Tải bản đầy đủ

Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội

Chuyờn thc tp Trng H Kinh T Quc Dõn
LI M U
Trong iu kin hin nay, tn ti v phỏt trin, cỏc doanh nghip phi
tin hnh hot ng sn xut kinh doanh t hiu qu m hiu qu cui cựng
phi c phn ỏnh thụng qua ch tiờu tng li nhun t hot ng kinh doanh
v t sut ca nú. t c mc tiờu trờn thỡ doanh thu bỏn hng phi ln hn
chi phớ b ra (bao gm giỏ vn hng bỏn, chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý doanh
nghip). Nh vy, doanh thu bỏn hng v kt qu bỏn hng l hai mt ca mt
vn , chỳng cú mi quan h t l thun vi nhau trong ú doanh thu l iu
kin tiờn quyt, quyt nh cui cựng ca hot ng kinh doanh.
Trong hot ng kinh doanh, ngoi vic mua sm cỏc yu t u vo, tin
hnh sn xut hoc thu mua to ra sn phm, doanh nghip phi tin hnh tiờu
th thu tin v to nờn doanh thu ca mỡnh. õy l b phn quan trng quyt
nh s tn ti ca doanh nghip.
Xut phỏt t tm quan trng ca vn nờu trờn, qua quỏ trỡnh thc tp ti
Cụng ty c phn Kinh doanh phỏt trin nh v ụ th H Ni, c s giỳp
ca Ban giỏm c, cỏc cỏn b Ban Ti chớnh - K toỏn, cựng s hng dn tn
tỡnh ca thy giỏo PGS.TS - Nguyn Ngc Quang, em xin i sõu vo nghiờn cu
ti: " Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội ".
Ngoi phn m u v kt lun, ni dung gm 3 phn:

Chng 1: Tng quan v Cụng ty C phn Kinh doanh phỏt trin nh v ụ
th H Ni
Chng 2: Thc trng v t chc k toỏn chi phớ, doanh thu v xỏc nh kt
qu kinh doanh ti Cụng ty c phn Kinh doanh phỏt trin nh v ụ
th H Ni .
Chng 3: Hon thin k toỏn chi phớ, doanh thu v xỏc nh kt qu kinh
doanh ti Cụng ty c phn Kinh doanh phỏt trin nh v ụ th H
Ni .
Sinh viờn: Nguyn Hng Giang Lp: K toỏn A4
1
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Mặc dù đã rất cố gắng song vì bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế
nên chuyên đề chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết. Do vậy em rất
mong nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn chuyên đề của
mình.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, ngày tháng năm 2008
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
2
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
Thực hiện Nghị định 388/CP của Chính phủ về việc sắp xếp lại các doanh
nghiệp Nhà nước, Công ty kinh doanh phát triển nhà Thanh Trì được thành lập
theo Quyết định số 1389/QĐ-UB ngày 03/4/1993 của UBND Tp. Hà Nội trên cơ
sở sáp nhập 03 xí nghiệp:
- Xí nghiệp Xây dựng Thanh Trì.
- Xí nghiệp gạch Thanh Trì.
- Xí nghiệp Kinh doanh Phát triển nhà Thanh Trì.
Trụ sở chính của Công ty đặt tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Công ty Kinh doanh phát triển nhà Thanh Trì được UBND Tp. Hà Nội và
Trọng tài kinh tế cấp giấy phép kinh doanh số 108004 ngày 26/4/1993.
Khi mới thành lập, Công ty chịu sự quản lý Nhà nước của UBND huyện
Thanh Trì và hướng dẫn chuyên môn của Sở Xây dựng Hà Nội. Tháng 02 năm
2000, Công ty chuyển sang trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà
Nội.
Tháng 11 năm 2005 Công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội chuyển
thành Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội.
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
3
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Một số chỉ tiêu tài chính của công ty qua cac năm 2006 – 2007
Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 So sánh
Doanh thu tiêu thụ 115.343.493.670 130.589.333.121 113,21%
Vốn chủ sở hữu 24.345.923.764 27.612.159.125 113,41%
Số cán bộ nhân viên 300 350
Thu nhập bình quân 2.500.000 3.000.000 120%
Lợi nhuận sau thuế 8.704.396.786 10.963.658.147 125,95%
Qua những chỉ tiêu trên ta thấy được kết quả mà Công ty Cổ phần Kinh
doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội đạt được qua các năm thể hiện mô
hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả. Quy mô
hoạt động của Công ty năm 2007 đã được mở rộng hơn cả về chiều sâu và
chiều rộng so với năm 2006 thể hiện: Số lượng cán bộ nhân viên tăng lên
từ 300 người lên 350 người đồng thời thu nhập bình quân cũng tăng lên từ
2.500.000đ lên 3.000.000đ/người tương ứng với tăng 120%. Bên cạnh đó
mô hình quản lý của Công ty năm 2007 so với năm 2006 cũng có hiệu quả
hơn thể hiện tốc độ tăng trưởng của Doanh thu tiêu thụ so với tốc độ tăng
trưởng của Lợi nhuận sau thuế tăng chậm hơn (113,21% < 125,95%), điều
này có nghĩa là Công ty đã biết tiết kiệm các chi phí trong kinh doanh một
cách hợp lý. Hay nói cách khác hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công
ty năm 2007 cao hơn so với năm 2006.
Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và đô thị Hà Nội là đơn vị
kinh tế tự chủ, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại
Ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ) và được sử dụng con dấu riêng theo qui
định của pháp luật. Công ty được giao nhiệm vụ ban đầu là:
- Kinh doanh nhà, mua nhà cũ cải tạo lại để bán hoặc cho thuê.
- Nhận thầu các công trình kỹ thuật đô thị, các công trình phục vụ nông
nghiệp.
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
4
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
- Tổ chức sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ xây dựng, sửa
chữa nhà cửa và trang trí nội ngoại thất.
- Tổ chức dịch vụ tư vấn nhà đất. Thông tin môi giới nhà đất.
- Nhận thầu thi công san lấp mặt bằng các công trình thủy lợi nội
1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty
1.2.1. Tổ chức quản lý của Công ty
Công ty chịu sự quản lý của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà
Nội.
Công ty được điều hành được điều hành bởi một giám đốc và hai phó
giám đốc. Một phó giám đốc phụ trách tổ chức hành chính, một phó giám đốc
phụ trách kỹ thuật. Giám đốc lãnh đạo chung toàn Công ty, trực tiếp chỉ đạo mọi
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Nhà nước,
đồng thời đại diện cho quyền lợi của cán bộ công nhân viên toàn Công ty.
Công ty có 30 đầu mối trực thuộc.
- 3 phòng nghiệp vụ: kế hoạch - kỹ thuật, tổ chức hành chính, tài vụ.
- 3 Ban quản lý dự án: dự án Đại Kim - Định Công, dự án Trung tâm dịch
vụ thương mại Thanh Trì và dự án các khu đô thị mới.
- 13 đội xây dựng.
- 4 đội sản xuất gạch.
- 1 đội xe thi công cơ giới.
- 2 trung tâm môi giới nhà đất.
- 1 đội gia công cơ khí và mộc.
- 1 cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Các Ban quản lý dự án tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo
đúng những quy định của Nhà nước về đầu tư và xây dựng, chịu sự lãnh đạo, chỉ
đạo của Ban giám đốc Công ty.
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
5
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
- Các Đội thi công xây lắp, thi công cơ giới, sản xuất vật liệu… được tự
chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong những lĩnh vực được Công ty
giao, được hạch toán theo phương thức hạch toán báo sổ.
Với mô hình tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất như trên Công ty có điều
kiện quản lý chặt chẽ và năng động mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm
đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế ở mức cao nhất.
Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức củaCông ty Cổ phần Kinh doanh Phát
triển nhà và Đô thị Hà Nội
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
6
GIÁM ĐỐC
PGĐ Phụ trách kỹ
thuật
PGĐ Phụ trách dự
án (OMR)
PGĐ nội chính
Phòng
tài chính
kế toán
Phòng
hành chính
quản trị
Phòng
Tổ chức lao
động
Phòng
quản lý dự
án
Phòng kế
hoạch tổng
hợp
XN
xây
lắp
1
XN
xây
lắp
2
XN
xây
lắp
3
XN
xây
lắp
4
XN
xây
lắp
5
XN
đầu tư
và tư
vấn
nhà
đất 1
XN
đầu tư
và tư
vấn
nhà
đất 2
Đội thi
công
cơ giới
Ban
quản
lý dự
án
Ban
QL và
khai
thác
toà
nhà
HĐQT
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
1.2.2. Mối quan hệ giữa các phân xưởng phòng ban với nhau
1. Giám đốc
Lãnh đạo công ty, quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh
của công ty, phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty. Chịu trách nhiệm chính trước pháp luật, Tổng Công ty,
UBND thành phố về nhiều mặt.
2. PGĐ phụ trách kỹ thuật
Được phân công giúp việc cho giám đốc về công tác lập kế hoạch, triển
khai thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch, kiểm tra quản lý xây
lắp, quản lý chất lượng công trình, kỹ thuật thi công công trình.
Quản lý thực hiện công tác an toàn lao động và phòng chống thiên tai, chỉ
đạo các phòng ban, ban chức năng xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn, dài hạn cho
toàn công ty.
3. PGĐ phụ trách hoạt động nội chính:
Tham mưu hỗ trợ giám đốc công ty trong việc quản lý về các hoạt động
nội chính. Chịu trách nhiệm trước giám đốc Công ty và liên đới chịu trách nhiệm
trước nhà nước, UBND thành phố, Tổng công ty về các mặt mình phụ trách.
