Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện

LỜI MỞ ĐẦU
Hàng năm, tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực, ngành nghề
đều tiến hành lập báo cáo tài chính, thông qua đó các nhà quản lý có thể có được cái
nhìn tổng quan về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 1 năm. Cùng
với thời gian và sự phát triển của nền kinh tế, những đối tượng cần sử dụng các báo
cáo tài chính của doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là các nhà quản lý mà đã mở
rộng ra thành các cơ quan chức năng ,những nhà đầu tư và cả những nhà hoạch định
chiến lược…Mỗi đối tượng sử dụng báo cáo tài chính có những mục tiêu khác nhau
nhưng họ đều có một điểm chung là sử dụng các báo cáo tài chính của doanh nghiệp
như là một cơ sở đáng tin cậy để đưa ra các quyết định cho mình, do đó các số liệu
được trình bày trên báo cáo tài chính phải đảm bảo được tính chính xác và đầy đủ.
Để đạt được những yêu cầu này thì các báo cáo tài chính cần phải được soát xét về
tính trung thực, hợp lý bởi những người có kinh nghiệm chuyên môn và hoàn toàn
độc lập, đó chính là những kiểm toán viên. Mục đích chung nhất của việc tiến hành
kiểm toán các Báo cáo tài chính là nhằm thỏa mãn một số mục tiêu sau:
• Đảm bảo rằng các số liệu được trình bày trên các Báo cáo tài chính là chính
xác, hợp lý, tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các Chuẩn
mực Kế toán Quốc tế.
• Phát hiện và sửa chữa, điều chỉnh kịp thời những sai sót, gian lận phát sinh
trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
• Cung cấp cho các nhà đầu tư, các cơ quan chức năng những thông tin xác

đáng về tình hình tài chính cũng như hiệu quả hoạt động của các doanh
nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị được cổ phần
hóa và được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên do yêu cầu thực tế của việc huy động vốn và một số quyết định của
Nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong một số ngành nghề đặc biệt như
ngành ngân hàng, chứng khoán…mà một số doanh nghiệp đã phát hành cả báo cáo
tài chính giữa niên độ kế toán bên cạnh các Báo cáo tài chính cuối niên độ thông
1
thường, bởi vậy nhu cầu kiểm toán các Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngày
càng tăng. Hơn thế nữa hiện nay bên cạnh việc các công ty nước ngoài đầu tư vào
Việt Nam thì các doanh nghiệp của Việt Nam cũng đang bắt đầu những bước đi đầu
tiên ra thị trường thế giới, do đó các Báo cáo tài chính của những công ty này cần
phải được trình bày chuẩn và chính xác theo những Chuẩn mực Kế toán Quốc tế, tức
là chất lượng của các kiểm toán đòi hỏi phải được nâng cao hơn cho phù hợp với
những chuẩn quốc tế.
Với mục tiêu hàng đầu là phát hiện và kịp thời chỉnh sửa những sai sót và gian
lận nảy sinh trên các Báo cáo tài chính hay cụ thể hơn là trong những hoạt động tài
chính của doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng cũng như mức độ tin cậy của các
Báo cáo tài chính, các kiểm toán viên cần phải nắm bắt, đánh giá và quản lý được
những rủi ro kiểm toán tồn tại trong mỗi cuộc kiểm toán bởi bản chất của kiểm toán
là việc quản lý rủi ro. Việc đánh giá và quản lý rủi ro là một phần rất quan trọng
mang tính sống còn cho mỗi cuộc kiểm toán được thể hiện trong mỗi giai đoạn kiểm
toán:
• Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán: Quá trình đánh giá rủi ro kiểm
toán chủ yếu được thực hiện tập trung ở giai đoạn này nhằm giúp cho các
các kiểm toán viên có thể xác định được phạm vi, quy mô cuộc kiểm toán,
cũng như có thể xác định được các thủ tục kiểm toán cần thực hiện cho mỗi
phần hành.
• Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán: Việc đánh giá được các rủi ro kiểm
toán sẽ giúp cho các kiểm toán viên có thể tiết kiệm thời gian vì đã họ đã
xác định được những khoản mục, phần hành có mức độ rủi ro cao để tập
trung thực hiện các thủ tục kiểm toán được cho là cần thiết, tránh tình trạng
thực hiện các thủ tục kiểm toán không cần thiết đối với những khoản mục
có độ rủi ro thấp gây lãng phí thời gian cũng như chi phí thực hiện.
• Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán: Việc đánh giá rủi ro kiểm toán sẽ một
lần nữa giúp cho các kiểm toán viên có thể đưa ra những kết luận kiểm toán
phù hợp, những ý kiến hỗ trợ tư vấn trong Thư Quản lý cung cấp cho khách
2
hàng sau mỗi cuộc kiểm toán nhằm mục tiêu vừa cung cấp cho khách hàng
những Báo cáo tài chính trung thực và hợp lý, vừa đảm bảo mức rủi ro có
thể chấp nhận được cho công ty kiểm toán.
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là một thành viên của hãng kiểm toán
nổi tiếng toàn cầu Ernst & Young, do đó toàn bộ quy trình kiểm toán nói chung và
quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán nói riêng áp dụng tại công ty đều lấy từ phương
pháp chuẩn được Ernst & Young toàn cấu thiết kế và thực hiện chung trên toàn cầu.
Trải qua một thời gian dài áp dụng, Ernst & Young đã có những điều chỉnh phù hợp
hơn với những các khách hàng, đồng thời ở từng nước mà cụ thể là ở Việt Nam các
chuyên gia tại đây với những kinh nghiệm làm việc của mình đã luôn thường xuyên
cập nhật những thay đổi, những cải tiến cho phương pháp đánh giá nhằm thích nghi
với môi trường kinh tế và khách hàng tại Việt Nam. Hiện nay, Ernst & Young Việt
Nam đang áp dụng một quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán xuyên suốt, cụ thể trong
từng giai đoạn của cuộc kiểm toán và thường chỉ có các kiểm toán viên cấp cao giàu
kinh nghiệm làm việc cũng như kinh nghiệm chuyên môn đảm nhận, chính vì vậy mà
kết quả đạt được có chất lượng khá cao.
Nhận biết được tầm quan trọng của việc đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm
toán Báo cáo tài chính, đồng thời có điều kiện được thực tập tại công ty TNHH Ernst
& Young Việt Nam, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm
toán trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst & Young Việt
Nam thực hiện” để làm báo cáo chuyên đề thực tập.
