm này vi góc ti 60
0
. Chit sut ca nha vi ánh sáng đ, tím ln lt là n
đ
= 1,45
và n
t
= 1,65. B rng di quang ph liên tc khi ch̀m sáng tia ló ra khi tm nha là
A. 1,81 cm. B. 2,81 cm. C. 2,18 cm. D. 0,64 cm.
Câu 126. Trong thí nghim, ngi ta chiu mt ch̀m ánh sáng trng song song hp vào cnh
ca mt lng kính có góc chit quang A = 8
0
theo phng vuông góc vi mt phng phân giác ca
góc chit quang. t mt màn nh E song song và cách mt phng phân giác ca góc chit quang 1
m. Chit sut ca cht làm lng kính đi vi ánh sáng đ là 1,61 và đi vi ánh sáng tìm là 1,68 thì
b rng di quang ph trên màn E xp x bng
A. 1,22 cm. B. 1,04 cm. C. 0,83 cm. D. 0,98 cm.
V. SÓNG ÁNH SÁNG –  THI AI HC + CAO NG CÁC NM
Câu 127. (C 2007)μ Trong thí nghim Iâng (Y-âng) v giao thoa ánh sáng, hai khe
hp cách nhau mt khong a = 0,5 mm, khong cách t mt phng cha hai khe đn màn quan sát
là D = 1,5 m. Hai khe đc chiu bng bc x có bc sóng  = 0,6 m. Trên màn thu đc hình
nh giao thoa. Ti đim M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính gia) mt khong 5,4 mm có
vân sáng bc (th)
A. 3. B. 6. C. 2. D. 4.
Câu 128. (C 2007)μ Quang ph liên tc ca mt ngun sáng J
A. ph thuc vào c thành phn cu to và nhit đ ca ngun sáng J.
B. không ph thuc vào c thành phn cu to và nhit đ ca ngun sáng J.
C. không ph thuc thành phn cu to ca ngun sáng J, mà ch ph thuc vào nhit đ ca ngun
sáng đó.
D. không ph thuc vào nhit đ ca ngun sáng J, mà ch ph thuc thành phn cu to ca ngun
sáng đó.
Câu 129. (C 2007)μ Tia hng ngoi và tia Rnghen đu có bn cht là sóng đin t,
có bc sóng dài ngn khác nhau nên
A. chúng b lch khác nhau trong t trng đu.
B. có kh nng đâm xuyên khác nhau.
C. chúng b lch khác nhau trong đin trng đu.
D. chúng đu đc s dng trong y t đ chp X-quang (chp đin).
Câu 130. (C 2007)μ Trong các phát biu sau đây, phát biu nào là sai?
A. Ánh sáng trng là tng hp (hn hp) ca nhiu ánh sáng đn sc có màu bin thiên liên tc t
đ ti tím.
B. Ánh sáng đn sc là ánh sáng không b tán sc khi đi qua lng kính.


