Tải bản đầy đủ

Tài liệu Hóa cơ bản lớp 12 - Chương Este - Lipit doc

Hóa 12 Cơ bản GV Nguyễn Thị Minh Thư
BÀI TẬP CHƯƠNG ESTE - LIPIT
Câu 1: Chất béo lỏng có thành phần axit béo:
A. chủ yếu là các axit béo chưa no B. chủ yếu là các axit béo no
C. chỉ chứa duy nhất các axit béo chưa no D. Không xác định được
Câu 2: Hợp chất hữu cơ (X) chỉ chứa một loại nhóm chức có công thức phân tử C
3
H
6
O
2
. Công thức cấu
tạo có thể có của (X) là:
A. axit cacboxylic hoặc este đều no, đơn chức. B. xeton và andehit hai chức.
C. ancol hai chức không no có một nối đôi. D. ancol và xeton no.
Câu 3: Lipít là:
A. hợp chất hữu cơ chứa C, H, O, N B. trieste của axit béo và glixerol
C. là este của axit béo và ancol đa chức D. trieste của axit hữu cơ và glixerol
Câu 4: Este có công thức phân tử C
3
H

6
O
2
có gốc ancol là etyl thì axit tạo nên este đó là:
A. axit axetic B. Axit propanoic C. Axit propionic D. Axit fomic
Câu 5 : Cho các phản ứng sau:
1) Thủy phân este trong môi trường axit.
2) Thủy phân este trong dung dịch NaOH, đun nóng.
3) Cho este tác dụng với dung dịch KOH, đun nóng.
4) Thủy phân dẫn xuất halogen trong dung dịch NaOH, đun nóng.
5) Cho axit hữu cơ tác dụng với dung dịch NaOH.
Các phản ứng KHÔNG được gọi là phản ứng xà phòng hóa là:
A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 4, 5 C. 1, 3, 4, 5 D. 3, 4, 5
Câu 6: Hai hợp chất hữu cơ (A) và (B) có cùng công thức phân tử C
2
H
4
O
2
. (A) cho được phản ứng với
dung dịch NaOH nhưng không phản ứng với Na, (B) vừa cho được phản ứng với dung dịch NaOH vừa
phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của (A) và (B) lần lượt là:
A. H–COOCH
3
và CH
3
COOH B. HO–CH
2
–CHO và CH
3
COOH
C. H–COOCH
3
và CH
3
–O–CHO D. CH
3
COOH và H–COOCH
3
Câu 7: Chất hữu cơ (A) mạch thẳng, có công thức phân tử C
4
H
8
O
2
. Cho 2,2g (A) phản ứng vừa đủ với
dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2,05g muối. Công thức cấu tạo đúng của (A)
là:
A. HCOOC
3
H
7
B. C
2
H
5
COOCH
3
C. C
3
H
7
COOH D. CH
3
COOC
2
H
5
Câu 8 : Thuỷ tinh hữu cơ có thể được điều chế từ monome nào sau đây?
A. Axit acrylic B. Metyl metacrylat C. Axit metacrylic D. Etilen
Câu 9: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở thì sản phẩm thu được có:
A. số mol CO
2
= số mol H
2
O B. số mol CO
2
> số mol H
2
O
C. số mol CO
2
< số mol H
2
O D. không đủ dữ kiện để xác định.
Câu 10 : Công thức tổng quát của este được tạo thành từ axit không no có 1 nối đôi, đơn chức và ancol
no, đơn chức là:
A. C
n
H
2n–1
COOC
m
H
2m+1
B. C
n
H
2n–1
COOC
m
H
2m–1

C. C
n
H
2n+1
COOC
m
H
2m–1
D. C
n
H
2n+1
COOC
m
H
2m+1

Câu 11 : Metyl fomiat có thể cho được phản ứng với chất nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH B. Natri kim loại
C. Dung dịch AgNO
3
trong amoniac D. Cả (A) và (C) đều đúng
Câu 12 : Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo nào sau đây?
A. HCOOC
3
H
7
B. C
2
H
5
COOCH
3
C. C
3
H
7
COOH D. CH
3
COOC
2
H
5
Câu 13 : Sản phẩm phản ứng xà phòng hóa vinyl axetat có chứa:
A. CH
2
=CHCl B. C
2
H
2
C. CH
2
=CHOH D. CH
3
CHO
Câu 14: Khi thủy phân este etyl axetat trong môi trường axit, để tăng hiệu suất phản ứng thủy phân ta
nên dùng biện pháp nào?
