Tải bản đầy đủ

Xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính được áp dung tại công ty kiểm toán grant thornton

BẢNG TĨM TẮT ĐỀ TÀI
XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TỐN TRONG
KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG
TẠI CƠNG TY KIỂM TỐN GRANT THORNTON (VIETNAM) LTD
Giáo viên hướng dẫn: TS. Đồn Văn Hoạt
Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Thanh Thảo
Email: thanh_thao3110@yahoo.com
Trong bối cảnh nước ta gia nhập WTO và thị trường chứng khốn rất cần thu hút
sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngồi, hệ thống kế tốn và kiểm tốn là một trong
những trọng điểm cần được cải tiến khơng ngừng nhằm nâng cao tính minh bạch và trách
nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư và góp
phần hơn nữa vào việc phát triển thi trường chứng khốn Việt Nam. Thực tế của nhiều
nước kinh tế thị trường phát triển đã chứng minh, hoạt động của kiểm tốn nói chung và
kiểm tốn độc lập nói riêng là một nhu cầu tất yếu trong nền kinh tế thị trường. Nó khơng
chỉ đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư trong và ngồi nước, lợi ích của các chủ sở hữu
vốn, chủ nợ và của chính bản thân doanh nghiệp mà còn giúp cho các cơ quan quản lý nhà
nước và xã hội có được những thơng tin kinh tế, tài chính trung thực từ các doanh nghiệp.
Hiện nay tại Việt Nam số doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm tới 96% số doanh
nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên khách hàng kiểm tốn hiện
nay chủ yếu là kiểm tốn theo luật định bắt buộc. Trong mấy năm qua, các cơng ty kiểm
tốn mới được thành lập nhiều dẫn đến sự cạnh tranh giữa các cơng ty kiểm tốn ngày

càng gay gắt, cả về chất lượng dịch vụ và giá phí. Khách hàng kiểm tốn là cơng ty cổ
phần, cơng ty TNHH và tư nhân còn rất thấp do Luật Doanh nghiệp chưa qui định bắt buộc
phải kiểm tốn báo cáo tài chính, mặt khác sự hiểu biết của các doanh nghiệp về kiểm tốn
độc lập còn hạn chế. Phát sinh một vấn đề luẩn quẩn là các cơng ty kiểm tốn để cạnh
tranh phải hạ giá và giảm chất lượng kiểm tốn. Để giữ được khách hàng thì các cơng ty lại
phải có những thoả hiệp nhất định với đối tượng kiểm tốn, từ đó làm giảm đi tính độc lập
của kiểm tốn. Mối quan hệ này khiến kiểm tốn độc lập ở VN vẫn luẩn quẩn mà chưa tìm
ra được hướng đi cho mình. Muốn cải tổ một cách cơ bản, người viết nghĩ Bộ Tài chính
nên đưa ra những quy định thật chặt chẽ về chất lượng của báo cáo kiểm tốn và gắn chặt
trách nhiệm vật chất (có định lượng cụ thể) của kiểm tốn viên đối với những nhận xét của
mình.
Trong điều kiện cơng nghệ thơng tin hiện nay, Cơng ty kiểm tốn Grant Thornton
đã và đang áp dụng phần mềm hỗ trợ cho cơng việc kiểm tốn. Và do tầm quan trọng của
việc đánh giá rủi ro kiểm tốn và xác lập mức trọng yếu như đã nêu, mà người viết đã chọn
đề tài: “Xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm tốn trong kiểm tốn báo cáo tài
chính được áp dụng tại Grant Thornton Việt Nam” làm chun đề thực tập tốt nghiệp cho
mình. Tuy nhiên do thời gian thực tập có hạn cũng như tính bao qt của đề tài khá rộng,
cùng sự hạn chế về trình độ lẫn kinh nghiệm, người viết chỉ cố gắng xem xét và nhìn nhận
cơ sở và phương pháp thực tế mà cơng ty kiểm tốn Grant Thornton đang áp dụng để thực
hiện kiểm tốn báo cáo tài chính cho các khách hàng của cơng ty.
Qua việc nghiên cứu lý thuyết cũng như thực tế áp dụng trong việc xác lập mức
trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán, người viết mong rằng đề tài sẽ giúp người đọc có
thể hiểu được phương pháp cũng như một số cơ sở áp dụng tại Grant Thornton, cũng như
hiểu được một phần công việc khi thực hiện một hợp đồng kiểm toán.
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Trong phạm vi chuyên đề này, người viết sẽ nghiên cứu:
- Phương pháp xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán theo quy định
của các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam cũng như quốc tế.
- Phương pháp xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro tại công ty kiểm toán
Grant Thornton Việt Nam mà xa hơn là phương pháp của Grant Thornton Quốc
tế.
- Vận dụng mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong toàn bộ quy trình kiểm toán.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Ðề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở các phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh, rút ra
các kết luận, nhận xét đánh giá trên nền tảng của các tư liệu sau:
1. Từ lý thuyết:
- Các cơ sở lý luận từ sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo khác trong và
ngoài nước.
- Các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quốc tế đã ban hành.
2. Từ thực tế:
- Các bước và phương pháp xác lập mức trọng yếu và việc vận dụng trong thực
tế khi kiểm toán khách hàng.
- Phương pháp đánh giá rủi ro kiểm toán và các thành phần của rủi ro kiểm toán
(rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện).
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
LỜI MỞ ĐẦU
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×