Tải bản đầy đủ

Tài liệu Quản trị chiến lược trong kinh doanh ngân hàng pptx

PhÇn 2
PhÇn 2
Qu¶n trÞ chiÕn l­îc trong
Qu¶n trÞ chiÕn l­îc trong
kinh doanh ng©n hµng
kinh doanh ng©n hµng


N
N
i dung phn 2
i dung phn 2
: Quản trị chiến lược trong
: Quản trị chiến lược trong
kinh doanh ngân hàng
kinh doanh ngân hàng
I.

I.
Tổng quan về quản
Tổng quan về quản
trị chiến lược trong
trị chiến lược trong
KDNH
KDNH
1.
1.
Chiến lược trong KDNH
Chiến lược trong KDNH
1.1. Khái niệm
1.1. Khái niệm
1.2. Vai trò
1.2. Vai trò
2. Quản trị chiến lược trong
2. Quản trị chiến lược trong
KDNH
KDNH
2.1. Khái niệm
2.1. Khái niệm
2.2. Vai trò
2.2. Vai trò
2.3. Mô hình
2.3. Mô hình
II
II
.
.
Nội dung quản trị
Nội dung quản trị
chiến lược trong
chiến lược trong
KDNH
KDNH
1.
1.
Xây dựng mục tiêu chiến lư
Xây dựng mục tiêu chiến lư
ợc kinh doanh
ợc kinh doanh
2.
2.
Phân tích môi trường kinh
Phân tích môi trường kinh
doanh ngân hàng
doanh ngân hàng
3.
3.
Thiết lập và lựa chọn chiến
Thiết lập và lựa chọn chiến
lược
lược
4.
4.
Tổ chức thực hiện chiến lư
Tổ chức thực hiện chiến lư
ợc
ợc
5.
5.
KIểm tra, đánh giá và điều
KIểm tra, đánh giá và điều
chỉnh chiến lược
chỉnh chiến lược


I.
I.
Tổng quan về chiến lược KDNH
Tổng quan về chiến lược KDNH
1. Chiến lược trong KDNH
1. Chiến lược trong KDNH
1.1. Khái niệm
1.1. Khái niệm
Chiến lược kinh doanh là một
Chiến lược kinh doanh là một


kế hoạch dà
kế hoạch dà
i
i
hạn
hạn
mạng tính tổng
mạng tính tổng


thể hay là một
thể hay là một
chương trình hành
chương trình hành
động tổng quát
động tổng quát
nhằm triển khai các nguồn lực
nhằm triển khai các nguồn lực
để
để
đạt được mục tiêu đề ra
đạt được mục tiêu đề ra
của ngân hàng đảm bảo sự
của ngân hàng đảm bảo sự
phù hợp với sự thay đổi của mô
phù hợp với sự thay đổi của mô
i
i
trường.
trường.


I. Tổng quan về chiến lược KDNH
I. Tổng quan về chiến lược KDNH
1. Chiến lược trong KDNH
1. Chiến lược trong KDNH
1.2. Vai trò
1.2. Vai trò
Xác định phương hướng hoạt động dài hạn cho
Xác định phương hướng hoạt động dài hạn cho
ngân hàng
ngân hàng
.
.
Cung cấp cho các nhà quản trị ngân hàng bộ khung
Cung cấp cho các nhà quản trị ngân hàng bộ khung
nhằm hướng dẫn tư duy và hành động của họ trong
nhằm hướng dẫn tư duy và hành động của họ trong
cả dài hạn và ngắn hạn (tiền đề cho việc thực hiện
cả dài hạn và ngắn hạn (tiền đề cho việc thực hiện
các chức năng cơ bản của mỗi cấp quản trị).
các chức năng cơ bản của mỗi cấp quản trị).
Tạo ra những căn cứ vững chắc cho việc đề ra các
Tạo ra những căn cứ vững chắc cho việc đề ra các
chính sách, các quyết định trong kinh doanh
chính sách, các quyết định trong kinh doanh


I. Tổng quan về chiến lược KDNH
I. Tổng quan về chiến lược KDNH
2. Quản trị chiến lược trong kinh doanh NH
2. Quản trị chiến lược trong kinh doanh NH
2.1. Khái niệm
2.1. Khái niệm


Quản trị chiến lược là quá trình
Quản trị chiến lược là quá trình
phân tích
phân tích


i
i


trường hiện tạ
trường hiện tạ
i, dự báo môi trường
i, dự báo môi trường
tương lai,
tương lai,


xác định sứ mệnh, mục tiêu và chương trình
xác định sứ mệnh, mục tiêu và chương trình
chiến lược, tổ chức triển khai, kiểm tra đánh
chiến lược, tổ chức triển khai, kiểm tra đánh
giá
giá
việc thực hiện mục tiêu, chương trình chiến
việc thực hiện mục tiêu, chương trình chiến
lược trên thực tế.
lược trên thực tế.


