Tải bản đầy đủ

Tài liệu Đề tài: “Tìm hiểu tình hình chăn nuôi lơn thiṭ ở xã Thụy Sơn huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình doc

 
1.1. Tính cấp thiết của vấn đề


































 !"#



$



%
&






 '#
&

&







()*)

+,#





+






-

%

-

.

+

()*#

/

%+
&
+



+
&


#
&

#

)








&


,#,/












&


+



#
$
&
0+


&
+

%/

1

+

#

/#-



+

%,

-




&



#

-



#



()*
0/#-234526%789%:;3#<#=


88/.%#=>/#-239?@ABC-#DE9%:
F=G,HI#J8B8K+=#5#L-26M/#-2N3?
@9%:O+L./#-2B%P%JQ#%7%+9%:G
5.R>4=GB#
ST9.4-2G,+,9==#5E.IA?/#-2


UNJ#/#.B<+#LFV,HI#JW#49
%:/#-2

-







#

Q#.



#

##X#

#
&
+

I




Y

%
&
/#-




&




$

+




&


Q#

%$








+

Z



+



.
[

./#-




&




$



%
&
+






&


/


,

-





-

[

#





$



#

X#







#


&
%+
,+

/



.







-+



/

%

%

./



#

+


#,#%+/#-



)#/#-2N3)\DR9N
9THB/-4=>.]#L^0#_T%5-81
Z[5#Q#HGF9?/#G8+`
ZaG#>8+H345#Q#HGF9?/#-2N8
bH3F6`
ZaB/HF9?/#-2N3IA)\D#5)9
)\c)9;@`
Zd8G8+:+5#Q#HG/#-2N8+#L+
9?X/#-2N`




#.$



%

.+

/

++


&




%
&



+

/#-


&






%
&


+

/#-




&

Q#









+

/

+

/+



$





e-







,




I



Q#
W#







-$

X+%



$


&
#



1f)$


&
#$

$

/
#-




&
I

)#

D#

)

)#

$
&
)

$

g
1.2 Mu
̣
c tiêu nghiên cư
́
u đề ta
̀
i



h
&
+,



%

.





#Q#
&


-+

$

/#-


&




$



&
I

)#

DY$



#

-



+

/.





/

%

-+

$

/
#-





$

%

$

#

#
&


-+

-



)%,
&


I#



,


&



/

+

#Q#
&
/#-



+

$


&


.#








#







-



,+,

#
&
I







Zi+







+

-

-#









#Q#
&
/#-




&



$


Zh
&
+,



%

/#-




&


Y$



#Q#
&
/#-





&


$

I

)#

D)%,
&
+

$

%#



#


&

&





#Q#
&
/#-




Ze

I#



,


&


/

+

#Q#
&
/#-




&


$


+

,
&
I#



+








 

!


 






- e



I





$

/#-



-







#.





-
Q#



#Q#
&
/#-




&




$

#







%+




Ze





%#$

.





Q#
&




#Q#
&
#
&
-+

$

/#-





&




$

%



I

)#

D
 

!


ZY





X#1
je









#

$



/#-



#
&




$

.,






%+/#-



#
&




,+

#.#
&


/#





X

#


#



#

+.#
&


/#





#+.





##


jY$



##
&




%+



%
&
/#-




je





#Q#
&
,
&
I#

#
&
-+

$

/#+Q#.+

$




/#
je

I#








&



&
+

#Q#
&
,
&
I#

+




$

/#-




ZY



1
e

#%#

,

-

#

-+

$

/#-




&




$

I

)#

D#


)

)#

$
&
)

;$


Z)









1
j)



1)$


&
#$

$

/#-




&




$

%+k
/!"Z!l
j),

1)#



,

-

#/!
"

  




2.1. Đă
̣
c điểm đi
̣
a ba
̀
n nghiên cư
́
u
!   )#

-


ZWA)\DB?N%m9#L-2.-8IA%#F#m)#5.B
%\V)%\ X8<!KQ#>-=49IA#.#;n8#%#
#5.K+

#

+

+-#

+













%






#





$
&
-


ZX%+I

+



+



.+

+
&
e

#







$

.
/

.+

%



.

X#

,



+

-$

,

#
&
e
&
.



%+
,





%
&
/#
&
I


Z0+

#

-+





/X

X

+.

#

.

#+

.

#

e-






#

%

Q#%+


&
//,#

/#-


Z)%+

/Q#./#,#

.


&
I

)#

D



#






%
&



&



&


,

-





-


Z0

+

X



+

,#

-#

Q#.



#




+

+







X



I
&
%
! ! h+

/1
Zd



I

#

.+

#











+
&
#




X

#





#







#

$



X)#

D

#+

#

#



+

e-





%

%/%
&
#
&
e
&




$

Q#

I





#
/
ZS/







$



#+#




&

&
+
&






,

,
&
I#


#
&
X%+I

S#

-

-

.



