Tải bản đầy đủ

Tài liệu Đề cương chi tiết học phần doc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.Tên học phần: Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức ở tiểu học
2. Số đơn vị học trình: 3 (2,1)
3. Trình độ: Cao đẳng sư phạm tiểu học học kì VI
4. Phân bổ thời gian: Tổng số: 60
- Lý thuyết : 30
-Thực hành: 30
5. Điều kiện tiên quyết: Không
6. Mục tiêu của học phần:
* Về kiến thức:
- Nắm vững mục tiêu của môn giáo dục đạo đức ở tiểu học
- Nắm vững cơ sở lý luận và thực tiễn của các phương pháp giáo dục voà việc
dạy học môn giáo dục đạo đức ở tiểu học
- Nắm vững đặc trưng của các phương pháp dạy học và biết vận dụng vào quá
trình tổ chức dạy học môn đạo đức ở tiểu học
* Về kỹ năng:
- Có kỹ năng tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh qua các
giờ dạy
- Có kỹ năng vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và giáo dục vào giảng
dạy đạo đức ở tiểu học
- Biết lập kế hoạch hoàn thiện năng lực dạy học môn đạo đức ở tiểu học

* Về thái độ:
SV có nhận thức sâu sắc về đặc điểm, vị trí môn đạo đức ở tiểu học
SV tích cực áp dụng các phương pháp dạy học tích cực vào quá trình dạy học
môn Đạo đức ở tiểu học
SV tích cực sáng tạo, đổi mới phương pháp trong dạy học Đạo đức ở tiểu học,
phù hợp với điều kiện của mỗi vùng.
7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về giáo dục đạo đức và dạy học đạo đức trong
chương trình môn đạo đức ở trường tiểu học, phương pháp giáo dục đạo đức và phương
pháp dạy học đạo đức ở tiểu học, trách nhiệm rèn luyện đạo đức của người giáo viên
tiểu học để thức hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp: Phải dự lớp 80% số tiết của học phần.
- Dụng cụ học tập: Giáo trình, giáo án soạn giảng, các phương tiện dạy học khác
9. Tài liệu học tập
- Chương trình giáo dục đạo đức ở tiểu học (do Bộ giáo dục ban hành)
- Phương pháp day Đạo đức- NXBGD- 1999
- Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức – NXB ĐHSP & NXBGD – Năm
2007
- Đạo đức và giáo dục đạo đức – NXB ĐHSP – 2007
- Sách giáo khoa, sách bài tập môn Đạo đức từ lớp 1 đến lớp 5
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên :
- Theo quy chế 25 + văn bản thực hiện quy chế 25 của nhà trường
- Các điểm đánh giá học phần:
+ Điểm chuyên cần
+ Điểm kiểm tra giữa kỳ: 1 bài
+ Điểm kiểm tra thường xuyên: 2 điểm (điểm soạn giảng)
+ Điểm kết thúc học phần – hình thức thi viết – thời gian 90 phút
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:
Bài 1: Một số vấn đề chung về đạo đức và dạy học đạo đức ở tiểu học ( 5 tiêt)
1. Bản chất của đạo đức ( 1t)
2. Một số phạm trù đạo đức cơ bản ( 2t)
- Thiện và ác
- Nghĩa vụ và trách nhiệm
- Lương tâm
- Hạnh phúc
3. Các quyền và bổn phận của trẻ em ( 1t)
4. Giáo dục đạo đức và sự phát triển của trẻ em (1t)
Bài 2: Vị trí, nhiệm vụ, nội dung môn giáo dục đạo đức ở tiểu học (4 tiết)


1. Vị trí môn đạo đức ở tiểu học (1t)
2. Nhiệm vụ môn đạo đức (1t)
3. Nội dung chương trình môn đạo đức ở tiểu học (1t)
4. Trách nhiệm của người giáo viên tiểu học trong việc rèn luyện đạo đức cho học
sinh (1t)
Bài 3: Phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học môn đạo đức ở
tiểu học ( 17 tiết)
1. Khái niệm và cấu trúc phương pháp dạy học (1)
2. Các phương pháp dạy học đạo đức ở tiểu học (14)
- Phương pháp kể chuyện
- Phương pháp đàm thoại
- Phương pháp thảo luận nhóm
- Phương pháp tổ chức trò chơi
- Phương pháp điều tra
- Phương pháp rèn luyện
- Phương pháp báo cáo
3. Phương tiện dạy học môn đạo đức (1)
4. Kết hợp các phương pháp dạy học với phương pháp giáo dục trong dạy học đạo
đức ở tiểu học (1)
Thi giữa học phần: ( 2 tiêt)
Bài 4: Một số vấn đề cụ thể về dạy học môn đạo đức ở tiểu học 32(2,30)
1. Những đặc điểm việc dạy học môn đạo đức ở từng khối lớp tiểu học (1)
2. Quy trình tổ chức một giờ lên lớp môn đạo đức ở tiểu học (1)
3. Thực hành : Soạn giảng ( 30 tiết)
Đạo đức lớp 1:
+ Bài 3: Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập
+ Bài 12: Cảm ơn và xin lỗi
Đạo đức lớp 2:
+ Bài 3: Gọn gàng, ngăn nắp
+ Bài 14: Bảo vệ loài vật có ích
Đạo đức lớp 3:
+ Bài 2: Giữ lời hứa
+ Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
Đạo đức lớp 4:
+ Bài 7: Biết ơn thầy giáo, cô giáo
+ Bài 13: Tôn trọng luật giao thông
Đạo đức lớp 5:
+ Bài 5: Tình bạn
+ Bài 12: Em yêu hòa bình
Điện Biên, ngày 02 tháng 11 năm 2009
K/T HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Tuyết Mai

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×