1) thêm H
2
SO
4
2) thêm HCl 3) thêm NaOH 4) thêm H
2
O
Trong 4 biện pháp trên, biện pháp đúng là:
A. 1, 2 B. 3, 4 C. chỉ có 3 D. chỉ có 4
Ôn tập chương 1 Trang 1
Hóa 12 Cơ bản GV Nguyễn Thị Minh Thư
Câu 15: Chỉ số xà phòng hóa là:
A. chỉ số axit của chất béo.
B. số mol NaOH cần dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam chất béo.
C. số mol KOH cần dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam chất béo.
D. Tổng số mg KOH cần để trung hòa hết lượng axit béo tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong
1 gam chất béo.
Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 4,2g một este đơn chức (E) thu được 6,16g CO
2
và 2,52g H
2
O. (E) là:
A. HCOOCH
3
B. CH
3
COOCH
3
C. CH
3
COOC
2
H
5
D. HCOOC
2
H
5
Câu 17 : Để trung hòa 14g một chất béo cần dung 15 ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo
đó là:
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
Câu 18 : Etyl axetat có thể phản ứng với chất nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH B. Natri kim loại
C. Dung dịch AgNO
3
trong nước amoniac D. Dung dịch Na
2
CO
3
Câu 19: Đặc điểm của phản ứng este hóa là:
A. Phản ứng thuận nghịch cần đun nóng và có xúc tác bất kì.
B. Phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng, có H
2
SO
4
đậm đặc xúc tác.
C. Phản ứng thuận nghịch, cần đun nóng, có H
2
SO
4
đậm đặc xúc tác.
D. Phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng, có H
2
SO
4
loãng xúc tác.
Câu 20 : Xà phòng hoá 7,4g este CH
3
COOCH
3
bằng ddNaOH. Khối lượng NaOH đã dùng là:
A. 4,0g B. 8,0g C. 16,0g D. 32,0g
Câu 21 : Sản phẩm thủy phân este trong dung dịch kiềm thường là hỗn hợp:
A. ancol và axit B. ancol và muối C. muối và nước D. axit và nước
Câu 22: Thủy phân hoàn toàn 1 mol este (X) (chỉ chứa chức este) cần vừa đủ 100 g dung dịch NaOH
12% thu được 20,4g muối của axit hữu cơ và 9,2 g ancol. CTPT của axit tạo nên este (biết ancol hoặc
axit là đơn chức) là: Câu I.4
A. HCOOH B. CH
3
COOH C. C
2
H
3
COOH D. C
2
H
5
COOH
Câu 23: Chất nào dưới đây không phải là este?
A.HCOOCH
3
B.CH
3
COOH C.CH
3
COOCH
3
D.HCOOC
6
H
5
Câu 24:Este C
4
H
8
O
2
tham gia phản ứng tráng bạc có thể có tên sau:
A.Etyl fomiat B.n-propyl fomiat C.isopropyl fomiat D. B, C đều đúng
Câu 25:Đun este E (C
4
H
6
O
2
) với HCl thu được sản phẩm có khả năng có phản ứng tráng gương. E có
tên là:
A.Vinyl axetat B.propenyl axetat C.Alyl fomiat D. Cả A, B, C đều
đúng
Câu 26:Hãy chọn nhận định đúng:
A.Lipit là chất béo.
B.Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật.
C.Lipit là este của glixerol với các axit béo.
D.Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước, nhưng hoà tan
trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit....
Câu 27:Hãy chọn khái niệm đúng:
A.Chất giặt rửa là những chất có tác dụng giống như xà phòng nhưng được tổng từ dầu mỏ.
B.Chất giặt rửa là những chất có tác dụng làm sạch các vết bẩn trên bề mặt vật rắn.
C.Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các vết bẩn bám
trên các vật rắn.
D.Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các vết bẩn bám
trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng hoá học với các chất đó.
Câu 28: Este X ( C
4
H
8
O
2
) thoả mãn các điều kiện:
X
 →
+
+
HOH ,
2
Y
1
+ Y
2
Ôn tập chương 1 Trang 2
Hóa 12 Cơ bản GV Nguyễn Thị Minh Thư
Y
1
 →
+
xtO ,
2

Y
2
X có tên là:
A.Isopropyl fomiat B.n-propyl fomiat C.Metyl propionat D.Etyl axetat.
Câu 29 : Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C
5
H
10
O
2
là:
A.10 B.9 C.7 D.5
Câu 30: Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?
A.C
4
H
9
OH B.C
3
H
7
COOH C.CH
3
COOC
2
H
5
D.C
6
H
5
OH
Câu 31: Thuỷ phân este C
2
H
5
COOCH=CH
2
trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm gì?