Là một sinh viên chuyên ngành kiểm toán, em muốn thực hiện chuyên đề này
nhằm có được những kiến thức sâu rộng hơn về đánh giá rủi ro kiểm toán trong quá
trình kiểm toán báo cáo tài chính để củng cố nền tảng kiến thức cơ sở trước khi được
tiến hành thực hiện công việc thực tế. Hơn thế nữa, trong quá trình thu thập tài liệu
để hoàn thành báo cáo, em sẽ có được những hiểu biết thực tế về quy trình đánh giá
rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Ernst & Young
Việt Nam thực hiện, đồng thời từ đó có thể rút ra cho bản thân những bài học quý giá
từ quy trình thực tế của công ty để giúp ích cho công việc sau này.
3
Báo cáo chuyên đề của em gồm 3 phần chính như sau:
 Phần 1: Tổng quan chung về công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Trong phần này sẽ giới thiệu những thông tin chung công ty như lịch sử
hình thành và phát triển, doanh thu tài chính, phương hướng phát triển, đặc
điểm sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức bộ máy, quy trình kiểm toán, hồ
sơ kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của công ty…
 Phần 2: Thực trạng đánh giá rủi ro kiểm toán trong Kiểm toán Báo cáo
tài chính do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện
Phần này xin giới thiệu, so sánh và nhận xét quy trình thực hiện đánh giá rủi ro
kiểm toán trong Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty ABC và Ngân hàng XYZ.
 Phần 3: Một số nhận xét và bài học kinh nghiệm thu được từ việc tìm
hiểu quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong Kiểm toán Báo cáo tài
chính do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện
Phần này sẽ là những nhận xét về quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán của công
ty đối với các khách hàng và bài học kinh nghiệm thu được trong quá trình tìm hiểu.
4
PHẦN 1
TỔNG QUAN CHUNG VỀ
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM
1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KIỂM
TOÁN ERNST & YOUNG
1.1.1 Lịch sử hình thành Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
Ernst & Young toàn cầu ban đầu là sự kết hợp vào năm 1989 của 2 công ty là
Ernst & Ernst do một người Mỹ tên là A.C.Ernst (1881-1948) sáng lập và công ty
Arthur Young & Co. của một người Xcôtlen, Arthur Young (1863-1948). Đó cũng là
lý do mà tên công ty lại được đặt là Ernst & Young. Và công ty mới này đã nhanh
chóng khẳng định vị trí tiên phong của mình trong việc toàn cầu hóa một cách nhanh
chóng, với những công nghệ kinh doanh mới và việc thay đổi hoạt động kinh doanh
liên tục. Cho đến nay Ernst & Young toàn cầu đã có hơn 130.000 thành viên phát
triển rộng trên 140 quốc gia toàn thế giới.
Những thành tựu, giải thưởng Ernst & Young toàn cầu đã đạt được trong những
năm qua gồm có:
• Giải thưởng MAKE (Tháng 11/2007): Ernst & Young đã được chọn là
một trong những công ty có sự hiểu biết tốt nhất trong 10 năm liên tục với
sự chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia cao cấp.
• Tốp 100 công ty tốt nhất theo bình chọn của tạp chí Working Mother
tại Mỹ (Tháng 9/2007): Bên cạnh sự nổi tiếng về những dịch vụ cung cấp,
Ernst & Young toàn cầu còn nổi tiếng trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi
cả trong công việc lẫn trong đời sống của các nhân viên.
• Giải thưởng "Sự lựa chọn của nhân viên" tại Thụy Điển (Tháng
3/2007): Theo một cuộc điều tra với 14,000 nhân viên đang làm việc tại
những công ty lớn nhất Thụy Điển, Ernst & Young toàn cầu đã được chọn
là công ty được nhiều nhân viên mong muốn cộng tác nhất.
5
• Tốp 20 Công ty được các nhân viên ưa chuộng nhất do Tạp chí
Sunday Times tại Anh bình chọn (Tháng 3/2007): Năm 2006, Ernst &
Young tại Anh chỉ xếp vị trí thứ 12 nhưng đến năm 2007 thì đã đạt được vị
trí thứ 4 trong tốp này.
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là một thành viên của Hãng Ernst &
Young toàn cầu. Ernst & Young Việt Nam đã được chấp nhận giấy phép đầu tư vào
năm 1992 và trở thành Công ty 100% vốn nước ngoài hợp pháp thuộc một hãng kế
toán và kiểm toán quốc tế được chấp nhận đầu tiên tại Việt Nam.
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam hiện nay có 8 Cổ đông và Giám đốc
cùng khoảng 280 nhân viên với 2 chi nhánh chính thức tại Hà Nội và Thành phố Hồ
Chí Minh.
Các trụ sở chính của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
• Trụ sở tại Hà Nội:
Văn phòng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Tầng 15-Toà nhà Trung tâm thương mại Daeha
360 Đường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội
• Trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Văn phòng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Tầng 8 - Tòa nhà Trung tâm văn phòng Saigon Riverside
2A - 4A Đường Tôn Đức Thắng - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
6
1.2 BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST
& YOUNG VIỆT NAM
1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty: (Sơ đồ 1)

1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Tổng giám đốc: Là người quản lý và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả
mọi hoạt động cuả công ty tại Việt Nam, trực tiếp quản lý những công việc của văn
phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và quản lý gián tiếp những công việc của văn
phòng Hà Nội thông qua Phó Tổng giám đốc tại Hà Nội. Tổng giám đốc cũng chính
là người phụ trách việc xây dựng những kế hoạch, chiến lược phát triển ngắn và dài
hạn của công ty.
Phó Tổng giám đốc: Là người thay mặt Tổng giám đốc quản lý và chịu
trách nhiệm về mọi hoạt động của văn phòng công ty tại Hà Nội. Phó Tổng giám đốc
7
Partner
Phó Tổng giám đốc
Bộ phận hành chính Bộ phận nghiệp vụ
Bộ
phận
kế toán
Bộ
phận
Tin
học
Bộ
phận
văn
phòng
Bộ phận
Kiểm
toán
Bộ phận
tư vấn
thuế
Bộ phận
tư vấn
tài chính
kế toán
Bộ
phận
nhân
sự
Partner
Tổng giám đốc
có vai trò điều hành công việc tại văn phòng, đôn đốc việc thực hiện những kế hoạch
chiến lược kinh doanh mà Ban giám đốc đã đề ra, đồng thời thường xuyên báo cáo
tình hình thực hiện cung cấp dịch vụ cho Tổng giám đốc.