16
C. Hin tng ch̀m sáng trng, khi đi qua mt lng kính, b tách ra thành nhiu ch̀m sáng có màu
sc khác nhau là hin tng tán sc ánh sáng.
D. Ánh sáng do Mt Tri phát ra là ánh sáng đn sc vì nó có màu trng.
Câu 131. (C 2007)μ Mt di sóng đin t trong chân không có tn s t 4,0.10
14
Hz
đn 7,5.10
14
Hz. Bit vn tc ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s. Di sóng trên thuc v̀ng
nào trong thang sóng đin t?
A. V̀ng tia Rnghen. B. V̀ng tia t ngoi.
C. V̀ng ánh sáng nhìn thy. D. V̀ng tia hng ngoi.
Câu 132. (H – 2007): Hin tng đo sc ca vch quang ph (đo vch quang ph)
cho phép kt lun rng
A. trong c̀ng mt điu kin v nhit đ và áp sut, mi cht đu hp th và bc x các ánh sáng có
c̀ng bc sóng.
B.  nhit đ xác đnh, mt cht ch hp th nhng bc x nào mà nó có kh nng phát x và ngc
li, nó ch phát nhng bc x mà nó có kh nng hp th.
C. các vch ti xut hin trên nn quang ph liên tc là do giao thoa ánh sáng.
D. trong c̀ng mt điu kin, mt cht ch hp th hoc ch bc x ánh sáng.
Câu 133. (H – 2007): Bc sóng ca mt trong các bc x màu lc có tr s là
A. 0,55 nm. B. 0,55 mm. C. 0,55 m. D. 55 nm.
Câu 134. (H – 2007): Các bc x có bc sóng trong khong t 3.10
-9
m đn 3.10
-7
m là
A. tia t ngoi. B. ánh sáng nhìn thy.
C. tia hng ngoi. D. tia Rnghen.
Câu 135. (H – 2007): Trong thí nghim Iâng (Y-âng) v giao thoa ca ánh sáng đn sc, hai
khe hp cách nhau 1 mm, mt phng cha hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khong cách gia 5
vân sáng liên tip là 3,6 mm. Bc sóng ca ánh sáng d̀ng trong thí nghim này bng
A. 0,48 m. B. 0,40 m. C. 0,60 m. D. 0,76 m.
Câu 136. (H – 2007): T không khí ngi ta chiu xiên ti mt nc nm ngang mt ch̀m
tia sáng hp song song gm hai ánh sáng đn scμ màu vàng, màu chàm. Khi đó ch̀m tia khúc x
A. gm hai ch̀m tia sáng hp là ch̀m màu vàng và ch̀m màu chàm, trong đó góc khúc x ca
ch̀m màu vàng nh hn góc khúc x ca ch̀m màu chàm.
B. vn ch là mt ch̀m tia sáng hp song song.
C. gm hai ch̀m tia sáng hp là ch̀m màu vàng và ch̀m màu chàm, trong đó góc khúc x ca
ch̀m màu vàng ln hn góc khúc x ca ch̀m màu chàm.
D. ch là ch̀m tia màu vàng còn ch̀m tia màu chàm b phn x toàn phn.
Câu 137. (C 2008): Trong mt thí nghim Iâng (Y-âng) v giao thoa ánh sáng vi ánh sáng
đn sc có bc sóng 
1
= 540 nm thì thu đc h vân giao thoa trên màn quan sát có khong vân
i
1
= 0,36 mm. Khi thay ánh sáng trên bng ánh sáng đn sc có bc sóng 
2
= 600 nm thì thu
đc h vân giao thoa trên màn quan sát có khong vân
A. i
2
= 0,60 mm. B. i
2
= 0,40 mm. C. i
2
= 0,50 mm. D. i
2
= 0,45 mm.
Câu 138. (C 2008): Trong thí nghim Iâng (Y-âng) v giao thoa ánh sáng vi ánh sáng đn
sc. Bit khong cách gia hai khe hp là 1,2 mm và khong cách t mt phng cha hai khe hp
đn màn quan sát là 0,λ m. Quan sát đc h vân giao thoa trên màn vi khong cách gia λ vân
sáng liên tip là 3,6 mm. Bc sóng ca ánh sáng d̀ng trong thí nghim là
A. 0,50.10
-6
m. B. 0,55.10
-6
m. C. 0,45.10
-6
m. D. 0,60.10
-6
m.
Câu 139. (C 2008): Ánh sáng đn sc có tn s 5.10
14
Hz truyn trong chân không vi bc
sóng 600 nm. Chit sut tuyt đi ca mt môi trng trong sut ng vi ánh sáng này là 1,52. Tn
s ca ánh sáng trên khi truyn trong môi trng trong sut này
A. nh hn 5.10
14
Hz còn bc sóng bng 600 nm.


