Tải bản đầy đủ

Thiết lập mô hình ngân hàng đầu tư tại Việt Nam


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
----------  ----------


CÔNG TRÌNH DỰ THI
GIẢI THƢỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
“NHÀ KINH TẾ TRẺ – NĂM 2010”


TÊN CÔNG TRÌNH:
THIẾT LẬP MÔ HÌNH
NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ TẠI VIỆT NAM


THUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA HỌC KINH TẾDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt Diễn giải Gốc Tiếng Anh (nếu có)
ABS   Asset Backed Securities
BP  Prime Brokerage
CDO 

Collateralised Loan Obligation
CPI  Consumer Price Index
CRA 
1977
Community Reinvestment Act
CTCK  N/A
DN  N/A
  N/A
EQ  Equities
FDI  Foreign Direct Investment
FED  Federal Reserve Bank
FID  Fixed Income


GDP  Gross Domestic Products
GSA -3 

Glass-Steagall Act
IBD  Investment Banking Division
IMD  Investment Management Division
IMF  International Monetary Fund
IPO 
ra công chúng
Initial Public Offering
KPI   Key Performance Indicators
M&A  Mergers and Acquisitions
MBO  Management Buy-Out
MBS 

Mortgage Backed Securities
MFN  Most Favoured Nation
  N/A
  Investment Bank
NHNN  N/A
NHTM  N/A
ODA  Official Development Assistance
OTC  Over-The-Counter
Repo  Repurchase agreement
TCTD  N/A
TNCs  Transnational Corporations
  N/A
TPCP  N/A
TPDN  N/A
TTCK  N/A
UBCKNN  N/A
UNCTAD 

United Nations Conference on Trade
and Development
VN-Index  
Chí Minh
Vietnam Stock Index
WB  World Bank
WIPS 
WTO  World Trade Organization
N/A: không áp dụng từ Tiếng AnhDANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH
Danh sách bảng ................................................................................................... Trang
Bảng 1.1 ............................................................... 6
Bảng 2.1................................. 20
 2007 ................................ 21
 ......................................... 22
 ........................................ 23
 ................................ 23
 ......................................................... 24

 ......................................................................................................................................... 24
 ................................................... 25
 ................................... 26
 ............................................................................... 27
......................................................... 28
 .................................................. 28
 ........................................................................ 29
 2018 .............................. 56
 ................................ 67

Danh sách hình .................................................................................................................. Trang
Hình 1.1 ....................................................................................... 6
Hình 1.2................................................................................. 9
Hình 1.3....................................................................................... 10
Hình 1.4 ....................................................... 14
Hình 2.1..................................................... 30

 ............................................................................................................ Trang
 ....................... 21
 ........................................... 22
-2007 ....................................................... 31
2.4-2007 ..................................................... 32
-2007 ............................................................. 32
    
- 2009 .................................................................................................... 42
: GDP qua các quý ................................................................................................ 43
  ........................................................... 44
-2009 .............................................................. 44
-2009 .............................................................................. 45
 2009 ....................................... 51
  2009 ....................................... 52
 ............................... 54
 .............................................. 54


DANH MỤC PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Lch s hình thành và phát trin ctrên th gii
Phụ lục 2:  Steagall (1933)
Phụ lục 3: Gii thiu mt s n trên th gii.
Phụ lục 4: 
Phụ lục 5: 
Phụ lục 6: 
Phụ lục 7: 


LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
 


Ngân hàng đầu tư 





 



 

Chín
“Thiết lập mô hình ngân hàng đầu tư tại Việt Nam”  




2. Mục tiêu nghiên cứu:
 

 
gì? và các d


 

 
   

 

 
 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu:



4. Kết cầu đề tài:

 
 

 




MỤC LỤC


 



CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ .................................. 1
1.1. Tổng quan về ngân hàng đầu tƣ ............................................................................... 1
1.1.1. Khái niệm: .......................................................................................................... 1
1.1.2. Các nghiệp vụ ngân hàng đầu tƣ ....................................................................... 1
1.1.2.1. Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư. (Invesment Banking) ................................. 1
1.1.2.2. Nghiệp vụ đầu tư ( Sale & Trading). ....................................................... 2
1.1.2.3. Nghiệp vụ nghiên cứu ( Research) .......................................................... 3
1.1.2.4. Nghiệp vụ ngân hàng bán buôn ( Merchant Banking) ............................. 3
1.1.2.5. Nghiệp vụ quản lý đầu tư ( Investment Management) .............................. 3
1.1.2.6. Nghiệp vụ nhà môi giới chính ( Prime Brokerage) .................................. 4
1.1.3. Các dòng sản phẩm đầu tƣ ................................................................................ 4
1.1.3.1. Phân theo tính chất thanh toán: .............................................................. 4
1.1.3.2. Phân theo tính chất biến động giá: ......................................................... 4
1.1.3.3. Phân theo lịch sử phát triển: ................................................................... 4
1.1.4. Đặc tính của ngân hàng đầu tƣ . ........................................................................ 4
1.1.5. Phân biệt ngân hàng đầu tƣ và các định chế tài chính khác. ............................ 7
1.1.5.1 Phân biệt ngân hàng đầu tư và công ty chứng khoán .............................. 7
1.1.5.2 Phân biệt ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại: .......................... 9
1.2. Mô hình hoạt động của ngân hàng đầu tƣ. ............................................................. 13
1.2.1. Mô hình tổ chức của ngân hàng đầu tƣ. .......................................................... 13
1.2.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng đầu tƣ ............................................................. 14
1.2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ phận kinh doanh ...................................................... 14
1.2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ phận quản trị rủi ro ................................................. 15
1.2.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ phận điều hành. ....................................................... 15
1.2.3. Môi trƣờng hoạt động của ngân hàng đầu tƣ.................................................. 15
1.2.3.1. Các nhà cung cấp. ................................................................................ 15
1.2.3.2. Khách hàng của ngân hàng đầu tư ........................................................ 17
1.2.3.3. Các sản phẩm thay thế. ......................................................................... 17
1.2.4. Quản lý hoạt động và rủi ro trong ngân hàng đầu tƣ. .................................... 18
1.2.4.1 Khung quản lý tài chính của ngân hàng đầu tư. .................................... 18
1.2.4.2. Hệ thống chỉ số đánh giá các hoạt động cơ bản .................................... 18
CHƢƠNG 2: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MÔ HÌNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ
TRÊN THẾ GIỚI ......................................................................................... 20
2.1. Thực trạng hoạt động của các ngân hàng đầu tƣ toàn cầu. ................................... 20
2.1.1. Giai đoạn trước khủng hoảng tài chính toàn cầu (2007- 2009) ........................ 20
2.1.2. Giai đoạn hậu khủng hoảng. ............................................................................ 29
2.2. Bài học kinh nghiệm từ sự sụp đổ của các ngân hàng đầu tƣ lớn trên thế giới .... 31
2.2.1.Nguyên nhân sụp đổ của ngân hàng đầu tƣ trên thế giới. ............................... 31
2.2.1.1. Nguyên nhân chính của khủng hoảng toàn cầu . ................................... 31
2.2.1.2. Sự sụp đổ của Lehman Brothers ............................................................ 33
2.2.2. Bài học kinh nghiệm ......................................................................................... 35
2.3. Các quan điểm về ngân hàng đầu tƣ và khủng hoảng tài chính. ........................... 37
2.3.1. Phía các chuyên gia. ......................................................................................... 37
2.3.2. Phía các ngân hàng đầu tư. .............................................................................. 39
2.3.2.1. Các quyết định kinh doanh rủi ro .......................................................... 39
2.3.2.2. Cách thức giải quyết khủng hoảng. ....................................................... 40
2.3.2.3. Không may mắn .................................................................................... 41
2.3.2.4. Các nhân tố khác .................................................................................. 41
2.3.3. Phía nhà quản lý. .............................................................................................. 41
CHƢƠNG 3: XU HƢỚNG PHÁT TRIỂN VÀ TIỀM NĂNG CỦA NGÂN
HÀNG ĐẦU TƢ TẠI VIỆT NAM ...................................................................... 42
3.1. Xu hƣớng hình thành và phát triển. ....................................................................... 42
3.1.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam ..................................................................... 42
3.1.2. Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với Việt Nam........... 47
3.2. Tiềm năng của ngân hàng đầu tƣ tại Việt Nam ..................................................... 48
3.2.1. Tiềm năng ......................................................................................................... 48
3.2.2. Thị trƣờng vốn ở Việt Nam. ............................................................................. 51
3.2.3. Các dòng sản phẩm. ......................................................................................... 54
3.2.3.1. Thị trường trái phiếu. ........................................................................... 54
3.2.3.2. Thị trường trái phiếu chuyển đổi. .......................................................... 60
3.2.3.3. Thị trường sản phẩm phái sinh. ............................................................ 62
3.2.4. Dịch vụ ngân hàng đầu tƣ tại Việt Nam. ......................................................... 63
3.2.4.1. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI). ........................................ 64
3.2.4.2. Công ty chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín .......................... 65
3.2.5. Các ngân hàng đầu tƣ quốc tế tại Việt Nam. ................................................... 66
3.3. Một số đề xuất cho mô hình ngân hàng đầu tƣ tại Việt Nam. ............................... 67
3.3.1. Lộ trình xây dựng. ............................................................................................ 67
3.3.2. Những giải pháp vĩ mô ..................................................................................... 69
3.3.2.1. Môi trường pháp lý ............................................................................... 69
3.3.2.2. Phát triển thị trường trái phiếu ............................................................. 70
3.3.2.3. Giải pháp cho thị trường phái sinh. ...................................................... 71
3.3.3. Giải pháp cụ thể. .............................................................................................. 74
3.3.3.1. Cơ chế quản lý rủi ro và an toàn vốn. ................................................... 74
3.3.3.2. Hoạt động định mức tín nhiệm .............................................................. 76
3.3.3.3. Giám sát cơ chế hoạt động. ................................................................... 77
3.3.3.4. Một số đề xuất. ..................................................................................... 79