Tất cả các thành viên của Ban Giám đốc đều là các cổ đông của Công ty Ernst
& Young Việt Nam và có trách nhiệm trực tiếp đánh giá rủi ro kiểm toán, đánh giá
khách hàng, ra quyết định và đại diện công ty thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp
dịch vụ với khách hàng, đồng thời họ cũng là những người thực hiện những soát xét
cuối cùng đối với các hồ sơ kiểm toán và là người ký duyệt vào các báo cáo kiểm
toán và thư quản lý để cung cấp cho khách hàng.
Tiếp đến là hệ thống các phòng ban trực tiếp thực hiện các công việc, nhiệm vụ
chuyên môn được phân công, bao gồm hai bộ phận là Bộ phận Hành chính và Bộ
phận Nghiệp vụ.
Bộ phận Hành chính của công ty bao gồm bộ phận kế toán, bộ phận công
nghệ thông tin và bộ phận văn phòng. Trong đó:
• Bộ phận Kế toán: Thực hiện nhiệm vụ quản lý và theo dõi tình hình tài
chính kế toán, thực hiện quy trình hạch toán chi phí, doanh thu, thông báo
kịp thời cho ban giám đốc những vấn đề tài chính của công ty.
• Bộ phận công nghệ thông tin: Có chức năng cung cấp các thiết bị về phần
cứng, phần mềm để trợ giúp cho các nhân viên của công ty thực hiện công
việc.
Bộ phận văn phòng: Đây là bộ phận chuyên trách các công văn đến, công
văn đi, thực hiện lưu trữ và cung cấp các file tài liệu cho từng nhân viên khi được yêu
cầu, cung cấp cho các nhân viên của công ty văn phòng phẩm cần thiết cho công việc.
Trong bộ phận này cũng có cả bộ phận lái xe phục vụ nhu cầu đi lại của các job trong
công ty để đảm bảo tiến độ công việc.
Tuy nhiên, trong Công ty Ernst & Young Việt Nam thì bộ phận quan trọng nhất,
mang lại doanh thu, lợi nhuận cho công ty chính là Bộ phận nghiệp vụ gồm có:
• Phòng Kiểm toán: Hiện nay phòng này vẫn gồm có 4 nhóm kiểm toán chính
với số lượng kiểm toán viên đông đảo chuyên sâu vào nhiều lĩnh vực khác
8
nhau như sản xuất, xuất nhập khẩu, đầu tư tài chính, ngân hàng, các dự án…
Các nhân viên và những người quản lý các nhóm kiểm toán có thể chia sẻ
với nhau kinh nghiệm cũng như sự hiểu biết về từng lĩnh vực để mỗi nhóm
có thể giải quyết tốt công việc của mình. Đứng đầu mỗi job kiểm toán luôn
là một người đã có kinh nghiệm lâu dài trong lĩnh vực đó, thường là
manager hay là senior 3 chịu trách nhiệm tổ chức, phân công công việc cho
các nhân viên, thường xuyên đôn đốc, nhẵc nhở để công việc đi đúng
hướng, và trợ giúp cho các nhân viên khi họ gặp rắc rối trong công việc.
• Phòng Tư vấn Kế toán Tài chính: Ernst & Young Việt Nam còn cung cấp
cho khách hàng dịch vụ Tư vấn về tài chính, quản trị doanh nghiệp, rủi ro
doanh nghiệp…Đặc biệt với dịch vụ Tư vấn quản trị doanh nghiệp, Ernst &
Young Việt Nam đã cung cấp cho khách hàng những giải pháp hiệu quả về
nguồn lực, về công nghệ thông tin nhằm quản lý tốt doanh nghiệp.
• Phòng Tư vấn thuế: Đây cũng là một bộ phận quan trọng của công ty. Với
sự am hiểu về những luật lệ và quy tắc thuế của Việt Nam và quốc tế, Ernst
& Young Việt Nam đã cung cấp cho khách hàng các dịch vụ về thuế nhằm
nâng cao trình độ quản lý thuế của doanh nghiệp giúp cho khách hàng có thể
thúc đẩy tình hình tài chính của khách hàng.
1.3 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH
1.3.1 Lĩnh vực hoạt động của công ty
• Các dịch vụ về tài chính
• Ngành kinh doanh nông nghiệp và thực phẩm
• Những ngành khoa học nghiên cứu về sức khỏe và đời sống
• Ngành khoáng sản và phục vụ công cộng
• Những ngành xây dựng và bất động sản
• Các sản phẩm công nghiệp và hàng tiêu dùng
• Ngành công nghệ.
1.3.2 Các dịch vụ cung cấp cho khách hàng hiện nay của công ty
1.3.2.1 Bảo hiểm và Tư vấn
9
Các chuyên gia về Bảo hiểm của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam luôn
áp dụng những phương pháp thống nhất, truy cập vào kho kiến thức chung và luôn
cộng tác, học hỏi từ những chuyên gia của Ernst & Young toàn cầu thông qua hệ
thống công nghệ toàn cầu của hãng để cung cấp những dịch vụ cho khách hàng.
Trong mảng dịch vụ này, Ernst & Young Việt Nam còn chia ra thành những
dịch vụ cụ thể và chi tiết hơn:
Kiểm toán
Những dịch vụ đảm bảo của Ernst & Young Việt Nam bao gồm Kiểm toán
tuân thủ, Soát xét các thông tin tài chính, Soát xét theo những thủ tục được chấp
nhận, Tổng hợp những thông tin tài chính được yêu cầu.
Rủi ro kinh doanh và Kiểm toán nội bộ
Ernst & Young toàn cầu nói chung và Ernst & Young Việt Nam nói riêng là
một công ty hàng đầu trong việc cung cấp những dịch vụ kiểm toán nội bộ hiện nay.
Công ty đã giúp cho khách hàng phát hiện ra những rủi ro của mình, đồng thời gia
tăng giá trị cho khách hàng bằng việc đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho khách
hàng giảm thiểu chi phí, đẩy mạnh quá trình cải tiến.
