Tải bản đầy đủ

Tài liệu Chương II QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ doc

Chương II
Chương II
QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU
QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU
THỐNG KÊ
THỐNG KÊ
QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ
QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4

4
4
4
5
5
5
5
XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, NỘI
XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, NỘI
DUNG NGHIÊN CỨU
DUNG NGHIÊN CỨU
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CTTK
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CTTK
ĐiỀU TRA THỐNG KÊ
ĐiỀU TRA THỐNG KÊ
TỔNG HỢP THỐNG KÊ
TỔNG HỢP THỐNG KÊ
PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN THỐNG KÊ
PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN THỐNG KÊ
1. Xác định mục đích, đối tượng, nội
1. Xác định mục đích, đối tượng, nội
dung nghiên cứu
dung nghiên cứu






Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu
Xác định đối tượng
Xác định đối tượng
nghiên cứu
nghiên cứu
Xác định nội dung
Xác định nội dung
nghiên cứu
nghiên cứu






MỤC ĐÍCH
MỤC ĐÍCH
ĐỐI TƯỢNG
ĐỐI TƯỢNG
NỘI DUNG
NỘI DUNG


 ! 
 ! 
"
"
#
#
$%&
$%&
'(%)
'(%)
*&
*&
+,
+,
-!
-!
&
&
./$0&
./$0&
+&1#
+&1#
&23
&23
-&,
-&,
45&
45&
VD: Điều tra Laptop được yêu thích nhất.
VD: Điều tra Laptop được yêu thích nhất.
2. Xây dựng HTCT Thống kê
2. Xây dựng HTCT Thống kê
a. Khái niệm và tác dụng của HTCT
a. Khái niệm và tác dụng của HTCT

KN
KN
:
:


tập hợp
tập hợp
các chỉ tiêu có khả năng
các chỉ tiêu có khả năng
phản ánh
phản ánh


được các mặt, các đặc trưng quan trọng, các mối
được các mặt, các đặc trưng quan trọng, các mối
liên hệ cơ bản giữa các mặt của tổng thể nghiên
liên hệ cơ bản giữa các mặt của tổng thể nghiên
cứu, giữa tổng thể nghiên cứu với các hiện tượng
cứu, giữa tổng thể nghiên cứu với các hiện tượng
có liên quan.
có liên quan.
-
-
Tác dụng
Tác dụng
: lượng hóa các mặt cơ cấu và các mối
: lượng hóa các mặt cơ cấu và các mối
liên hệ cơ bản của hiện tượng nghiên cứu.
liên hệ cơ bản của hiện tượng nghiên cứu.
2. Xây dựng HTCT Thống kê
2. Xây dựng HTCT Thống kê
b. Nguyên tắc khi xây dựng HTCTTK
b. Nguyên tắc khi xây dựng HTCTTK

 ,6
 ,6

7 %893,%#
7 %893,%#



. :;&<=&<>&<7
. :;&<=&<>&<7
:9 &  ?  @ "   &
:9 &  ?  @ "   &
7 %8?)A <
7 %8?)A <
3. Điều tra thống kê
3. Điều tra thống kê
a. KN, nhiệm vụ, yêu cầu của ĐTTK
a. KN, nhiệm vụ, yêu cầu của ĐTTK


2'
2'
B
B
là việc tổ chức một cách khoa học và theo
là việc tổ chức một cách khoa học và theo
một kế hoạch thống nhất để thu thập thông tin về
một kế hoạch thống nhất để thu thập thông tin về
các hiện tượng và quá trình KTXH.
các hiện tượng và quá trình KTXH.

'C,%6
'C,%6
BDA &# <
BDA &# <

E
E
B
B
1F
1F


2G H
2G H


"
"
VD
VD

.IJKLM%!,N:8 M
.IJKLM%!,N:8 M
%,OC!O-N,M4P-6
%,OC!O-N,M4P-6
>?4B
>?4B
( !Q
( !Q
(QQ:
(QQ:
$ !Q
$ !Q
R!S !Q
R!S !Q
(QQ:
(QQ:
(QQ:
(QQ:
$ !Q
$ !Q
( !Q
( !Q
(QQ:
(QQ:
(QQ:
(QQ:
T !Q
T !Q
R!S !Q
R!S !Q
(QQ:
(QQ:
1" !Q
1" !Q
R!S !Q
R!S !Q
R!S !Q
R!S !Q
(QQ:
(QQ:
$ !Q
$ !Q
R!S !Q
R!S !Q
( !Q
( !Q
b. Các loại điều tra thống kê
b. Các loại điều tra thống kê
DD2
DD2
1)%!U:6
1)%!U:6
%CA <
%CA <
1)%! O,%
1)%! O,%
V3>
V3>


HF"
HF"
<
<
HF"
HF"


!SN
!SN
<
<
!SN
!SN
U
U
M
M
3,
3,
U
U
"
"


U
U
M
M
,J
,J
Điều tra thường xuyên
Điều tra thường xuyên

2'
2'
B
B
Thu thập thông tin liên tục theo thời gian, theo
Thu thập thông tin liên tục theo thời gian, theo
sát với sự phát triển của hiện tượng nghiên cứu.
sát với sự phát triển của hiện tượng nghiên cứu.