4. PGĐ phụ trách quản lý dự án (OMR):
Tham mưu hỗ trợ giám đốc Công ty trong các hoạt động kinh doanh, phát
triển dự án đầu tư kinh doanh nhà và đô thị, chịu trách nhiệm trước GĐ công ty
và liên đới chịu trách nhiệm trước nhà nước, UBND thành phố. Quản lý theo dõi
mọi diễn biến của các dự án trong công ty đã, đang và sắp thực hiện theo kế
hoạch của Công ty và Tổng Công ty.
5. Phòng hành chính quản trị:
Giúp giám đốc Công ty theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động chung, hoạt
động hành chính kinh tế, xã hội của toàn công ty và các đơn vị trực thuộc theo
đúng pháp luật và thủ tục hành chính nhà nước, theo dõi tổng hợp tình hình hoạt
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
7
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
động hành chính và sản xuất kinh doanh, kế toán các đơn vị, phòng ban trực
thuộc công ty.
6. Phòng kế hoạch tổng hợp:
Tham giúp việc cho lãnh đạo công ty:
- Công tác lập, triển khai, kiểm tra kế hoạch.
- Kiểm tra, quản lý xây lắp, quản lý chất lượng công trình, kỹ thuật thi
công.
- An toàn lao động, phòng chống thiên tai.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn và dài hạn cho công ty.
7. Phòng quản lý dự án:
Phòng quản lý dự án thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và
Đô thị Hà Nội có chức năng tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong các hoạt
động kinh doanh phát triển dự án. Tham mưu cho Giám đốc công ty trong việc
chỉ đạo các ban quản lý dự án chuẩn bị điều kiện soạn thảo hợp đồng, việc lựa
chọn đơn vị tư vấn, soạn thảo quản lý theo dõi hợp đồng kinh tế giữa các bên
liên quan.
8. Phòng kế toán tài chính
Tham mưu cho ban lãnh đạo, hạch toán phân tích hoạt động kinh tế, phản
ánh đầy đủ các thông tin một cách chính xác nhất, kịp thời nhất tình hình hoạt
động sản xuất kinh doanh để giúp cho ban lãnh đạo tổ chức hoạt động sản xuất
kinh doanh.
9. Phòng tổ chức lao động
Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý nhà nước về các mặt:
- Công tác tổ chức cán bộ.
- Công tác quản lý lao động tiền lương.
- Quản lý thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
8
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các đơn thư tố cáo, khiếu nại,
công tác quân sự, bảo vệ an ninh nội bộ, trưởng phòng chịu trách nhiệm trước
giám đốc Công ty những công việc được giao.
10. Các xí nghiệp xây lắp, đội thi công cơ giới, ban quản lý dự án, ban
quản lý và khai thác toà nhà:
Quản lý việc thi công các công trình, trực tiếp kiểm tra báo cáo tiến độ thi
công của các công trình đang thực hiện, có nhiệm vụ thông báo tình hình thực
hiện kế hoạch với các phòng ban trên Công ty thực hiện các thông báo, quyết
định của Giám đốc công ty.
1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh
doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội :
- Lĩnh vực hoạt động:
+ Xây dựng, lắp đặt các công trình dân dụng công nghiệp.
+ Xây dựng, lắp đặt các công trình kỹ thuật đô thị.
+ Tổ chức kinh doanh vật liệu xây dựng.
+ Thi công các công trình về cấp thoát nước, chiếu sáng.
+ Thiết kế và thi công nội ngoại thất.
+ Tổ chức dịch vụ tư vấn nhà đất thông tin môi giới nhà đất, nhận thầu thi
công san lấp mặt bằng, công trình thuỷ lợi nội đồng và giao thông nông thôn.
+ Nhận thầu xây dựng các công trình công nghiệp, đường dây, trạm biến
áp kinh doanh vận tải hàng hoá đường bộ.
+ Kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch vui chơi giải trí.
+ Lập, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng và lắp đặt các
công trình dân dụng, giao thông đô thị.
+ Xây dựng và lắp đặt trạm cung ứng nước sạch, kinh doanh thương mại
hàng hoá và dịch vụ.
+ Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để mở
rộng và phát triển sản xuất kinh doanh.
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
9
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
1.4. Tình hình tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp
1. Bộ máy kế toán của công ty được sắp xếp tương đối gọn nhẹ gồm 01
trưởng phòng, 01 phó phòng và 05 CBCNV.Trong đó có 2 thạc sĩ kinh tế, 04
người tốt nghiệp đại học và một người tốt nghiệp cao đẳng.
Sơ đồ 1.2: Tổ chức bộ máy Kế toán
Trưởng phòng: phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công
ty và Nhà nước về việc tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Phòng
TCKT đã được nêu trên.
- Điều hành, tổ chức các hoạt động trong phạm vi Công ty về công tác tài
chính kế toán.