Kiểm toán lao động
Ernst & Young Việt Nam có thể thực hiện những cuộc kiểm toán về sự tuân
thủ giữa các công ty, tập đoàn với những vấn đề liên quan đến người lao động như
sức khỏe, độ an toàn và những tiêu chuẩn khác. Phạm vi, mục tiêu và phương pháp
tiếp cận với những cuộc kiểm toán phải được phê chuẩn và thỏa thuận với khách
hàng trước khi tiến hành công việc. Khách hàng sẽ được thông báo về những vấn đề
mà Ernst & Young phát hiện được trong suốt quá trình kiểm toán bởi một báo cáo
được trình bày dựa trên những gì đã thực hiện.
Rủi ro công nghệ và bảo mật
Ernst & Young Việt Nam đã phát triển dịch vụ này để giúp khách hàng duy trì
được sự điều khiển của mình thông qua một chuỗi những dịch vụ đặc biệt sẽ đánh
giá, kiểm tra và thúc đẩy sự điều khiển của khách hàng đối với hệ thống thông tin của
mình, bao gồm:
10
• Quản lý rủi ro công nghệ thông tin
• Kiểm toán toàn bộ phần mềm kế toán
• Soát xét an ninh điện tử
• Tổ kiểm toán nội bộ công nghệ thông tin
• Kế hoạch kinh doanh liên tục
1.3.2.2 Tư vấn nghiệp vụ
Lĩnh vực này của Ernst & Young bao gồm các dịch vụ chi tiết dưới đây:
Các dịch vụ Kế toán
Ernst & Young sẽ quản lý những điểm quan trọng về kế toán và báo cáo trong
doanh nghiệp, cho phép khách hàng tập trung vào những hoạt động trọng tâm và đưa
ra quyết định. Công ty khá tốt trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới, các văn
phòng đại diện, các tập đoàn có uy tín, các công ty thầu khoán, công ty gia đình...
Các dịch vụ gồm có:
• Chuẩn bị các báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý hay báo cáo thường niên
• Chuẩn bị và phát hành hóa đơn cho khách hàng
• Thiết kế các hệ thống kế toán nội bộ, các chính sách và thủ tục kế toán,
hướng dẫn kế toán, các quy tắc kế toán và sự phân định trách nhiệm
• Các chương trình đào tạo kế toán
• Hỗ trợ kế toán /Kế toán chuyên nghiệp - bao trùm lên mọi mặt kế toán gồm
có thu thập và mã hóa nguồn tài liệu, phân tích và ghi nhận các nghiệp vụ,
chuẩn bị báo cáo tài chính và báo cáo thuế...
• Kiểm tra và giám sát kế toán ngân hàng.
Mở rộng kinh doanh tại Việt Nam
Các nhân viên của Ernst & Young Việt Nam luôn gắn bó với khách hàng cũng
như các tổ chức Chính phủ nhằm đảm bảo việc thu được những quyết định phê chuẩn
linh hoạt nhất, tiết kiệm và kịp thời nhất.
Các dịch vụ gồm có:
• Đăng ký đảm bảo lao động
11
• Gia hạn giấy phép kinh doanh
• Những nghiên cứu mang tính khả thi
• Liên hệ với các tổ chức Chính phủ
• Hoàn thành doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn quản lý
Bộ phận Tư vấn quản lý của công ty luôn cung cấp những giải pháp thiết thực
và hiệu quả nhất cho khách hàng, những người đang tìm cách thúc đẩy hoạt động
kinh doanh thông qua việc tăng doanh thu, giảm chi phí và nâng cao tính hiệu năng.
Các dịch vụ cụ thể Ernst & Young cung cấp:
• Xem xét các quy trình kinh doanh
• Đánh trả triển vọng kinh doanh
• Các chương trình giảm thiểu chi phí
• Chương trình tổ chức lại hoạt động kinh doanh
• Phát triển bán hàng, phân phối và tiếp thị
• Phát triển những hướng dẫn kinh doanh
• Liên kết và hợp nhất doanh nghiệp
• Các chương trình phát triển đào tạo và quản lý
Phần mềm công nghệ và kế toán
Các nhà tư vấn của Ernst & Young Việt Nam đều được đào tạo, có kinh
nghiệm và kiến thức đã mang lại cho khách hàng những kết quả như mong muốn. Họ
đã cung cấp cho khách hàng những phương pháp độc đáo đã được phê chuẩn, những
kiến thức thực tế và những hiểu biết sâu về từng ngành, lĩnh vực để từ đó đem lại
những giải pháp đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
Bên cạnh đó, Ernst & Young Việt Nam còn cung cấp cho khách hàng rất nhiều
giải pháp công nghệ, gồm có:
• Lên kế hoạch chiến lược công nghệ thông tin
• Lựa chọn phần mềm và phần cứng những hỗ trợ và phân tích hệ thống
• Bảo đảm chất lượng công nghệ thông tin
12
• Quản lý rủi ro, bảo mật và kiểm toán công nghệ thông tin
• Phân tích dữ liệu
Ernst & Young Việt Nam đã cung cấp những dịch vụ thực hiện phần mềm kế
toán và kinh doanh cho các công ty như Scala, Accpac, MYOB và Peachtree.
1.3.2.3 Thuế
Các dịch vụ tư vấn thuế kinh doanh của Ernst & Young đều do các chuyên gia
trong những vấn đề tài chính, thuế, thuế GTGT, khuyến khích đầu tư, các hiệp ước
quốc tế, thuế cho người sống ở nước ngoài, giá chuyển giao...
Các chuyên gia thuế của Ernst & Young Việt Nam cung cấp cho khách hàng
những giải pháp có chất lượng cao giúp cho chức năng thuế của các tổ chức ngày
càng tiến bộ. Đồng thời, công ty cũng luôn mang đến cho khách hàng những kinh
nghiệm mang tính kỹ thuật thông qua mạng dịch vụ toàn cầu.
