Tải bản đầy đủ

Tài liệu Đề tài " Thiết kế chế tạo mô hình máy cắt thép tấm CNC cắt thép tấm " docxLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP


Đề tài
:
Thiết kế chế tạo mô hình máy cắt
thép tấm CNC cắt thép tấm

  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$/



 !"!#$%&"'(&)*+
#,-,./0*(***1!
#23*"!2&41
4356.
78!9564(***1!,-,#
2:3&*;44%<*"
0=>1'2?'<93"',-,62
3&5@"!&=!A5'56.
? B B"C(5* =!&A& DD
5@B 5@ E"!B ,-,!& !
&F*6<93G;44#H5@B*
2!?.
7;B?'"(I8J*KLCDA&3
#&.
,I89ME#N<?*3<JOF1PQ"3
CI&RI86!.
 
 0$
 "1-23
 
  !"#
  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$4
$%!&%!
   .$
'()*....................................................................................................................S
+*,-../012 ..........................................................................S
33'4'5*6-')78../012.....................................S
3339:";9<=>?...............................................................................................S
333@>A9:";9<=>................................................................................S
33B3$ ...............................................................................................................T
33C3DE&9@"=>AF!GHI...............................................................................T
333'!!E=>J;KL......................................................................................T
33M3DE&9@"AN"J ............................................................................................T
33O()*O4OPQ.R*ST...................................T


