Tải bản đầy đủ

Tài liệu Lap Ke hoach Kinh Doanh ppt

1
LËp kÕ ho¹ch
kinh doanh
2
Đặt vấn đề


VNR có thường xuyên xây dựng kế hoạch kinh
doanh không?


Nếu có, KH kinh doanh đó có điểm yếu không?


Nếu có, điểm yếu đó là gì?


Khó khăn chủ yếu khi xây dựng kế hoạch kinh
doanh của VNR là gì?
Mục đích của khóa học
Giúp bạn có được những kỹ năng và hiểu biết cần

thiết để vạch ra kế hoạch kinh doanh dễ hiểu
và hấp dẫn đối với những nhà đầu tư và đối tác.
3
Theo b¹n, sau khi kÕt thóc kho¸ häc, b¹n
cã thÓ:
4
Tæng quan vÒ KHKD

KHKD lµ g×?

T¹i sao ta cÇn KHKD?

KÕt cÊu chung cña b¶n KHKD?

Tiªu chuÈn cña mét KHKD tèt?
5
KÕ ho¹ch kinh doanh lµ g×?
6
T¹i sao ta cÇn KHKD?
7
Khi nµo cÇn KHKD?
8
Tổng quan quy trình
lập kế hoạch kinh doanh
Xác
định và
mô tả
Phân
tích và
lập KH
Lượng
hoá và
tóm tắt
Tổ chức
một cách
hệ

thống
Kế hoạch
kinh
doanh
9
Kết cấu KHKD

Tóm tắt tổng quan

Mô tả công ty: Lịch sử, sứ mệnh, sở hữu, mục tiêu

Mô tả sản phẩm/dịch vụ

Phân tích thị trường

Chiến lược và kế hoạch marketing

KH sản xuất và đầu tư

KH quản lý

KH tài chính

Những cải tiến dự định trong hoạt động của công ty

Phụ lục
10
Làm thế nào để xây dựng được
một KHKD có chất lượng
1.Xác định rõ mục tiêu xây dựng KHKD
2.Phân bổ thời gian và nguồn lực xứng đáng
cho KHKD
3.Chia sẻ kinh nghiệm và hỏi ý kiến người khác
về KHKD
4.Lập một KHKD đặc thù của doanh nghiệp bạn
11
Làm thế nào để xây dựng được
một KHKD có chất lượng
6.Liệt kê những điểm chính trong mỗi phần kế
hoạch trước khi viết
7.Hãy bảo đảm rằng kế hoạch tài chính của
bạn là đáng tin cậy
8.Hãy viết phần tóm tắt tổng quan cuối cùng
12
Doanh
nghiÖp
®ang m¹nh
TriÕt lý
kinh doanh
tèt
KÕ ho¹ch
kinh doanh
tèt
Huy ®éng
vèn
Thµnh
c«ng
13
Tóm tắt tổng quan

Mục tiêu:

Giúp hiểu nhanh

Tăng và thu hút sự chú ý

Khi nào và ở đâu?

Để ở những trang đầu của KHKD

Được viết sau khi viết xong KHKD
-Tránh mơ hồ và nông cạn
-Tránh việc lập KHKD duy ý chí
14
Công ty

Lịch sử thành lập

Chủ sở hữu

Nhân sự chủ chốt và nhân viên

Cơ cấu tổ chức và quản lý

Sản phẩm / Dịch vụ

Quy trình công nghệ và trang thiết bị

Thị trường

Mức độ thành công
15
Sản phẩm và dịch vụ

Mô tả các sản phẩm hay dịch vụ mà công ty
sẽ cung cấp

Các đặc điểm vật chất
(bao gồm hình ảnh, bản vẽ, biểu đồ,...)