- Xây dựng KH tài chính của Công ty, kết hợp với các phòng, Ban Công
ty xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng, KH SXKD. Phân tích hoạt động
SXKD, giúp cho lãnh đạo Công ty tổ chức tốt hơn hoạt động SXKD.
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
10
TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ PHÒNG
Tổng hợp BCTC
NV 1:
Kế toán quỹ
TM, KT
công nợ, KT
1  2 DA,
theo dõi 2
 3 đơn vị
trực thuộc
NV 2:
Kế toán
ngân hàng,
TSCĐ, BH,
kiểm kê, KT
1  2 DA,
theo dõi 2
 3 đơn vị
trực thuộc
NV 3:
Kế toán
doanh thu,
KT thuế,
KT vật tư,
KT kinh phí
CT, theo dõi
2  3 đơn
vị trực
thuộc
NV 4:
Kế toán các
dự án, lập
và theo dõi
thực hiện
các báo cáo
quản trị
NV 5:
Thủ quỹ,
văn thư
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
- Hướng dẫn công tác hạch toán kế toán thống kê trong toàn phạm vi
Công ty. Chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện các quy định của Nhà nước như Luật
thuế, Luật kế toán, chế độ báo cáo tài chính và quy chế quản lý tài chính của
Công ty.
- Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động tài chính của các Ban quản lý trực thuộc
Công ty.
- Nghiên cứu, áp dụng và phổ biến các văn bản chế độ mới về công tác tài
chính kế toán, áp dụng tin học trong công tác kế toán.
Phó phòng: Giúp việc cho Trưởng phòng, chỉ đạo công tác tài chính kế
toán khi Trưởng phòng vắng mặt, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các
nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công.
- Chỉ đạo, theo dõi công tác kế toán các dự án đầu tư theo đúng quy định
của Nhà nước.
- Theo dõi chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, xác định đúng đối
tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành.
- Xác định chính xác giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ.
- Lựa chọn phương pháp tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành sản
phẩm thích hợp.
- Xây dựng trình tự hạch toán chi phí và tính giá thành hợp lý.
- Hạch toán xác định kết quả và phân phối lợi nhuận.
- Lập, kiểm tra, đối chiếu báo cáo tài chính khối văn phòng, các đơn vị
phụ thuộc Công ty.
- Tổng hợp báo cáo tài chính toàn Công ty theo quy định của Bộ Tài
chính.
- Báo cáo Trưởng phòng về việc thực hiện các công việc được giao.
- Theo dõi công tác tài chính kế toán của 2 đến 3 đơn vị trực thuộc Công
ty (Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tình hình thực hiện công tác tài
chính kế toán của đơn vị được phân công phụ trách).
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
11
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Nhân viên 1: Thực hiện việc kế toán quỹ tiền mặt, quản lý chi phí, theo
dõi các khoản công nợ, (bao gồm: thanh toán với khách mua hàng, nhà cung cấp,
người tạm ứng, khoản phải thu phải trả khác, công nợ nội bộ Công ty, v.v…).
Các khoản công nợ hàng tháng có đối chiếu và xác nhận công nợ.
- Kiểm tra tính hợp lệ hợp lý của các chứng từ trước khi lập phiếu thu, chi
khi đã được Giám đốc duyệt.
- Mở sổ sách theo dõi tình hình thu chi quỹ, công nợ theo từng khách
hàng. Chứng từ hạch toán đúng tài khoản đối ứng, lưu chứng từ theo đúng số
phát sinh tài khoản.
- Kiểm kê quỹ, lập báo công nợ định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu của
Phụ trách Phòng.
- Kế toán từ 02 đến 03 dự án đầu tư: Theo dõi tình hình thu chi vốn đầu tư
phát sinh của dự án theo đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện báo sổ đúng
thời hạn và nội dung quy định.
- Theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện công tác tài chính kế toán của các
đơn vị được phân công (Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tình hình thực
hiện công tác Tài chính kế toán của đơn vị, Ban QLDA được phân công phụ
trách).
- Báo cáo Trưởng phòng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Nhân viên 2: Kế toán ngân hàng, theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng
cụ, bảo hiểm XH, hướng dẫn và tổng hợp kiểm kê tài sản và công nợ; thực hiện
công tác kế toán từ 02 đến 03 dự án đầu tư. Theo dõi công tác tài chính kế toán
của 02 đến 03 đơn vị trực thuộc Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý của các chứng từ trước khi lập chứng từ thu, chi
tiền gửi, tiền vay ngân hàng khi đã được Giám đốc duyệt.
- Mở sổ sách theo dõi tình hình thu chi tiền gửi, tiền vay ngân hàng.
Chứng từ hạch toán đúng tài khoản đối ứng, lưu chứng từ theo đúng số phát sinh
tài khoản.
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
12
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
- Theo dõi TSCĐ và công cụ dụng cụ: Mở sổ sách theo dõi TSCĐ và
DCDC theo đúng quy định của Nhà nước. Quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng và
sự thay đổi của từng TSCĐ trong Công ty.
