Tải bản đầy đủ

Tài liệu Đề tài : “Thiết kế nhà máy bia năng suất 50 triệu lít/năm từ nấu và lên men bia nồng độ cao 14oBx, sử dụng 50% nguyên liệu thay thế, trong đó 25% là đại mạch Việt Nam và 25% là đường” pdfLuận văn

Đề tài : “Thiết kế nhà máy bia năng suất 50 triệu
lít/năm từ nấu và lên men bia nồng độ cao 14oBx,
sử dụng 50% nguyên liệu thay thế, trong đó 25% là
đại mạch Việt Nam và 25% là đường”


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×