Tải bản đầy đủ

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Hóa học khối A 2009 - THPT Chuyên Hưng Yên (Mã đề 091) ppt

Trang 1/4 - Mó thi 091
Trng THPT Chuyờn Hng Yờn
THI TH H & C THNG 4 NM 2009
Mụn: HểA HC- KHI A
Thi gian lm bi: 90 phỳt
( Khụng k thi gian giao )
( thi cú 4 trang )
I.PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (40 cõu, t cõu 1 n cõu 40)

1. Cho s :
A
1
A
2
A
3
CH

4

C
2
H
2
A
4
A
5
CH
4
A
6
A
4
C
2
H
6
O
Bit A
1
, A
4
u cú kh nng phn ng c vi AgNO
3
/NH
3
. A
2
, A
5
, A
6
ln lt l :
A. C
4
H
4
; CH
3
COONa; CH
3
COOC
2
H
3
. B. CH
3
COOH; C
3
H
8
; C
2
H
4
.
C. CH
3
COONH
4
; CH
3
COONa; CH
3
CHO. D. C
4
H
6
; CH
3
COONa; CH
3
COOC
2
H
3
.*
2.Để bảo quản dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
, tránh hiện tợng thuỷ phân, ngời ta thờng nhỏ vào dung dịch vài giọt:
a. dd NH
3
b. dd NaOH c. dd H
2
SO
4
* d. dd BaCl
2

3. Cho cỏc hp cht hu c sau: Glucoz, Saccaroz, Fructoz, Tinh bt, Glyxerol. Cú bao nhiờu cht KHễNG tham gia phn
ng trỏng bc?
A. 1 cht B. 2 cht C. 3 cht* D. 4 cht
4. in phõn 100ml dung dch CuSO
4
0,2M vi cng I=9,65A. Tớnh khi lng Cu bỏm bờn catot sau khoảng thi
gian in phõn t
1
=200s v t
2
=500s (giả thiết hiu sut điện phân l 100%)
A.0,32g ; 0,64g B.0,64g ; 1,28g* C.0,64g ; 1,6g D.0,32g ; 1,28g
5. Cho dung dch cha a mol NaHCO
3
vo dung dch cha b mol Ba(OH)
2
. Sau khi phn ng xong lc b kt ta, dung dch
nc lc thu c cha cht gỡ nu b < a < 2b
A.NaHCO
3
, Ba(HCO
3
)
2
B. NaHCO
3
, Na
2
CO
3
C. NaOH, Ba(OH)
2
D.NaOH, Na
2
CO
3*