17
B. ln hn 5.10
14
Hz còn bc sóng nh hn 600 nm.
C. vn bng 5.10
14
Hz còn bc sóng nh hn 600 nm.
D. vn bng 5.10
14
Hz còn bc sóng ln hn 600 nm.
Câu 140. (C 2008): Tia hng ngoi là nhng bc x có
A. bn cht là sóng đin t.
B. kh nng ion hoá mnh không khí.
C. kh nng đâm xuyên mnh, có th xuyên qua lp chì dày c cm.
D. bc sóng nh hn bc sóng ca ánh sáng đ.
Câu 141. (C 2008): Khi nói v tia t ngoi, phát biu nào di đây là sai?
A. Tia t ngoi có tác dng mnh lên kính nh.
B. Tia t ngoi có bn cht là sóng đin t.
C. Tia t ngoi có bc sóng ln hn bc sóng ca ánh sáng tím.
D. Tia t ngoi b thu tinh hp th mnh và làm ion hoá không khí.
Câu 142. (Ð I HC – 2008): Trong thí nghim giao thoa ánh sáng vi khe Iâng
(Y-âng), khong cách gia hai khe là 2mm, khong cách t mt phng cha hai khe đn màn quan
sát là 1,2m. Chiu sáng hai khe bng ánh sáng hn hp gm hai ánh sáng đn sc có bc sóng
500 nm và 660 nm thì thu đc h vân giao thoa trên màn. Bit vân sáng chính gia (trung tâm)
ng vi hai bc x trên tr̀ng nhau. Khong cách t vân chính gia đn vân gn nht c̀ng màu vi
vân chính gia là
A. 4,9 mm. B. 19,8 mm. C. 9,9 mm. D. 29,7 mm.
Câu 143. (Ð I HC – 2008): Tia Rnghen có
A. c̀ng bn cht vi sóng âm.
B. bc sóng ln hn bc sóng ca tia hng ngoi.
C. c̀ng bn cht vi sóng vô tuyn.
D. đin tích âm.
Câu 144. (Ð I HC – 2008):: Phát biu nào sau đây là sai khi nói v ánh sáng
đn sc?
A. Chit sut ca mt môi trng trong sut đi vi ánh sáng đ ln hn chit sut ca môi trng
đó đi vi ánh sáng tím.
B. Ánh sáng đn sc là ánh sáng không b tán sc khi đi qua lng kính.
C. Trong c̀ng mt môi trng truyn, vn tc ánh sáng tím nh hn vn tc ánh sáng đ.
D. Trong chân không, các ánh sáng đn sc khác nhau truyn đi vi c̀ng vn tc.
Câu 145. (Ð I HC – 2008):: Phát biu nào sau đây là đúng khi nói v quang
ph?
A. Quang ph liên tc ca ngun sáng nào thì ph thuc thành phn cu to ca ngun sáng y.
B. Mi nguyên t hóa hc  trng thái khí hay hi nóng sáng di áp sut thp cho mt quang ph
vch riêng, đc trng cho nguyên t đó.
C.  thu đc quang ph hp th thì nhit đ ca đám khí hay hi hp th phi cao hn nhit đ
ca ngun sáng phát ra quang ph liên tc.
D. Quang ph hp th là quang ph ca ánh sáng do mt vt rn phát ra khi vt đó đc nung
nóng.
Câu 146. ( thi cao đng nm 200λ): Khi nói v quang ph, phát biunào sau đây là
đúng?
A. Các cht rn b nung nóng thì phát ra quang ph vch.
B. Mi nguyên t hóa hc có mt quang ph vch đc trng ca nguyên t y.
C. Các cht khí  áp sut ln b nung nóng thì phát ra quang ph vch.
D. Quang ph liên tc ca nguyên t nào thì đc trng cho nguyên t đó.


18
Câu 147. ( thi cao đng nm 200λ): Trong thí nghim Y-âng v giao thoa vi ánh
sáng đn sc, khong cách gia hai khe là 1 mm, khong cách t mt phng cha hai khe đn màn
quan sát là 2m và khong vân là 0,8 mm. Cho c = 3.10
8
m/s. Tn s ánh sáng đn sc d̀ng trong
thí nghim là
A. 5,5.10
14
Hz. B. 4,5. 10
14
Hz. C. 7,5.10
14
Hz. D. 6,5. 10
14
Hz.
Câu 148. ( thi cao đng nm 200λ): Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng,
khong cách gia hai khe là 0,5 mm, khong cách t mt phng cha hai khe đn màn là 2 m. Ánh
sáng đn sc d̀ng trong thí nghim có bc sóng 0,5 m. V̀ng giao thoa trên màn rng 26 mm
(vân trung tâm  chính gia). S vân sáng là
A. 15. B. 17. C. 13. D. 11.
Câu 149. ( thi cao đng nm 200λ): Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng,
ngun sáng gm các bc x có bc sóng ln lt là 
1
= 750 nm, 
2
= 675 nm và 
3
= 600 nm.
Ti đim M trong v̀ng giao tha trên màn mà hiu khong cách đn hai khe bng 1,5 m có vân
sáng ca bc x
A. 
2
và 
3
. B. 
3
. C. 
1
. D. 
2
.
Câu 150. ( thi cao đng nm 200λ): Trong thí nghim Y-âng v giao thoa vi
ngun sáng đn sc, h vân trên màn có khong vân i. Nu khong cách gia hai khe còn mt na
và khong cách t hai khe đn màn gp đôi so vi ban đu thì khong vân giao thoa trên màn
A. gim đi bn ln. B. không đi.
C. tng lên hai ln. D. tng lên bn ln.
Câu 151. ( thi cao đng nm 200λ): Trong thí nghim Y-âng v giao thoa vi ánh
sáng đn sc, khong cách gia hai khe là 1mm, khong cách t mt phng cha hai khe đn màn
là 2m. Trong h vân trên màn, vân sáng bc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bc sóng ca ánh sáng
đn sc d̀ng trong thí nghim là
A. 0,5 m. B. 0,7 m. C. 0,4 m. D. 0,6 m.
Câu 152. ( thi cao đng nm 200λ): Phát biu nào sau đây là đúng?
A. Ánh sáng đn sc là ánh sáng b tán sc khi đi qua lng kính.
B. Ánh sáng trng là hn hp ca vô s ánh sáng đn sc có màu bin thiên liên tc t đ đn tím.
C. Ch có ánh sáng trng mi b tán sc khi truyn qua lng kính.
D. Tng hp các ánh sáng đn sc s luôn đc ánh sáng trng.
Câu 153. (Ð I HC – 2009): Phát biu nào sau đây là đúng ?
A. Cht khí hay hi  áp sut thp đc kích thích bng nhit hay bng đin cho quang ph liên
tc.
B. Cht khí hay hi đc kích thích bng nhit hay bng đin luôn cho quang ph vch.
C. Quang ph liên tc ca nguyên t nào thì đc trng cho nguyên t y.
D. Quang ph vch ca nguyên t nào thì đc trng cho nguyên t y.
Câu 154. (Ð I HC – 2009): Chiu xiên mt ch̀m sáng hp gm hai ánh sáng
đn sc là vàng và lam t không khí ti mt nc thì
A. ch̀m sáng b phn x toàn phn.
B. so vi phng tia ti, tia khúc x vàng b lch ít hn tia khúc x lam.
C. tia khúc x ch là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam b phn x toàn phn.
D. so vi phng tia ti, tia khúc x lam b lch ít hn tia khúc x vàng.
Câu 155. (Ð I HC – 2009): Trong chân không, các bc x đc sp xp theo
th t bc sóng gim dn làμ
A. tia hng ngoi, ánh sáng tím, tia t ngoi, tia Rn-ghen.
B. tia hng ngoi, ánh sáng tím, tia Rn-ghen, tia t ngoi.