3B37(U'O4P0'V-./012.............................................UV
3C3((W'0$'V-$4Q./012?....................................UU
331X'YO8*Z'[Y/Y'Y\T$4Q
''? .........................................................................................................................UW
'()*..................................................................................................................UX
+*,-.$4Q''....................................................................................UX
335*6-P]'SP]'$4Q.........................................................UX
333^_I%!..........................................................................................UX
333^_I%!..................................................................................UX
33'`Pa'bP]'$4Q''................................................................UX
3337I%!cde?YZ[ ...........................................................U\
3337I%!f"Ide?]^,.............................................................U\
3B3g-h,Q'Y ....................................................................................US
3B339<>!_`8a8b8"88&!cdeOf` ..........................US
3B339<>!!i_g"!"a8b8"88&!cdeOfg..............US
3B3B39<>!!99j_h!"&88a8b8"88&!cdeOfh..................Ui
3B3C39<f"IJ:_a8b8"88&!"8"cdeOfa ................................Ui
3C3OkT\b2*./0PT*$4Q'R*'].
/012 ...............................................................................................................Ui
3C33O&l9mnlA9:";9< ................................................................Ui
3C3339:";9<mJ^o..........................................................................Ui
3C333pnqn%!%&9#%!...............................................................UT
3C33O&l9m!e"r!A9:";9<...........................................................UT
3C3B3O&l9m;9<"A9:";9< .................................................................UT
3C3B33@A9:";9<s.................................................................................UT
3C3B33@>A9:";9<;o.....................................................................WV
33SOO'[*')78'V-$4Q'' .........................WU
333'%A9:";9<t$'u ....................................................................WU
333'%nqA tD9J99u..........................................................WU
3M3O$.$''............................................................................................WW
3M33ON:A9:";9<................................................................................WW
3M333'i;9<I.......................................................................WW
  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$5
3M333'i&9! .............................................................................WW
3M33B3'iAv! ...............................................................................WW
3M33C3'iAw!.....................................................................WW
3M33ON:xy>9 ...................................................................................Wj
3M3B3O=O!m==............................................................................................Wj
3M3C3ON:dn% .................................................................................WX
'()*B..................................................................................................................W\
*Ub.$4Q'z{O`$..............................................................W\
B33'4'T\$4Q'z{O`$..............................................................W\
B333$!|}p...............................................................................W\
B333$!|LA  .........................................................................................WS
B33'4'7hO~'VQY'V-'z'' ................................................Wk
B333@>A9:";9<...................................................................................Wk
B333@>nqA •!|........................................................................Wk
B33B3/j!e"":A  ..................................................................................WT
B33C3}=>!€I......................................................................................WT
B3B3*Ub.O()*O4O'z7•*/‚.................................jU
B3B3L!!e!€If"i!|;9&l9ƒ„;o .......................................jU
B3B339:";9@A<!|AF!ƒ„;o...............................................................jW
B3B3B3$•!|;o...................................................................................................jj
'()*C..................................................................................................................ji
h*')7(U't1…OO*$TTPu...............................................................ji
C33/4b$†'0$SOkT\.................................................ji
C33/Y'`S*QZ‡S$b'.....................................................ji
C333 !ƒˆ!I!J_!‰"tOmIm$Imu......................ji
C333 !ƒˆ!ƒ9jŠstI9Iƒ&mPm&"!I!mu ...................................jT
C33B3 !ƒˆ!;9<"&I9tƒ9n1myy9u....................................XU
C3B3$h12R*12')78'V-h*')7(U'...........................Xj
C3B337ˆ!H! .....................................................................................................Xj
C3B33 !o‹!ƒˆ!H! ..............................................................................Xj
C3B3B3$m_ ................................................................................................Xj
C3B3C3$mG ...............................................................................................XX
C3B339@s!" n ......................................................................................XX
C3B3M3 L!Œ#!" n...........................................................................XX
C3B3•3$mf"o!€I .......................................................................XX
C3B3Ž3$m;s9A tO"&&•9f"mu ........................................................XX
C3B3•3$m;xtO"&&•"f"mu .................................................................X\
C3B33N=>;s9A !L!Al9 ........................................................................X\
C3B33'!}=>;!....................................................................................X\
C3C3b./0h*')7(U'............................................................X\
'()*..................................................................................................................Xi
/Y'`7hPQ.74P‘*•-P‘*...........................................Xi
33*Ub1)(W'.7hPQ.-P‘* .............................Xi
33†'0$S'`\T7hPQ.-P‘* ...............................Xk
333w!A9<!€Iƒ ":AI9.............................................................Xk
  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$6
333/j!e"........................................................................................................\j
'()*M..................................................................................................................\S
Ok‚'S'gO()*4 ...................................................................\S
M33h*')D’h*'4'P]'g-h............................................\S
M333 !ƒˆ!t1myy9$u..............................................................\S
M333 ! !9:"tD'$u................................................................\S
M33B3 !‹I!9:"t-'$u ..............................................................\i
M337hPQ.7Y'Q0h*,-QS5Y........\k
M3337 ":Jom•AI9>! ..........................................................................\k
M3337 ":Jom•AI9>!ƒ9......................................................................\k
M33B37 ":ƒ•AI9...............................................................\T
M3B3'gO()*O4O'z........................................................................SV
M3B33'|ƒ„9II“m.....................................................................................SV
M3B33'|ƒ„O&I=I........................................................................................SV
M3B3B3'|ƒ„9Iˆ! ......................................................................................SU
M3B3C3'|ƒ„T‹•*I=...................................................................................SU
M3C3$\'./0h*')7(U' .....................................................SW
M3C33$l!=‰n%J9A9:";9<......................................................................SW
M3C33$l!=‰n%!!'T*' ..................................................................SW
M33'+**-TYOU$4Q‚............................................................SX
M333'”>99jyt1m9I&OI'T$Ou .............................................SX
M333'”==tOOIOII&&m&Ou ........................................SX
'()*•?.................................................................................................................SS
Y/Yb2*D’h* ......................................................................SS
•33h*g'$4Q ...........................................................................................SS
•333'!ƒ y•":A !o!€I................................................SS
•333 v!.............................................................................................SS
•33‚T4Y/Y7hPQ.74P‘*•-P‘*.......ST
•333–!A^}A"J!9:" AI9 ..........................................................ST
•333–!A^!!}=>!€Iƒ ": .......................................................iV
•33B3/9<9@AI9J:&L!J—9#..........................................................iU
•33C3–!A^&L!!ƒIAN"J&L!!n%&#%!..............................iU
•3339j;jƒ ":ƒ•AI9 ................................................iU
•3B3‚'T74P‘*-P‘*…T'4''˜'1™
...................................................................................................................................iX
•3B33Im9<"!"š!€I1/›....................................................................iX
•3B33o!vmyN:TO7…...................................................iS
'()*Ž..................................................................................................................kU
Y/Yb2*./0....................................................................kU
Ž33‚bPœ\D•*'Th*')7(U' ...........................kU
Ž33Y/Y$\'T*'./0h*')7(U' ..................kU
Ž3331Až"#&KA !ƒˆ!..................................................................kU
Ž3339j;jl!&9!....................................................................................kU
Ž3B3*Ub$hS/bPT*$\'.............................kX
Ž3B33•C'Cw!•C'C ............................................................................kX
  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$7
Ž3B33'DCB .......................................................................................................kX
Ž3B3B3'DCB .......................................................................................................k\
'()*•..................................................................................................................ki
~OPŸ./0Y75.....................................................................ki
•33*UbO$.$$-'B..............................................................ki
•333'!yN!€I@>' ............................................................ki
•333*9ˆ99@"J:yN:$I!B ...............................................................kk
•33B'!G&@!ƒŒ ....................................................................................TV
•331 D]*$-'B ..........................................................................................Tj
•3339j&•yAJ^..........................................................................................Tj
•3339j&•y!d!!!!!”9 .............................................Tj
•33B39j&•y=>ƒˆ!J>!A A !.........................................................TX
Sb-$/8T...........................................................................................TS