X+#

-#






+
&
X

$





.+

%

+#



+




&

&
+

,




,
&
I#

#
&
X%+I

S#

-

$

.



,I#



%$


%





e





/



X



-

/

$

+

/+,
&

I#




Z0

#



#+

,
&
.#-

#

#+








&

/

%
&




+%+



#
&
I


Z)
&
-

/

+

+
Z#

-

#
&
I



X

X

+,+

-

#

-



+.-+



&
+






&
%+



-

+

-+

Q#

+

+


&
%+


+
&

  

"


  

#



!


e
&


#-





$

/#-




&
I

)#

D)+

#




$

/#-




&
k#
&
I

!!! )




O#



#



.

,

-

#+

-Q#



X##
&











$











+

+
&


#
&
#
&
I

)#

D
$%&$%' ()*+
)<#L #o Y9#L
)@@#=/#
-23IA
;/#6p iq
;9+9+9/=/
#-23IA
YP-#%aF
IA
/H
09#o9 VX%+IA iq
!!k ),


)#

,

-

#







#%



Q#

+
&


-+

.

&
+-#

.%+
&
%





#
&








%+$


O+





+



$
&
7 !?/#-



+=#
5G-8kB?1-4.C._


X#

#

#%1
j)#
&


^^^^^^^^^^^
je

#
&
^^^^^^^^^^^^^
j)%$



^^^^^^^^^^^^
j)
&
,

-+

#

^^^^^^
j[

#Q#
&
,
&
I#

^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^
  

 ",



-

*.

(

*


Y$



$

,

-

#

$

$

/#I?B-r-A./,#J-+
?+J.B5#Q#HB5#Q#H^hG24GQ#H=#%8a
LNFH:@%#%H-V\\+#=
Y9991#=,sX\999
=/#-2NB,EFVX:%H-V ,>#_BmT
%
"

 /

0







#*"


 1

2

3*





-
4
k   )$

$

#

/##
&
I

a/<KF%.m,9FeH884%+5
9%:/#PB?,>89b/8-L%N8K+=#56
M/#9%:
49?@+-2-8L#FG#.8/#J8-+KJN
)mC/!"G/!l%++8IA-2-2N@Q#I#J#or/
< tt."Je8-2NFIA88/H=,>-28J-2)%+/
!",>-2+8IAc-8 '+@G//!l+,>8A-8!'''+u
m-2,a.-2?8-29v.>?9%:@Q#-8kw
0/#-2B%PQ#%7%+#:XNJ#.T5-8-2
NDH-2N-2-#G%lw,H-2,68<%++8IAeo
VKB8-22I9N-8\#Q#%7%+8/#xB
<+y%78/#%388,HI#Jm
$%&1,

,

 

2



*



-
4






05

(

*

(
0$
&
# e

$

 !" ! !l )
&

)
&


-



 0+ ' kk !''' 'll
)
&
,
&
-

I#

#

 )

 !' ! ! tkt
i

%

,
&
-

 )% k" t  " k! klk!
67&18#()*+9-:
D



#-

Q#k/
&
I



/-h$
&


,

-




&





-

#,



#-

/-

X+#-

+



#Q#
&
,+

-

%#




/#

^)#

D+



#



%
&


-





/%

X



+
#

e,





/#-



./

X#

+



#
&




$

/#-



+




#Q#
&
+X+#-



+

#-



.

%#
&
%+

#.+









1;;3*<=9-:1>.?
d8?IAFG#9%:G5.KB/#R2IA
6%7e-8 %+a46n:9%:GST9IAB5
>+,#>IAB:+-##949IA9.K+=#5+
,E9%:FGB#8/#-2NB%
/!".z8-2NFIA-8 '+.G/!l@+,>8-G
!'''+./@Q#k .{w)z%+-2-2NI#J#o-8tktJ
[Ga.%+/<989,6/H=J
-28,>-2.#Gm9?#+458954
Q#-4x9#J>8b//#4L7;KPB
#ob/|+89-+K%#)JH9G#>8AK+=#5+/#
-29%:
k k)@@/#-2N39?=#%
k k )@@HF9?=#%
e:G2mI9E%K/#-2%N8IA)\DV
Q#.+85H+,9@@/##FIA)\DVQ#.+85
H+,9@@#/##FIAPG8=#% !?/#
%+IA
e:Q#/#%+9?@.Q#Gc#-8,>
-2NI#J#o@Q#?/}#,E8B:X~X8,+,9@
@/#8GK2.CB=I#J4:HQ#G9B/F
CB?.oV=%H9x+5#Q#HG/#-2NF
9?@
}#=#%J1#zFF?B9?%J-44+K?,HI#J
X+F?aF?%•#zX~G#aGb+7]#L4.7
,2%F%+8,€,89X\aG?]#L48+,HI#J2-K.a
F?-8V%##z@#VV459X\]#L4.7cXE
8+5,HI#J8aGbFQ#F@-8m
09F?/#Q#-4B#z%#@J9F?/#4
Q#_8C)%@?/BF9F?/#Q#-4R+3
BQ#C8_0\:.3B/#Q#-49F?=#-8V7
J+.,>VB%@?JkG"l.'w.J!Gk .'w8BV%@
?J %+z,>?=#%)y-583B?J=#.UK,>
V7J!Gt!.!kw3Q#C8''!kw3Q#_)c-5VB%@
?/BJk3B?Q#_%JJcG .l{wz,>?=#%e
-8G#>Q#GN,E9#=b?<#RQ#/#F9
?
09?/#BQ#-4B,>-2#=#%J=#,+49?/
#Q#C8Q#_0UK,>-2N@Q#-bF?Q#-4-8C
+)%+B39B?BQ#C8_J=#c3b!8
t+
$%&1;;5%9@A2
BC =D E.!F E.!G E.!*H $;0"