-1-CHƢƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ
1.1. Tổng quan về ngân hàng đầu tƣ
1.1.1. Khái niệm:
Trc tiên, ng

 cho khách hàng. Khách

  
, trong khi chn 
  
 . Thông qua







  

.
Tóm lại, ngân hàng đầu tư thực chất là một định chế trung gian tài chính (hay công ty tài chính
được phát triển đi lên từ mô hình công ty chứng khoán) với chức năng chủ yếu là hoạt động trên
thị trường vốn trung và dài hạn thông qua các nghiệp vụ đa dạng và phức tạp. Đặc biệt những
nghiệp vụ này không giống như nghiệp vụ của các ngân hàng thương mại.
1.1.2. Các nghiệp vụ ngân hàng đầu tƣ
1.1.2.1. Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư. (Invesment Banking)
 
Nành
 các 


-2-



           
 
  

 - 
 - 
 




1.1.2.2. Nghiệp vụ đầu tư ( Sale & Trading).

 
  

sinh).
C    

     
 

 ,  


 



-3-1.1.2.3. Nghiệp vụ nghiên cứu ( Research)


úp các nhà
 

n lý


 


.
1.1.2.4. Nghiệp vụ ngân hàng bán buôn ( Merchant Banking)
 
 i Do Thái cung

 

 .


 .
1.1.2.5. Nghiệp vụ quản lý đầu tư ( Investment Management)

 
Quản lý tài sản
Quản lý gia sản: 

    
.


-4-1.1.2.6. Nghiệp vụ nhà môi giới chính ( Prime Brokerage)

  


           
.
1.1.3. Các dòng sản phẩm đầu tƣ
1.1.3.1. Phân theo tính chất thanh toán:
- Sản phẩm tiền mặt: 
 
- Sản phẩm phái sinh 

1.1.3.2. Phân theo tính chất biến động giá:
- Dòng sản phẩm có thu nhập cố định: 
            
 

  

.
- Dòng sản phẩm chứng khoán vốn: 


1.1.3.3. Phân theo lịch sử phát triển:
- Các sản phẩm đầu tƣ truyền thống

- Các sản phẩm đầu tƣ thay thế
: 

1.1.4. Đặc tính của ngân hàng đầu tƣ
Nghiệp vụ chứng khoán hóa     

-5- 

Tuy nhiên giao 

                    

(Federal Home Loan Mortgage Corporation).



Về bản chất, chứng khoán hóa là quá trình huy động vốn bằng cách sử dụng các tài sản có sẵn
trên bảng cân đối kế toán để làm tài sản đảm bảo cho việc phát hành các loại chứng khoán nợ.



  


 

  


 
dùng 
  
chứng khoán nợ có các
khoản cho vay thế chấp mua nhà làm tài sản đảm bảo ( Mortgage Backed Securities_ MBS).
ng quy trình
thì l
 


-6-  

vay này. Quá trình này giúp cá 


       

.
Hình 1.1 Quy trình chứng khoán hóa:

Bảng 1.1 Quy mô hoạt động chứng khoán hóa (Mỹ).