  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$8
'()*
+*,-../012

33'4'5*6-')78../012
3339:";9<=>?
 /*_-8"#!"!#c#2J"C%2!1
2H"(?'B#5@Q4+1!(25?"C
#H*K.
333@>A9:";9<=>
 l"!4!125@#B#5!
"%*&'2!4.4&<%2K2&F
E!4HB#.
 mB##3&' K&M.-45@n56
1Q!+O%./M#F*1!"25?"CL#
5?"C
 ,4W#!1f 
'
 .93:$;

  
     
    
// !"#$!%&'
  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$<
/+H='5f
 o,5@8!K&NH2>>
2#&6*".
 oe4<*2!.m!4<<! 9!*
"H?33&CF4(F!2 9H"2
 o,3"I?<3&
 =93:$>

  
  
 ()*%+ ,- 
/4 !"#$!%&-

/+H= 5f
 o/2 9H*" &2!"2&2!
<*
 ol 92!
 m!F*7/ep# .,!12
5@J#B*!*"  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$?
 9+ @A$!B.C"

/5). ,/ 0123456
q>S&F f
 U.,5?"C_&"&"!"cf!>rKQ5@Q4
 W._8!"!#o`,sc5@#W
&F#f
 o/?K9E#OB#_&"!8dmgscf7%tL
Q#;*K&B#9B#OQ#_<Qc"B#!,ls
 o`1_!"!##!!&o,lscf7%t2
2"(?' 5@;mgs93 
 &<>*K&"@
 j.7*KL5?"C_&"!"&cf`L5N"
apWjW,
 X."2_"8"8cfm:2?2!+9!
r3&22"5 8o
  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$D
 \.`.
 S.&<>_b888cf>W&Ff 
 o^2!fp!"K%H*"3&6"K*!
H#*4u5@* 
 o,<*fm:!"K%H*"43&!2!
561 5N# .
33B3$
 8!$"2!>fD#!1"!!t<
&#!+*
33C3DE&9@"=>AF!GHI
 ^!>fB&&MB2O%+
333'!!E=>J;KL
 /4#1!+ 5 56H*
5@(FK"?22=J" 21!
5@)@&M#
33M3DE&9@"AN"J
mB#F!!>f
o,CLf#2
5?B!*#(J"%*&*J"C1!C+_
Kc.
o,f#t
H54'" 4'K"?24'
2&1!2&" H#%LMD21!
=J" .

