Tải bản đầy đủ

DE THI LUONG GIAC trong cac de thi DHCD tu 2002 den 2012 codap

PTLG trong các ñề thi ðH-Cð TaiLieuLuyenThi.Net (st)

TaiLieuLuyenThi.Net – Chia Sẻ miễn phí
1
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
TRONG CÁC ðỀ THI ðẠI HỌC - CAO ðẲNG TỪ 2002 ðẾN 2012

ðỀ THI ðẠI HỌC
KHỐI A
1. Tìm nghiệm thuộc khoảng (0;2
π
) của phương trình:
cos 3 sin 3
5 sin cos 2 3
1 2sin 2
x x
x x
x
+
 
+ = +

 
+
 
(
Khối A_2002
).
ðS:
5
;
3 3
x x
π π
= = .
2.
Gi

i ph
ươ
ng trình:
2
cos 2 1
cot 1 sin sin 2
1 tan 2
x
x x x
x
− = + −
+
(Kh

i A_2003)
ðS:
( )
4
x k k
π
π
= + ∈Z
(Kh


i A_2004- Không có ph
ươ
ng trình l
ượ
ng giác)
3.

Gi

i ph
ươ
ng trình:
2 2
cos 3 cos 2 cos 0x x x− = (Kh

i A_2005)
ð
S:
( )
2
k
x k
π
= ∈
Z

4.

Gi

i ph
ươ
ng trình:
( )
6 6
2 cos sin sin cos
0
2 2sin
x x x x
x
+ −
=

(Kh

i A_2006)
ð
S:
( )
5
2
4
x k k
π
π
= + ∈
Z

5.

Gi

i ph
ươ
ng trình:
( ) ( )
2 2
1 sin cos 1 cos sin 1 sin 2x x x x x+ + + = + (Kh

i A_2007)
ð
S:
( )
, 2 , 2
4 2
x k x k x k k
π π
π π π
= − + = + = ∈
Z

6.

1 1 7
4sin
3
sin 4
sin
2
x
x
x
π
π
 
+ = −
 
 
 

 
 

(Kh

i A_2008)
ð
S:
( )
5
, , ,
4 8 8
x k x k x k k
π π π
π π π
− −
= + = + = + ∈
Z
7.

Gi

i ph
ươ
ng trình:
( )
( ) ( )
1 2 sin cos
3
1 2 sin 1 sin
x x
x x

=
+ −
. (Kh

i A_2009)
ð
S:
( )
2
,
18 3
x k k
π π
= − + ∈
Z
8.

Gi

i ph
ươ
ng trình:
( )
1 sin cos 2 sin( )
1
4
cos
(1 tan )
2
x x x
x
x
π
+ + +
=
+
. (Kh

i A_2010)
ð
S:
( ) ( )
7
2 ; 2
6 6
x k k x k k
π π
π π
= − + ∈ = + ∈Z Z

9.

Gi

i ph
ươ
ng trình:
( )
2
1 sin 2 cos 2
2 sin sin2
(1 cot )
x x
x x
x
+ +
=
+
. (Kh

i A_2011)
ð
S:
( ) ( )
; 2
2 4
x k k x k k
π π
π π
= + ∈ = + ∈Z Z
10.

Gi

i ph
ươ
ng trình:
3 sin2 cos 2 2cos 1x x x+ = −
. (
Kh

i A_2012)
ð
S:
( )
2
; 2 ; 2
2 3
x k x k x k k
π π
π π π
= + = = + ∈
Z


KH

I B
11.

Gi

i ph
ươ
ng trình
2 2 2 2
sin 3 cos 4 sin 5 cos 6x x x x− = − (Kh

i B_2002)
PTLG trong các ñề thi ðH-Cð TaiLieuLuyenThi.Net (st)

TaiLieuLuyenThi.Net – Chia Sẻ miễn phí
2
ð
S:
( )
; ,
9 2
x k x k k
π π
= = ∈
Z

12.

Gi

i ph
ươ
ng trình
2
cot tan 4sin 2
sin 2
x x x
x
− + = (Kh

i B_2003)
ð
S:
( )
,
3
x k k
π
π
= ± + ∈
Z

13.

Gi

i ph
ươ
ng trình
( )
2
5sin 2 3 1 sin tanx x x− = − (Kh

i B_2004)
ð
S:
( )
5
2 ; 2 ,
6 6
x k x k k
π π
π π
= + = + ∈
Z

14.

Gi

i ph
ươ
ng trình
1 sin cos sin 2 cos 2 0x x x x+ + + + = (Kh

i B_2005)
ð
S:
( )
2
2
3
x k k
π
π
= ± + ∈
Z
;
( )
4
x k k
π
π
= − + ∈
Z

15.

Gi

i ph
ươ
ng trình: cot sin 1 tan tan 4
2
x
x x x
 
+ + =
 
 
(Kh

i B_2006)
ð
S:
( )
5
; ,
12 12
x k x k k
π π
π π
= + = + ∈
Z

16.

Gi

i ph
ươ
ng trình:
2
2sin 2 sin 7 1 sinx x x+ − = (Kh

i B_2007)
ð
S:
( )
2 5 2
; ,
18 3 18 3
x k x k k
π π π π
= + = + ∈
Z

17.

Gi

i ph
ươ
ng trình
3 3 2 2
sin 3 cos sin cos 3 sin cosx x x x x x− = − (Kh

i B_2008)
ð
S:
( )
; ,
4 2 3
x k x k k
π π π
π
= + = − + ∈
Z

18.

