Tải bản đầy đủ

Tài liệu Quản Trị Chiến Lược - Chương 2 Tầm nhìn CL, nhiệm vụ KD, mục tiêu CL và trách nhiệm xã hội của doanh nhân docx

BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại1
QuảnTrị ChiếnLược
Chương 2
Tầm nhìn CL, nhiệmvụ KD, mụctiêuCL
& trách nhiệmxãhộicủaDN
2.1) Sáng tạotầm nhìn định hướng CL
2.2) Hoạch định nhiệmvụ (sứ mạng) kinh doanh (Mission)
2.3) Thiếtlập các mục tiêu CL (Goals)
2.4) Lý thuyếtcổđông/đạidiện& Cácđốitượng liên quan
2.5) Trách nhiệmxãhội& đạo đức KD (CSR)
BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại2
2.1) Xây dựng tầm nhìn chiếnlược
2.1.1) Khái niệm& Vaitròcủatầm nhìn chiếnlược
Tầm nhìn chiếnlược (Strategic vision) : “định hướng cho
tương
lai, mộtkhátvọng củaDN về những điềumàDN muốn đạttới.”
các giá trị nềntảng cho sự phát triểnbềnvững
Chương 2
Chúngtasẽđi đâu, vềđâu ?
BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại3
Chương 2

2.1.2) Những nềntảng cănbảncủatầm nhìn chiếnlược
Tầmnhìn
Core Value
Cổđông
Khách hàng
Nhân viên
Các bên liên quan
BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại4
Chương 2
2.1.3) Các yêu cầucủatầm nhìn chiếnlược
Tầm nhìn chiếnlượccầnphải đảmbảo:
 Đơngiản, rõ ràng và dễ hiểu.
 Giữ mộtkhoảng cách đủ xa về thờigianchophépcónhững
thay đổilớnnhưng cũng đủ gần để tạo đượcsự tậntâmvà
dốcsứccủatậpthể trong DN.
 Có khả năng tạonênsự tậ
p trung nguồnlực trong DN có lưuý
đến qui mô và thời gian.
 Thường xuyên đượckếtnốibởi các nhà quảntrị cấp cao.
BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại5
Chương 2
2.2) Hoạch định nhiệmvụ kinh doanh
2.2.1) Khái niệm & Vai trò của NVKD
NVKD (Mission) : dùng để chỉ mục đích KD, lý do và ý nghĩa của
sự ra đời và tồn tại, thể hiện trách nhiệmxãhộicủa DN.
Bản tuyên bố NVKD của DN cho phép :
Phân biệt DN này với DN khác.
Khuôn khổ để đánh giá các hoạt động hiệnthờicũng như
trong tương lai của DN.
Lựachọn đúng đắn các mụctiêu& chiếnlượccủa DN.
Tạolậpvàc
ủng cố hình ảnh của DN trước công chúng xã hội,
đồng thờitạorasự hấpdẫn đốivới các đốitượng liên quan.
BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại6
Chương 2
Các yêu cầuvề bản tuyên bố NVKD :
 Đảm bảo sự đồng tâm & nhất trí về mục đích và phương hướng
trong nội bộ DN.
 Tạo cơ sở để huy động & phân phối các nguồn lực của DN.
 Hình thành môi trường và bầu không khí kinh doanh thuận lợi.


 Tạo điều kiện để chuyển hóa tầm nhìn thành các chiến lược và
biện pháp hành động cụ thể

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×