- Tính và phân bổ khấu hao TSCĐ cho các bộ phận sử dụng. Tham gia lập
kế hoạch và theo dõi tình hình sửa chữa TSCĐ.
- Kiểm tra giá trị CCDC nhập, xuất, tồn kho. Phản ánh chính xác kịp thời
tình hình biến động của từng loại CCDC. Phát hiện kịp thời vật liệu tồn đọng,
kém phẩm chất để có biện pháp xử lý nhằm hạn chế ở mức thiệt hại thấp nhất.
- Phân bổ giá trị CCDC sử dụng vào chi phí SXKD.
- Tổ chức hướng dẫn các nhân viên hạch toán tiền lương ở các bộ phận
theo chế độ ghi chép về lao động và tiền lương. Tính và phân bổ các khoản trích
theo lương.
- Theo dõi tình hình trích nộp bảo hiểm XH, bảo hiểm y tế, kinh phí công
đoàn.
- Kế toán dự án đầu tư: Theo dõi tình hình thu chi vốn đầu tư phát sinh
của dự án theo đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện báo sổ đúng thời hạn và
nội dung quy định.
- Theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện công tác tài chính kế toán của các
đơn vị được phân công. (Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tình hình thực
hiện công tác Tài chính kế toán của đơn vị mình phụ trách).
- Báo cáo Trưởng phòng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Nhân viên 3: Kế toán doanh thu, kế toán thuế, kế toán vật liệu, kinh phí
cấp trên, theo dõi công tác tài chính kế toán của 2 đến 3 đơn vị trực thuộc công
ty.
- Phản ánh chính xác đầy đủ kịp thời tình hình nhập, xuất, tồn kho và tiêu
thụ hàng hoá.
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
13
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
- Xác định giá vốn hàng bán có liên quan đến doanh thu thực hiện, chi phí
bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, các loại thuế (Thuế GTGT, thu nhập
doanh nghiệp…).
- Lập hoá đơn bán hàng theo đúng tình hình phát sinh doanh thu, chứng từ
làm căn cứ lập hoá đơn phải được kiểm tra và lưu bản chính theo đúng thứ tự
thời gian phát sinh. Khi ghi nhận doanh thu phải đảm bảo các điều kiện, nguyên
tắc hạch toán doanh thu (khi người mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán,
khi sản phẩm hoàn thành, hàng hoá được tiêu thụ, bên A chấp nhận khối lượng
thực hiện và đề nghị xác định doanh thu…).
- Kiểm tra giá trị vật liệu nhập, xuất, tồn kho. Phản ánh chính xác kịp thời
tình hình biến động của từng loại vật liệu. Phát hiện kịp thời vật liệu tồn đọng,
kém phẩm chất để có biện pháp xử lý nhằm hạn chế ở mức thiệt hại thấp nhất.
- Phân bổ giá trị vật liệu vào chi phí SXKD.
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ trước khi lập tờ khai thuế.
Nộp thuế đúng quy định của Nhà nước.
- Lập quyết toán thuế đúng thời gian và nội dung quy định.
- Theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện công tác tài chính kế toán của các
đơn vị được phân công. (Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tình hình thực
hiện công tác Tài chính kế toán của đơn vị được phân công phụ trách).
- Báo cáo Trưởng phòng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Nhân viên 4: Thực hiện công tác kế toán 03 đến 04 dự án đầu tư. Lập các
báo cáo quản trị của Phòng TCKT; theo dõi công tác tài chính kế toán của 2 đến
3 đơn vị trực thuộc công ty. (Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tình hình
thực hiện công tác Tài chính kế toán của đơn vị được phân công phụ trách).
- Kế toán dự án đầu tư: Theo dõi tình hình thu chi vốn đầu tư phát sinh
của dự án theo đúng quy định của Nhà nước.
- Lập các báo cáo quản trị của Phòng TCKT đúng thời gian và nội dung
quy định.
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
14
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
- Báo cáo Trưởng phòng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Nhân viên 5: Thủ quỹ (gồm quỹ tiền mặt của VP Công ty, của 1 đến 2 dự
án) kiêm văn thư lưu trữ công văn đi công văn đến, các văn bản có liên quan đến
phòng TCKT theo hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001 : 2000.
- Kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ trước khi thực hiện thu chi quỹ.
- Lập báo cáo thu chi quỹ hàng ngày, bảo quản tốt chất lượng tiền thu chi.
- Thực hiện kiểm kê quỹ thường xuyên hàng tháng hoặc đột xuất khi có
yêu cầu của Giám đốc hoặc Phụ trách Phòng.
- Công tác văn thư: mở sổ theo dõi các công văn đi, công văn đến của
Phòng. Lưu trữ theo từng loại văn bản.
