Tải bản đầy đủ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY DU LỊCH BƯU ĐiỆN .doc

MỤC LỤC
LỜI MỎ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỎNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BƯU ĐIỆN
I. Lịch sử hình thành và phát triển
II. Bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Du lịch
Bưu điện
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. Thực trạng công tác quản lý đầu tư của Công ty
2.2. Công tác thẩm định dự án đầu tư
2.3. Công tác đấu thầu
2.4. Công tác quản lý quá trình thi công xây dựng công trình
CHƯƠNG III: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH GIAI ĐOẠN
2001-2005
CHƯƠNG IV: Đánh gía về tình hinh hoat động kinh doanh và phương
hướng, giải pháp phát triển linh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Bưu
điện trong thời gian tới.
1
LỜI MỞ ĐẦU
Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, du lịch
được xác định là “ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã

hội của đất nước”; nhận thức và tư duy mới phát huy tối đa mọi nguồn lực của đất
nước để “phát triển mạnh du lịch, hình thành ngành công nghiệp du lịch có quy mô
ngày càng tương xứng với tiềm năng du lịch to lớn của nước ta” như nghị quyết
Ban chấp hành Trung ương đề ra.
Với những tiềm năng, vị trí vai trò của ngành du lịch trong chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội mở ra những cơ hội đầu tư và thách thức với Công ty cổ phần
Du lịch Bưu điện - một đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt Nam.
Cùng với sự phát triển của Ngành Du lịch Việt nam trên con đường hội nbập
với khu vực và thế giới, Công ty cổ phần Du lịch Bưu điện nắm bắt những lợi thế
của mình đẩy mạnh, giữ vững các hoạt động du lịch trong ngành và mở rộng địa
bàn ra bên ngoài, định hướng đầu tư các dự án mới.

2
Chương I: Giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập
I-Lịch sử hình thành và phát triển:
Trong xu thế phát triển ngày càng lớn mạnh để trở thành một tập đoàn kinh tế đa
dịch vụ, đa ngành nghề, … bên cạnh các đơn vị sản xuất kinh doanh và cung cấp
dịch vụ truyền thống về Tin học, Bưu chính - Viễn thông, ngay từ những năm cuối
thập kỷ 90 của Thế kỷ trước, Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam
đã sớm quan tâm đến việc tổ chức hình thành các đơn vị kinh doanh dịch vụ Tài
chính, Bảo hiểm, Du lịch, … theo hướng đón đầu sự hội tụ của Bưu chính - Viễn
thông - Tin học và đa dạng hóa các loại hình kinh doanh dịch vụ, đảm bảo sức cạnh
tranh trong quá trình hội nhập quốc tế.
Ngày 19/08/1998, Tổng cục Bưu điện, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông
Việt Nam, Thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã ban hành Nghị quyết liên
tịch số 3773/NQ-LT trong đó thống nhất chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Du
lịch Bưu điện để quản lý kinh doanh có hiệu quả hệ thống các khách sạn Bưu điện
đã và đang được đầu tư xây dựng trong cả nước.
Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện được chính thức thành lập ngày 30/08/2001 với
07 (bảy) cổ đông sáng lập, vốn điều lệ đăng ký là 120 tỷ đồng Việt Nam. Trong đó
Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam là cổ đông lớn nhất với vốn góp 83.300
triệu đồng (Tám mươi ba tỷ, ba trăm triệu đồng), bằng 73,58% tổng vốn điều lệ.
Công ty được thành lập để khai thác, sử dụng vốn và tài sản hiện có là hệ thống các
khách sạn, nhà nghỉ của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông, đồng thời huy động các
nguồn vốn trong và ngoài ngành phát triển kinh doanh du lịch cũng như các dịch vụ
bổ sung khác, phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp Du lịch hàng đầu
Việt Nam, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, phát triển lợi tức cho
cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước.
Ngoài trụ sở chính đặt tại Hà Nội, Công ty bao gồm các hệ thống các đại lý,


