Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP TỔNG HỢP MÔN KẾ TOÁN


BÀI TẬP TỔNG HỢP
Bài số 36. HẠCH TOÁN LƯƠNG
-
Một bộ phận công tác gồm các thành viên có mức lương, hệ số phụ cấp
chức vụ, và các hệ số phụ cấp ngành, phụ cấp lương tăng thêm như sau
Họ và tên Hệ số lương Hệ số phụ cấp
chức vụ
1 Trần Văn M 4.75 0.8
2 Nguyễn Hữu C 4.19 0.3
3 Trần Văn Ng 3.87 0.3
4 Lê Thanh B 3.63 0.4
5 Lê Thị Tr 2.94
6 Trần Thị Diệp L 2.81
7 Nguyễn Thị Ng 2.88
8 Trần Thị X 2.88
9 Trần Thị S 2.75
10 Nguyễn Thị Kim O 2.68
Biết rằng:
 Theo số thứ tự 1,3,4 là những cán bộ hưởng ngạch lương được hưởng phụ cấp
ngành 30% theo hệ số lương cơ bản. Ngoài ra được hưởng 20% lương tăng thêm.

 Số cán bộ còn lại được hưởng 50% lương tăng thêm. Được biết: Lương tăng thêm
tính tỷ lệ với tổng số lương hệ số cộng với lương chức vụ (nếu có)
 Hàng tháng các cán bộ sẽ phải trích đóng 5% BHXH, 1% BHYT và 1% Công đoàn
phí tính theo hệ số lương và phụ cấp chức vụ.
 Biết: Lương cơ bản, hệ số 1 là 450.000đ
Yêu cầu: Hãy lập Bảng thanh toán lương của tháng
Bài tập số 37. LẬP BÁO CÁO
Số dư đầu kỳ của các tài khoản trong đơn vị sự nghiệp có thu như sau (ĐVT: 1000đ)
TT TK Tiền TT TK Tiền
1 111 10.000 12 461 2.931.000
2 112 200.000 13 462 920.180
3 152 21.300 14 465 404.100
4 153 10.500 15 466 908.500
5 211 1.108.500 16 511 251.600
255

6 214 200.000 17 531 41.000
7 241 23.600 18 631 6.480
8 311 114.020 19 643 11.500
9 312 13.000 20 635 167.900
10 337 25.500 21 661 3.040.320
11 341 135.000 22 662 819.760
Trong kỳ có các nghiệp vụ mới phát sinh, gồm:
1 Phiếu thu số 200, ngày 4/11, rút tiền kho bạc để chuẩn bị chi tiêu 52.000
2 Phiếu chi tiền mặt, số 256, ngày 6/11 mua vật liệu nhập kho: 7.800
3 Phiếu chi, số 257, ngày 10/11, trả lương cho viên chức 32.500
4 Phiếu nhập kho, số 189, ngày 10/11, về công cụ mua chưa trả tiền,
theo giá hóa đơn 15.500
5 Phiếu thu, số 201. ngày 15/11, về tiền lãi cho vay của nguồn dự án tài
trợ
1.300
6 Phiếu xuất kho, số 170, ngày 15/11 về các loại:
* Vật liệu sử dụng cho hoạt động sự nghiệp 16.500
* Vật liệu xuất dùng cho hoạt động thực hiện dự án 7.000
7 Phiêu chi số 258, ngày 19/11, về số tiền đã chi hộ cho Đơn vị cấp trên 3.900
8 Ngày 1/12, Giấy thanh toán số 176, rút dự toán chi kinh phí trả tiền
dụng cụ còn
nợ nhà cung cấp tháng trước
14.000
9 Ngày 10/12, Phiếu xuất kho số 171, để thi công SCL TSCĐHH, dùng