6. Thy phõn hp cht C
3
H
5
Cl
3
bng dung dch NaOH, kt qu thu c bao nhiờu hp cht hu c n chc.
A. 1.* B. 2 C.3 D. 4
7. t chỏy hon ton 0,1 mol ancol no, mch h X cn va 5,6 lớt oxi (ktc). X cựng vi axit HOOCC
6
H
4
COOH l 2
monome c dựng iu ch polime, lm nguyờn liu sn xut t:
A. Nilon-6,6 B. Capron C. Lapsan* D. Enang.
8. Nguyên tố H chủ yếu có hai đồng vị
1
H và
2
H . Nguyên tố O có 3 đồng vị
16
O ,
17
O ,
18
O
Số phân tử H
2
O tạo ra từ các loại đồng vị trên của 2 nguyên tố là:
A. 3 B. 6 C. 9* D. 12
9. Hn hp khớ X gm hidrocacbon A v H
2
d cú
8,4
2
/
=
HX
d
. Cho X qua Ni nung núng n phn ng hon ton c hn
hp Y cú
8
2
/
=
HY
d
. Cụng thc A l :
A. C
3
H
4*
B. C
2
H
2
C. C
2
H
4
D. C
4
H
6
.
10. Ho tan 20,8 gam hn hp bt gm FeS, FeS
2
, S bng dung dch HNO
3
c núng d thu c 53,76 lớt NO
2
(sn phm kh
duy nht, kC. v dung dch A. Cho dung dch A tỏc dng vi dung dch NaOH d, lc ly ton b kt ta nung trong khụng
khớ n khi lng khụng i thỡ khi lng cht rn thu c l:
A. 16 gam* B. 9 gam C. 8,2 gam D. 10,7 gam
11. un etylen glicol vi hn hp gm ba axit (axit axetic, axit fomic v axit propionic)cú H
2
SO
4
c lm xỳc tỏc. Cú th thu
c ti a bao nhiờu este a chc ?
A. 8. B. 6.* C. 4. D. 10.
12. Cho 11,2 gam hh Cu và kim loại M tác dụng với dd HCl d thu đợc 3,136 lit ( đktc ). Cũng lợng hh này cho tác dụng hết
với dd HNO
3
long thu đợc 3,92 lit ( đktc ) khí NO ( sản phẩm khử duy nhất ) . Kim loại M là:
A. Mg B. Fe C. Mg hoặc Fe * D. Mg hoặc Zn.
13.Cú cỏc cht sau:
1. magie oxit 2. cacbon 3. kali hiroxit 4. axit flohiric 5. axit clohiric
Silic ioxit phn ng vi tt c cỏc cht trong nhúm no sau õy?
A. 1, 2, 3, 4* B. 1, 2, 3, 4, 5 C. 1, 2, 3, 5 D. 1,3, 4, 5
14. Thu phõn cỏc hp cht sau trong mụi trng kim:
1. CH
3
CHCl
2
2. CH
3
COO CH = CH-CH
3
3. CH
3
COOCH
2
CH = CH
2

4. CH
3
CH
2
CCl
3
5. (CH
3
COO)
2
CH
2
.
Nhng cht sau khi thy phõn trong mụi trng kim cho sn phm cú phn ng trỏng bc l:
A. 1, 2, 4, 5. B. 1, 3, 5 C. 1, 2, 5* D. 1, 2, 4
15. Cho các chất : ancol etylic ; glixerol ; axit focmic ; axit acrylic; phenol ; anđehit axetic; axeton. Đặt a là số chất có p với
Na ; b là số chất có p với NaOH ; c là số chất có p với dd Br
2
; d là số chất có p với AgNO
3
/ NH
3
; e là số chất có p với
Cu(OH)
2
trong điều kiện thờng ; Giá trị của a,b,c,d,e lần lợt là:
A. 5, 3, 3, 2, 3 B. 5, 3, 4, 2, 3* C. 5, 3, 3, 2, 1 D. 5, 3, 4, 2, 2