19
C. ánh sáng tím, tia hng ngoi, tia t ngoi, tia Rn-ghen.
D. tia Rn-ghen, tia t ngoi, ánh sáng tím, tia hng ngoi.
Câu 156. (Ð I HC – 2009): Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai
khe đc chiu bng ánh sáng trng có bc sóng t 0,38 m đn 0,76m. Ti v trí vân sáng bc
4 ca ánh sáng đn sc có bc sóng 0,76 m còn có bao nhiêu vân sáng na ca các ánh sáng đn
sc khác?
A. 3. B. 8. C. 7. D. 4.
Câu 157. (Ð I HC – 2009): Quang ph liên tc
A. ph thuc vào nhit đ ca ngun phát mà không ph thuc vào bn cht ca ngun phát.
B. ph thuc vào bn cht và nhit đ ca ngun phát.
C. không ph thuc vào bn cht và nhit đ ca ngun phát.
D. ph thuc vào bn cht ca ngun phát mà không ph thuc vào nhit đ ca ngun phát.
Câu 158. (Ð I HC – 2009): Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng,
khong cách gia hai khe là 0,5 mm, khong cách t hai khe đn màn quan sát là 2m. Ngun sáng
d̀ng trong thí nghim gm hai bc x có bc sóng 
1
= 450 nm và 
2
= 600 nm. Trên màn quan
sát, gi M, N là hai đim  c̀ng mt phía so vi vân trung tâm và cách vân trung tâm ln lt là
5,5 mm và 22 mm. Trên đon MN, s v trí vân sáng tr̀ng nhau ca hai bc x là
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 159. (Ð I HC – 2009): Khi nói v tia hng ngoi, phát biu nào sau đây là
sai?
A. Tia hng ngoi có bn cht là sóng đin t.
B. Các vt  nhit đ trên 2000
0
C ch phát ra tia hng ngoi.
C. Tia hng ngoi có tn s nh hn tn s ca ánh sáng tím.
D. Tác dng ni bt ca tia hng ngoi là tác dng nhit.
Câu 160. ( thi H – C nm 2010)Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe
đc chiu bng ánh sáng đn sc có bc sóng 0,6 m. Khong cách gia hai khe là 1 mm, khong
cách t mt phng cha hai khe đn màn quan sát là 2,5 m, b rng min giao thoa là 1,25 cm. Tng
s vân sáng và vân ti có trong min giao thoa là
A. 21 vân. B. 15 vân. C. 17 vân. D. 1λ vân.
Câu 161. ( thi H – C nm 2010)Tia t ngoi đc d̀ng
A. đ tìm vt nt trên b mt sn phm bng kim loi.
B. trong y t đ chp đin, chiu đin.
C. đ chp nh b mt Trái t t v tinh.
D. đ tìm khuyt tt bên trong sn phm bng kim loi.
Câu 162. ( thi H – C nm 2010)Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, ngun
sáng phát đng thi hai bc x đn sc, trong đó bc x màu đ có bc sóng 
d
= 720 nm và bc x
màu lc có bc sóng 
l
(có giá tr trong khong t 500 nm đn 575 nm). Trên màn quan sát, gia
hai vân sáng gn nhau nht và c̀ng màu vi vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lc. Giá tr ca 
l