trong sự nghiệp 5.600
10 Mua TSCĐHH bằng dự toán chi kinh phí sự nghiệp đã đưa vào sử
dụng theo biên bản nghiệm thu, số 53, ngày 12/12 241.000
11 Ngày 13/12, Bảng phân bổ lương, số 24a, vào hoạt động sự nghiệp 72.000
12 Ngày 13/12, Bảng phân bổ BHXH, BHYT, KPCĐ, số 24b, vào hoạt
động sự nghiệp 13.680
13 Ngày 13/12, Bảng phân bổ lương, số 24c, vào hoạt động dự án 10.000
14 Ngày 13/12, Bảng phân bổ BHXH, YT, KPCĐ, số 24d, vào hoạt động
dự án
1.900
15 Ngày 13/12, Bảng phân bổ lương, số 24e, vào hoạt động SXKD 48.000
16 Ngày 13/12, Bảng phân bổ BHXH, YT, KPCĐ, số 24d, vào hoạt động
SXKD
9.120
17 Ngày 15/12, Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐHH số 2 như sau: 42.000
* TSCĐHH dùng vào hoạt động sự nghiệp 10.400
* TSCĐHH dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 8.400
* TSCĐHH dùng vào hoạt động XDCB phục vụ SXKD 12.800
256

* TSCĐHH dùng vào hoạt động Dự án 6.400
* TSCĐHH dùng vào hoạt động phúc lợi cơ quan 4.000
18 Hóa đơn cung cấp dịch vụ số 60, ngày 18/12 về số tiền khách hàng
chấp nhận thanh toán giá bán cả thuế GTGT, thuế suất 10% theo
phương pháp khấu trừ là: 110.000
19 Bảng tính giá thánh sản phẩm, dịch vụ số 12, ngày 20/12, về số dịch
vụ đã
cung cấp trong tháng
81.000
20 Xuất dùng công cụ dụng cụ loại phân bổ hai lần, theo giá xuất kho để
sử dụng trong hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ theo phiếu xuất
số 172 ngày 20/12
18.000
21 Chứng từ kết chuyển số 48 , ngày 20/12 về Tổng hợp các khoản chi
hoạt động sự nghiệp của đơn vị cấp dưới nộp lên 80.000
22 Chứng từ kết chuyển số 49, ngày 20/12 về tổng hợp các khoản chi
hoạt động dự án của đơn vị cấp dưới nộp lên 55.000
23 Biên bản nghiệm thu số 54, ngày 25/12 về việc dùng tiền gửi (Theo
giấy Báo Nợ số 25689, ngày 20/12) để mua TSCĐHH phục vụ theo
đơn đặt hàng. TSCĐ đã được nghiệm thu, theo Biên bản số 55, ngày
25/12, theo giá mua, số tiền
63.000
24 Biên bản nghiệm thu số 56, ngày 25/12, về TSCĐHH do XDCB bàn
giao, đưa vào sử dụng, giá thành hợp lý là 42.000
* Trong đó: Kinh phí năm trước chuyển sang là 25.500
25 Xuất công cụ lâu bền sử dụng cho hoạt động sự nghiệp theo phiếu
xuất kho số 173, ngày 25/12 8.000
26 Biên bản nghiệm thu số 57, ngày 25/12 về Mua TSCĐHH bằng Tiền
gửi Kho bạc đã đưa vào sử dụng cho dự án 29.000
27 Biên bản xác nhận số 18, ngày 23/12 về những khoản chi không đúng
chế độ sử dụng kinh phí dự án, chờ xử lý 2.500
28 Giấy thanh toán tạm ứng số 156, ngày 27/12, về khoản khấu vào
lương cán bộ
11.000
29 Biên bản thanh lý TSCĐHH, số 20, ngày 29/12, xác định TSCĐHH "GH" đang dùng
trong hoạt động sự nghiệp đã thanh lý:
* Nguyên giá 31.000
* Đã khấu hao 26.000
30 Phiếu Thu, số 202, ngày 29/12 về thu hồi giá trị thanh lý TSCĐHH
"GH"
3.000
31 CTGS số 50, ngày 29/12, về kết chuyển chi phí thực tế phát sinh trong
sản xuất sản phẩm, hoàn thành công việc theo đơn đặt hàng của Nhà
nước
230.900
32 CTGS số 51, ngày 29/12, về kết chuyển giá trị khối lượng sản phẩm,
công việc dã hoàn thành theo đơn đặt hàng được nghiệm thu thanh
toán theo giá thanh toán là
260.000
257