Tuân thủ thuế
Công ty luôn hỗ trợ cho các khách hàng bằng những hoạt động quản lý hàng
tháng và những yêu cầu tuân thủ thuế hàng năm. Công ty đã giúp cho các doanh
nghiệp đảm bảo rằng họ đã tuân thủ theo những thuê liên quan và những yêu cầu
mang tính nguyên tắc. Dưới đây là một số loại thuế phổ biến ở Việt Nam:
• Các dịch vụ về thuế Thu nhập cá nhân
• Thuế Giá trị gia tăng được hoàn lại
• Thuế Thu nhập doanh nghiệp được hoàn lại
Tư vấn thuế
Các dịch vụ tư vấn thuế của Ernst & Young Việt Nam đã được thiết kế phù
hợp với những yêu cầu đặc trưng của khách hàng với những vấn đề phát sinh, bao
gồm những dịch vụ cụ thể sau:
• Lập kế hoạch thuế trong nước và quốc tế
• Tư vấn cơ cấu thuế tài chính hiệu quả
• Tư vấn thuế GTGT
• Giá chuyển giao
• Trình bày và kiểm tra tính pháp lý...
13
Kiểm tra tình trạng thuế (Tax Health Check)
Đây là một dịch vụ được Ernst & Young thiết kế để xác định những khoản
công nợ tiềm tàng và những khoản được giảm trừ dựa trên những luật thuế, quy tắc
thuế mới nhất và những chính sách giảm trừ thuế mới nhất của Chính phủ thông qua
sự giám sát toàn diện những thông tin sẵn có và được ghi lại.
Công ty đã cung cấp cho khách hàng những điểm mà khách hàng không tuân
thủ theo đúng luật thuế và những vấn đề lợi nhuận có liên quan đến:
• Thuế Giá trị gia tăng ("VAT")
• Thuế Thu nhập cá nhân ("PIT")
• Thuế Thu nhập doanh nghiệp ("EIT")
• Thuế Xuất-Nhập khẩu
• Thuế Tiêu thụ đặc biệt ("SST")...
Kiểm toán Thuế
Các chuyên gia thuế của công ty đã giúp cho các khách hàng trong mọi khía
cạnh của kiểm toán thuế gồm có:
• Chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm toán thuế
• Quản lý trong suốt kỳ kiểm toán bao gồm cả việc trả lời những câu hỏi, thắc
mắc của các cơ quan thuế một cách hiệu quả và kịp thời.
• Thương lượng, trao đổi với các cơ quan thuế
• Kết thúc và đưa ra kết luận kiểm toán.
Tất cả những mục tiêu của dịch vụ hỗ trợ kiểm toán thuế nhằm đảm bảo rằng:
• Cuộc kiểm toán sẽ được quản lý một cách hiệu quả, hạn chế tối đa những
ảnh hưởng xấu đến hoạt động quản lý và kinh doanh
• Tối đa hóa những lợi ích và thương lượng thuế hợp pháp
• Tối thiểu hóa những thắc mắc, vấn đề thuế nảy sinh (bao gồm cả việc đánh
giá thuế tăng cao và các khoản thuế bị phạt)
Thuế được giữ lại
14
Dịch vụ này của Ernst & Young Việt Nam đã cung cấp cho doanh nghiệp
những dự báo, những lời khuyên về những quy tắc, luật thuế mới có ảnh hưởng lớn
tới hoạt động kinh doanh của khách hàng tại Việt Nam.
Dịch vụ này dựa trên một mức phí cố định và gồm có:
• Đều đặn cập nhật những tin tức mới, những luật lệ và quy tắc thuế mới
được sửa đổi.
• Tiến hành các cuộc họp và thảo luận những vấn đề về việc tuân thủ thuế
thường xảy ra.
• Đưa ra những lời khuyên bằng lời nói hay bằng văn bản về những thắc mắc
về bản chất của thuế...
1.3.3 Phương hướng phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán Ernst &
Young Việt Nam trong thời gian tới
Với quan điểm vì lợi ích cao nhất của khách hàng, phương hướng hoạt động
của Công ty Ernst & Young Việt Nam là tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ
chuyên ngành và các thông tin đáng tin cậy nhằm giúp khách hàng đưa ra các quyết
định quản lý, tài chính và kinh tế một cách chính xác và có hiệu quả. Hơn thế nữa,
với đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về chuyên ngành, tận tình, gần
gũi với khách hàng, thông thạo nghiệp vụ, Ernst & Young Việt Nam luôn am hiểu
các yêu cầu, các khó khăn mà khách hàng gặp phải khi tiến hành kinh doanh tại Việt
Nam. Dựa trên cơ sở này, trong thời gian tới, công ty sẽ hỗ trợ khách hàng giải quyết
tốt hơn và kịp thời hơn các vấn đề phát sinh mà ít có một tổ chức dịch vụ chuyên
ngành nào có thể thực hiện được để nhanh chóng trở thành công ty kiểm toán hàng
đầu tại Việt Nam, có sức ảnh hưởng lớn.
Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, điều đầu tiên Ernst & Young Việt Nam
nghĩ tới đó là yếu tố con người. Để có được những nhân viên giỏi, Ernst & Young
Việt Nam đã lên kế hoạch chiến lược cho việc phảt triển nguồn nhân lực. Công ty sẽ
không chỉ tập trung vào những nhân viên đã đi làm, đã có kinh nghiệm mà còn tập
trung vào cả những sinh viên chuyên ngành còn đang ngồi trên ghế các giảng đường
đại học bằng cách tổ chức các cuộc thi để trao những học bổng về chứng chỉ hành
15
nghề quốc tế, đây là một cách đầu tư lâu dài nhưng sẽ mang hiệu quả rất cao trong
tương lai cho công ty. Đồng thời, công ty cũng đang trong quá trình xây dựng kế
hoạch mở rộng các dịch vụ cung cấp để đa dạng hóa các loại hình dịch vụ nhằm thúc
đẩy doanh thu và tăng lợi nhuận. Đặc biệt công ty cũng có kế hoạch nhằm tiếp thị
công ty với các doanh nghiệp trong cả nước để thu hút thêm nhiều khách hàng sử
dụng dịch vụ của công ty. Hơn thế nữa, trong những năm tới đây, công ty sẽ tích cực
thực hiện các cuộc kiểm toán tại các công ty tại một số nước lân cận như Lào,
Camphuchia...để mở rộng thị trường của Công ty.
