Tải bản đầy đủ

Báo cáo Thiết kế mạch đồng hồ có chỉnh giờ

Câu3: thiết kế mạch đồng hò có chỉnh giờ
I. Sơ đồ khối:
K hoái taïo xung Khối đếm Khối giải mã Khối hiển thị

* Nhiệm vụ các khối:
Khối tạo xung: tạo xung vuông với tần số 1Hz.
Khối đếm: là các FF nhận xung dao động để xử lý đưa ra tín hiệu mã
hoá BCD.
Khối giải mã: - giải mã BCD để đưa ra khối hiển thị.
-giải mã BCD để rung chuông.
Khối hiển thị: - hiển thị tín hiệu sau giải mã bằng led.
-rung chuông khi gat công tắc.
II. khối tạo xung-IC 7400 (NAND)
Cấu tạo IC7400:
1
Khối tạo
xung dung
ic7400
Mạch đếm
giây dùng
IC74LS90

Mạch giải mã
hiển thị led
IC74LS47
Hiển thị
led 7
đoạn
Mạch giải mã
đổ chuông
chuông
*Mạch clock:
Xung ra có chu kì tỉ lệ với tích của RC
III. Khối đếm:
3.1 IC 74LS90:
3.1.1 Hình dạng:
Bốn chân thiết lập:
1
R
(1),
1
R
(2),
9
R
(1),
9
R
(2).
Khi đặt
1
R
(1) =
1
R
(2) = H ( ở mức cao) thì bộ đếm được xoá về 0 và
các đầu ra ở mức thấp.
2
9
R
(1),
9
R
(2) là chân thiết lập trạng thái cao của đầu ra:
1
A D
Q Q= =
,
0
B C
Q Q= =
.
NC chân bỏ trống.
IC 7490 gồm 2 bộ chia là chia 2 và chia 5:
- Bộ chia 2 do Input A điều khiển đầu ra
A
Q
.
- Bộ chia 5 do Input B điều khiển đầu ra
B
Q
,
C
Q
,
D
Q
.
Đầu vào A, B tích cực ở sườn âm.
Để tạo thành bộ đếm 10 ta nối đầu ra
A
Q
vào chân B để tạo xung
kích cho bộ đếm 5.
A
Q
,
B
Q
,
C
Q
,
D
Q
là các đầu ra.
3.1.2 Sơ đồ logic và bảng trạng thái:
Hình: Sơ đồ cổng logic IC7490
3
Hình: Bảng trạng thái của IC 7490.
Hình: Sơ dồ đầu ra
A
Q
,
B
Q
,
C
Q
,
D
Q
.
IV. Khối giải mã:
4.1 IC 74LS47:
4.1.1 Đại cương:
Mạch giải là mạch có chức năng ngược lại với mạch mã hoá. Mục
đích sử dụng phổ biến nhất của mạch giải mã là làm sáng tỏ các đèn để hiển
thị kết quả ở dạng chữ số. Do có nhiều loại đèn hiển thị và có nhiều loại mã
số khác nhau nên có nhiều mạch giải mã khác nhau.
Ví dụ: giải mã 4 đường sang 10 đường, giải mã BCD sang thập
phân…
IC74LS47 là loại IC giải mã BCD sang led 7 đoạn. Mạch giải mã
BCD sang led 7 đoạn là mạch giải mã phức tạp vì mạch phải cho nhiều ngõ
ra lên cao hoặc xuống thấp (tuỳ vào loại đèn led là anod chung hay catod
4
chung) để làm các đèn cần thiết sáng nên các số hoặc ký tự. IC 74LS47 là
loại IC tác động ở mức thấp có ngõ ra cực thu để hở và khả năng nhận dòng
đủ cao để thúc trực tiếp các đèn led 7 đoạn loại anod chung.
4.1.2 Hình dạng và sơ đồ chân:
Chân 1: BCD B Input.
Chân 2: BCD C Input.
Chân 3: Lamp Test.
Chân 4: RB Output.
Chân 5: RB Input.
Chân 6: BCD D Input.
Chân 7: BCD A Input.
Chân 8: GND.
Chân 9: 7-Segment e Output.
Chân 10: 7-Segment d Output.
Chân 11: 7-Segment c Output.
Chân 12: 7-Segment b Output.
Chân 13: 7-Segment f Output.
Chân 14: 7-Segment g Output.
Chân 15: 7-Segment a Output.
Chân 16: Vcc.
4.1.3 Sơ đồ logic và bảng trạng thái:
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×