33 CTGS, số 53, ngày 29/12, về kết chuyển chênh lệch thu chi các hoạt
động sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ vào TK 421 60.000
34 Ngày 30/12, CTGS số 54, trích các khoản thu sự nghiệp bổ sung kinh
phí
285.000
35 CTGS số 55, ngày 30/12, trích chênh lệch thu - chi chưa xử lý bổ sung
kinh phí hoạt động 17.000
36 Theo Quyết toán năm tài chính:
a. CTGS, ngày 31/12, chi phí hoạt động được quyết toán kinh phí 3.408.000
b. CTGS số 57, ngày 31/12, chi phí dự án được quyết toán kinh phí 865.180
Yêu cầu:
1/ Ghi các nghiệp vụ vào sổ NKC (trích lược, Không cần diễn giải,
nhưng phải ghi số thứ tự các nghiệp vụ )
2/ Hãy xác định số dư, số phát sinh theo các tài khoản cấp 1 dưới
đây:
Thứ tự Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ
Nợ Có Nợ Có Nợ Có
1/ TK
461
2/ TK
462
3/ TK
465
4/ TK
661
5/ TK
662
6/ TK
635
Bài tập số 38 . LẬP BÁO CÁO
Số dư đầu kỳ của các tài khoản trong đơn vị sự nghiệp có thu như sau (ĐVT: 1000đ)
TT TK Tiền TT TK Tiền
1 111 15.000 12 461 4.396.500
2 112 300.000 13 462 1.380.270
3 152 31.950 14 465 606.150
4 153 15.750 15 466 1.362.750
5 211 1.662.750 16 511 377.400
258

6 214 300.000 17 531 61.500
7 241 35.400 18 631 9.720
8 311 171.030 19 643 17.250
9 312 19.500 20 635 251.850
10 337 38.250 21 661 4.560.480
11 341 202.500 22 662 1.229.640
Trong kỳ có các nghiệp vụ mới phát sinh, gồm:
1 Phiếu thu số 200, ngày 4/11, rút tiền kho bạc để chuẩn bị chi tiêu 78.000
2 Phiếu chi tiền mặt, số 256, ngày 6/11 mua vật liệu nhập kho: 11.700
3 Phiếu chi, số 257, ngày 10/11, trả lương cho viên chức 48.750
4 Phiếu nhập kho, số 189, ngày 10/11, về công cụ mua chưa trả tiền, theo
giá hóa đơn 23.250
5 Phiếu thu, số 201. ngày 15/11, về tiền lãi cho vay của nguồn dự án tài trợ 1.950
6 Phiếu xuất kho, số 170, ngày 15/11 về các loại:
* Vật liệu sử dụng cho hoạt động sự nghiệp 24.750
* Vật liệu xuất dùng cho hoạt động thực hiện dự án 10.500
7 Phiêu chi số 258, ngày 19/11, về số tiền đã chi hộ cho Đơn vị cấp trên 5.850
8 Ngày 1/12, Giấy thanh toán số 176, rút dự toán chi kinh phí trả tiền dụng
cụ còn
nợ nhà cung cấp tháng trước
21.000
9 Ngày 10/12, Phiếu xuất kho số 171, để thi công SCL TSCĐHH, dùng
trong sự nghiệp 8.400
10 Mua TSCĐHH bằng dự toán chi kinh phí sự nghiệp đã đưa vào sử dụng
theo biên bản nghiệm thu, số 53, ngày 12/12 361.500
11 Ngày 13/12, Bảng phân bổ lương, số 24a, vào hoạt động sự nghiệp 108.000
12 Ngày 13/12, Bảng phân bổ BHXH, BHYT, KPCĐ, số 24b, vào hoạt động
sự nghiệp 20.520
13 Ngày 13/12, Bảng phân bổ lương, số 24c, vào hoạt động dự án 15.000
14 Ngày 13/12, Bảng phân bổ BHXH, YT, KPCĐ, số 24d, vào hoạt động dự
án
2.850
15 Ngày 13/12, Bảng phân bổ lương, số 24e, vào hoạt động SXKD 72.000
16 Ngày 13/12, Bảng phân bổ BHXH, YT, KPCĐ, số 24d, vào hoạt động
SXKD
13.680
17 Ngày 15/12, Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐHH số 2 như sau: 63.000
* TSCĐHH dùng vào hoạt động sự nghiệp 15.600
* TSCĐHH dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 12.600
* TSCĐHH dùng vào hoạt động XDCB phục vụ SXKD 19.200
* TSCĐHH dùng vào hoạt động Dự án 9.600
259

* TSCĐHH dùng vào hoạt động phúc lợi cơ quan 6.000
18 Hóa đơn cung cấp dịch vụ số 60, ngày 18/12 về số tiền khách hàng chấp
nhận thanh toán giá bán cả thuế GTGT, thuế suất 10% theo phương pháp
khấu trừ là:

