Tải bản đầy đủ

Tài liệu Thủ tục đăng ký đề nghị tài trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại Việt Nam doc

Thủ tục đăng ký đề nghị tài trợ tổ chức hội nghị, hội
thảo khoa học quốc tế tại Việt Nam
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Khoa học và Công nghệ, Hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và
công nghệ quốc gia
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Trong vòng 3 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định tài trợ
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp hồ sơ cho
Quỹ
Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký đề nghị

tài trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại Việt
Tên bước Mô tả bước
Nam cho Quỹ
2.
Tổ chức đánh
giá, xét chọn
Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ
3.
Thông báo về
việc tài trợ
Quỹ thông báo Quyết định tài trợ trực tiếp cho tổ chức có
hồ sơ được chấp nhận tài trợ
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị tài trợ của cơ quan, tổ chức chủ trì;
2. Quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo của cấp có thẩm quyền
3.
Dự toán kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, trong đó dự toán chi tiết chi phí
ăn ở cho chuyên gia nước ngoài có báo cáo trình bày tại hội nghị, hội thảo
Thành phần hồ sơ
4.
Danh sách và lý lịch khoa học của các chuyên gia nước ngoài sẽ trình bày
báo cáo tại hội nghị, hội thảo
5.
Báo cáo khoa học của các chuyên gia nước ngoài sẽ trình bày tại hội nghị,
hội thảo (bản tiếng Anh)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.
Đơn đề nghị tài trợ của cơ quan, tổ chức
chủ trì
Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ
của...

2.
Dự toán kinh phí tổ chức hội nghị, hội
thảo
Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ
của...
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
Hồ sơ đề nghị tài trợ phải được gửi đến Quỹ chậm
nhất 3 tháng trước ngày khai mạc hội nghị, hội thảo.
Quyết định số
03/QĐ-HĐQLQ
của...

2.
Quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo của
cấp có thẩm quyền và các báo cáo khoa học của
chuyên gia nước ngoài sẽ trình bày tại hội nghị, hội
thảo (bản tiếng Anh) có thể gửi muộn hơn nhưng
không dưới 1 tháng trước ngày khai mạc hội nghị,
hội thảo
Quyết định số
03/QĐ-HĐQLQ
của...

3.
Quỹ không tiến hành xem xét các hồ sơ đề nghị tài
trợ của tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định quản
lý của Quỹ, vi phạm các quy định của pháp luật có
liên quan
Quyết định số
03/QĐ-HĐQLQ
của...


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×