(W
(W
BS>NXG YZ4&
BS>NXG YZ4&
P&&>[
P&&>[


D?GH\
D?GH\
Điều tra thường xuyên
Điều tra thường xuyên

Ưu điê
̉
m:
Ưu điê
̉
m:
]
D
^
:
_
Y
_
 
`

a
,<
_

a
b
`
,b
`
&4
a

D
^
:
_
Y
_
 
`

a
,<
_

a
b
`
,b
`
&4
a

%Y
a

_

a
&!
a

_
<
a
:
_
)
a
%Y
a
b
^

%Y
a

_

a
&!
a

_
<
a
:
_
)
a
%Y
a
b
^

b
^
 
a

`
S
a
<
_

`

^

_
Y
_

b
^
 
a

`
S
a
<
_

`

^

_
Y
_


a

^
Y
^
b
^


a

^
Y
^
b
^

]
2
a

`

^
!
a
"
a
b
c
!<
a
F"
2
a

`

^
!
a
"
a
b
c
!<
a
F"
-
_
%
^

`
:"
a

-
_
%
^

`
:"
a


Nhươ
̣
c điê
̉
m
Nhươ
̣
c điê
̉
m
B
B
1 b
a
!&,
a

^
Y
^

1 b
a
!&,
a

^
Y
^

Điều tra không thường xuyên
Điều tra không thường xuyên

2'
2'
B
B
Tiến hành thu thập thông tin không vào thời gian
Tiến hành thu thập thông tin không vào thời gian
nhất định mà tùy theo nhu cầu vào từng thời điểm hay
nhất định mà tùy theo nhu cầu vào từng thời điểm hay
thời kỳ nào đó.
thời kỳ nào đó.

DH-7!CQ!-dH
DH-7!CQ!-dH
F" :8&!9C
F" :8&!9C
<Q!-dHF"
<Q!-dHF"

(-6
(-6
B-4&-:A\
B-4&-:A\
Điều tra không thường xuyên
Điều tra không thường xuyên

Ưu điê
̉
m:
Ưu điê
̉
m:
D
^
:
_
b
`
 
`

a

_

a
b
^
b
^

`

D
^
:
_
b
`
 
`

a

_

a
b
^
b
^

`


_
Y
_

a
%
^
!Y
^

`
,
^


_
Y
_

a
%
^
!Y
^

`
,
^

2
a

`
&b
a
<
a
Q
a
,&
_

^
:
_

2
a

`
&b
a
<
a
Q
a
,&
_

^
:
_


c

_
Y
_

a
b
a
S
a
<
_
& 
a


c

_
Y
_

a
b
a
S
a
<
_
& 
a


`

_
,

`

_
,

Nhươ
̣
c điê
̉
m
Nhươ
̣
c điê
̉
m
B
B
2<
a

_
Y
_
Y
a
%
^
4Y
^

2<
a

_
Y
_
Y
a
%
^
4Y
^


`
,
^


`
,
^

Điều tra toàn bộ
Điều tra toàn bộ

2'
2'
B
B
Tiến hành thu thập thông tin tất cả các
Tiến hành thu thập thông tin tất cả các
đơn vị của tổng thể nên còn gọi là tổng điều
đơn vị của tổng thể nên còn gọi là tổng điều
tra.
tra.

(W
(W
BDV-4
BDV-4


DV<C
DV<C
Điều tra toàn bộ
Điều tra toàn bộ

Ưu điê
̉
m:
Ưu điê
̉
m:
]
1
a

^
:
_
<
a
,<
_

a

^
"
`
&
1
a

^
:
_
<
a
,<
_

a

^
"
`
&
!
^
-
_

!
^
-
_

]

^
!
^
S<
_
!
a

`
4
a
& b
a

a


^
!
^
S<
_
!
a

`
4
a
& b
a

a


_

_
!
^
-
_

^
"
`
4
_
 
a

`

`


_

_
!
^
-
_

^
"
`
4
_
 
a

`

`

<
`

`
&
^
Y%
_

<
`

`
&
^
Y%
_

]
D
^
:
_

^
 
_
%
_
!!
_

_

a

D
^
:
_

^
 
_
%
_
!!
_

_

a

:Y
_
&!
_
<
`

`
&\
:Y
_
&!
_
<
`

`
&\

Nhươ
̣
c điê
̉
m
Nhươ
̣
c điê
̉
m
B
B


D<
a
Q
a
,Y
^
&<4
a
%
^
 b
a

D<
a
Q
a
,Y
^
&<4
a
%
^
 b
a

Điều tra không toàn bộ
Điều tra không toàn bộ

2'
2'
BDA <,N4Y%G
BDA <,N4Y%G
M=V3Q!,N)#G
M=V3Q!,N)#G
!e
!e

R6
R6
B1e<:,)AG!9
B1e<:,)AG!9
4"N!V3
4"N!V3

1:!O
1:!O
B
B

M3,
M3,

"
"

M,J
M,J

Ưu điê
̉
m:
Ưu điê
̉
m:
]
+!
_
&Q
_
& b
a

a

+!
_
&Q
_
& b
a

a

]
D
_

^
:
_
&4"<
_
&!
^
-
_

D
_

^
:
_
&4"<
_
&!
^
-
_


^

a
&
^
,)
_

`

_
Y
_


^

a
&
^
,)
_

`

_
Y
_


a


a

]
2
_
Y
^

a

a
Y
_
"
^

`

`

_

2
_
Y
^

a

a
Y
_
"
^

`

`

_


Nhươ
̣
c điê
̉
m
Nhươ
̣
c điê
̉
m
B
B
D
_

^
:
_
<
^
"
`
!
^
S<
_
Y
D
_

^
:
_
<
^
"
`
!
^
S<
_
Y
%
_
<
`

`

%
_
<
`

`

Điều tra không toàn bộ
Điều tra không toàn bộ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×