165.000
19 Bảng tính giá thánh sản phẩm, dịch vụ số 12, ngày 20/12, về số dịch vụ
đã cung cấp trong tháng

121.500
20 Xuất dùng công cụ dụng cụ loại phân bổ hai lần, theo giá xuất kho để sử
dụng trong hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ theo phiếu xuất số 172
ngày 20/12

27.000
21 Chứng từ kết chuyển số 48 , ngày 20/12 về Tổng hợp các khoản chi hoạt
động sự nghiệp của đơn vị cấp dưới nộp lên

120.000
22 Chứng từ kết chuyển số 49, ngày 20/12 về tổng hợp các khoản chi hoạt
động dự án của đơn vị cấp dưới nộp lên

82.500
23 Biên bản nghiệm thu số 54, ngày 25/12 về việc dùng tiền gửi (Theo giấy
Báo Nợ số 25689, ngày 20/12) để mua TSCĐHH phục vụ theo đơn đặt
hàng. TSCĐ đã được nghiệm thu, theo Biên bản số 55, ngày 25/12, theo
giá mua, số tiền

94.500
24 Biên bản nghiệm thu số 56, ngày 25/12, về TSCĐHH do XDCB bàn
giao, đưa vào sử dụng, giá thành hợp lý là

63.000
* Trong đó: Kinh phí năm trước chuyển sang là 38.250
25 Xuất công cụ lâu bền sử dụng cho hoạt động sự nghiệp theo phiếu xuất
kho số 173, ngày 25/12

12.000
26 Biên bản nghiệm thu số 57, ngày 25/12 về Mua TSCĐHH bằng Tiền gửi
Kho bạc đã đưa vào sử dụng cho dự án

43.500
27 Biên bản xác nhận số 18, ngày 23/12 về những khoản chi không đúng chế
độ sử dụng kinh phí dự án, chờ xử lý

3.750
28 Giấy thanh toán tạm ứng số 156, ngày 27/12, về khoản khấu vào lương
cán bộ
16.50
0
29 Biên bản thanh lý TSCĐHH, số 20, ngày 29/12, xác định TSCĐHH "GH" đang dùng
trong hoạt động sự nghiệp đã thanh lý:
* Nguyên giá 46.500
* Đã khấu hao 39.000
30 Phiếu Thu, số 202, ngày 29/12 về thu hồi giá trị thanh lý TSCĐHH "GH" 4.500
31 CTGS số 50, ngày 29/12, về kết chuyển chi phí thực tế phát sinh trong
sản xuất sản phẩm, hoàn thành công việc theo đơn đặt hàng của Nhà nước

346.350
32 CTGS số 51, ngày 29/12, về kết chuyển giá trị khối lượng sản phẩm,
công việc dã hoàn thành theo đơn đặt hàng được nghiệm thu thanh toán
theo giá thanh toán là

390.000
33 CTGS, số 53, ngày 29/12, về kết chuyển chênh lệch thu chi các hoạt
động sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ vào TK 421

90.000
260

34 Ngày 30/12, CTGS số 54, trích các khoản thu sự nghiệp bổ sung kinh phí 427.500
35 CTGS số 55, ngày 30/12, trích chênh lệch thu - chi chưa xử lý bổ sung
kinh phí hoạt động

25.500
36 Theo Quyết toán năm tài chính:
a. CTGS, ngày 31/12, chi phí hoạt động được quyết toán kinh phí 5.112.000
b. CTGS số 57, ngày 31/12, chi phí dự án được quyết toán kinh phí 1.297.770
Yêu cầu:
1/ Ghi các nghiệp vụ vào sổ NKC (trích lược)
2/ Hãy xác định số dư, số phát sinh theo các tài khoản cấp 1 dưới
đây:
Thứ tự Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ
Nợ Có Nợ Có Nợ Có
1/ TK
461
2/ TK
462
3/ TK
465
4/ TK
661
5/ TK
662
6/ TK
635
Bài tập số 39. LẬP BÁO CÁO
Số dư đầu kỳ của các tài khoản trong đơn vị sự nghiệp có thu như sau (ĐVT: 1000đ)
TT TK Tiền TT TK Tiền
1 111 18.000 12 461 5.275.800
2 112 360.000 13 462 1.656.324
3 152 38.340 14 465 727.380
4 153 18.900 15 466 1.635.300
5 211 1.995.300 16 511 452.880
6 214 360.000 17 531 73.800
7 241 42.480 18 631 11.664
8 311 205.236 19 643 20.700
9 312 23.400 20 635 302.220
261