- Báo cáo Trưởng phòng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
1.4.1. Hình thức kế toán tại Công ty
1.4.1.1. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán Công ty
a) Những quy định chung
Là một Công ty các nghiệp vụ phát sinh thường xuyên, do vậy công tác
hạch toán của công ty khá phức tạp, tuy vậy việc vận dụng vẫn tuân theo nền
tảng là những quy chế của chế độ kế toán Việt Nam và những quy định do Bộ
Tài chính ban hành:
- Niên độ kế toán công ty áp dụng từ ngày 01/01 hàng năm và kết thúc
vào ngày 31/12 năm đó, kỳ hạch toán tại Công ty được tính theo tháng.
- Đơn vị tiền tệ mà Công ty sử dụng trong ghi chép, báo cáo quyết toán là
đồng nội tệ: Việt Nam đồng (VNĐ).
- Phương pháp hạch toán : Công ty sử dụng phương pháp kiểm kê định
kỳ.
- Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định: Công ty áp dụng phương
pháp khấu hao theo đường thẳng.
- Phương pháp tính thuế GTGT: Công ty áp dụng phương pháp tính thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ.
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
15
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
- Công ty Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội
áp dụng chế độ kế toán máy bắt đầu từ tháng 02/2005. Phần mềm kế toán MISA
– SME, Phiên bản 7.5 - Phần mềm kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ được Công
ty lựa chọn sử dụng.
b) Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán
Tổ chức chứng từ: là giai đoạn đầu tiên để thực hiện ghi sổ và lập báo
cáo do đó tổ chức chứng từ nhằm mục đích giúp quản lý có được thông tin kịp
thời chính xác đầy đủ để đưa ra quyết định kinh doanh. Ngoài ra còn tạo điều
kiên cho việc mã hoá thông tin và vi tính hoá thông tin và là căn cứ để xác minh
nghiệp vụ, căn cứ để kiểm tra kế toán và là cơ sở để giải quyết các tranh chấp
kinh tế. Công ty đã đăng ký sử dụng hầu hết các chứng từ trong hệ thống chứng
từ kế toán thống nhất do Bộ Tài chính ban hành, như: Hóa đơn GTGT, Hợp đồng
kinh tế, giấy đề nghị mua hàng, giấy đề nghị tạm ứng, Phiếu thu, phiếu chi, séc
chuyển khoản, bảng kiểm kê quỹ, Biên bản giao nhận TSCĐ, Biên bản đánh giá
lại TSCĐ, Hợp đồng thanh lý TSCĐ, Hoá đơn bán hàng của người bán, phiếu
nhập kho, biên bản kiểm nghiệm vật tư, phiếu lĩnh vật tư theo hạn mức, phiếu
xuất kho... Chứng từ phản ánh lao động như Bảng chấm công, phiếu hoàn thành
sản phẩm, Giấy chứng nhận đau ốm thai sản... Ngoài các chứng từ do Bộ Tài
chính ban hành, Công ty còn sử dụng một số mẫu chứng từ do công ty tự thiết kế
(Giấy đề nghị, bản đối chiếu, hợp đồng kinh tế…)
Quy trình luân chuyển chứng từ:
Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong đơn vị, Kế toán Công ty tiến
hành định khoản, phản ánh nghiệp vụ trên chứng từ theo hệ thống ghi sổ kế toán
tại đơn vị.
Nội dung của việc tổ chức ghi sổ kế toán bao gồm:
- Phân loại chứng từ kế toán theo các phần hành theo đối tượng.
- Định khoản các nghiệp vụ trên chứng từ
- Ghi sổ các chứng từ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ.
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
16
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Trong năm tài chính, chứng từ được bảo quản tại kế toán phần hành.
Khi báo cáo quyết toán được duyệt, các chứng từ được chuyển vào lưu
trữ. Nội dung lưu trữ bao gồm các công việc sau:
- Lựa chọn địa điểm lưu trữ chứng từ
- Lựa chọn các điều kiện để lưu trữ
- Xây dựng các yêu cầu về an toàn, bí mật tài liệu
- Xác định trách nhiệm vật chất của các đối tượng có liên quan đến việc
lưu trữ chứng từ.
Khi có công việc cần sử dụng lại chứng từ sau khi đã đưa vào lưu trữ, kế
toán công ty tuân thủ các yêu cầu:
- Nếu sử dụng cho các đối tượng trong doanh nghiệp phải xin phép Kế
toán trưởng.
- Nếu sử dụng cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp thì phải được sự
đồng ý của Kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị.
Hủy chứng từ: Chứng từ được hủy sau một thời gian quy định cho từng
loại.
Các giai đoạn trên của chứng từ kế toán có quan hệ mật thiết với nhau mà
bất cứ một chứng từ nào cũng phải trải qua. Đây là quy trình luân chuyển chứng
từ mà Kế toán Công ty Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà
Nội thực hiện rất chặt chẽ và hiệu quả.
c) Hệ thống Tài khoản kế toán
Từ khi thành lập, Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà
Nội áp dụng Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các Công ty theo Quyết
định số 1141/TC-CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
Hiện nay Công ty đăng ký sử dụng hệ thống tài khoản áp dụng theo phương
pháp kiểm kê định kỳ do Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20/3/2006.