33O()*O4OPQ.R*ST
 -BF*2*!45@&@&2
5?"C*4f
 o7J5t#v3#v
o/5@!1<!#5"B"!_t;$;!+$
  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$/E
,!&,mc5@5!JB1&5? 
 o/5@5!JI3"(<

 o/5@"%*&;26H2 H
H;"1.

3B37(U'O4P0'V-./012
oUkVkfw!8&`.wJ"Q:C4#v
oUTjkf,#8x.p!_`y7c !!B#1
K
&M4#O*19DEo<?'H
 
oUT\Wfz`y7!">F(_,y-,y--]7y
Zma{7xlc>PE6t25N|>N
8!j"B#Jt#vQK&M
oUT\kf-B#&"C5@4F(_]g7c5@6
"!
J#(*6 y^`iXV
oUT\Tf7"#Q1g""CB-,F(H
,M}
oUTSVf,-,"!P0Q*
H:PE
oUTS\fq<&&*%2Q5@M!"C2%2
4M
oUTSTf-B<&&F(#(*;2 
"Mm-,
oUTiVfq<&&&%2
oUTiWf-B-,F(4#D&+ ~o

: ~,-,
  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$//
oUTiSf9E#O1!"221"!,-,
oUTikf,#!1_•`pc5@1!#&
oUTiTf-B6&#(!,]m€,]`F(93
oUTkSfq<&& @&%24<93_,y`c
oUTTjfp%93H"M_`,c
oUTTXfeA& )J"C,]m€,]`€,-,
,y`
,]m€,]`
,]m
•`p
,-,
-,
• •••M •• •Ž

/6)781  ,#34"#$!9

3C3((W'0$'V-$4Q./012?
 o,4~J*0A&C.
 o,5?"C4)n4.m!4"I
D5@N&N•K<931!#@!
%2<93#!1~.
 o^3#I!‚4<93*Q45?"C.zC
F&<%"B*r#55?"CH*.
 oq<5~!4H!5N<5N2IOH!5N
#<2<t.
 o/6B*4C4*"!L_ 
5(1+J1...cFCu*3r
*3&5?"C!L5!.`u8! 
568!(F.
  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$/4
 o,:6*K%22-,41!(2
"MB*#6&1&2#Fƒ&&_5
MKH„c.
 omn&"!2J"C<93&"H&M
95'.
 o-5@H-,#&1&D
_!<j…k#F5N:tc./D&5@
5N*1!B-,42%23&?2 9
;&<5!!&&F#6(FH*1!.

331X'YO8*Z'[Y/Y'Y\T$4Q''?
 `,-,5@E"2"Q'56./6<93;
~,-,"!"5N@&4BA5!6
5Nf
 /2 9!.
 `2&1&5,-,=~&<42!!"56*
#65N4#"51!*
.z&<&K&N#vH5N"
2HI.g6#v5?"C'N"562
M#;'K"  @&.
 /15@2<93!!&&)
1D=<N~.7N!EB
5N#K"565@!v~uM"#!1J"C
.zC&<9KK&N&&4J<<N
~.
 m(:!,-,5@&";B(
•.-5NE,-,461:!,-,C
#5@)461)‚*.
 m!,-,4!?K<+?D22&&
2H2"5N"5@2J&<5@M
  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$/5
.7!22#%L&<4<t#%#62!
M1.
 m!"K,-,2&B?!
M#D&"&IN!#D&"&5!E‚5
*#tH,-,!65N.7(!4#
& !#&"C!&3!1!E& !*K
r"56+#(,-,.
 zE,-,"!29 &42*!2J
"C*1!*;M***3*JM•K
!*M<!J<#D&"&<&•..
/&",-,"!? 
H56"!%!33!1!2‚2(
DB#$%#2"3F*
  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$/6
'()*
+*,-.$4Q''

335*6-P]'SP]'$4Q
333^_I%!
/!1|:K562!+25@CL
L#".
7"5@985#5N•:9K5@!4"!
8! 56 564.
^"" 4;2CL2m8"8
4.
L2m8"844*#&fL2M8!JD
&<L2M8!JD".
333^_I%!
7""2#2K*!+JH
DH*!6"L2"!L2m8"84D6
.
p#5@""!2<tH.
78!(•xy]oWSio^H&!&Exy]_x#8"!
y"8]!!cCrFUX"_"2c#4<3
<-,,-,;?<*&1&.
7"!UX"4>4T"|\"JT"|#15@
j"|3j" |j"|jG\" J
5@j"J3W"J.