A. 500 nm. B. 520 nm. C. 540 nm. D. 560 nm.
Câu 163. ( thi H – C nm 2010)Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe
đc chiu bng ánh sáng trng có bc sóng t 380 nm đn 760 nm. Khong cách gia hai khe là
0,8 mm, khong cách t mt phng cha hai khe đn màn quan sát là 2 m. Trên màn, ti v trí cách
vân trung tâm 3 mm có vân sáng ca các bc x vi bc sóng
A. 0,48 m và 0,56 m. B. 0,40 m và 0,60 m.
C. 0,45 m và 0,60 m. D. 0,40 m và 0,64 m.


20
Câu 164. ( thi H – C nm 2010) Quang ph vch phát x
A. ca các nguyên t khác nhau,  c̀ng mt nhit đ thì nh nhau v đ sáng t đi ca các vch.
B. là mt h thng nhng vch sáng (vch màu) riêng l, ngn cách nhau bi nhng khong ti.
C. do các cht rn, cht lng hoc cht khí có áp sut ln phát ra khi b nung nóng.
D. là mt di có màu t đ đn tím ni lin nhau mt cách liên tc.
Câu 165. ( thi H – C nm 2010) Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe
đc chiu bng ánh sáng đn sc có bc sóng . Nu ti đim M trên màn quan sát có vân ti th
ba (tính t vân sáng trung tâm) thì hiu đng đi ca ánh sáng t hai khe S
1
, S
2
đn M có đ ln
bng
A. 2. B. 1,5. C. 3. D. 2,5.
Câu 166. ( thi H – C nm 2010) Ch̀m tia X phát ra t mt ng tia X (ng Cu-lít-gi) có
tn s ln nht là 6,4.10
18
Hz. B qua đng nng các êlectron khi bt ra khi catôt. Hiu đin th
gia anôt và catôt ca ng tia X là
A. 13,25 kV. B. 5,30 kV. C. 2,65 kV. D. 26,50 kV.
Câu 167. ( thi H – C nm 2010)Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, các khe
hp đc chiu sáng bi ánh sáng đn sc. Khong vân trên màn là 1,2mm. Trong khong gia hai
đim M và N trên màn  c̀ng mt phía so vi vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm ln lt 2
mm và 4,5 mm, quan sát đc
A. 2 vân sáng và 2 vân ti. B. 3 vân sáng và 2 vân ti.
C. 2 vân sáng và 3 vân ti. D. 2 vân sáng và 1 vân ti.
Câu 168. ( thi H – C nm 2010)Khi nói v tia hng ngoi, phát biu nào di đây là sai?
A. Tia hng ngoi cng có th bin điu đc nh sóng đin t cao tn.
B. Tia hng ngoi có kh nng gây ra mt s phn ng hóa hc.
C. Tia hng ngoi có tn s ln hn tn s ca ánh sáng đ.
D. Tác dng ni bt nht ca tia hng ngoi là tác dng nhit.
Câu 169. ( thi H – C nm 2010)Trong các loi tiaμ Rn-ghen, hng ngoi, t
ngoi, đn sc màu lc; tia có tn s nh nht là
A. tia t ngoi. B. tia hng ngoi.
C. tia đn sc màu lc. D. tia Rn-ghen.
Câu 170. ( thi H – C nm 2010)Mt lng kính thy tinh có góc chit quang A = 4
0
, đt
trong không khí. Chit sut ca lng kính đi vi ánh sáng đ và tím ln lt là 1,643 và 1,685.
Chiu mt ch̀m tia sáng song song, hp gm hai bc x đ và tím vào mt bên ca lng kính theo
phng vuông góc vi mt này. Góc to bi tia đ và tia tím sau khi ló ra khi mt bên kia ca
lng kính xp x bng
A. 1,416
0
. B. 0,336
0
. C. 0,168
0
. D. 13,312
0
.
Câu 171. ( thi H – C nm 2010)Chiu ánh sáng trng do mt ngun nóng sáng
phát ra vào khe hp F ca mt máy quang ph lng kính thì trên tm kính nh (hoc tm kính m)
ca bung nh s thu đc
A. ánh sáng trng
B. mt di có màu t đ đn tím ni lin nhau mt cách liên tc.
C. các vch màu sáng, ti xen k nhau.
D. by vch sáng t đ đn tím, ngn cách nhau bng nhng khong ti.
Câu 172. ( thi H – C nm 2010) Hiu đin th gia hai đin cc ca ng Cu-lít-
gi (ng tia X) là U
AK
= 2.10
4
V, b qua đng nng ban đu ca êlectron khi bt ra khi catt. Tn
s ln nht ca tia X mà ng có th phát ra xp x bng
A. 4,83.10
21
Hz. B. 4,83.10
19
Hz.
C. 4,83.10
17
Hz. D. 4,83.10
18
Hz.