Mã đề thi: 091
Trang 2/4 - Mó thi 091
16.Cho cỏc dung dch: dd H
2
SO
4
, dd Al
2
(SO
4
)
3
, dd Na
2
CO
3
, dd Ba(OH)
2
, dd NaNO
3
, dd NH
4
NO
3
, dd Cu(NO
3
)
2
, dd KHSO
4
, dd NaCl.
Dóy gm cỏc dung dch lm qu tớm i sang mu l:
A. dd H
2
SO
4
, dd Al
2
(SO
4
)
3
, dd NH
4
NO
3
, dd Na
2
CO
3
. B. dd H
2
SO
4
, dd Al
2
(SO
4
)
3
, dd NH
4
NO
3
, dd NaCl
C. dd H
2
SO
4
, dd Al
2
(SO
4
)
3
, dd NH
4
NO
3
, Ba(OH)
2
D.dd H
2
SO
4
, dd Al
2
(SO
4
)
3
, dd NH
4
NO
3
,dd Cu(NO
3
)
2
, dd KHSO
4
. *
17. Xem cỏc cht: (I): CH
3
COONa; (II): ClCH
2
COONa; (III): CH
3
CH
2
COONa; (IV): NaCl. So sỏnh s thy phõn ca cỏc dung
dch cựng nng mol/l ca cỏc mui trờn.
A. (I) < (II) < (III) < (IV) B. (IV) < (III) < (II) < (I)
C. (IV) < (II) < (I) < (III) * D. (IV) < (II) < (III) < (I)
18. Cho 20,7 gam hn hp CaCO
3
v K
2
CO
3
phn ng ht vi dung dch HCl d, thu c khớ Y. Sc ton b khớ Y t t vo
dung dch ch cha 0,18 mol Ba(OH)
2
, thu c m gam kt ta. Hi m cú giỏ tr trong khong no:
A. 35,46 m > 29,55* B. 30,14 m > 29,55 C. 35,46 m 30,14 D.40,78 m > 29,55
19. Cho cht vụ c X tỏc dng vi mt lng va dung dch KOH, un núng, thu c khớ X
1
v dung dch X
2
. Khớ X
1
tỏc
dng vi mt lng va CuO nung núng, thu c khớ X
3
, H
2
O, Cu. Cụ cn dung dch X
2
c cht rn khan X
4
(khụng
cha clo). Nung X
4
thy sinh ra khớ X
5
( M=32vC). Nhit phõn X thu c khớ X
6
(M= 44vC) v nc. Cỏc cht X
1
, X
3,
X
4
,
X
5
, X
6
ln lt l:
A. NH
3
; NO ; KNO
3
; O
2
; CO
2
B. NH
3
; N
2
; KNO
3
; O
2
; N
2
O*
C. NH
3
; N
2
; KNO
3
; O
2
; CO
2
D. NH
3
; NO ; K
2
CO
3
; CO
2
; O
2
.
20. Trong cỏc cụng thc nghim (cụng thc nguyờn): (CH
2
O)
n
; (CHO
2
)
n
; (CH
3
Cl)
n
; (CHBr
2
)
n
; (C
2
H
6
O)
n
; (CHO)
n
; (CH
5
N)
n
thỡ
cụng thc no m CTPT ch cú th l CTGN?
A. (CH
3
Cl)
n
; (C
2
H
6
O)
n
B. (CH
2
O)
n
; (CH
3
Cl)
n
; (C
2
H
6
O)
n

C. (CH
3
Cl)
n
; (CHO)
n
; (CHBr
2
)
n
D. (C
2
H
6
O)
n
; ; (CH
3
Cl)
n
; (CH
5
N)
n
*
21. A l cht hu c cú thnh phn nguyờn t l C, H, O v Cl. Khi lng mol phõn t ca A l 122,5 gam. T l s mol ca
C, H, O, Cl ln lt l 4 : 7 : 2 : 1. em thy phõn A trong dung dch xỳt thỡ thu c hai cht cú th cho c phn ng trỏng
gng. A l:
A. HCOOCH
2
CH(Cl)CHO B. HCOOCH=CH
2
CH
2
Cl
C. HOC-CH
2
CH(Cl)OOCH D. HCOO-CH(Cl)CH
2
CH
3*