2. Quản trị chiến lược trong kinh doanh ngân hàng
2. Quản trị chiến lược trong kinh doanh ngân hàng
2.2. Vai trò của quản trị chiến lược
2.2. Vai trò của quản trị chiến lược


@ h3
@ h3
NH hiểu được mục đích và định hướng hoạt
NH hiểu được mục đích và định hướng hoạt
động kinh doanh
động kinh doanh
.
.


Tăng tính chủ động, tính thích nghi.
Tăng tính chủ động, tính thích nghi.
Thay đổi phương thức và cách thức quản trị.
Thay đổi phương thức và cách thức quản trị.
NH dự đoán vị trí của NH
NH dự đoán vị trí của NH


trong tương lai.
trong tương lai.
N
N
ắm bắt được các cơ hội và đối phó được với
ắm bắt được các cơ hội và đối phó được với
những thách thức có thể xảy ra.
những thách thức có thể xảy ra.


2. Qu¶n trÞ chiÕn l­îc trong kinh doanh ng©n hµng
2. Qu¶n trÞ chiÕn l­îc trong kinh doanh ng©n hµng
2.3. M« h×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc
2.3. M« h×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc
Xác đinh
sứ mệnh,
MT của NH
PT Mtr
KD bên
trong
Điểm
Mạnh/
yếu
PT Mtr
KD bên
ngoài
Cơ hôi/
Thách
Thức
Xét lại
Các
Mtiêu
Hình
Thành
CL KD
Triển khai
Thực hiện
KD
Ktra &
điều chỉnh
KHCL
Xây dựng
TC &
thực hiện
Ktra &
Điều chỉnh


II. Nội dung cơ bản của quản trị chiến lược
II. Nội dung cơ bản của quản trị chiến lược
1. Xây dựng mục tiêu chiến lược kinh doanh
1. Xây dựng mục tiêu chiến lược kinh doanh
1.1. Sứ mệnh kinh doanh
1.1. Sứ mệnh kinh doanh
Sứ mệnh kinh doanh của một NH chính là mục
Sứ mệnh kinh doanh của một NH chính là mục
đích hoạt động kinh doanh của nó, là lý do cho
đích hoạt động kinh doanh của nó, là lý do cho
sự ra đời, sự tồn tại và phát triển của một NH.
sự ra đời, sự tồn tại và phát triển của một NH.
Sứ mệnh kinh doanh của một NH trả lời câu
Sứ mệnh kinh doanh của một NH trả lời câu
hỏi : NH ra đời và tồn tại để làm gì?
hỏi : NH ra đời và tồn tại để làm gì?


1.
1.
Xây dựng mục tiêu chiến lược kinh doanh
Xây dựng mục tiêu chiến lược kinh doanh
1.2. Mục tiêu
1.2. Mục tiêu
1.2.1. Khái niệm
1.2.1. Khái niệm
Mục tiêu là những trạng
Mục tiêu là những trạng
thái, những kết quả cụ
thái, những kết quả cụ
thể mà ngân hàng muốn
thể mà ngân hàng muốn
đạt được trong một
đạt được trong một
khoảng thời gian nhất
khoảng thời gian nhất
định
định


1.2.2. Phân loại mục tiêu
1.2.2. Phân loại mục tiêu
Định tính- định lượng
Định tính- định lượng
-
Lợi nhuận, ROE,ROA
Lợi nhuận, ROE,ROA
-
Quy mô: nguồn, TD, DV..
Quy mô: nguồn, TD, DV..
-
Chiếm lĩnh thị trường
Chiếm lĩnh thị trường
-
Chất lương hoạt động
Chất lương hoạt động


2. Phân tích môI trường kinh doanh
2. Phân tích môI trường kinh doanh
2.1. Phân tích môi trường bên ngoài
2.1. Phân tích môi trường bên ngoài
NHcạnh
tranh tiềm
tàng
áp lực khách
hàng gửi tiền
áp lực của
khách hàng sử
dụng DVNH
Sản phẩm
thay thế
Ngân hàng
Môi trường kinh tế
Môi trường pháp
luật chính trị
Môi trường văn
hoá-xã hội
Môi trường
công nghệ