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
17
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Theo Quyết định này, Công ty đã xoá bỏ các tài khoản cũ như 009 –
nguồn vốn khấu hao cơ bản và đã bổ sung thêm các tài khoản mới như 821- Chi
phí thuế Thu nhập doanh nghiệp theo chuẩn mực mới của Bộ Tài chính. Tuy
nhiên do giá thuê lại đất và thuê nhà xưởng trong Khu công nghiệp, khu đô thị
mới do hai bên thỏa thuận và quyết định dựa trên khung giá cho thuê Nhà nước
quy định nên Công ty không sử dụng các tài khoản chiết khấu thương mại (TK
521), giảm giá hàng bán (TK 532) và không có hàng bán bị trả lại nên Công ty
cũng không sử dụng tài khoản Hàng bán bị trả lại (TK 531). Để vận dụng có hiệu
quả và linh động Công ty đã xây dựng cho mình một hệ thống tài khoản kế toán
riêng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể, Công ty đã chi tiết
thêm một số tiểu khoản cho phù hợp với loại hình kinh doanh của mình.
Ví dụ: Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng: Công ty cổ phần Công ty Cổ
phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội giao dịch với một số Ngân
hàng nên tài khoản này được chi tiết như sau:
1121S: Tiền Việt Nam gửi Ngân hàng Sacombank
1121T: Tiền Việt Nam gửi Ngân hàng Techcombank
1121V: Tiền Việt Nam gửi Ngân hàng Vietcombank
1121HH: Tiền Việt Nam gửi Ngân hàng Hàng hải Việt Nam
1121ĐTPT: Tiền Việt Nam gửi Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam
Với tài khoản 241: Xây dựng cơ bản dở dang:
2412: Xây dựng cơ bản
24121: Xây dựng cơ bản Khu công nghiệp Nam Sách
24122: Xây dựng cơ bản Khu công nghiệp Phúc Điền
24123: Xây dựng cơ bản Khu công nghiệp Tân Trường
Với tài khoản 411- Nguồn vốn kinh doanh
4111HT: Nguồn vốn hỗ trợ đền bù GPMB
4112VG: Nguồn vốn do các cổ đông đóng góp
Với tài khoản 632: Giá vốn hàng bán:
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
18
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
6321: Giá vốn hàng bán Khu công nghiệp Nam Sách
6322: Giá vốn hàng bán Khu công nghiệp Phúc Điền
6323: Giá vốn hàng bán Khu công nghiệp Tân Trường
d) Hệ thống sổ sách kế toán
Công ty Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội căn
cứ vào các công văn, quyết định, chỉ thị mới nhất của Bộ Tài chính trên cơ sở
tình hình thực tế tại Công ty để vận dụng một cách thích hợp hệ thống sổ sách
theo quy định của chế độ kế toán
tài chính doanh nghiệp. Công ty đã đăng ký sử dụng hình thức kế toán Chứng từ
Ghi sổ.
Căn cứ vào chứng từ gốc đã được kiểm tra, kế toán tiến hành ghi chép vào
sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp để cho ra tài liệu cuối cùng là hệ thống
Báo cáo tài chính.
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
19
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Sơ đồ 1.3: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ
Ghi chú: Ghi hàng ngày:
Ghi cuối tháng :
Đối chiếu kiểm tra:
* Quá trình ghi chép của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp
để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp
bao gồm:
+ Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ.
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
Sổ quỹ tiền mặt
và sổ tài sản
Chứng từ gốc
Bảng tổng hợp
chứng từ gốc
Chứng từ ghi sổ
theo phần hành
Sổ cái
tài khoản
Sổ/ thẻ kế toán
chi tiết
Bảng tổng hợp chi
tiết theo đối tượng
Bảng cân đối số
phát sinh
Báo cáo tài chính
Sổ đăng ký
chứng từ ghi sổ
20
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
+ Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái.
Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc
Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế.
Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm
(theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính
kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán.
* Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ tại Công ty
Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội như sau:
- Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng
từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập
Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ
ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm
căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên
quan.
- Cuối tháng, phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế,
tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số
phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn
cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối số phát sinh.
- Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp
chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài
chính.
Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và tổng
số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng
nhau và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số
dư Nợ và tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng cân đối số phát sinh phải
bằng nhau, và số dư của từng tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng
số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết.
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
21
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
* Tại Công ty hiện đang sử dụng các loại sổ sách sau :
- Chứng từ ghi sổ;
- Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;
- Sổ Cái: Công ty mở Sổ Cái cho tất cả các tài khoản mà Công ty sử dụng.
Tại Công ty, Sổ Cái sẽ tổng hợp cho cả năm, mỗi sổ dùng cho một tài khoản ghi
phát sinh có và phát sinh nợ.
Phát sinh có trên Sổ Cái được lấy từ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo tổng
số.