22. Ho tan hon ton FeS
2
vo cc cha dung dch HNO
3
loóng c dung dch X v khớ NO thoỏt ra. Thờm bt Cu d v axit
sunfuric vo dung dch X, c dung dch Y cú mu xanh, nhng khụng cú khớ thoỏt ra. Cỏc cht tan cú trong dung dch Y l:
A. Cu(NO
3
)
2
; Fe(NO
3
)
3
; H
2
SO
4
. B. Cu(NO
3
)
2
; Fe(NO
3
)
2
; H
2
SO
4
.
C. CuSO
4
; Fe
2
(SO
4
)
3
; H
2
SO
4
. D. CuSO
4
; FeSO
4
; H
2
SO
4
.*
23. A l mt este cú cụng thc phõn t C
16
H
14
O
4
. Mt mol A tỏc dng c vi bn mol NaOH. Mui natri thu c sau phn ng x
phũng húa nu em t chỏy ch thu c CO
2
v xụa. A cú cu to i xng. A l:
A. Este ca axit sucxinic (HOOCCH
2
CH
2
COOH) vi phenol
B. Este ca axit malonic (HOOCCH
2
COOH) vi mt phenol thng v mt Cresol (Metylphenol)
C. Este ca axit oxalic vi hai cresol (CH
3
C
6
H
4
OOC-COOC
6
H
4
CH
3
)* D.C A., B, C.
24. Cú hai ng nghim, mt ng ng dung dch Na
2
SO
4
, mt ng ng dung dch Na
2
CO
3
. Ch dựng 1 húa cht trong s cỏc húa cht
sau: dung dch HCl, dung dch BaCl
2
, dung dch NaHSO
4
, dung dch NaHSO
3
, dung dch AlCl
3
thỡ s húa cht cú th phõn bit hai
dung dch trờn l
A. 5 B. 2 C. 4 D. 3*
25. Cho 0,04 mol bt Fe vo mt bỡnh cha dung dch có 0,08 mol HNO
3
thy thoỏt ra khớ NO. Khi phn ng hon ton cụ cn bỡnh
phn ng thỡ khi lng cht rn thu c bng:
A. 5,96 gam * B. 3,60 gam C. 4,84 gam D. 7,2 gam
26. Thu phõn hp cht

CH
2
NHCO CH
COOH
H
2
N
C
6
H
5
CH
2
NHCO
CH
CH
2
NHCO
COOH
CH
2

thu c cỏc aminoaxit
A. H
2
N-CH
2
-COOH; H
2
N-CH(CH
2
-COOH)-CO-NH
2
v H
2
N-CH(CH
2
-C
6
H
5
)-COOH
B. H
2
N-CH
2
-COOH; HOOC-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH v C
6
H
5
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH.*
C. H
2
N-CH
2
-COOH; H
2
N-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH v C
6
H
5
-CH(NH
2
)-COOH.
D. H
2
N-CH
2
-COOH; HOOC-CH(NH
2
)-COOH v C
6
H
5
-CH(NH
2
)-COOH.
27. Phn ng este húa gia axit axetic vi ancol etylic to etyl axetat v nc cú hng s cõn bng liờn h n nng mol/l ca cỏc
cht trong phn ng lỳc t trng thỏi cõn bng l Kc = 4. Nu 1 lớt dung dch phn ng lỳc u cú cha a mol CH
3
COOH v a mol
CH
3
CH
2
OH, thỡ khi phn ng t trng thỏi cõn bng, s thu c bao nhiờu mol sn phm trong 1 lớt dung dch?
A.2a/3 mol CH
3
COOCH
2
CH
3
; 2a/3 mol H
2
O* B. a/3 mol CH
3
COOCH
2
CH
3
; a/3 mol H
2
O
C.2a/3 mol CH
3
COOCH
3
; 2a/3 mol H
2
O D.0,25a mol CH
3
COOCH
2
CH
3
; 0,25a mol H
2
O
28. Nguyên tố R là phi kim thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn. Tỉ lệ giữa phần trăm nguyên tố R trong oxit cao nhất và phần
trăm R trong hợp chất khí với hiđro bằng 0,5955. Cho 4,05g một kim loại M cha rõ hoá trị tác dụng hết với đơn chất R thì thu
đợc 40,05g muối. Công thức của muối có thể là:
A. CaCl
2
B. Al
2
S
3
C. MgBr
2
D. AlBr
3*