10 337 45.900 21 661 5.472.576
11 341 243.000 22 662 1.475.568
Trong kỳ có các nghiệp vụ mới phát sinh, gồm:
1 Phiếu thu số 200, ngày 4/11, rút tiền kho bạc để chuẩn bị chi tiêu 93.600
2 Phiếu chi tiền mặt, số 256, ngày 6/11 mua vật liệu nhập kho: 14.040
3 Phiếu chi, số 257, ngày 10/11, trả lương cho viên chức 58.500
4 Phiếu nhập kho, số 189, ngày 10/11, về công cụ mua chưa trả tiền, theo
giá hóa đơn

27.900
5 Phiếu thu, số 201. ngày 15/11, về tiền lãi cho vay của nguồn dự án tài
trợ
2.340
6 Phiếu xuất kho, số 170, ngày 15/11 về các loại: -
* Vật liệu sử dụng cho hoạt động sự nghiệp 29.700
* Vật liệu xuất dùng cho hoạt động thực hiện dự án 12.600
7 Phiêu chi số 258, ngày 19/11, về số tiền đã chi hộ cho Đơn vị cấp trên 7.020
8 Ngày 1/12, Giấy thanh toán số 176, rút dự toán chi kinh phí trả tiền
dụng cụ còn
nợ nhà cung cấp tháng trước

25.200
9 Ngày 10/12, Phiếu xuất kho số 171, để thi công SCL TSCĐHH, dùng
trong sự nghiệp

10.080
10 Mua TSCĐHH bằng dự toán chi kinh phí sự nghiệp đã đưa vào sử dụng
theo biên bản nghiệm thu, số 53, ngày 12/12

433.800
11 Ngày 13/12, Bảng phân bổ lương, số 24a, vào hoạt động sự nghiệp 129.600
12 Ngày 13/12, Bảng phân bổ BHXH, BHYT, KPCĐ, số 24b, vào hoạt
động sự nghiệp

24.624
13 Ngày 13/12, Bảng phân bổ lương, số 24c, vào hoạt động dự án 18.000
14 Ngày 13/12, Bảng phân bổ BHXH, YT, KPCĐ, số 24d, vào hoạt động
dự án
3.420
15 Ngày 13/12, Bảng phân bổ lương, số 24e, vào hoạt động SXKD 86.400
16 Ngày 13/12, Bảng phân bổ BHXH, YT, KPCĐ, số 24d, vào hoạt động
SXKD
16.416
17 Ngày 15/12, Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐHH số 2 như sau: 75.600
* TSCĐHH dùng vào hoạt động sự nghiệp 18.720
* TSCĐHH dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 15.120
* TSCĐHH dùng vào hoạt động XDCB phục vụ SXKD 23.040
* TSCĐHH dùng vào hoạt động Dự án 11.520
* TSCĐHH dùng vào hoạt động phúc lợi cơ quan 7.200
18 Hóa đơn cung cấp dịch vụ số 60, ngày 18/12 về số tiền khách hàng chấp
nhận thanh toán giá bán cả thuế GTGT, thuế suất 10% theo phương
pháp khấu trừ là:

198.000
262

19 Bảng tính giá thánh sản phẩm, dịch vụ số 12, ngày 20/12, về số dịch vụ
đã cung cấp trong tháng

145.800
20 Xuất dùng công cụ dụng cụ loại phân bổ hai lần, theo giá xuất kho để sử
dụng trong hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ theo phiếu xuất số 172
ngày 20/12

32.400
21 Chứng từ kết chuyển số 48 , ngày 20/12 về Tổng hợp các khoản chi
hoạt động sự nghiệp của đơn vị cấp dưới nộp lên

144.000
22 Chứng từ kết chuyển số 49, ngày 20/12 về tổng hợp các khoản chi hoạt
động dự án của đơn vị cấp dưới nộp lên

99.000
23 Biên bản nghiệm thu số 54, ngày 25/12 về việc dùng tiền gửi (Theo
giấy Báo Nợ số 25689, ngày 20/12) để mua TSCĐHH phục vụ theo đơn
đặt hàng. TSCĐ đã được nghiệm thu, theo Biên bản số 55, ngày 25/12,
theo giá mua, số tiền