A.C
2
H
5
COOH, CH
2
=CH-OH B.C
2
H
5
COOH, HCHO
C.C
2
H
5
COOH, CH
3
CHO D.C
2
H
5
COOH, CH
3
CH
2
OH
Câu 32:Làm bay hơi 3,7 gam este nó chiếm thể tích bằng thể tích của 1,6 gam O
2
trong cùng điều kiện.
Este trên có số đồng phân là:
A.1 B.2 C.3 D.4
Câu 33: Một este đơn chức no có 54,55 % C trong phân tử.Công thức phân tử của este có thể là:
A.C
3
H
6
O
2
B.C
4
H
8
O
2
C.C
4
H
6
O
2
D.C
3
H
4
O
2
Câu 34: Một este đơn chức no có 48,65 % C trong phân tử thì số đồng phân este là:
A.1 B.2 C.3 D.4
Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam este X ta thu được 11 gam CO
2
và 4,5 gam H
2
O.Nếu X đơn chức
thì X có công thức phân tử là:
A.C
3
H
6
O
2
B.C
4
H
8
O
2
C.C
5
H
10
O
2
D.C
2
H
4
O
2
Câu 36:Làm bay hơi 5,98 gam hỗn hợp 2 este của axit axetic và 2 ancol đông đẳng kế tiếp của ancol
metylic. Nó chiếm thể tích 1,344 lit (đktc). Công thức cấu tạo của 2 este đó là:
A.HCOOC
2
H
5
và HCOOC
3
H
7
B.CH
3
COOCH
3
và CH
3
COOC
2
H
5
C.CH
3
COOC
2
H
5
và CH
3
COOC
3
H
7
D.CH
3
COOC
3
H
7
và CH
3
COOC
4
H
9
Câu 37: Thuỷ phân một este trong môi trường kiềm ta được ancol etylic mà khối lượng ancol bằng 62%
khối lương phân tử este. Công thức este có thể là công thức nào dưới đây?
A.HCOOCH
3
B.HCOOC
2
H
5
C.CH
3
COOC
2
H
5
D.C
2
H
5
COOC
2
H
5
Câu 38:Đun 12 gam axit axetic với 1 luợng dư ancol etylic ( có H
2
SO
4
đặc làm xúc tác). Đến khi phản
ứng dừng lại thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là bao nhiêu?
A.70% B.75% C.62,5% D.50%
Câu 39:Đun 12 gam axit axetic với 1 luợng dư ancol etylic ( có H
2
SO
4
đặc làm xúc tác). Đến khi phản
ứng dừng lại thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là bao nhiêu?
A.70% B.75% C.62,5% D.50%
Câu 40 (CĐ 2007): Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy
chỉ gồm 4,48 lit CO
2
(ở đktc) và 3,6 gam H
2
O. Nếu cho 4,4 gam chất X tác dụng với dung dịch NaOH
vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của
X là:
A.Etyl propionat B.Metyl propionat C.isopropyl axetat D.etyl axetat
Câu 41: (ĐH khối A 2008): Phát biểu đúng là:
A.Phản ứng giữa axit và ancol có mặt H
2
SO
4
đặc là phản ứng một chiều.
B.Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và
ancol.
C.Khi thuỷ phân chất béo luôn thu được C
2
H
4
(OH)
2
.
D.Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
Câu 42 (ĐH khối B 2007): X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi so với CH
4
là 5,5. Nếu đem đun
2,2 gam este X với dd NaOH dư, thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A.HCOOCH
2
CH
2
CH
3
B.HCOOCH(CH
3
)
2
C.C
2
H
5
COOCH
3
D.CH
3
COOC
2
H
5
Câu 43: (ĐH khối B 2007):Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X,
thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N
2
( đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu
gọn của X, Y là:
Ôn tập chương 1 Trang 3
Hóa 12 Cơ bản GV Nguyễn Thị Minh Thư
A.C
2
H
5
COOCH
3
và HCOOCH(CH
3
)
2
B.HCOOC
2
H
5
và CH
3
COOCH
3
C.C
2
H
3
COOC
2
H
5
và C
2
H
5
COOC
2
H
3
D.HCOOCH
2
CH
2
CH
3
và CH
3
COOC
2
Câu 44: (ĐH khối B 2007: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C
17
H
35
COOH và
C
15
H
31
COOH, số loại tries được tạo ra tối đa là:
A.6 B.5 C.4 D.3
Câu 45: (ĐH khối B 2007): Thuỷ phân este có công thức phân tử C
4
H
8
O
2
( với xúc tác axit), thu được
2 sản phẩm hữu cơ X, Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là:
A.Ancol metylic B.Etyl axetat C.axit fomic D.ancol etylic
Câu 46: (ĐH khối A 2007): Xà phòng hoá 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH0,2M. Sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:
A.8,56 gam B.3,28 gam C.10,4 gam D.8,2 gam
Câu 47 (ĐH khối A 2007): Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH
3
COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3
gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C
2
H
5
OH ( có xúc tác H
2
SO
4
đặc) thu được m gam hỗn hợp este
( hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là:
A.10,12 B.6,48 C.8,10 D.16,20
Câu 48: Công thức tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức no mạch hở và ancol đơn chức no mạch hở
có dạng.