29. Một bình kín dung tích 1,0 lit chứa 1,5 mol H
2
và 1,0 mol N
2
(có chất xúc tác và ở nhiệt độ thích hợp). ở trạng thái cân
bằng có 0,2 mol NH
3
đợc tạo thành. Muốn hiệu suất đạt 25 % cần phải thêm vào bình bao nhiêu mol N
2
?
A. 0,83* B. 1,71 C.2,25 D. Kt qu khỏc
30. Ho tan hon ton 9,94 gam hn hp Al, Fe, Cu trong dung dch HNO
3
loóng d, thy thoỏt ra 3,584 lớt khớ NO ( ktc ; l sn
phm kh duy nht). Tng khi lng mui to thnh l:
A. 29,7g. B. 37,3g C. 39,7g* D.27,3g
Trang 3/4 - Mã đề thi 091
31.Hỗn hợp A gồm 0,1 mol anđehit metacrylic và 0,3 mol khí hiđro. Nung nóng hỗn hợp A một thời gian, có mặt chất xúc tác
Ni, thu được hỗn hợp hơi B gồm hỗn hợp các ancol, các anđehit và hiđro. Tỉ khối hơi của B so với He bằng 95/12. Hiệu suất
anđehit metacrylic đã tham gia phản ứng cộng hiđro là:
A. 100% B. 80% * C. 70% D. 65%
32. Có dung dịch X gồm (KI và một ít hồ tinh bột). Cho lần lượt từng chất sau: O
3
, Cl
2
, H
2
O
2
, FeCl
3
, AgNO
3
tác dụng với dung
dịch X. Số chất làm dung dịch X chuyển sang màu xanh là
A. 4 chất* B. 6 chất C. 5 chất D. 3 chất
33. A là một chất hữu cơ mạch khơng nhánh chứa một loại nhóm chức mà muối natri của nó khi đem nung với vơi tơi xút thì
thu được khí metan. B là một ancol mạch hở mà khi cho a mol B tác dụng hết với Na thì thu được a/2 mol H
2
. a mol B làm mất
màu vừa đủ dung dịch có hòa tan a mol Br
2
. Đốt a mol B thu được 3a mol CO
2
. A tác dụng B thì thu được một hợp chất hữu cơ
đa chức X. X là chất nào?
A. CH
3
COOCH
2
CH
2
CH
2
OOCCH
3
B. CH
3
CH
2
CH
2
OOCCH
2
COOCH
2
CH
2
CH
3

C. CH
3
COOCH
2
CHCHOOCCH
3
D. CH
2
CHCH
2
OOCCH
2
COOCH
2
CHCH
2
*
34. Xµ phßng ho¸ 100g chÊt bÐo cã chØ sè axit b»ng 7 cÇn a gam dd NaOH 25%, thu ®−ỵc 9,43g glyxeryl vµ b gam mi natri.
Gi¸ trÞ cđa a vµ b lµ:
A. 49,2g vµ 103,37g B. 49,2g vµ 103,145g C. 51,2g vµ 103,145g * D. 51,2g vµ 103,37g
35. Hai ngun tố A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hồn, có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 23, số
đơn vị điện tích hạt nhân của B lớn hơn A . Kết luận nào sau đây về A và B là khơng đúng?
A. Tính kim loại của A mạnh hơn B. B. Cấu hình electron của A khơng có electron độc thân nào *
C. A, B thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hồn D. Cấu hình electron của B khơng có electron độc thân
36. Mơ tả hiện tượng nào dưới đây là khơng chính xác?
A. Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy hiện tượng đơng tụ lại, tách ra khỏi dung dịch.
B. Trộn lẫn lòng trắng trứng, dung dịch NaOH và một ít CuSO
4
thấy xuất hiện màu đỏ đặc trưng.*
C. Nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng.
D. Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy.
37. Cho ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. Al + HNO
3
→ Al(NO
3
)
3
+ N
2
+ N
2
O + H
2
O
BiÕt khi c©n b»ng tØ lƯ sè mol gi÷a N
2
O vµ N
2
lµ 3 : 2, hy x¸c ®Þnh tØ lƯ mol n
Al
:
2 2
N O N
n : n
trong sè c¸c kÕt qu¶ sau:
A. 44:6:9 B. 46:9:6 C. 46:6:9 D. 44:9:6*
38.Số đồng phân cấu tạo của C
4
H
11
N và C
3
H
7
Cl lần luợt là :
A. 8 và 3 B. 7 và 2 C. 8 và 2* D.7 và 3
39. Hoà tan 23,6 gam hỗn hợp gồm 2 axit cacboxylic vào nước thu được dd A Chia A thành 2 phần bằng nhau. Cho
phần thứ nhất phản ứng với dd AgNO
3
/ NH
3
d− thu được 21,6 gam bạc kim loại. Phần thứ 2 được trung hoà
hoàn toàn bởi 200 ml dung dòch NaOH 1M. Vâïy công thức của 2 axit trong hỗn hợp là:
A. Axit focmic và axit axetic B. Axit focmic v à axit propionic
C. Axit focmic và axit oxalic D. Axit focmic và axit acrylic*
40. Thực hiện phản ứng nhiệt nhơm m gam hỗn hợp A gồm Al, Fe
2
O
3
được hỗn hợp B ( H = 100%).
Chia B thành 2 phần bằng nhau. Hồ tan phần 1 trong H
2
SO
4
lỗng dư, thu được 1,12 lít khí (đktc).
Hồ tan phần 2 trong dung dịch NaOH dư thì khối lượng chất khơng tan là 4,4 gam. Giá trị của m bằng:
A. 6,95g. B. 13,9g.* C. 8,42g. D. 15,64g.