2. Phân tích môi trường kinh doanh
2. Phân tích môi trường kinh doanh
2.1. Phân tích môi trường bên ngoài
2.1. Phân tích môi trường bên ngoài
2.1.1. Môi trường vĩ mô
2.1.1. Môi trường vĩ mô
@Nh34
@Nh34
a. Môi trường kinh tế
a. Môi trường kinh tế
b. Môi trường chính trị-luật pháp
b. Môi trường chính trị-luật pháp
c. Môi trường văn hoá-xã hội
c. Môi trường văn hoá-xã hội
d. Môi trường công nghệ
d. Môi trường công nghệ
e. Môi trường quốc tế
e. Môi trường quốc tế


2. Ph©n tÝch m«I tr­êng kinh doanh
2. Ph©n tÝch m«I tr­êng kinh doanh
2.1. Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn ngoµi
2.1. Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn ngoµi
2.1.2. M«i tr­êng vi m«
2.1.2. M«i tr­êng vi m«
Nh 35
Nh 35
a.
a.
Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i
Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i
b.
b.
Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn
Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn
c. Ph©n tÝch kh¸ch hµng
c. Ph©n tÝch kh¸ch hµng


2. Phân tích môI trường kinh doanh
2. Phân tích môI trường kinh doanh
2.1. Phân tích môi trường bên ngoài
2.1. Phân tích môi trường bên ngoài
2.1.3. Xác định cơ hội và thách thức
2.1.3. Xác định cơ hội và thách thức
Cơ hội
Cơ hội


Cơ hội muốn đề cập
Cơ hội muốn đề cập
tới những tác động của
tới những tác động của
kinh tế, xã hội, chính trị,
kinh tế, xã hội, chính trị,
công nghệ, xu hướng
công nghệ, xu hướng
cạnh tranh và các sự
cạnh tranh và các sự
kiện có thể đem lại
kiện có thể đem lại
những
những
thuận lợi
thuận lợi
to lớn
to lớn
cho ngân hàng.
cho ngân hàng.
Thách thức
Thách thức


Thách thức cũng liên
Thách thức cũng liên
quan đến tác động của
quan đến tác động của
các vấn đề kinh tế, xã
các vấn đề kinh tế, xã
hội, chính trị , công
hội, chính trị , công
nghệ nhưng nó có thể
nghệ nhưng nó có thể
đem lại cho ngân hàng
đem lại cho ngân hàng
những
những
bất lợi
bất lợi
, những
, những
khó khăn và
khó khăn và
đe doạ
đe doạ


hoạt động kinh doanh
hoạt động kinh doanh
của ngân hàng.
của ngân hàng.


Cơ hội
Cơ hội
Thách thức
Thách thức
Những quan tâm, ưu đãi của Chính phủ
Những quan tâm, ưu đãi của Chính phủ
đối với hoạt động kinh doanh của ngân
đối với hoạt động kinh doanh của ngân
hàng
hàng
Sự xuất hiện ngày càng nhiều các đối thủ
Sự xuất hiện ngày càng nhiều các đối thủ
cạnh tranh với tiềm lực mạnh
cạnh tranh với tiềm lực mạnh
Những ưu đãi về thuế
Những ưu đãi về thuế
Sự xuất hiện của các sản phẩm thay thế
Sự xuất hiện của các sản phẩm thay thế
Cơ hội trong việc liên doanh, liên kết với
Cơ hội trong việc liên doanh, liên kết với
các ngân hàng nước ngoài
các ngân hàng nước ngoài
Nền kinh tế trong thòi kỳ suy thoái
Nền kinh tế trong thòi kỳ suy thoái
Cơ hội mở rộng thị trường sang các nước
Cơ hội mở rộng thị trường sang các nước
trong khu vực và trên thế giới
trong khu vực và trên thế giới
Nguy cơ lạm phát, những biến động bất
Nguy cơ lạm phát, những biến động bất
lợi của tỷ giá hối đoái
lợi của tỷ giá hối đoái
Những cơ hội trong chuyển giao công
Những cơ hội trong chuyển giao công
nghệ
nghệ
Sự bùng nổ của công nhệ mới và áp lực
Sự bùng nổ của công nhệ mới và áp lực
trong vấn đề đổi mới công nghệ
trong vấn đề đổi mới công nghệ
Xu hướng tiết kiệm của người tiêu dùng
Xu hướng tiết kiệm của người tiêu dùng
tăng
tăng
Sự gia tăng của thuế
Sự gia tăng của thuế
Sự xuất hiện những đoạn thị trường mới
Sự xuất hiện những đoạn thị trường mới
Sự thay đổi của khách hàng
Sự thay đổi của khách hàng
Những cơ hội trong quan hệ thương mại
Những cơ hội trong quan hệ thương mại
khi đựoc gia nhập vào các hiệp hội và tổ
khi đựoc gia nhập vào các hiệp hội và tổ
chức quốc tế, hoặc những ưu đãi do quan
chức quốc tế, hoặc những ưu đãi do quan
hệ song phương đem lại
hệ song phương đem lại
Những thay đổi trong quy định của pháp
Những thay đổi trong quy định của pháp
luật, những chủ trương mới của Chính
luật, những chủ trương mới của Chính
phủ
phủ
Cơ hội khác
Cơ hội khác
Thách thức khác
Thách thức khác