Phát sinh Nợ trên Sổ Cái được phản ánh chi tiết theo từng Tài khoản đối
ứng có lấy từ các Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ có liên quan.
- Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.
e) Hệ thống báo cáo tài chính
Để tiện cho việc kiểm tra, giám sát, Công ty Cổ phần Kinh doanh phát
triển nhà và Đô thị Hà Nội sử dụng hệ thống báo cáo tài chính do Nhà nước ban
hành. Kết thúc mỗi quý, kế toán các phần hành tiến hành tổng hợp, đối chiếu và
tính ra số dư cuối kỳ các tài khoản, chuyển cho kế toán tổng hợp tiến hành lập
báo cáo tài chính, gồm:
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Báo cáo lao động và thu nhập của người lao động
Các báo cáo này là cơ sở để giải trình cho tất cả các hoạt động của một kỳ kế
toán.
Ngoài ra để phục vụ cho nhu cầu quản lý kinh tế, tài chính, yêu cầu chỉ
đạo, điều hành của Ban giám đốc, công ty còn sử dụng một số báo cáo quản trị
nội bộ sau:
- Báo cáo doanh thu.
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
22
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
- Báo cáo thu chi tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng.
- Báo cáo về công nợ nội bộ, công nợ với khách hàng, công nợ với người
cung cấp.
Các báo cáo trên được lập theo yêu cầu khi cần thiết, chúng đều có ý
nghĩa quan trọng trong hoạt động quản lý kinh tế của công ty. Từ các báo cáo
quản trị nội bộ, Ban
giám đốc có thể đưa ra những ý kiến kết luận đúng đắn, các quyết định linh hoạt
trong các hợp đồng kinh tế, kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
f) Quy trình vận dụng kế toán máy
Để bảo đảm cung cấp số liệu chính xác, kịp thời phục vụ cho yêu cầu
quản lý kinh doanh, tiện kiểm tra hoạt động sản xuất của các đơn vị trực thuộc,
công tác kế toán ở Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội
đã áp dụng phần mềm chương trình kế toán trên máy vi tính. Chương trình cho
phép cập nhật số liệu ngay từ các chương trình ban đầu, qua hệ thống chương
trình xử lý thông tin sẽ tự động luân chuyển vào hệ thống sổ chi tiết tài khoản, sổ
Cái tài khoản, các báo cáo về tình hình công nợ… Đây là chương trình kế toán
máy phần mềm kế toán MISA – SME, Phiên bản 7.5 - Phần mềm kế toán Doanh
nghiệp vừa và nhỏ.
Phần mềm này đã được doanh nghiệp kinh doanh Phần mềm cài đặt và
sửa đổi phù hợp với tình hình kế toán tại Công ty. Đối với các nhân viên kế toán,
phần mềm kế toán này là một công cụ đắc lực không thể thiếu trong việc tập hợp
các hoá đơn chứng từ và trong công việc hạch toán kế toán. Bên cạnh đó, kế toán
còn sử dụng các phần mềm khác như Microsoft Word, Microsoft Exel... để lập
các báo cáo tổng hợp kế toán như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh
doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ...
Hiện nay với nhiệm vụ và chức năng cung cấp thông tin đầy đủ, chính
xác, kịp thời, đồng thời góp phần hiện đại hoá và nâng cao chất lượng công tác
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
23
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
quản lý, công tác kế toán ở Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị
Hà Nội đã được vi tính hoá với chu trình xử lý nghiệp vụ tương đối hoàn thiện.
CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH
K ẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI
2.1. Kế toán chi phí:
2.1.1. Kế toán giá vốn hàng bán:
Là doanh nghiệp kinh doanh cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp, khu đô
thị Công ty đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp từ việc rà phá
bom mìn, xây dựng hệ thống đường dây điện ngầm, đường thông tin liên lạc, hệ
thống cấp thoát nước, san nền … để sau đó bán lại cho các khách hàng có nhu
cầu thuê lại đất trong Khu công nghiệp hoặc Công ty đầu tư xây dựng nhà xưởng
tiêu chuẩn hoặc nhà xưởng theo yêu cầu của khách hàng để bán hoặc cho khách
hàng có nhu cầu thuê lại.
Kế toán bán hàng sử dụng TK 632 phản ánh giá vốn hàng xuất bán. Doanh
nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ và tính trị giá vốn
hàng xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh.
Tình hình hàng hoá nhập, xuất, tồn trong tháng được kế toán theo dõi trên
sổ chi tiết tài khoản 156 và sổ chi tiết TK 632 để phản ánh trị giá vốn xuất bán.
Cuối tháng dựa vào sổ chi tiết hàng hoá, phiếu xuất kho đã xuất đi trong tháng và
sổ chi tiết TK 632 kế toán lập bảng kê tổng hợp các mặt hàng xuất bán trong
tháng theo giá vốn.

Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
24
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Biểu 1.1: CHỨNG TỪ GHI SỔ
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×