Chi nhánh, văn phòng đại diện và hệ thống khách sạn đặt tại một số tỉnh, thành phố
trong nước, ngoài nước.
3
Các hoạt động kinh doanh chủ yếu: cơ sở lưu trú, lữ hành nội địa và quốc tế, vận
chuyển khách du lịch, các dịch vụ cho thuê văn phòng, phòng họp, các dịch vụ cho
thuê nhà ở, nhà hàng, các dịch vụ thương mại, dịch vụ thể dục thể thao, dịch vụ giải
trí, đại lý vé máy bay, đại lý dịch vụ bưu điện và tin học, xuất nhập khẩu linh phụ
kiện, thiết bị điện tử, viễn thông, tin học, xuất nhập khẩu nông, lâm, thổ sản, sản
phẩm ngành dệt may, máy móc thiết bị vật tư ngành xây dựng. …
Dưới đây là mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện

Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện:
Phòng Tổ chức
Hành chính
Phòng Tài chính kế
toán
Phòng Kinh doanh
tiếp thị
Phòng đầu tư
Trung
tâm Lữ
hành
Trung
tâm
Thương
mại và
Dịch vụ
Du lịch
Chi
nhánh
Công ty
tại TP.
Hồ Chí
Minh
KSBĐ
Hạ Long
KSBĐ
Vũng
Tàu
KSBĐ
Cửa

KSBĐ
Sầm
Sơn
KSBĐ
Tam
Đảo
4
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Tổng giám đốc
Phó Tổng giám đốc
II-Bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Du lịch Bưu
điện:
2.1-Chức năng:
Là một Công ty trực thuộc Tổng Công ty du lịch Hà Nội, Công ty Cổ phần
Du lịch Bưu điện có chức năng:
- Tham mưu cho ban giám đốc Tổng Công ty thực hiện các chức năng.
- Trực tiếp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác và trao đổi khách du lịch với
các hãng, các tổ chức du lịch trong và ngoài nước.
- Quản lí về nghiệp vụ kinh doanh lữ hành, tuyên truyền quảng cáo đối với các
đơn vị trực thuộc Tổng công ty .
2.2:Nhiệm vụ:
Công ty Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện có các nhiệm vụ sau đây:
• Nghiên cứu thị trường du lịch trong nước và quốc tế. Lập kế hoạch thác thị
trường du lịch hàng năm và dài hạn.
• Xây dựng các sản phẩm, chương trình du lịch, xác định giá bán các sản phẩm
du lịch phù hợp với từng khu vực, phù hợp với giá cả dịch vụ trong nước và
các khu vực trên thế giới.
• Trực tiếp kí kết hoặc tham mưu cho việc kí kết các hợp đồng đưa đón khác
du lịch của Công ty, tổ chức du lịch trong nước và ngoài nước.
• Trực tiếp tổ chức thực hiện các hợp đồng đưa đón khách đã kí kết:
- Lập chương trình chi tiết cho từng đoàn, tổ chức cung cấp dịch vụ cho khách
hàng theo đúng chương trình.
- Trực tiếp kí kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khác với các cơ sở kinh
du lịch trong nước.
- Bố trí hướng dẫn, phương tiện vận chuyển một các phù hợp với từng đoàn
khách, bao gồm cả việc xác nhận đặt chỗ, mua vé máy bay kế hoạch và
chương trình.
5
