Tải bản đầy đủ

Tài liệu ẫu bảng tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú pptx

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biểu 1


BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú năm 200...
(Đề nghị danh hiệu Nghệ sĩ……………………………………… )
I. Sơ yếu lý lịch:
- Họ và tên (khai sinh):………………………………..Nam, Nữ:………
- Bí danh: ......................................................................................................................................................
- Ngày, tháng, năm sinh:……………………………….Dân tộc:………
- Quê quán:....................................................................................................................................................
- Chỗ ở hiện nay:...........................................................................................................................................
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:...................................................................................................................
- Chức danh nghệ thuật làm lâu nhất (từ 15 năm trở lên) đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ:..........................
- Đơn vị công tác:..........................................................................................................................................
- Năm tham gia công tác:...............................................................................................................................
- Năm tham gia hoạt động nghệ thuật:............................................................................................................
- Năm được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú: ..........................................................................................

- Điện thoại gia đình,,cá nhân :.......................................................................................................................
II. quá trình công tác:
1. Khai về quá trình công tác từ khi thoát ly cho đến nay (chức vụ, nơi công tác ) và thời gian trực tiếp
làm nghệ thuật ( các chức danh nghệ thuật từ năm.....đén năm.....)
III. Khen thưởng:
1. Khen thưởng chung (từ Lao động tiên tiến trở lên)
2. Khen thưởng nghệ thuật (có bản sao văn bản các giải thưởng)
- Tên các tác phẩm được giải thưởng trong nước (hoặc quốc tế) và hình thức giải thưởng.
- Chức danh của cá nhân tham gia với tư cách là thành phần chính của các tiết mục, chương trình nghệ
thuật hoặc bộ phim được giải thưởng cho tập thể có nhiều chức danh tham gia.
IV. kỷ luật:
(Từ hình thức khiển trách trở lên về Đảng, đoàn thể, chính quyền, tổ chức xã hội và không vi phạm Quy
chế biểu diễn nghệ thuật và các quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, không bị truy cứu trách
nhiệm hình sự)
Yêu cầu: Cần nêu cụ thể, có số liệu, tất cả không quá 3 trang đánh máy, riêng các giải thưởng và khen
thưởng thi đua phải có bản sao văn bản kèm theo.

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị ......., ngày tháng năm 200...
(Ký tên, đóng dấu)
( Đối với nghệ sĩ thuộc đơn vị nghệ thuật
chuyên nghiệp)

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND Phường ( xã)
( ký tên, đóng dấu)
( Đối với nghệ sĩ không thuộc đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×