Tải bản đầy đủ

Tài liệu Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động, trường hợp chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội và sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 4 tháng tuổi docx

Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao
động, trường hợp chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã
hội và sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc
người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 4 tháng tuổi

Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Quốc phòng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ trưởng đơn vị.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan nhân sự đơn vị.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quân y.
Cách thức thực hiện:Trực tiếp làm thủ tục tại cơ quan, đơn vị
Thời hạn giải quyết:Thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan, đơn vị nhận đủ hồ sơ
hợp lệ của người lao động
Đối tượng thực hiện:Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1. 1 Người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan nhân sự đơn vị.
2. 2
Cơ quan nhân sự tiếp nhận, kiểm tra và hoàn thiện thủ tục hồ sơ,

trình Thủ trưởng đơn vị.

3. 3 Thủ trưởng đơn vị phê duyệt giải quyết hưởng chế độ thai sản.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
- Sổ bảo hiểm xã hội của mẹ thể hiện đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng
trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

2. - Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con;
3. - Giấy báo tử hoặc giấy chứng tử của mẹ;
Thành phần hồ sơ
4.
- Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (có xác nhận của
chính quyền địa phương nơi cư trú);

5.
- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng
lao động lập hàng quý;

6.
- Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản được Bảo hiểm xã hội Bộ
Quốc phòng duyệt.

Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×