21
Câu 173. ( thi H – C nm 2010) Mt cht có kh nng phát ra ánh sáng phát quang vi
bc sóng 0,55 µm. Khi d̀ng ánh sáng có bc sóng nào di đây đ kích thích thì cht này
không th phát quang?
A. 0,35 µm. B. 0,50 µm. C. 0,60 µm. D. 0,45 µm.
Câu 174. ( thi H – C nm 2010)Trong thí nghim I-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe
đc chiu sáng đng thi bi hai bc x đn sc có bc sóng ln lt là 
1
và 
2
. Trên màn quan
sát có vân sáng bc 12 ca 
1
tr̀ng vi vân sáng bc 10 ca 
2
. T s 
1
μ 
2
bng
A. 6/5. B. 2/3. C. 5/6. D. 3/2.
Câu 175. ( thi H – C nm 2010)Trong các ngun bc x đang hot đngμ h quang đin,
màn hình máy vô tuyn, lò si đin, lò vi sóng; ngun phát ra tia t ngoi mnh nht là
A. màn hình máy vô tuyn. B. lò vi sóng.
C. lò si đin. D. h quang đin.
i hc 2011
Câu 176. (H – 2011) Mt lng kính có góc chit quang A = 6
0
(coi là góc nh)
đc đt trong không khí. Chiu mt ch̀m ánh sáng trng song song, hp vào mt bên ca lng
kính theo phng vuông góc vi mt phng phân giác ca góc chit quang, rt gn cnh ca lng
kính. t mt màn E sau lng kính, vuông góc vi phng ca ch̀m tia ti và cách mt phng
phân giác ca góc chit quang 1,2 m. Chit sut ca lng kính đi vi ánh sáng đ là n
đ
= 1,642 và
đi vi ánh sáng tím là n
t
= 1,685.  rng t màu đ đn màu tím ca quang ph liên tc quan sát
đc trên màn là
A. 4,5 mm. B. 36,9 mm. C. 10,1 mm. D. 5,4 mm.
Câu 177. (H – 2011) Chiu t nc ra không khí mt ch̀m tia sáng song song rt
hp (coi nh mt tia sáng) gm 5 thành phn đn scμ tím, lam, đ, lc, vàng. Tia ló đn sc màu
lc đi là là mt nc (sát vi mt phân cách gia hai môi trng). Không k tia đn sc màu lc,
các tia ló ra ngoài không khí là các tia đn sc màu
A. tím, lam, đ. B. đ, vàng, lam.
C. đ, vàng. D. lam, tím.
Câu 178. (H – 2011) Thc hin thí nghim Y-âng v giao thoa vi ánh sáng đn
sc màu lam ta quan sát đc h vân giao thoa trên màn. Nu thay ánh sáng đn sc màu lam bng
ánh sáng đn sc màu vàng và các điu kin khác ca thí nghim đc gi nguyên thì
A. khong vân tng lên. B. khong vân gim xung.
C. v trí vân trung tâm thay đi. D. khong vân không thay đi.
Câu 179. (H – 2011) Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, khe hp S
phát ra đng thi ba bc x đn sc có bc sóng là 
1
= 0,42m, 
2
= 0,56m và 
3
= 0,63m.
Trên màn, trong khong gia hai vân sáng liên tip có màu ging màu vân trung tâm, nu hai vân
sáng ca hai bc x tr̀ng nhau ta ch tính là mt vân sáng thì s vân sáng quan sát đc là
A. 21. B. 23. C. 26. D. 27.
Câu 180. (H – 2011) Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe đc
chiu bng ánh sáng đn sc, khong cách gia hai khe là 0,6 mm. Khong vân trên màn quan sát
đo đc là 1 mm. T v trí ban đu, nu tnh tin màn quan sát mt đon 25 cm li gn mt phng
cha hai khe thì khong vân mi trên màn là 0,8 mm. Bc sóng ca ánh sáng d̀ng trong thí
nghim là
A. 0,64 m. B. 0,50 m. C. 0,45 m. D. 0,48 m.22
Cao đng 2012
Câu 181. (C – 2012) Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe đc
chiu bng ánh sáng đn sc có bc sóng . Nu ti đim M trên màn quan sát có vân ti thì hiu
đng đi ca ánh sáng t hai khe đn đim M có đ ln nh nht bng
A. 0,25.
B. .
C. 0,5.
D. 2.
Câu 182. (C – 2012) Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe đc chiu
bng ánh sáng đn sc có bc sng 0,6m. Khong cách gia hai khe sáng là 1mm, khong cách t
mt phng cha hai khe đn màn quan sát là 1,5m. Trên màn quan sát, hai vân ti liên tip cách nhau
mt đon là
A. 0,45 mm. B. 0,6 mm. C. 0,9 mm. D. 1,8 mm.
Câu 183. (C – 2012) Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe đc
chiu bng ánh sáng đn sc. Khong vân giao thoa trên màn quan sát là i. Khong cách gia hai
vân sáng bc 3 nm  hai bên vân sáng trung tâm là
A. 5i. B. 3i. C. 4i. D. 6i.
Câu 184. (C – 2012) Trong thí nghip Y-âng v giao thoa vi ánh sáng đn sc, khong cách
gia hai khe là 1mm, khong cách t mt phng cha hai khe đn màn quan sát là 2m. Ti đim M
trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 3mm có vân sáng bc 3. Bc sóng ca ánh sáng d̀ng
trong thí nghim là
A. 0,5 µm. B. 0,45 µm. C. 0,6 µm. D. 0,75 µm.
Câu 185. (C – 2012) Khi nói v ánh sáng, phát biu nào sau đây sai?
A. Ánh sáng trng là hn hp ca nhiu ánh sáng đn sc có màu bin thiên liên tc t đ đn tím.
B. Ánh sáng đn sc không b tán sc khi đi qua lng kính.
C. Chit sut ca cht làm lng kính đi vi các ánh sáng đn sc khác nhau đu bng nhau.
D. Chit sut ca cht làm lng kính đi vi các ánh sáng đn sc khác nhau thì khác nhau.
i hc 2012
Câu 186. (H – 2012) Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, ngun sáng
phát ra ánh sáng đn sc có bc sóng 
1
. Trên màn quan sát, trên đon thng MN dài 20 mm (MN
vuông góc vi h vân giao thoa) có 10 vân ti, M và N là v trí ca hai vân sáng. Thay ánh sáng
trên bng ánh sáng đn sc có bc sóng
1
2
5
3