A. C
n
H
2n+2
O
2
( n ≥ 2) C. C
n
H
2n
O
2
(n ≥ 2)
B. C
n
H
2n
O
2
( n ≥ 3) D. C
n
H
2n-2
O
2
( n ≥ 4)
Câu 49: (CĐ khối A-2008): Đun nóng 6,0 gam CH
3
COOH với 6,0 gam C
2
H
5
OH ( có H
2
SO
4
làm xúc
tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là:
A.6,0 gam B.4,4 gam C.8,8 gam D.5,2 gam
Câu 50:Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức no, đồng phân. Khi trộn 0,1 mol hỗn hợp A với O
2
vừa đủ rồi
đốt cháy thu được 0,6 mol sản phẩm gồm CO
2
và hơi nước. Công thức phân tử 2 este là …
A.C
4
H
8
O
2
. B.C
5
H
10
O
2
. C.C
3
H
6
O
2
D.C
3
H
8
O
2
.
Câu 51: Một hợp chất hữu cơ đơn chức có công thức C
3
H
6
O
2
không tác dụng với kim loại mạnh, chỉ tác
dụng với dung dịch kiềm, nó thuộc dãy đồng đẳng :
A.Ancol. B.Este. C.Andehit. D.Axit.
Câu 52:Để điều chế thủy tinh hữu cơ, người ta trùng hợp từ :
A. CH
2
= CH-COOCH
3
B.CH
2
= CH-COOH C. CH
2
= C-COOCH
3
D.Tất cả đều sai
|
CH
3
Câu 53:Cho 13,2 g este đơn chức no E tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12,3 g
muối . Xác định E:
A.HCOOCH
3
B.CH
3
-COOC
2
H
5
C.HCOOC
2
H
5
D.CH
3
COOCH
3
Câu 54:Để trung hoà 10g một chất béo có chỉ số axit là 5,6 thì khối lượng NaOH cần dùng là bao nhiêu?
A. 0,05g B. 0,06g C. 0,04g D. 0,08g
Câu 55:Để xà phòng hoá hoàn toàn 2,22g hỗn hợp 2 este đồng phân X và Y cần dùng hết 30ml dung
dịch KOH 1M. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 este đó thì thu được khí CO
2
và hơi nước có thể tích
bằng nhau và đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử của X, Y là:
A.CH
3
COOCH
3
và HCOOC
2
H
5
B.C
2
H
5
COOCH
3
và CH
3
COOC
2
H
5

C.C
3
H
7
COOCH
3
và CH
3
COOC
3
H
7
D. Kết quả khác.
Câu 56: Để xà phòng hoá 17,4g một este no đơn chức cần dùng 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Este có
công thức phân tử là:
A.C
3
H
6
O
2
B.C
5
H
10
O
2
C.C
4
H
8
O
2
D. C
6
H
12
O
2
Câu 57:X là hỗn hợp 2 este đồng phân được tạo thành từ một ancol đơn chức, mạch cacbon không phân
nhánh với axit đơn chức. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44. Công thức phân tử của X là:
A.C
3
H
6
O
2
B.C
4
H
8
O
2
C.C
5
H
10
O
2
D.C
6
H
12
O
2

Câu 58: Trong phản ứng este hoá giữa ancol và một axit hữu cơ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều
tạo ra este khi:
A. Cho ancol dư hay axit hữu cơ dư.
B. Giảm nồng độ ancol hay axit hữu cơ.
Ôn tập chương 1 Trang 4
Hóa 12 Cơ bản GV Nguyễn Thị Minh Thư
C. Dùng chất hút nước hay tách nước. Chưng cất ngay để tách este.
D. Cả 2 biện pháp A, C
Câu 59:Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol?
A. Dầu vừng (mè) B. Dầu lạc (đậu phộng) C. Dầu dừa D. Dầu bôi
trơn
Câu 60:Glixerol C
3
H
5
(OH)
3
có khả năng tạo ra 3 lần este (trieste). Nếu đun nóng glixerol với hỗn hợp
axit R
'
COOH và R
''
COOH (có H
2
SO
4
đặc xúc tác) thì thu được tối đa là bao nhiêu este?