- Giải quyết mọi thủ tục có liên quan đến khách (khai báo, đăng kí, điền..) với
các cơ quan chức năng(hải quan, công an..) theo quy định.
- Theo dõi, quản lí chặt chẽ lịch trình từng đoàn, lập hóa đơn thanh toán, theo
dõi thanh toán với khách và với các bộ phận khác.
- Trực tiếp giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trinh thực hiện hợp đồng
đưa đón khách (sự cố, tai nạn,..)
• Đề xuất nội dung chương trình, thành phần tham gia hội nghị, hội chợ quốc
tế và trong nước về du lịch, lữ hành.
• Nghiên cứu đề xuất việc liên hệ phối hợp với các cơ quan hữu quan thống
nhất, điều chỉnh bổ sung tài liệu tuyến điểm cho hướng dẫn viên du lịch.
• Đề xuất và trực tiếp thực hiện các biện pháp đào tạo bồi dưỡng nâng cao
trình độ hướng dẫn viên du lịch và các hình thức chế độ huy động hướng dẫn
viên du lịch đáp ứng tính thời vụ kinh doanh và chất lượng phục vụ khách.
• Điều tra lập dự án trình lãnh đạo Công ty và trực tiếp thực hiện các thủ tục
mở đại diện đại lý du lịch Hà Nội tại các địa phương và các nước.
• Thường xuyên phân tích thị trường, cơ cấu thị trường theo các tiêu thức liên
quan (khu vực, tầng lớp, nước, ngành nghề…) Dự báo sự biến động thị
trường, kết hợp với các phòng khác (kế hoạch, đầu tư…) đề xuất đối sách
phù hợp (điều chỉnh cơ cấu đầu tư, cơ cấu dịch vụ..).
• Thường xuyên nắm vững thông tin về thị trường trong nước và quốc tế để
tham mưu cho ban giám đốc chỉ đạo. Báo cáo tuần, tháng, quý, cho các đoàn
khách ra, vào và các vấn đề khác phát sinh về khách cho ban giám đốc để
phối hợp với các ngành và cơ quan chức năng đảm bảo an ninh chính trị và
trật tự an toàn xã hội.
• Giúp ban giám đốc Công ty về nội dung và tổ chức các cuộc đàm phán tiếp
khách quốc tế. Ngoài ra làm các nhiệm vụ được giao.
2.3: Cơ sở vật chất kĩ thuật và đội ngũ lao động :
6
a- Cơ sở vật chât kĩ thuât và vốn kinh doanh :
-Tổng số vốn kinh doanh của công ty là 120 tỷ đồng.
-Công ty hiện có trụ sở chính tại 18 Lý Thường Kiệt, trên mặt bằng diện tích
rộng 300 m
2
với toà nhà 2 tầng.
-Tất cả các phòng, bộ phận đều được trang bị bàn làm việc với hệ thống máy
tính kết nối Internet băng thông rộng và hệ thống chiếu sáng , điều hòa hiện
đại.Mỗi nhân viên đều có 1 máy tính cá nhân riêng phục vụ cho công việc của
mình.
b- Đội ngũ lao động:
- Tổng số cán bộ công nhân viên có mặt đến ngày 31/12/2005 là: 85
người.Trong đó có 46 người là nữ, chiếm tỉ lệ 54,11 %.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
- Đại học, cao đẳng: 65 người, chiếm tỉ lệ 76,47 %.
- Trung học, công nhân kĩ thuật: 13 người, chiếm tỉ lệ 15,29 %.
- Sơ cấp, lao động phổ thông: 7 người chiếm tỉ lệ 8,24 %.

