Tải bản đầy đủ

Thực trạng về việc tổ chức quản lý và hoạt động SXKD của Cty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Lời mở đầu
Trong nhng năm gần đây, nền kinh tế nớc ta ngày càng phát triển ổn định và
vững chắc. Chúng ta đã đạt đợc những thành tựu to lớn và có tính quyết định. Đất nớc
đang bớc vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Nhiệm vụ
quan trọng của các doanh nghiệp là tìm mọi cách phát huy hết tiềm năng của đất nớc,
phát triển nền kinh tế làm cho dân giàu nớc mạnh.
Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng hoạt động vì mục tiệu lợi nhuận. Tuy nhiên
để có lợi nhuận và phát triển trớc hết doanh nghiệp phải tồn tại và duy trì đều đặn hoạt
động kinh doanh của mình. Trong nền kinh tế mở cửa, với xu thế hội nhập tạo điều kiện
thuận lợi cho sự phát triển của mình. Nhng nó cũng tạo ra thách thức lớn đối với doanh
nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải có công tác quản lý kinh doanh có hiệu quả trên thị
trờng.
Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hoá Hà
Nội, tôi đã khảo sát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với sự giúp đỡ
của cán bộ công nhân viên trong Công ty để tôi hoàn thành bản báo cáo này
Báo cáo gồm 3 chơng:
Chơng I: Tổng quan về Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội
Chơng II: Thực trạng về việc tổ chức quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội
Chơng III: Nhận xét chung
1

Chơng I: Tổng quan về Công ty Cổ phần Vận tải &
Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội
1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
Qúa trình hình thành:
Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội có tên giao dịch quốc tế
là: Hà Nội Goods Services and Transport Join Stock Company
Trụ sở chính của Công ty đặt tại: 27/785 Trơng Định Hà Nội
Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội là một DNNN có đầy đủ
t cách pháp nhân và là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập. Công ty đợc thành lập
ngày 16/5/1966 theo quyêt định số 228/BNT/QĐ-TCCB của sở Giao thông Vận
tải Hà Nội trên cơ sở hợp nhất 3 Công ty: Công ty hợp doanh ôtô số 1 Công ty
hợp doanh ôtô số 2 và Công ty hợp doanh ôtô số 3 thành Công ty Vận Tải &
Dịch Vụ Hàng hoá -Hà Nội , với chức năng chủ yếu là cung cấp vận tải và dịch vụ
vận tải.
Khi mới sát nhập, Công ty gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn quản lý rộng, cán
bộ công nhân viên đông, cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu. Tập thể công nhân đã
từng bớc khắc phục khó khăn đa Công ty đi lên trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
Năm 2001 Năm bớc vào thiên niên kỷ mới, đồng thời cũng là thời điểm
doanh nghiệp chấm dứt hoạt động theo luật DNNN, chuyển sang hoạt động tho luật
doanh nghiệp, điều lệ cổ phần theo quyết định số: 2480/QĐ-UB ngày 16/6/1999
của UBND thành phố Hà Nội, với tên gọi mới đầy đủ là: Công ty Cổ phần Vận tải
& Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội
2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hoá
2.1 Chức năng của Công ty
Chức năng chính của Công ty là cung cấp vận tải và dich vụ vân tải, ngoài ra Công ty
còn thực hiện một số chức năng sau bao gồm:
- Kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành và các dịch khác.
- Kinh doanh kho, bãi
2
- Vận tải hành khách
- Dịch vụ ăn uống, karaoke
- Sát hạch xe cơ giới
- Kinh doanh lắp ráp xe máy
2.2 Nhiệm vụ của Công ty
- Cung ứng, vận chuyển và chuyển và đại lý vận chuyển hàng hoá, hành khách
liên tỉnh, du lịch, taxi ...
- San lấp mặt bằng
- Sửa chữa nâng cấp phơng tiện
- Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật t, thiết bị phụ tùng
- Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ hàng hoá, khai thác bến dỡ và trông giữ xe hàng


hoá
- Sát hạch lái xe cơ giới đờng bộ và các dịch vụ nhà nghỉ, vui chơi, giải trí ....
2.3 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty
Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội là một doanh, hoạt động theo
điều lệ vốn cổ phần chuyên kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải bao gồm cả ngời và
hàng hoá, xuất nhập khẩu kinh doanh vật t phụ tùng xe máy .
Ngoài những hoạt động kinh doanh kể trên Công ty còn kinh doanh theo hình thức cho
thuê kho, kinh doanh du lịch, dịch vụ, lắp rắp xe máy .
3
3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội
3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý

Sơ đồ: Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hoá
Hà Nội
3.2. Chức năng của các bộ phận
Ban Giám đốc gồm 3 ngời: 1 Giám đốc và 2 Phó giám đốc
Giám đốc là ngời có quyền cao nhất và cũng là ngời chịu trách nhiệm cao nhất trớc cơ
quan cấp trên và trớc cơ quan pháp luật cề mọi hoạt động của Công ty. Tất cả các
phòng ban, chi nhánh đều thuộc quyền quản lý của Giám đốc .
Hai Phó Giám đốc có nhiệm vụ tham mu cho Giám đốc và trực tiếp quản lý một số
phòng, ban .Một Phó Giám đốc chuyên quản lý về lĩnh vực kinh doanh của các phòng,
ban (điều hành về tài chính ). Một Phó Giám đốc chuyên quản lý về tổ chức hoạt động.
Cả hai Phó Giám đốc đều có thể ký kết hợp đồng kinh doanh theo sự uỷ quyền của
Giám đốc .
Phòng Tổ chức Hành chính:
4
Ban giám đốc
Phòng tổ
chức hành
chính
Phòng đầu t &
phát triển
Phòng kế
toán
Phòng kiểm
toán
Phòng kinh doanh I
Phòng kinh doanh II
Phòng kinh doanh III
Các chi nhánh, ban đại
diện:
Chi nhánh tại Hà Nội
Chi nhánh tại Hải Phòng
Các đơn vị sản xuất
kinh doanh:
Trung tâm dịch vụ du
lịch: 23 Hàn Thyên
-HN
Trung tâm sản xuất xe
máy
Quản lý nhân lực của Công ty, tham mu cho Giám đốc sắp xếp bộ máy tuyển dụng
lao động phù hợp, đa ra các chính sách về lao động và tiền lơng ; xây dựng chiến lợc
về đào tạo cán bộ công nhân viên ; Chịu trách nhiệm về công tác đối nội, đối ngoại,
hậu cần, an ninh trật tự cho toàn cơ quan .
Phòng Đầu t phát triển:
Chuyên đầu t nghiên cứu các dự án, nghiên cứu các đối tác làm ăn để giúp cho ban
Giám đốc quyêt định đầu t cho dự án nào có hiệu quả nhất .
Phòng Kế toán:
Làm nhiệm vụ đánh giá hoạt động của Công ty theo định kỳ, lo toàn bộ vốn cho các đơn
vị hoạt động, cho các phòng ban trong Công ty ; Lập bảng cân đối tài sản, báo cáo tài
chính cuối năm trình Giám đốc, quyết toán với cơ quan cấp trên và cơ quan hữu quan ;
Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch thu chi tài chính, kiểm
tra việc gìn giữ và sử dụng các loại vật t, tiền vốn, kinh phí .
Phòng kế toán kiểm toán:
Kiểm tra tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soạt nội bộ ; Kiểm tra xác nhận
chất lợng, độ tin cậy của thông tin kế toán, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế
toán quản trị trớc khi ký duyệt ; Kiểm tra sự tuân thủ pháp luật, chính sách chế độ tài
chính kế toán, nghị quyết cuả Ban Giám đốc.
Các phòng kinh doanh:
Đợc kinh doanh tổng hợp và làm các dịch vụ .Các phòng kinh doanh có thể ký kết hợp
đồng riêng nếu có khách hàng riêng .
Các chi nhánh ban đại diện:
Đợc đặt ở một số địa điểm khác nhau để giao dịch làm ăn ký kết hợp đồng cho thuận
tiện .
Các đơn vị sản xuất kinh doanh:
Trực tiếp tham gia sản xuất lắp ráp xe máy xuất ra thị trờng .
4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng
hoá
4.1. Sơ độ bộ máy kế toán
5
4.2 Chức năng của từng bộ phận:
Phòng kế toán gồm 6 thành viên
Trởng phòng kế toán: Điều hành công việc chung, tổ chức công tác kế toán cho
phù hợp với yêu cầu quản lý ; Trởng phòng chịu trách nhiệm về tính pháp lý và
tính trung thực của các báo cáo tài chính, hạch toán tổng hợp và báo cáo ; Trởng
phòng trực tiếp đào tạo đội ngũ kế toán.
Phó phòng kế toán: Giúp trởng phòng theo dõi tình hình vốn, tài chính và tính lãi
vay cho các đơn vị, theo dõi công nợ toàn Công ty, phối hợp với trởng phòng
báo cáo tổng hợp, báo cáo ban ngành.
Kế toán thanh toán: Thanh toán tiên mặt, tài khoản tạm ứng, chi tiết chi phí,
công cụ dụng cụ, thanh toán bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tiền thuê nhà, kho
tàng, điện nứơc, điện thoại
Kế toán ngân hàng: Theo dõi tài khoản tiền gửi, tiền vay ngắn hạn và dài hạn của
VND và ngoại tệ .
Thủ quĩ: Làm nhiệm vụ quản lý quỹ, thực hiện thu chi, lập báo cáo quĩ.
Kế toán theo dõi các bộ phận kinh doanh: Theo dõi các phòng, hợp đồng nội
bộ, theo dõi việc cấp phát hoá đơn.
Kế toán tổng hợp chi tiết cập nhật chứng từ: Tập hợp các chứng từ kế toán mới
phát sinh, tổng hợp thu chi và ghi vào các sổ liên quan.
Hệ thống sổ kế toán của Công ty: Công ty sử dụng hệ thống sổ Nhật ký chung
với hệ thống sổ cái và các sổ chi tiêt có liên quan.
6
Trưởng phòng kế
toán
Phó phòng kế toán
Kế toán
thanh
toán
Kế toán
ngân
hàng
Thủ quỹ
Kế toán
theo dõi
các bộ
phận kinh
doanh
Kế toán
tổng hợp
chi tiết
cập nhật
chứng từ
Chơng II: Thực trạng về việc tổ chức quản lý và
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ
phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội
7

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x