33'`Pa'bP]'$4Q''
†MrIO*j"|3_O#YZ[cj"J
3_O#]^,c.l5O"03"I"8!
(•xy]oWSio^.

  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$/7
3337I%!cde?YZ[
L2m8"845@D!8!(Df
Ud7"[5@" ":6" H.
Wd7"Y5@9K%!"CHG"C!#6
?C"Y5@D!4.
jd7"Z5@9K8!(D&<_(D" 
:c5f
‡Y=8j4"~B4!!I42.
‡Y!!!4B":6"[4":6"YG#I
44"~#&5?"Z.
Xd,H"5@9K8!(Df5?##
!!<B*Dt#(5@#1#M.

 
4/9: ; 419
3337I%!f"Ide?]^,
,2JJ"Y5@O#].
,2JJ"Z5@O#^.
,2JJ"[5@O#,.

449 4<=$4, =$9
  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$/8
,5?H2J5@9K8!(D4
H&<f
‡/54!!;#= *F 4":6
5?H"|.
‡,!!H4=#1#5?H"J_98C
W.Uc.
‡z f
 
45>-?@%"%A+"?7* ,@B4

3B3g-h,Q'Y
7"!C5@E!W f
dg!f/ !"(*.
da8b8"88&!f/*9KK" H.
/*"!5N5@
#!1f
3B339<>!_`8a8b8"88&!cdeOf`
/M#L245@+K"(.
-H#)#1v#F34
‚#9KK" !.
3B339<>!!i_g"!"a8b8"88&!cdeOfg
7"!  "5N @& L 2    9 K 8!  ` 
#@9K8!2u#@?G5@L#
5?"C.

  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$/<
3B3B39<>!!99j_h!"&88a8b8"88&!cdeOfh
/45@L;23ˆ"(.7"!"5N
@&5N:2h*:25?"C!
"!2#F.
3B3C39<f"IJ:_a8b8"88&!"8"cdeOfa
/M‚#2K"(.-45@9KND
"C_*&9I!+*&9Ic./a5@E"!W f5@
98#29KK" #K" !.
,-,;a5#2 !
"(.

3C3OkT\b2*./0PT*$4Q'R*'].
/012
3C33O&l9mnlA9:";9<
3C3339:";9<mJ^o
   8! K "   = L #     d  _&! !
&!c.,t H8!K" #2;
*Q5@K"5662 9K" !.
‰"C9<"%K;*
.5N:"!!!#v„
/%2;**&8!4
45f
4C)#?@@$*$*%8 ,@34 4

  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$/?







46417#?@@$*$* ,@34 4
C)#?@@DE(°







47F7#?@@DE(°
C)#?@@ =*7G H




48F7#?@@ =*7G H
  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$/D
/4!K58!&5?2
5N|3ˆu&<F:*!2|.
7!2!>2|2"=G4&5?&&
%5@!5&5?&&&5?&&
 &M„v&5?&&4%<W#&F
&F.7u32'B5??.
3C333pnqn%!%&9#%!
e0#(#J"C2;
**&8!>N6J"C.0#(
=5@L#!!".
z65N0#(3<">N
252.
3C33O&l9m!e"r!A9:";9<
78!3"I4f-,,-,.
-,%t?<1E
)3"IC&<**#11!4-,=5@L#
.7 :"!-,#9&.
,-,E2 _4FH26a{`a]`*K!*&
*K#5"B„ctH 45@#&
"C#1B&F(F)3"IC
rF)5?"C!4,-, #!1"3!4#
2*!*"!•`p_•#89#8`b"p8d<
93%2#!1c.
3C3B3O&l9m;9<"A9:";9<
3C3B33@A9:";9<s
 '# 41&<> *J<!12H
5@!.
z ?>H2'E2?56f

  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$4E


 
!"
 