Công dụng và sự hấp dẫn đặc biệt

Giai đoạn phát triển

Ngắn gọn và trung thực trong mô tả và giải
thích các lợi ích của sản phẩm và dịch vụ như
ng không quá khô cứng kỹ thuật
16
Ph©n tÝch s¶n phÈm/dÞch vô
M« t¶
ø
ng
dông
Lîi Ých
T×nh tr¹ng
hiÖn t¹i
Ph¸t triÓn
trong
t­¬ng lai
S¶n phÈm/
dÞch vô
17
Đặc điểm dịch vụ

Vô hình

Sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời

Không lưu giữ được

Có sự tham gia trực tiếp của người mua

Khó đo lường kết quả và chất lượng
18
Phân tích lợi ích dịch vụ
Tầm quan trọng Xếp hạng trên thị trường
Yêú tố
Quan
trọng
Bình
thường
Không
quan
trọng
Cao
cấp
Tốt Trung
bình
Tạm
được
Kém Không
xác
định
Chất lượng
Giá cả
Độ linh hoạt
Tốc độ
Độ chính
xác
Dễ sử dụng
Chi phí sử
dụng
19
Tính khác biệt (thêm thắt)
1
Dịch
vụ
Dịch vụ chính Dịch vụ
mong đợi
Dịch vụ
thêm thắt
Xe
taxi
Đưa khách đi
đến nơi được
yêu cầu
Ngồi thoải mái,
quãng đường
ngắn nhất, lái
xe an toàn
Có máy lạnh,
khăn lau mặt.
Xe
khách
Đưa khách đi
đúng tuyến,
thuận tiện
Ngồi thoải mái,
lái xe an toàn,
đúng giờ
Có máy lạnh,
có nước uống
Máy
bay
Đưa khách đi
nhanh, phương
tiện lịch sự;
hành lý an
toàn
Thức ăn hợp
khẩu vị, đi
đúng giờ, an
toàn, thái độ
nhã nhặn
Có video, có
quà tặng
Tàu
hoả
Đưa khách đi
thoải mái,
thuận tiện
Đúng giờ, an
toàn, sạch sẽ,
ăn uống hợp
khẩu vị
Giới thiệu về
phong cảnh
trên đường đi,
có ca nhạc,
thông tin.
20
Phân tích thị trường

Mô tả khách hàng

Quy mô thị trường

Phân tích cạnh tranh

Chiến lược marketing

Phương pháp bán hàng

Tổ chức bán hàng

Định giá
21
Phân tích thị trường
Sản phẩm / dịch vụ có công dụng tốt và hấp dẫn
nhưng có thể không bán được vì:

Giá cao

Không an toàn

Không phù hợp nhu cầu
22
Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh

Ai là, và sẽ là đối thủ cạnh tranh với sản phẩm /
dịch vụ của ta?

Những ảnh hưởng nào họ có khả năng gây ra cho
doanh nghiệp ta

Điểm mạnh và điểm yếu của họ là gì?

Điểm mạnh đặc biệt của doanh nghiệp ta (sản
phẩm / dịch vụ) trong thị trường mục tiêu?

Làm thế nào để khách hàng của ta nhận ra điểm
mạnh đó?

Làm thế nào để duy trì và tăng cường lợi thế cạnh
tranh đó?
23
Chiến lược marketing

Ví dụ về các chiến lược marketing cạnh tranh

Giá thấp

Chất lượng cao

Dịch vụ hoàn hảo

Độc quyền trong một thị trường ngách nhỏ

Mỗi chiến lược trên đều được hỗ trợ bởi các
biện pháp và kế hoạch quản lý, tổ chức và
vận hành thích hợp
24
Hai lỗi thường gặp
1.Ta không nhìn sản phẩm / dịch vụ theo phư
ơng diện khách hàng
2.Không tập trung vào khác biệt hoá sản phẩm
/ dịch vụ để đáp ứng tốt nhu cầu đã được xác
định trong đoạn thị trường đã được xác định
25
Chìa khoá thành công

Tính cụ thể:

Đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của một nhóm
người tiêu dùng hẹp và có thể xác định được

Tính khác biệt:

Cung cấp hàng hoá / dịch vụ khác biệt một
cách tương đối để thoả mãn các nhu cầu đó

Tính hoàn hảo:

Cung cấp dịch vụ một cách hoàn hảo

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×