Tải bản đầy đủ

Tài liệu Hướng dẫn cài đặt và sử dụng dịch vụ Ghost mạng pptx

Ghost Cast Server
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GHOST MẠNG
I. Yêu cầu:
- Client có BootRom.
- Giữa Server và Client đã thông cáp.
II. Cài đặt:
1. Cài Windows 2000 advance server/Windows 2003:
- Đặt địa chỉ IP cho server: 192.168.23.1
2. Cài đặt dịch vụ DHCP:
Tạo Scope: 192.168.23.10 - 192.168.23.100
3. Cài đặt Ardence 3.3/BXP:

Không cần hỗ trợ DHCP của Ardence vì đã sử dụng của Windows.
Trang 1/20
Ghost Cast Server
Không cần đăng ký lúc này.
Trang 2/20
Ghost Cast Server
Chưa khởi động lại máy.
Chuyển sang chế độ Menual 7 service của Ardence.
Trang 3/20

Ghost Cast Server
- Restart.
* Crack Ardence:
Dùng Start/Run chạy file BXP_CR_NoName.EXE.
Trang 4/20
Ghost Cast Server
Trang 5/20
Ghost Cast Server
Trang 6/20
Ghost Cast Server
Trang 7/20
Ghost Cast Server
Chọn IP của Server.
- Sau khi hoàn chỉnh quá trình này khời động Client máy con từ LAN có hỗ trợ BOOTROM,
Client đã nhận được IP từ Server.
4. Cài 3Com DynamicEccess boot services:
( Hỗ trợ tạo Menu tùy chọn)
Trang 8/20

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×