II.PH
ẦN
RIÊNG( 10 câu)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần ( Phần A hoặc phần B)
A.Theo chương trình Chuẩn (Từ câu 41 đến câu 50)
41. Xét các chất:
(I): Amoniac; (II): Anilin; (III): Metylamin; (IV): ðimetylamin; (V): ðiphenylamin; (VI): Nước
ðộ mạnh tính bazơ các chất tăng dần như sau:
A. (VI) < (I) < (III) < (IV) < (II) < (V) B. (V) < (II) < (VI) < (I) < (III) < (IV)
C. (VI) < (V) < (II) < (I) < (III) <(IV) * D. (VI) < (II) < (V) < (IV) < (III) < (I)
42.Tõ 10 kg g¹o nÕp ( cã 80 % tinh bét ) , khi lªn men sÏ thu ®−ỵc bao nhiªu lit cån 96
0
.Biết hiƯu st qu¸ tr×nh lªn men ®¹t 80
% vµ khèi l−ỵng riªng cđa ancol etylic lµ 0,807 g/ml.
A.

4,7 lit* B.

4,5 lit C.

4,3 lit D.

4,1 lit.
43. Nung 6,58 gam Cu(NO
3
)
2
trong bình kín, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hồn
tồn hỗn hợp X vào nước, được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là:
A. pH = 1* B. pH = 2 C. pH = 3 D. pH = 4
44. Có 6 dung dịch lỗng của các muối. BaCl
2
, ZnCl
2
, Pb(NO
3
)
2
, CuSO
4
, FeCl
2
, FeCl
3
. Khi cho dung dịch H
2
S dư vào các
dung dịch muối trên thì số trường hợp có phản ứng tạo kết tủa là.
A. 3* B. 4 C. 5 D. 1
45.Cho A lµ hỵp chÊt th¬m cã CTPT chÝnh lµ CT§GN. §èt ch¸y hoµn toµn 1,24 g A chØ thu ®−ỵc 1,568 lit CO
2
(®kc) vµ 0,72 gam H
2
O.
Cho a mol A t¸c dơng víi Na d− thu được sè mol khÝ b»ng a mol. MỈt kh¸c a mol A t¸c dơng võa ®đ víi a mol NaOH. Số CTCT có
thể có của A là:
A. 1 B. 2 C. 3* D. 4
46. Cho 2,16 gam bét Al vµo 600 ml dd chøa hh gåm CuCl
2
0,2 M vµ FeCl
3
0,1 M .Sau khi p− x¶y ra hoµn toµn thu ®−ỵc chÊt
r¾n A . Khèi l−ỵng ( gam) cđa A lµ:
A. 5,28 B. 7,68 C. 5,76 * D. 1,92
Trang 4/4 - Mã đề thi 091
47.
Trong nước ngầm thường tồn tại ở dạng ion trong sắt (II) hiđrocacbonat và sắt (II) sunfat. Hàm lượng sắt trong nước cao làm cho