#
 
$
 !
" 
%&
!"
' '
!"(
)
*
+
,%+-


./

4<96I!"#'?J78
-5@?<H'#4"316%*)H<
"L'C&2!N%.e<)
22‚)8!4<t%r
&:@&6<"L6.
-!"'=K<5'!)2"?
*(!.
ŠH'#***1! ?
<3&„
3C3B33@>A9:";9<;o
p% ?<B    '#' v
"! 41&<>.&<>:!K" 
2%*H"!I6K" 2(F.p%
B"K%"K(F#2#(
#!%2r#1 '‹"8!
56!!4<9.


  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$4/
p?>H 5@"C5C56f
%

 
!"
 
#
 
$
 !
" 
%&
!"
' '
!"(
)
*
./
*
)
0+1%222
0+1%222

4?96I!"#-

33SOO'[*')78'V-$4Q''
^!>W&F?<f
d,_`8,!"!#sd`,sc
d,02_m"sc
333'%A9:";9<t$'u
/M5@!#"H.-44#(*
3<t.,t!>f
d-#!_&c.
dYE#O#_&"!8c.
d/5#"_!&c.
dqA&!"_8y€{8"b8c
333'%nqA tD9J99u
,02!>2?&FE*1
3<*1&<>K" 2.
  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$44
-!"=42"2_2"2""t„c
"2? _ 8d?3ƒ&+„c.

3M3O$.$''
3M33ON:A9:";9<
gF # 5?"C :% t
-,.,t H&F#3&5?"C
5##F!" 022?
".
gF!>5?"Cf5?"C"5?
"C#!5?"CL5?"C+"5.
3M333'i;9<I
/M#5?"C .-4D&9*&%3<&F!
&A&,gs%A&63<*K!d".
3M333'i&9!
/M#5?"C.-4#<Q23"I-,
1!" !v".
,5?"C#!=4#5@1! !t
<#5@1!!&:@&6(F.
3M33B3'iAv!
/M5@!#5?"C&C4#!d"5?"C
#5"B945?"CK5?"C"!J"CKK
" "(Ct.
3M33C3'iAw!
=L#5?"C%!.l!15?"C5@**
:8!Q<934A+"5"(HQ4.,5?"C
#"#vH#v"!02
"#v5?"C1#vG45"C!#v
5N"!#v"!560P8!
*4##vCD&.
  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$45
3M33ON:xy>9
gFA&B,-,‚5@98#
5?"C.,5?"C!&A&,gs#(6
J5?"C#!5@+"!g`,.gF
A&%W "N"1f ! ".7 
!g`,# 5@6;,-,.7 "
Hg`,E*,-,.,5?
"C;,-,E*g`,#5?"C
-,= ;g`,*,-,##
DF"C;•3&B
2#"N".
7 Hg`,E*#
#4'#
*t.
3M3B3O=O!m==
g!g"!8!"#5?"C F*"!3"IH
.g!g"!8!"#)"!
5?"C-,3"I.7g!g"!8!"&<
9E#O#5N2DF5?
"C*I5?"C2" #5@1!.,<
<!%2(F+""!J"C
.
3!"(
3!" .4
4$
4D9!KDL4F)
%8@)M)%
  !"#
"$%$&' (#$%)*+,-  .$46
$
,

'+
5
!"

3 

6
7&8
719
5
7#

:+
'#
$

4/E). ,/F*$ F,*=$$*,9
3M3C3ON:dn%
,5? "C   = 5@ L # 5? "C -,. ,5? "C !
 < 5N 2 "!J"C 
2f12|2=D52" 
#5@1!MD.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×