Tải bản đầy đủ

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận tổ chức bảo dưỡng tàu bay, thiết bị tàu bay pdf

Cấp giấy chứng nhận tổ chức bảo dưỡng tàu bay,
thiết bị tàu bay
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Hàng không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tiêu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng
không Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Lệ phí cấp giấy chứng 20.000.000
Quyết định số 69/2006/QĐ-
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

nhận đ BTC...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp hồ sơ đề
nghị
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Cục HKVN
2.
Giải quyết thủ
tục
Cục HKVN thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy
chứng nhận Tổ chức bảo dưỡng.

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tổ chức bảo dưỡng tàu bay, thiết bị tàu bay
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
3.
Tài liệu “Giải trình tổ chức bảo dưỡng”, trong đó trình bày cơ cấu tổ chức,
phạm vi hoạt động; các quy trình liên quan đến việc bảo dưỡng tàu bay, thiết
bị tàu bay; các quy trình đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo dưỡng tàu
bay; danh mục năng định loại tàu bay, thiết bị tàu bay sẽ được thực hiện bảo
dưỡng
Số bộ hồ sơ: 02 bộ
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
Là tổ chức được thành lập hợp pháp; có lĩnh vực
hoạt động hoặc ngành nghề kinh doanh chính là
bảo dưỡng tàu bay và các trang thiết bị lắp trên tàu
Quyết định
10/2008/QĐ-BGTVT...

Nội dung Văn bản qui định
bay;
2.


Có tổ chức, nguồn nhân lực được huấn luyện đào
tạo, cơ sở trang thiết bị phù hợp; có hệ thống đảm
bảo chất lượng, quy trình thực hiện công việc phù
hợp
Quyết định
16/2006/QĐ-BGTVT
n...

3.
Có hệ thống tài liệu giải trình được Cục Hàng
không Việt Nam chấp thuận;

4.
Có cơ sở tại Việt Nam thực hiện việc bảo dưỡng
tàu bay và các trang thiết bị lắp trên tàu bay;


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×