nước có mùi tanh, để lâu có màu vàng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người nên cần phải loại bỏ. Ta có thể dùng các
phương pháp nào sau đây để loại bỏ sắt ra khỏi nước sinh hoạt ?
A. Sục clo vào bể nước mới hút từ giếng khoan lên với liều lượng thích hợp.(2)
B. Dùng giàn phun mưa hoặc bể tràn để cho nước mới hút từ giếng khoan lên được tiếp xúc nhiều với khơng khí rồi lắng,lọc.(1) *
C. Sục khơng khí giàu oxi vào nước mới hút từ giếng khoan lên.(3)
D. (1),(2),(3) đúng
48. (X) là hợp chất hữu cơ có cơng thức phân tử C
5
H
11
O
2
N. Đun X với dd NaOH thu được một hỗn hợp chất có cơng thức phân tử
C
2
H
4
O
2
NNa và chất hữu cơ (Y), cho hơi (Y) qua CuO/t
o
thu được chất hữu cơ (Z) có khả năng cho phản ứng tráng gương. Cơng thức
cấu tạo của (X) là:
A. CH
3
(CH
2
)
4
NO
2
B. NH
2
- CH
2
- COO - CH(CH
3
)
2

C. NH
2
- CH
2
COO - CH
2
- CH
2
- CH
3
* D. H
2
N - CH
2
- CH
2
- COOC
2
H
5

49. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp X gồm FeO và Fe
2
O
3
đốt nóng. Kết thúc thí nghiệm, thu được
hỗn hợp Y gồm 4 chất, nặng 4,784 gam. Khí đi ra khỏi ống sứ được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)
2
dư thì thu được 4,6 gam
kết tủa. Phần trăm khối lượng của FeO trong X là:
A. 10,40% B. 13,04%* C. 89,60% D. 86,96%
50. Chất X (C
8
H
14
O
4
) thoả mãn sơ đồ các phản ứng sau:
a) C
8
H
14
O
4
+ 2NaOH → X
1
+ X
2
+ H
2
O. b) X
1
+ H
2
SO
4
→ X
3
+ Na
2
SO
4

c) nX
3
+ nX
4
→ Nilon-6,6 + nH
2
O d) 2X
2
+ X
3
→ X
5
+ 2H
2
O
Cơng thức cấu tạo của X (C
8
H
14
O
4
) là
A. HCOO(CH
2
)
6
OOCH B. CH
3
OOC(CH
2
)
4
COOCH
3

C. CH
3
OOC(CH
2
)
5
COOH D. CH
3
CH
2
OOC(CH
2
)
4
COOH*


B.Theo chương trình Nâng cao
(Từ câu 51 đến câu 60).

51. Dãy muối nitrat vào dưới đây khi bị
nhiƯt ph©n cho
sản phẩm là oxit kim loại ,NO
2
và O
2
A. NaNO
3
, KNO
3
, LiNO
3
B. Al(NO
3
)
3
, Zn(NO
3
)
2
, Ni(NO
3
)
2*