1.3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây
Ta có thể thấy rõ kết quả hoạt động kinh doanh của Ernst & Young Việt Nam
qua bảng xếp hạng các hãng kiểm toán có doanh thu lớn nhất thế giới năm 2006 dưới
đây theo thống kê của Công ty Baker Tilly International:
10 Hãng có doanh thu cao nhất tại thị trường Việt Nam
TT Tên Công ty Kiểm toán
Doanh
thu (triệu
VND)
Tốc độ tăng
doanh thu
(%)
1 Công ty TNHH Price Waterhouser Coopers VN (PWC) 172,528 72
2 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) 137,638 31
3 Công ty TNHH KPMG Việt Nam 133,586 44
4 Công ty Kiểm toán Việt Nam TNHH (VACO) 81,599 26
5 Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) 59,916 39
6 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 42,630 52
7 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC) 21,828 15
8 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (G.T) 19,004 55
9 Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC) 18,229 23
10 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) 15,100 19
16
1.4 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM
TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM
Sơ đồ tổ chức bộ máy Kế toán tại Văn phòng Công ty tại Hà Nội (Sơ đồ 2)
Vì không phải là trự sở chính nên bộ máy kế toán tại văn phòng của Công ty
tại Hà Nội tương đối gọn nhẹ chỉ gồm 3 người trong đó có Kế toán các khoản phải
trả, Kế toán các khoản phải thu và Thủ quỹ. Cuối mỗi tháng, Kế toán tại văn phòng
tại Hà Nội sẽ tiến hành chuyển các dữ liệu kế toán về bộ phận Kế toán tại Trụ sở
chính của Công ty trong Thành phố Hồ Chí Minh để tổng hợp kết quả hoạt động kinh
doanh. Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12
hàng năm.
Hình thức ghi sổ mà Công ty đang áp dụng là Nhật ký chung. Là một công ty
kiểm toán nên bộ phận kế toán của công ty được đào tạo chuyên nghiệp và hoạt động
tương đối tốt. Hệ thống tài khoản mà công ty đang sử dụng được quy định chi tiết
theo quy định của Bộ tài chính, các tài khoản mở thêm theo yêu cầu hạch toán của
đơn vị đều được đăng kí với Bộ tài chính. Bộ phận kế toán của công ty hiện đang sử
dụng hệ thống kế toán máy với phần mềm kế toán ACCPA để phản ánh tình hình
hoạt động của công ty.
17
Bộ
máy
kế
toán
Kế toán các khoản phải
trả
Kế toán các khoản phải
thu
Thủ quỹ
Chức năng của từng thành viên kế toán:
 Kế toán các khoản phải trả: Có trách nhiệm theo dõi, quản lý và tổng
hợp các khoản phải trả của văn phòng công ty tại Hà Nội để báo cáo và
chuyển số liệu hàng tháng về bộ phận Kế toán tại trụ sở chính tại Thành phố
Hồ Chí Minh.
 Kế toán các khoản phải thu: Phụ trách công việc theo dõi, tính toán và
tổng hợp các khoản phải thu hàng tháng cho văn phòng công ty, đồng thời
tập hợp và chuyển số liệu về trụ sở chính để tiến hành hạch toán tổng hợp.
 Thủ quỹ: Có nhiệm vụ quản lý số tiền mặt hiện có của Công ty , theo dõi
các khoản tiền gửi ngân hàng và hàng tháng thực hiện việc chuyển tiền lương
vào tài khoản của các nhân viên trong văn phòng công ty.
18
1.5 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH
KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM
1.5.1 Tổ chức bộ máy kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
1.5.1.1 Sơ đồ tổ chức các phòng ban thực hiện kiểm toán: (Sơ đồ 3)


Partner: Chủ phần hùn
Director: Giám đốc nghiệp vụ
Manager/Senior manager: Chủ nhiệm kiểm toán/ Kiểm toán viên cấp cao
Senior: Người giám sát
Staff: Trợ lý kiểm toán
19
Partner
Director Director
Manager Manager Manager Manager
Senior
Senior
Senior Senior Senior Senior Senior Senior
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
1.5.1.2 Nhiệm vụ, trách nhiệm của từng nhân viên
Trong mảng kiểm toán, công ty lại có sự phân chia thành 2 lĩnh vực, đó là Kiểm
toán ngân hàng (Banking) và Kiểm toán sản xuất (Non-Bank). Ở mỗi lĩnh vực đều có
những Giám đốc riêng và những nhân viên khác nhau về chuyên môn.
Partner (Chủ phần hùn): Đây là người chịu trách nhiệm trực tiếp về một bộ
phận, thường xuyên theo sát tình hình và báo cáo đầy đủ những thông tin tổng thể về
bộ phận phụ trách với Phó Tổng giám đốc tại trụ sở của mình; là người xem xét và ký
vào các báo cáo kiểm toán cung cấp cho khách hàng.
Director(Giám đốc nghiệp vụ): Đây là những người trực tiếp quản lý các job
kiểm toán tùy theo lĩnh vực kiểm toán chuyên trách. Là người được trưởng nhóm của
các job báo cáo tình hình làm việc và trình dự thảo báo cáo để xem xét, đồng thời là
người chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phục vụ công việc, cũng như việc phê
chuẩn thời gian làm việc của các nhân viên trong job đó.
Manager/Senior manager (Chủ nhiệm kiểm toán/Kiểm toán viên cấp
cao): Đây là người thường được giao nhiệm vụ trưởng nhóm của các nhóm đi kiểm
toán. Nhân viên này có thể cùng với những người Chủ phần hùn và các Giám đốc
nghiệp vụ thực hiện việc lập kế hoạch và các chương trình kiểm toán để những
nhân viên cấp thấp hơn có thể thực hiện được cuộc kiểm toán. Họ chính là những
người được quyền phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm, đồng thời
trực tiếp chuẩn bị và thực hiện các phần hành của kiểm toán và là người viết báo
cáo kiểm toán để trình lên những người chủ phần hùn và các giám đốc nghiệp vụ
soát xét.
Senior(Người giám sát): Trong nhiều trường hợp, những người giám sát vẫn
được cử làm trưởng nhóm của một nhóm kiểm toán, là người trực tiếp,điều hành,
phân công công việc cho các trợ lý kiểm toán và gần với các trợ lý nhất. Những
người giám sát với kinh nghiệm của mình thường được chủ nhiệm kiểm toán phân
công thực hiện những phần hành phức tạp hoặc cùng chủ nhiệm kiểm toán tổng hợp
báo cáo để cung cấp cho khách hàng.