A. 2 B. 6 C. 4 D. 8
Câu 61: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este X thu được 0,3mol CO
2
và 0,3 mol H
2
O. Nếu cho 0,1mol X tác
dụng hết với NaOH thì thu được 8,2g muối. X là công thức cấu tạo nào sau đây:
A.CH
3
COOCH
3
B. HCOOCH
3
C.CH
3
COOC
2
H
5
D. HCOOC
2
H
5
Câu 62: Đun nóng 1,1g este no đơn chức M với dung dịch KOH dư, người ta thu được 1,4g muối. Tỉ
khối của M so với khí CO
2
là 2. M có công thức cấu tạo nào sau đây?
A.C
2
H
5
COOCH
3
B.CH
3
COOC
2
H
5
C.HCOOC
3
H
7
D. CH
3
COOC
2
H
5
Câu 63 . Este X có CTCP C
4
H
6
O
2.
Biết X thuỷ phân trong môi trường kiềm tạo ra muối và anđêhit. Công
thức cấu tạo của X là.
A. CH
3
COOCH= CH
2
B. HCOOCH
2
- CH= CH
2
C. HCOOCH
2
- CH= CH
2
D. CH
3
COOCH
2
CH
3
Câu 64:Khi thuỷ phân một este có công thức C
4
H
8
O
2
ta được axit X và ancol Y. Oxi hoá Y với K
2
Cr
2
O
7
trong H
2
SO
4
ta được lại X. Este có công thức cấu tạo nào sau đây?
A.CH
3
COOC
2
H
5
B.HCOOC
3
H
7
C.C
2
H
5
COOCH
3
D. Không xác định được
Câu 65: Khi trùng hợp CH
2
=CH-COOCH
3
thu được:
A. polistiren. B. polivinyl axetat. C. polibutađien. D. polietilen
Câu 66: Thuốc thử cần dùng để nhận biết 3 dd: CH
3
COOH, C
2
H
5
OH, CH
3
CHO lần lượt là:
A. Natri, quỳ tím B. Quỳ tím, dd AgNO
3
/NH
3
C. Quỳ tím, đá vôi D. Natri, đá vôi
Câu 67: Sản phẩm thu được khi thuỷ phân vinylaxetat trong dd kiềm là:
A. Một muối và một ancol B. Một muối và một anđehit
C. Một axit cacboxylic và một ancol D. Một axit cacboxylic và một xeton
Câu 68: Khối lương NaOH cần thiết để trung hoà lượng hết lượng axít béo tự do trong 10 gam chất béo
có chỉ số axít là 5,6 là bao nhiêu.
A. 0,04 gam B. 0,056 gam C. 1 gam D. 0,2 gam
Câu 69: Thể tích dung dịch NaOH 0,1M tối thiểu cần dùng để trung hào hết lượng axít béo tự do có
trong 100 gam chất béo có chỉ số axít là 8,4 là bao nhiêu.
A. 0,15 lìt B. 0,1 lít C. 0,3 lít D. 0,015 lít
Câu 70: Khối lượng H
2
cần để hiđro hoá hoàn toàn 10 tấn olein thành Stearin là bao nhiêu.
A.30 tấn B 33,3 tấn C. 0,067 tấn D. kết quả khác
Câu 71: Để xà phòng hoá hoàn toàn 5,04 gam chất béo A cần 90 ml dung dịch KOH 0,2M chỉ số xà
phòng của chất béo A là.
A. 100 B. 180 C. 200 D. 108
Câu 72: Để xà phòng hoá hoàn toàn 8,9 gam chất béo A được glixerol và 9,18 gam một muối Natri duy
nhất của axít béo X. X là.
A. C
15
H
31
COOH B.C
17
H
33
COOH C. C
17
H
35
COOH D. C
17
H
31
COOH
Câu 73: Olein là trieste của glixerol với axít oleic. Công thức phân tử của Olein là.
A. C
51
H
92
O
3
B.C
57
H
110
O
6
C. C
57
H
104
O
6
D. C
57
H
102
O
6
Câu 74: Đốt cháy một mol este E thu được số mol khí CO
2
bằng số mol nước. E là este.
A. no, đơn chức B. đơn chức, chưa no.
C. no, đa chức D. đa chức, no
Câu 75: Tổng số các hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C
4
H
8
O
2
phản ứng được với NaOH là.
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Ôn tập chương 1 Trang 5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×