C. Ca(NO
3
)
2
, Pb(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
2
D. Hg(NO
3
)
2
, AgNO
3
, Mn(NO
3
)
2

52. Đem oxi hóa 2,76 gam ancol etylic bằng CuO đun nóng, thu được dung dịch A có chứa anđehit, axit, ancol và nước. Một
nửa lượng dung dịch A cho tác dụng hồn tồn với lượng dư dung dịch AgNO
3
trong amoniac, thu được 3,024 gam bạc kim
loại. Một nửa dung dịch A còn lại trung hòa vừa đủ 10 ml dung dịch NaOH 1M. Phần trăm khối lượng ancol etylic đã bị CuO
oxi hóa là:
A. 80% * B. 90% C. 95% D. Một kết quả khác
53. Điện phân 100 ml dung dịch CuSO
4
0,2 M và AgNO
3
0,1 M.với cường dòng điện I=3,86 A.Tính thời gian điện phân để
được một khối lượng kim loại bám bên catot là 1,72g.
A.250s B.1000s C.500s D.750s*
54. §un nãng mét dd cã chøa 0,1 mol Ca
2+
; 0,5 mol Na
+
; 0,1 mol Mg
2+
; 0,3 mol Cl
-
; 0,6 mol HCO
3
-
thÊy xt hiƯn m gam
kÕt tđa. Gi¸ trÞ cđa m lµ:
A. 10 B. 8,4 C. 18,4 * D. 55,2
55. A là một α-amino axit. Cho biết 1 mol A phản ứng vừa đủ với 1 mol HCl, hàm lượng Clo có trong muối thu được là
19,346%. A là chất nào trong các chất sau:
A. CH
3
CH(NH
2
)COOH B. CH
3
(NH
2
)CH
2
COOH
C. HOOCCH
2
CH
2
CH(NH
2
)COOH * D. HOOCCH
2
CH(NH
2
)CH
2
COOH
56 Cho sơ đồ sau: (X)
C
2
H
2
CH
3
CHO
(Y)
Công thức đúng của (X) , (Y) là:
A. (X) là CH
3
_
CH
2
Cl và (Y) là CH
2
= CH
2
B.(X) là CH
2
= CH
2
và (Y) là C
2
H
5
OH
C.(X) là CH
3
COOH và (Y) là CH
3
COOCH
2
_
CH
3
D.(X) là CH
2
=CHCl và (Y) là CH
3
_
CHCl
2*

57. Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 18g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch bạc nitrat
trong ammoniac. Khối lượng bạc sinh ra bám vào mặt kính của gương là bao nhiêu gam?
A. 16,2g B. 21,6g* C. 32,4g D.43,2g
58. Trị số hằng số phân ly ion Ka của các chất: Phenol; p-Cresol; p-Nitrophenol; 2,4,6-Trolitrophenol (Axit picric); Glixerol là:
7.10
-15
; 6,7.10
-11
; 1,28.10
-10
; 7.10
-8
; 4,2.10
-1
. Hãy chọn chất có trị số Ka thích hợp tăng dần đã cho trên:
A. Phenol < p-Cresol < p-Nitrophenol < Axit picric < Glixerol
B. Glixerol < p-Cresol < Phenol < p-Nitrophenol < Axit picric*
C. p- Nitrophenol < Axit picric < Phenol < Glixerol < p-Cresol
D. Glixerol < p-Nitrophenol < Phenol < p-Cresol < Axit picric
59. Người ta đốt cháy pyrit sắt (FeS
2
) để sản xuất khí sunfurơ (SO
2
)

2FeS
2
+ 11/2 O
2
(t
o
)
→
Fe
2
O
3
+ 4SO
2

Biện pháp kỹ thuật nào sau đây khơng được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng?
A. Thổi khơng khí nén vào lò đốt FeS
2
. B. Tăng nồng độ khí sunfurơ. *
C. Tăng nhiệt độ phản ứng lên khoảng 800
o
C. D. Đập nhỏ FeS
2
với kích thước khoảng 0,1 mm.
60.
Lượng Cl
2
và NaOH tương ứng được sử dụng để oxi hóa hồn hồn 0,01 mol Cr
2
O
3
thành Na
2
CrO
4
là:
A. 0,015 mol và 0,08 mol B. 0,030 mol và 0,16 mol
C. 0,03 mol và 0,10 mol * D. 0,030 mol và 0,14 mol

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×