Gi

i ph
ươ
ng trình:
( )
3
sin cos sin 2 3 cos 3 2 cos 4 sinx x x x x x+ + = + . (Kh

i B_2009)
ð
S:
( )
2
, 2 ,
42 7 6
k
x x k k
π π π
π
= + = − − ∈
Z

19.

Gi

i ph
ươ
ng trình: (sin 2 cos 2 ) cos 2cos 2 sin 0x x x x x+ + − = . (Kh

i B_2010)
ð
S:
( )
,
4 2
k
x k
π π
= + ∈
Z

20.

Gi

i ph
ươ
ng trình: sin 2 cos sin cos cos 2 sin cosx x x x x x x+ = + + . (Kh

i B_2011)
ð
S:
( ) ( )
2
2 ;
2 3 3
x k k x k k
π π π
π
= + ∈ = + ∈
Z Z
21.

Gi

i ph
ươ
ng trình: 2(cos 3sin ) cos cos 3 sin 1x x x x x+ = − + . (Kh

i B_2012)
ð
S:
( )
2 2
2 ;
3 3
x k x k k
π π
π
= + = ∈
Z
KH

I D
22.

Tìm x

[0;14] cos3x

4cos2x+3cosx

4=0 (Kh

i D_2002)
ð
S:
3 5 7
; ; ;
2 2 2 2
x x x x
π π π π
= = = =

23.

2 2 2
sin tan cos 0
2 4 2
x x
x
π
 
− − =
 
 
(Kh

i D_2003)
ð
S:
( )
2 , ,
4
x k x k k
π
π π π
= + = − + ∈
Z
24.

Gi

i ph
ươ
ng trình
( ) ( )
2 cos 1 2 sin cos sin 2 sinx x x x x
− + = −
(Kh

i D_2004)
ð
S:
( )
2 , ,
3 4
x k x k k
π π
π π
= ± + = − + ∈
Z

25.

Gi

i ph
ươ
ng trình:
4 4
3
cos sin cos sin 3 0
4 4 2
x x x x
π π
   
+ + − − − =
   
   
(Kh

i D_2005)
ð
S:
( )
,
4
x k k
π
π
= + ∈
Z

26.

Gi

i ph
ươ
ng trình: cos3x+cos2x

cosx

1=0 (Kh

i D_2006)
PTLG trong các ñề thi ðH-Cð TaiLieuLuyenThi.Net (st)

TaiLieuLuyenThi.Net – Chia Sẻ miễn phí
3
ð
S:
( )
2
2 ,
3
x k k
π
π
= ± + ∈
Z ;
( )
,x k k
π
= ∈
Z

27.

Gi

i ph
ươ
ng trình
2
sin cos 3 cos 2
2 2
x x
x
 
+ + =
 
 
(Kh

i D_2007)
ð
S:
( )
2 , 2 ,
2 6
x k x k k
π π
π π
= + = − + ∈
Z
28.

Gi

i ph
ươ
ng trình 2sinx(1+cos2x)+sin2x=1+2cosx (Kh

i D_2008)
ð
S:
( )
2
2 , ,
3 4
x k x k k
π π
π π
= ± + = + ∈
Z

29.

Gi

i ph
ươ
ng trình 3 cos5 2sin 3 cos 2 sin 0x x x x− − = (Kh

i D_2009)
ð
S:
( )
, ,
18 3 6 2
x k x k k
π π π π
= + = − + ∈
Z
30.

Gi

i ph
ươ
ng trình: sin2 cos 2 3sin cos 1 0x x x x− + − − = (Kh

i D_2010)
ð
S:
( )
5
2 ; 2 ,
6 6
x k x k k
π π
π π
= + = + ∈
Z
31.

Gi

i ph
ươ
ng trình:
sin2 2cos sin 1
0
tan 3
x x x
x
+ − −
=
+
(Kh

i D_2011)
ð
S:
( )
2
3
x k k
π
π
= + ∈
Z
32.

Gi

i ph
ươ
ng trình: sin3 cos3 sin cos 2 cos2x x x x x+ − + = (Kh

i D_2012)
ð
S:
( )
7
; 2 ; 2
4 2 12 12
x k x k x k k
π π π π
π π
= + = + = − + ∈
Z


ðỀ
THI CAO
ðẲ
NG

33.

Gi

i ph
ươ
ng trình sin 3 3 cos 3 2 sin 2x x x− = (C
ð
_A_B_D_2008)
ð
S:
( )
4 2
2 , ,
3 15 5
x k x k k
π π π
π
= + = + ∈
Z

34.

Gi

i ph
ươ
ng trình (1+2sinx)
2
cosx=1+sinx+cosx (C
ð
_A_B_D_2009)
ð
S:
( )
5
, ,
12 12
x k x k k
π π
π π
= + = + ∈
Z

35.

Gi

i ph
ươ
ng trình:
5 3
4cos cos 2(8sin 1) cos 5
2 2
x x
x x+ − = (C
ð
_A_B_D_2010)
ð
S:
( )
5
, ,
12 12
x k x k k
π π
π π
= + = + ∈
Z

36.

Gi

i ph
ươ
ng trình:
2
cos 4 12sin 1 0x x+ − = (C
ð
_A_B_D_2011)
ð
S:
( )
,x k k
π
= ∈
Z
37.

Gi

i ph
ươ
ng trình: 2 2cos 2 sin s in3x x x+ = (C
ð
_A_B_D_2012)
ð
S:
( )
2 ;
2 4 2
x k x k k
π π π
π
= + = + ∈
Z
−−

H
ế
t

−−Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×