113.400
24 Biên bản nghiệm thu số 56, ngày 25/12, về TSCĐHH do XDCB bàn
giao, đưa vào sử dụng, giá thành hợp lý là

75.600
* Trong đó: Kinh phí năm trước chuyển sang là 45.900
25 Xuất công cụ lâu bền sử dụng cho hoạt động sự nghiệp theo phiếu xuất
kho số 173, ngày 25/12

14.400
26 Biên bản nghiệm thu số 57, ngày 25/12 về Mua TSCĐHH bằng Tiền
gửi Kho bạc đã đưa vào sử dụng cho dự án

52.200
27 Biên bản xác nhận số 18, ngày 23/12 về những khoản chi không đúng
chế độ sử dụng kinh phí dự án, chờ xử lý

4.500
28 Giấy thanh toán tạm ứng số 156, ngày 27/12, về khoản khấu vào lương
cán bộ
19.800
29 Biên bản thanh lý TSCĐHH, số 20, ngày 29/12, xác định TSCĐHH
"GH" đang dùng trong hoạt động sự nghiệp đã thanh lý:
-
* Nguyên giá 55.800
* Đã khấu hao 46.800
30 Phiếu Thu, số 202, ngày 29/12 về thu hồi giá trị thanh lý TSCĐHH
"GH"
5.400
31 CTGS số 50, ngày 29/12, về kết chuyển chi phí thực tế phát sinh trong
sản xuất sản phẩm, hoàn thành công việc theo đơn đặt hàng của Nhà
nước

415.620
32 CTGS số 51, ngày 29/12, về kết chuyển giá trị khối lượng sản phẩm,
công việc dã hoàn thành theo đơn đặt hàng được nghiệm thu thanh toán
theo giá thanh toán là

468.000
33 CTGS, số 53, ngày 29/12, về kết chuyển chênh lệch thu chi các hoạt
động sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ vào TK 421

108.000
34 Ngày 30/12, CTGS số 54, trích các khoản thu sự nghiệp bổ sung kinh
phí
513.000
263

35 CTGS số 55, ngày 30/12, trích chênh lệch thu - chi chưa xử lý bổ sung
kinh phí hoạt động

30.600
36 Theo Quyết toán năm tài chính: -
a. CTGS, ngày 31/12, chi phí hoạt động được quyết toán kinh phí 6.134.400
b. CTGS số 57, ngày 31/12, chi phí dự án được quyết toán kinh phí 1.557.324
Yêu cầu:
1/ Ghi các nghiệp vụ vào sổ NKC (trích lược)
2/ Lập Bảng cân đối tài khoản theo các tài khoản cấp 1.
PHỤ LỤC
1. Trích lược hệ thống mục lục NSNN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1207/T.C/Q.Đ/NSNN
ngày 25/12/1996 của Bộ Tài chính)
1. MỞ SỔ DANH MỤC CHƯƠNG CỦA MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

số
Chương A
(Các đơn vị cấp I TW
quản lý)
Chương B
(Các đơn vị
cấp Tỉnh quản
lý)
Chương C
(Các đơn vị
cấp Huyện quản
lý)
Chương D
(Các đơn vị
cấp Xã
quản lý)
001 Văn phòng Chủ tịch
nước
002 Hoạt động của Quôc
hội
HĐND HĐND HĐND
005 Văn phòng Chính phủ V phòng UBND V phòng UBND V phòng
UBND
012 Bộ N.N&PTNT Sở N.N&PTNT Phòng NLN
013 Bộ Kế hoạch Đầu tư Sở KHĐT Phòng Kế hoạch
015 Bộ Thuỷ sản Sở Thuỷ sản Phòng Thuỷ sản
016 Bộ Công nghiệp Sở Công nghiệp Phòng C. nghiệp
017 Bộ KHCN&MT Sở KHCN&MT
018 Bộ Tài chính Sở T.chính vật
giá
Phòng tài chính
019 Bộ Xây dựng Sở xây dựng Phòng xây dựng
020 Bộ Thương mại Sở Thương mại
021 Bộ Giao thông vận tải Sở GT công
chính
Phòng GTCC
022 Bộ Giáo dục và đào tạo Sở GDĐT Phòng Giáo dục Trường
264

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x