thì ti M là v trí ca mt vân giao thoa, s vân
sáng trên đon MN lúc này là
A. 7 B. 5 C. 8. D. 6
Câu 187. (H – 2012) Khi nói v tính cht ca tia t ngoi, phát biu nào sau đây là
sai?
A. Tia t ngoi làm iôn hóa không khí.
B. Tia t ngoi kích thích s phát quang ca nhiu cht.
C. Tia t ngoi tác dng lên phim nh.
D. Tia t ngoi không b nc hp th.
Câu 188. (H – 2012) Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, ngun sáng
phát đng thi hai ánh sáng đn sc 
1
, 
2
có bc sóng ln lt là 0,48 m và 0,60 m. Trên màn
quan sát, trong khong gia hai vân sáng gn nhau nht và c̀ng màu vi vân sáng trung tâm có
A. 4 vân sáng 
1
và 3 vân sáng 
2
. B. 5 vân sáng 
1
và 4vân sáng 
2
.
C. 4 vân sáng 
1
và 5 vân sáng 
2
. D. 3 vân sáng 
1
và 4vân sáng 
2
.
Câu 189. (H – 2012) Chiu xiên t không khí vào nc mt ch̀m sáng song song
rt hp (coi nh mt tia sáng) gm ba thành phn đn scμ đ, lam và tím. Gi r
đ
, r

,

r
t
ln lt là
góc khúc x ng vi tia màu đ, tia màu lam và tia màu tím. H thc đúng là