Thành lập các công ty có mục đích đặc biệt
          
 
 1
 
Bước 2
 
Bước 3
 
Bước 4
 
Bước 5
 
Bước 6
 

Năm
Trái phiếu
MBS
TP cơ quan
chính phủ
Trái
phiếu
ABS
Tổng
(tỷ USD)
2004 5.862 2.701 1.828 10.391
2005 7.128 2.616 1.955 11.699
2006 8.453 2.651 2.130 13.234
2007 8.931 2.933 2.472 14.336
2008 8.897 3.247 2.672 14.816
Nguồn: Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA)
-7-



Bán tài sản tài chính cho công ty có mục đích đặc biệt

 
 ng

Thuê công ty quản lý: 




Định mức tín nhiệm và tăng cƣờng khả năng tín dụng:       
 
 


Công ty có mục đích đặc biệt phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo: Sau khi phát hành


  
phát hành.
Quản lý dòng tiền tƣơng lai của công ty có mục đích đặc biệt và thanh toán gốc + lãi cho
các trái chủ: 



1.1.5. Phân biệt ngân hàng đầu tƣ và các định chế tài chính khác.
1.1.5.1 Phân biệt ngân hàng đầu tư và công ty chứng khoán


-8-Ngân hàng đầu tƣ Công ty chứng khoán
Tổ
chức
hoạt
động
-        
 
       



-   
      
      
t   
       
thân ngân hàng.
-      

        

-       
       
c
       

-       
      

- 
     
      
       
      

-        
       




- 



- 




- 
      

Nghiệp
vụ
kinh
doanh
- doanh


- 
- 


- 




-9-1.1.5.2 Phân biệt ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại:
Về cơ bảntrung gian tài


Ngân hàng thƣơng mại: . 
dùng 


ngân hàng th
nhau  
i bên. Và
  



Hình 1.2 Mô hình ngân hàng thương mại


Ngân hàng đầu tƣ :   


 
 
                  
 
 lý và
   
.




Ngân hàng

 








-10-Hình 1.3 Mô hình ngân hàng đầu tư


- Về các chức năng chính:
Ngoài 

 



- Về các nguồn thu nhập:
Các nguồn thu nhập của ngân hàng thương mại:
Chức năng Nguồn thu nhập
 
         
    

        êu
       

Trung tâm thanh toán Phí thanh toán



         

 
 

Các nguồn thu nhập của ngân hàng đầu tư:
Chức năng Nguồn thu nhập
 
 
 











-11-




Ngân hàng bán buôn
Chê
.
 Phí 

- Về cách thức huy động vốn:
Mô hình nguồn và sử dụng nguồn của ngân hàng thương mại:
Chỉ tiêu Nguồn Sử dụng
  

 Cho vay khách hàng
 
Vay liên ngân hàng Cho vay liên ngân hàng

 
 
 

Mô hình nguồn và sử dụng nguồn của ngân hàng đầu tư:
Chỉ tiêu Nguồn Sử dụng

   

Reverse repo   

 
 

Vay ngân hàng 
 


Tài 





-12-- Về quản lý tài sản và nguồn vốn:

 

     



- Về đòn bẩy tài chính:

 

 
 
  ngân hàng
 


Trong k

 hín





- Về khung pháp lý và cách thức tổ chức:



 

   
-13-


- Một số đặc điểm khác biệt khác:

Tiêu chí so sánh Ngân hàng đầu tƣ Ngân hàng thƣơng mại

 Công ty tài chính Ngân hàng
  
 Cao 
 Cao 
 Cao 
  Dài
  
  
  Cao
  Cao
 Ít 
 Ít 
 Cao 

1.2. Mô hình hoạt động của ngân hàng đầu tƣ
1.2.1. Mô hình tổ chức của ngân hàng đầu tƣ

Xét theo chiều ngang: m  
front officemiddle office) và 
(back office).
Xét theo chiều dọc: : 


Xét theo dòng sản phẩm: 
- - EQ).
-14-B
  
hàng.


   các 



Hình 1.4 Mô hình ngân hàng đầu tư theo dòng sản phẩm:

1.2.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng đầu tƣ
1.2.2.1.Cơ cấu tổ chức bộ phận kinh doanh
Mô hình tổ chức bộ phận kinh doanh của ngân hàng đầu tư:
Bộ phận kinh doanh (Front Office)


ngân
hàng


(1)

(2)
   
(3)
 
  
IMD (4)
 
  thu
  
(FID)
 
 
 
(EQ)
 
  
  
(FID)
 
 
 
(EQ)


 





(Fixed Income - FID)


(Equities - EQ)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x