2.4: Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban :
* Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết là cơ quan
quyết định cao nhất của Công ty, có các quyền và nhiệm vụ:
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán từng loại;
quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban
kiểm soát;
- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, gây
thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty;
- Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trừ trường hợp điều chỉnh vốn
điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được chào bán
theo định tại Điều lệ của Công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
7
- Thông qua định hướng phát triển của Công ty, quyết định bán số tài sản có
giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ sách kế toán của
Công ty;
- Quyết định mua lại hơn 10% tổng số cổ phần đã bán;
- Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Luật Doanh nghiệp.
* Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh
Công ty quyết dịnh mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ
những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, có các quyền và nhiệm
vụ:
- Quyết định chiến lược phát triển của Công ty;
- Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền
chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- Quyết định giá chào bán cổ phần, trái phiếu và chứng khoán khác của Công
ty; định giá tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi,
vàng;
- Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán;
- Quyết định phương án đầu tư;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghẹ; thông qua
hợp dồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn
50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty; quyết định
thành lập Công ty con, lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ
phần khác của doanh nghiệp;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kế
toán trưởng của Công ty; quyết định mức lương và lợi ích khác của cán bộ quản lý
đó;
- Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
- Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức
hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán mỗi loại;
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
8
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông,
triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội
đồng cổ đông thông qua quyết định;
- Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp.
* Ban kiểm soát: có các quyền và nhiệm vụ:
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh
doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty; kiểm tra từng vấn đề
cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết
hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ
đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng;
- Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, tham
khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị
lên Đại hội đồng cổ đông;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của
việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính các báo cáo
khác của Công ty: tính trung thực hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh
doanh của Công ty;
- Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều
hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều
lệ của Công ty.
* Tổng giám đốc: là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động của Công
ty, có các quyền và nhiệm vụ:
- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh và phương án đầu tư của Công
ty;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty;
- Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công
ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của mình;
- Quyết định khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên dưới quyền;
9
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ
các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức;
- Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan hay bắt nguồn từ các nhiệm vụ
trên;
- Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Được quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường
hợp khẩn cấp như thiên tai, hoả hoạn… và chịu trách nhiệm với những quyết định
này, đồng thời báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị.
* Phó Tổng giám đốc: có các quyền và nhiệm vụ:
- Giúp Tổng giám đốc chỉ đạo công tác: hoạt động kinh doanh thương mại;
tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác
bảo vệ, an toàn vệ sinh lao động, y tế, chăm sóc sức khoẻ; ứng dụng công nghệ
thông tin trong điều hành, quản lý kinh doanh; các hoạt động văn hoá, thể thao; phối
hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên; các lĩnh vực khác theo sự phân công
- Thay mặt Tổng giám đốc chủ động giải quyết công việc trong những chủ
tửơng, định hướng đã thống nhất và báo cáo Tổng giám đốc các quyết định quản lý
hoặc các ý kiến chỉ đạo đã ban hành, thờng xuyên chủ động phối hợp thỉnh thị ý
kiến của Tổng giám đốc;
- Cùng với Tổng giám đốc theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các phòng chức
năng, các đơn vị trực thuộc Công ty.
* Phòng Tổ chức Hành chính Công ty: có chức năng và nhiệm vụ:
- Thực hiện chức năng tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác tổ chức
cán bộ, đào tạo, lao động tiền lương, hành chính tổng hợp, y tế, bảo vệ, thanh tra và
một số công việc khác do Lãnh đạo Công ty phân công;
- Xây dựng hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty phù hợp với sự
phát triển của Công ty đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh;
- Tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân
viên thuộc Công ty đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện công tác về lao động - tiền lương, thi đua khen thưởng, đào tạo
chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên;
10
- Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc
và bảo mật thông tin trong Công ty;
- Xây dựng và trình Tổng giám đốc ban hành các quy chế, quy định nội bộ
thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách;
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu về công tác thuộc phạm vi
trách nhiệm của Phòng theo đúng quy định pháp luật của Công ty;
- Quản lý về mặt hành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, nhân
viên làm việc tại Phòng và quản lý, sử dụng tài sản được giao phục vục công tác của
Phòng theo quy định Công ty;
- Thực hiện các công việc khác do Tổng giám đốc Công ty giao.
* Phòng Tài chính Kế toán: có chức năng và nhiệm vụ:
- Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng giám đốc Công ty quản lý, điều
hành công tác tài chính, kế toán, thống kê, quản lý tài sản, bảo toàn và phát triển
nguồn vốn theo đúng quy định của Công ty và pháp luật;
- Thực hiện các công tác về tài chính, kế toán, thống kê theo quy định pháp
luật, Công ty;
- Quản lý toàn bộ tài sản cố định, vật rẻ mau hỏng của Công ty, phát hiện và
ngăn chặn các tệ nạn tham ô lãng phí, vi phạm chế độ tài chính, pháp lệnh về kế
toán - thống kê;
- Thực hiện công tác kiểm toán theo quy định của Nhà nước và quyết định
của Tổng giám đốc Công ty;
- Xây dựng và trình Tổng giám đốc ban hành các quy chế, quy định nội bộ
thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách;
- Tổ chức bảo quản, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, số liệu về công tác thuộc phạm vi
trách nhiệm của Phòng theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty;
- Quản lý về mặt hành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, nhân
viên làm việc tại Phòng và quản lý, sử dụng tài sản được giao phục vụ công tác của
Phòng theo quy định của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác do Tổng giám đốc Công ty giao.
* Phòng Kinh doanh Tiếp thị: có chức năng và nhiệm vụ:
- Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng giám đốc Công ty quản lý, điều
hành công tác kế hoạch, công tác nghiên cứu, khai thác thị trường, quảng cáo, tiếp
11

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×