23
A. r

= r
t
= r
đ
. B. r
t
< r

< r
đ
. C. r
đ
< r

< r
t
. D. r
t
< r
đ
< r

.
Câu 190. (H – 2012) Mt ánh sáng đn sc màu cam có tn s f đc truyn t
chân không vào mt cht lng có chit sut là 1,5 đi vi ánh sáng này. Trong cht lng trên, ánh
sáng này có
A. màu tím và tn s f. B. màu cam và tn s 1,5f.
C. màu cam và tn s f. D. màu tím và tn s 1,5f.
Câu 191. (H – 2012) Trong thí nghim Y-âng v giao thoa vi ánh sáng đn sc có
bc sóng , khong cách gia hai khe hp là a, khong cách t mt phng cha hai khe hp đn
màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát, ti đim M cách vân sáng trung tâm 6 mm, có vân sáng
bc 5. Khi thay đi khong cách gia hai khe hp mt đon bng 0,2 mm sao cho v trí vân sáng
trung tâm không thay đi thì ti M có vân sáng bc 6. Giá tr ca  bng
A. 0,60 µm. B. 0,50 µm. C. 0,45 µm. D. 0,55 µm.
Câu 192. C-2013) Theo mu nguyên t Bo, bán kính qu đo dng N ca electron
trong nguyên t hiđrô là
A. 47,7.10
-11
m. B. 132,5.10
-11
m. C. 21,2.10
-11
m. D. 84,8.10
-11
m.
Câu 193. (C-2013) Thc hin thí nghim Y-âng v giao thoa vi ánh sáng đn sc
có bc song 0,4 m, khong cách gia hai khe là 0,5 mm, khong cách t mt phng cha hai khe
đn màn là 1m. Trên màn quan sát, vân sáng bc 4 cách vân sáng trung tâm
A. 3,2 mm. B. 4,8 mm. C. 1,6 mm. D. 2,4 mm.
Câu 194. (C-2013) Phát biu nào sau đây đúng?
A. Ánh sáng đn sc là ánh sáng b tán sc khi truyn qua lng kính.
B. Ánh sáng trng là hn hp ca nhiu ánh sáng đn sc có màu bin thiên liên tc t đ đn tím.
C. Tng hp các ánh sáng đn sc s luôn đc ánh sáng trng.
D. Ch có ánh sáng trng mi b tán sc khi truyn qua lng kính.
Câu 195. (C-2013) Trong thí nghim Y-âng v giao thoa vi ánh sáng đn sc,
khong vân trên màn quan sát là 1 mm. Khong cách gia hai vân sáng bc ba bng
A. 5 mm. B. 4 mm. C. 3 mm. D. 6 mm.
Câu 196. (H-2013) Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, nu thay ánh
sáng đn sc màu lam bng ánh sáng đn sc màu vàng và gi nguyên các điu kin khác thì trên
màn quan sát
A. khong vân không thay đi B. khong vân tng lên
C. v trí vân trung tâm thay đi D. khong vân gim xung
Câu 197. (H-2013) Trong chân không, ánh sáng có bc sóng ln nht trong s các
ánh sáng đn scμ đ, vàng lam, tím là
A. ánh sáng tím B. ánh sáng đ C. ánh sáng vàng. D. ánh sáng lam.
Câu 198. (H-2013) Khi nói v quang ph vch phát x, phát biu nào sau đây là sai?
A. Quang ph vch phát x ca mt nguyên t là mt h thng nhng vch sáng riêng l, ngn
cách nhau bi nhng khong ti.
B. Quang ph vch phát x do cht rn hoc cht lng phát ra khi b nung nóng.
C. Trong quang ph vch phát x ca nguyên t hiđrô,  v̀ng ánh sáng nhìn thy có bn vch đc
trng là vch đ, vch lam, vch chàm và vch tím.
D. Quang ph vch phát x ca các nguyên t hoá hc khác nhau thì khác nhau.
Câu 199. (H-2013) Trong mt thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, bc sóng
ánh sáng đn sc là 600 nm, khong cách gia hai khe hp là 1 mm. Khong cách t mt phng
cha hai khe đn màn quan sát là 2 m. Khong vân quan sát đc trên màn có giá tr bng
A. 1,2 mm B. 1,5 mm C. 0,9 mm D. 0,3 mm


24
Câu 200. (H-2013) Thc hin thí nghim Y - âng v giao thoa vi ánh sáng đn sc
có bc sóng

. Khong cách gia hai khe hp là 1mm. Trên màn quan sát, ti đim M cách vân
trung tâm 4,2mm có vân sáng bc 5. Gi c đnh các điu kin khác, di chuyn dn màn quan sát
dc theo đng thng vuông góc vi mt phng cha hai khe ra xa cho đn khi vân giao thoa ti
M chuyn thành vân ti ln th hai thì khong dch màn là 0,6 m. Bc sóng

bng
A. 0,6
m
B. 0,5
m
C. 0,4
m
D. 0,7
m


Ht


Nhn đáp án bng EMAIL

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×