20
Staff (Trợ lý kiểm toán): Đây là những nhân viên có thời gian gắn bó với
công ty ít nhất, do đó kinh nghiệm của họ thường không nhiều. Những nhân viên này
chỉ được thực hiện các phần hành theo sự phân công của trưởng nhóm (Manager hay
Senior) và phải dựa hoàn toàn vào các bước trong chương trình kiểm toán đã được
phê chuẩn và bất kỳ hiện tượng hay sự cố nào bất thường xảy ra, các trợ lý kiểm toán
cũng đều phải nhanh chóng thông báo cho trưởng nhóm biết để có thể tìm mọi cách
giải quyết vấn đề.
1.5.2 Quy trình kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Mỗi hãng kiểm toán trên thế giới nói chung và mỗi công ty kiểm toán nói riêng
đều có những phương pháp tiến hành cuộc kiểm toán khác nhau dựa trên những
chuẩn mực kiểm toán chung. Không nằm ngoài quy luật đó, Ernst & Young Việt
Nam cũng có những phương pháp kiểm toán riêng tuân theo những phương pháp
chung đã được phê chuẩn của Ernst & Young toàn cầu, được gọi là GAM (EY
Global audit methodology). Theo phương pháp này thì mỗi cuộc kiểm toán mà Ernst
& Young Việt Nam thực hiện sẽ bao gồm 4 bước chính là Lập kế hoạch và xác
định rủi ro, Đánh giá rủi ro và chiến lược, Thực hiện kiểm toán, Kết thúc kiểm
toán và lập báo cáo. Trong mỗi bước sẽ bao gồm nhiều công việc khác nhau có liên
quan đến từng nhân viên khác nhau được trình bày cụ thể ngay dưới đây:
1.5.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán và xác dịnh rủi ro
Đây là bước đầu tiên cần phải được thực hiện tạo cơ sở cho cuộc kiểm toán
bao gồm các công việc chi tiết để lập kế hoạch cho mỗi cuộc kiểm toán và xác định
mức độ rủi ro tùy thuộc vào đặc điểm của từng khách hàng.
Hiểu những yêu cầu về dịch vụ, ước lượng phạm vi kiểm toán và
thành lập nhóm kiểm toán
Đầu tiên, công ty sẽ tổ chức những cuộc gặp mặt với khách hàng để có những
thông tin ban đầu về những kỳ vọng cũng như những yêu cầu về dịch vụ của khách
hàng, đây là những thông tin cần thiết để công ty ước lượng phạm vi của dịch vụ
cung cấp. Đồng thời công ty cũng phải đề cập đến trong kế hoạch cung cấp dịch vụ
21
việc thiết lập mối liên lạc thường xuyên với khách hàng, xây dựng các dự thảo dịch
vụ và có sự phối hợp chặt chẽ với khách hàng.
Tiếp theo, công ty sẽ ước lượng phạm vi kiểm toán sơ bộ, chú ý tới những yêu
cầu dịch vụ của khách hàng cũng như những yêu cầu mang tính pháp lý của địa
phương và những yếu tố khác.
Sau khi đã có những hiểu biết về khách hàng, công ty sẽ đưa ra quyết định về
cơ cấu, số lượng nhân viên của nhóm kiểm toán để nhanh chóng giải quyết được
những vấn đề đặt ra. Khi đó, công ty sẽ có sự phân định vai trò ban đầu, đồng thời
xác định được những điểm mạnh, nổi bật của từng nhân viên hiện tại. Công ty cũng
xem xét đến những vai trò cần thiết để thực hiện cuộc kiểm toán, đồng thời cũng thảo
luận, thống nhất những mục tiêu và trách nhiệm của nhóm kiểm toán. Trong giai
đoạn đầu của quy trình kiểm toán, công ty cũng thực hiện những thủ tục ban đầu để
ước lượng sự tuân thủ với những yêu cầu mang tính đạo đức, bao gồm cả tính độc
lập.
Xem xét sự chấp nhận khách hàng/Những kết quả tồn tại
Trong công việc này, công ty sẽ xem xét, ước lượng những thủ tục đáng kể có
liên quan đến sự chấp nhận hay duy trì với khách hàng được thực hiện và đưa ra kết
luận làm cơ sở đáng kể cho sự hiểu biết hiện tại về khách hàng và từng ngành
nghề.Công ty cũng xem xét bất kỳ khoản mục nào đáng chú ý có dấu hiệu của những
rủi ro kinh doanh trong suốt quá trình chấp nhận hay duy trì quan hệ với khách hàng,
cũng như ước lượng những nguồn lực cần thiết cho kiểm toán.
Có những hiểu biết về hoạt động kinh doanh của khách hàng
Những hiểu biết của công ty về khách hàng và môi trường hoạt động của khách
hàng sẽ giúp cho công ty xác định được những rủi ro kinh doanh (bao gồm cả những rủi
ro quan trọng) có thể là kết quả từ những sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính.
Tập hợp những hiểu biết về hoạt động kinh doanh và môi trường của khách thể
một cách liên tục, năng động với những thông tin tài chính được cập nhật thường
xuyên thông qua kiểm toán. Những hiểu biết này sẽ hỗ trợ cho công ty trong việc
phân loại các tài khoản và nghiệp vụ quan trọng. Đồng thời công ty cũng sẽ xác định
22
và đánh giá những rủi ro từ những sai sót trọng yếu, từ đó ước lượng được rủi ro nào
là quan trọng và thực hiện những phân tích tổng quan về thông tin tài chính và phi tài
chính của khách hàng được bổ sung theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh và quản
lý tài chính. Những thủ tục phân tích tổng quan trực tiếp sẽ giúp cho kiểm toán viên
xác định được những khu vực có rủi ro cao do yêu cầu của tầm quan trọng ngày càng
cao của kiểm toán hay những khu vực có rủi ro thấp nơi mà các kiểm toán viên có thể
tối thiểu thời gian làm việc.
Hiểu biết về môi trường công nghệ thông tin và những vấn đề liên
quan đến IT của khách hàng
Những kiến thức công nghệ thông tin sẽ phát triển những hiểu biết về môi
trường công nghệ thông tin và hỗ trợ những hiểu biết ban đầu về những rủi ro kinh
doanh và rủi ro tài chính có liên quan đến IT.
Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách thể
Trước hết, các kiểm toán viên cần phải tìm hiểu và có những hiểu biết về kiểm
soát nội bộ. Từ những hiểu biết trên, các kiểm toán viên sẽ tiến hành đánh giá tính
hiệu quả của kiểm soát nội bộ của khách thể. Việc đánh giá này sẽ được dựa trên việc
xem xét những vấn đề liên quan đến kiểm soát nội bộ. Nhiều thủ tục xem xét này lại
tương tự với những hoạt động xem xét trong việc xác định những rủi ro của những
gian lận trọng yếu.
Bàn luận trong nhóm kiểm toán
Trong kế hoạch kế toán, các thành viên của nhóm kiểm toán gồm cả chủ nhiệm
của nhóm sẽ tổ chức một cuộc thảo luận về những vấn đề nhạy cảm của khách thể
kiểm toán về những sai sót và gian lận trọng yếu. Ernst & Young Việt Nam sẽ sử
dụng sự xét đoán chuyên môn để ước lượng số nhân viên cần tham gia cuộc thảo
luận, hình thức tổ chức và mở rộng cuộc thảo luận.
Xác định rủi ro gian lận và ước lượng trách nhiệm
Ernst & Young Việt Nam có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán
nhằm thu thập sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không có những sai sót
và gian lận trọng yếu. Bởi vậy, công ty sẽ xác định những rủi ro là kết quả của những
23
sai sót trọng yếu do gian lận. Khi xác định những rủi ro từ gian lận, công ty sẽ xem
xét những thông tin lấy từ sự hiểu biết về khách hàng, sự đánh giá kiểm soát nội bộ
và cuộc thảo luận trong nhóm kiểm toán.
Ước lượng Mức độ rủi ro kế hoạch (PM), Mức độ sai sót có thể chấp
nhận(TE) và Tóm tắt những sai lệch kiểm toán (SAD)
Khi phát triển kế hoạch kiểm toán, Ernst & Young Việt Nam đã phân chia mức
độ trọng yếu ra làm 2 cấp độ. Ở cấp độ tổng thể, mức độ trọng yếu được xác định
ảnh hưởng đến toàn bộ báo cáo tài chính là Mức độ rủi ro kế hoạch (PM), đây là
những ước lượng sơ bộ về mức độ rủi ro của khách hàng của Ernst & Young Việt
Nam trong suốt quá trình lập kế hoạch. Còn đối với cấp độ từng tài khoản thì sử dụng
Mức độ sai sót có thể chấp nhận (TE), đây là một cơ sở cho phép các kiểm toán viên
của công ty được áp dụng Mức độ rủi ro kế hoạch (PM) vào từng cấp độ khoản mục.
Xác định những tài khoản trọng yếu và những cơ sở dẫn liệu liên quan
Việc lập kế hoạch cho 1 cuộc kiểm toán đảm bảo cả tính hiệu quả và hiệu năng
đã yêu cầu các kiểm toán viên phải có những đánh giá về những sai sót trọng yếu có
thể xuất hiện trong những chủ thể thông tin để kiểm toán. Yêu cầu này đã khiến cho
Ernst & Young Việt Nam cần phải xác định những những tài khoản quan trọng.
1.5.2.2 Đánh giá chiến lược và rủi ro
Kế hoạch nhóm kiểm toán
Đây là một phần công việc được yêu cầu để đảm nhiệm được mọi mặt của kế
hoạch kiểm toán. Phần việc này phải được thực hiện trong 1 khoảng thời gian nhưng
cần phải được cập nhật liên tục cùng với những hoạt động kiểm toán khác, đặc biệt là
việc đánh giá rủi ro.
Xác định những lớp nghiệp vụ trọng yếu
Ernst & Young Việt Nam luôn xác định những lớp nghiệp vụ và những quy
trình trọng yếu có ảnh hưởng tới những tài khoản trọng yếu được xác định, những cơ
sở dẫn liệu có liên quan và cả các nguồn thông tin được chuẩn bị.
Tìm hiểu các dòng nghiệp vụ, những yếu tố dễ xảy ra sai sót (WCGW)
và kiểm soát
24
• Thu được những hiểu biết về các dòng nghiệp vụ phân loại trọng yếu, các
nguồn và sự chuẩn bị thông tin.
• Xác định WCGW, tức là xác định những khoản mục, những nghiệp vụ dễ
có khả năng sai sót.
• Phát triển một chiến lược trong việc đánh giá các dòng nghiệp vụ phân loại
trọng yếu, các nguồn và sự chuẩn bị thông tin.
• Xác định và hiểu rõ về sự kiểm soát của khách hàng để từ đó có thể định
hướng được chỗ nào là chỗ dễ xảy ra sai sót do kiểm soát kém.
Thực hiện Kiểm tra xuyên suốt (Walkthroungs)
Ernst & Young Việt Nam thực hiện công việc hàng năm để thêm hiểu về những
quy trình của khách hàng, đồng thời để xác nhận việc hệ thống kiểm soát của khách
hàng có tồn tại. Dựa vào kết quả này, các kiểm toán viên có thể biết được hệ thống
kiểm soát các nghiệp vụ của khách hàng có hoạt động hiệu quả không, có phát hiện
được những sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính hay không?
Tìm hiểu và đánh giá quy trình lập báo cáo tài chính (FSCP)
Trong bước này, các trợ lý kiểm toán sẽ thực hiện những thủ tục kiểm toán liên
quan đến việc ghi sổ các tài khoản của khách hàng vào các báo cáo tài chính và
những trình bày liên quan, đồng thời trình bày tổng quan một quy trình riêng biệt từ
những hoạt động kế toán. Bởi vậy các kiểm toán viên sẽ phải hiểu và đánh giá sự
thiết kế và hoạt động của quy trình lập báo cáo tài chính (FSCP), và khi được áp
dụng, những kiểm soát liên quan sẽ được sử dụng bởi khách hàng để chuẩn bị các
báo cáo tài chính.
Lựa chọn những kiểm soát để kiểm tra
Khi Ernst & Young Việt Nam quyết định rằng một chiến lược kiểm soát là
đáng kể, công ty sẽ xác định và tìm hiểu về những kiểm soát và có những đánh giá
ban đầu như là một phần của những thủ tục thực hiện kiểm tra xuyên suốt
(Walkthroungs).
Tìm hiểu và đánh giá những kiểm soát tổng quát về công nghệ thông
tin (ITGCs)
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×