Tải bản đầy đủ

Tài liệu Bài giảng môn Qủan trị doanh nghiệp.Bài 4 doc

1
HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT

THEO HỆ THỐNG MPR
(MPR: Material Requirement
Planning)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×