)z,>?
=#%
[? t t t !
!0F?
Z)#z@
Q#FF
?
)#zV t'.! t!.! k.' t ."k
Z)%@?
/B
)z w . . . .
j0• w .k' {."' . .'
j0J•• w ." t!.!k k .' '.'
j0J••• w .l{ kl. ! "l.' k{.
D>?Q#-4
L#J
w    
k)z,>
-2
! k! t' !{."
Zd2N 0+ l ! k {.kk
Zd29 0+ t ! ' .kk
tS?,>c
#@
Q#
Z;@Q#
M#
?
hM# k t. k. k.t
ZD><#-2
N?
0+ ! " ! "."
ZD>-2
#-b
0+ ! " ! "."
67&?)*+2AI"
O5mJ5%??a9B?/#4Q#9
#-5=#D>-+?EG39?BQ#-4-8_J.GG
-8Q#C.#>‚-8?/#4Q#_B,>-2-+?JJe>
4/#-2N5,sX\-+?P_%@?]#L+.B:L
X\-+?+8V.-+?+8?#zF@/#
k k!e99GQ#H/#-2NF9?=#%
ƒ)@@/#-2N39?=#%
.Wq+Q#/#
a?/#+Q#-4B,E<#=>+8B#<#
T=J-2+>R]#L/,B.#X„=#55,
#o%K.PXN5H//%7F-2K!k'9.%+B
/#Q#C-8! .t98/#Q#_-8 ".'9.HV
#-buH@Q#l8-b,+4Q#C8T5H!'8-b,+
4Q#_v
0/#Q#_o]4m>%7-2>LJ.V
#-bq+X8t9.B=#?c# Z!+-b8V#q+X8
%'9.8cI#J#o!-b/
e>4a?/#Q#CVB,E<#JN.#B
5>#o%K4%GN5K.G?/,BHH+Q#%@/
#Q#-4.7AB,EG2a5LX\,HM\F%o%7
%+@4#ob/LTz,#m2xHH+G?XX„
+-2@L.9c#=b/%79.%7-2I#J#o@Q#+
9+
$%J&A()C3*<=9@A28#0.
!3KD5;0"AL
BC =D E.!3 $;
0"
}#_ }#C }#-4
D><#-2I#J
#o@
Q#/
0+ ! ! !k !.kk
)%7-2I#J h ". ! .!' l!.k! .l{"
#o@Q#+
)%7-2>
@Q#+
h k. '.! . '.
)V#-b 8 !t {l.! l. .k
D>-b#/ db ! !.l k. !."k
Sb/%7@
Q#9
h+ ".t !.' !t.'{ !."
#>1D>-5#=#%?X
L.9c##=/#-2NIq+Q#9#@Q#
-4-82%?/#Q#C8_H=%7-2I#J#o@
Q#+.,>-b#%+/V#-b3Q#-4-8mJem-8
=#5Q#%7BH3GGQ#H85#Q#H/#-2N
b, Xét theo phương thức chăn nuôi
4ab#9#@b<#>9#.9c#
G]#L9#O+9X\]#L5K.G?/,B>/#
+b5Bb/%7+Yb#%#=>FG#
2#39?|+.G?/,Bqb/%7J.V#q+
X8.%7-2I#J#oJ
$%M&A()C3*<=
BC =D N3 $;0"
12.
)
$@
+
B+
D><#-2
I#J#
@
Q#/
0+ !.' k.k k'.! 
)%7-2
I#J#o
@
Q#+
h ". ! '.! l'.l k.t
)%7-2
>@
h '.t '.{ ". "

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×