2. Phân tích môI trường kinh doanh
2. Phân tích môI trường kinh doanh
2.2. Phân tích môi trường bên trong
2.2. Phân tích môi trường bên trong
a.
a.
Phân tích nguồn lực tài chính
Phân tích nguồn lực tài chính
Quy mô vốn chủ sở hữu của ngân hàng
Quy mô vốn chủ sở hữu của ngân hàng
Khả năng huy động vốn của ngân hàng so với
Khả năng huy động vốn của ngân hàng so với
các đối thủ cạnh tranh
các đối thủ cạnh tranh
Chi phí để huy động vốn
Chi phí để huy động vốn
Cấu trúc nguồn vốn và cấu trúc tài sản
Cấu trúc nguồn vốn và cấu trúc tài sản
Chỉ số về mức tăng trưởng (tăng trưởng lợi
Chỉ số về mức tăng trưởng (tăng trưởng lợi
nhuận, tăng trưởng dư nợ, tăng trưởng huy
nhuận, tăng trưởng dư nợ, tăng trưởng huy
động)
động)
Lợi nhuận và Chính sách phân phối lợi nhuận
Lợi nhuận và Chính sách phân phối lợi nhuận
Sự cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn .
Sự cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn .


2. Phân tích môI trường kinh doanh
2. Phân tích môI trường kinh doanh
2.2. Phân tích môi trường bên trong
2.2. Phân tích môi trường bên trong
b. Phân tích chất lượng sản phẩm - dịch vụ
b. Phân tích chất lượng sản phẩm - dịch vụ
Các tính năng, lợi ích mà sản phẩm NH đem lại
Các tính năng, lợi ích mà sản phẩm NH đem lại
Tính khác biệt của sản phẩm ngân hàng so với các
Tính khác biệt của sản phẩm ngân hàng so với các
ngân hàng khác
ngân hàng khác
Khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng
Khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng
Công nghệ áp dụng trong quá trình cung ứng dịch
Công nghệ áp dụng trong quá trình cung ứng dịch


vụ cho khách hàng
vụ cho khách hàng
Thái độ, phong cách phục vụ của nhân viên ngân
Thái độ, phong cách phục vụ của nhân viên ngân
hàng
hàng


2. Phân tích môI trường kinh doanh
2. Phân tích môI trường kinh doanh
2.2. Phân tích môi trường bên trong
2.2. Phân tích môi trường bên trong
c. Phân tích nguồn nhân lực
c. Phân tích nguồn nhân lực
Năng lực phẩm chất, trách nhiệm của ban lãnh đạo
Năng lực phẩm chất, trách nhiệm của ban lãnh đạo
Trình độ, kinh nghiệm, khả năng sáng tạo của CBNV NH
Trình độ, kinh nghiệm, khả năng sáng tạo của CBNV NH
Thái độ làm việc của CBNV NH
Thái độ làm việc của CBNV NH
Môi trường làm việc của CBNV NH
Môi trường làm việc của CBNV NH
Mức độ động viên thoả mãn của CBNV NH
Mức độ động viên thoả mãn của CBNV NH
Các chương trình đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho
Các chương trình đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho
CBNV NH
CBNV NH
Mối quan hệ giữa thủ trưởng và nhân viên trong ngân hàng
Mối quan hệ giữa thủ trưởng và nhân viên trong ngân hàng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×