Tải bản đầy đủ

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 5 docx

Chương 5:
Sự ra đời của chuyển mạch
mềm
Trong tương lai, mạng thế hệ mới sẽ hoàn toàn dựa trên cơ sở
hạ tầng là mạng gói. Vì thế việc chuyển từ mạng viễn thông hiện
tại lên mạng thế hệ mới phải trải qua nhiều giai đoạn. Do PSTN
hi
ện tại vẫn hoạt động tốt và cung cấp dịch vụ khá tin cậy
(99.999%) nên việc chuyển cả mạng truy nhập và mạng lõi của
PSTN thành mạng gói là rất tốn kém.
Để
tận dụng cơ sở hạ tầng của PSTN và ưu điểm của chuyển
mạch gói, cấu hình mạng NGN bao gồm chuyển mạch kênh và
chuy
ển mạch gói được thể hiện như trong hình sau:
Hình 2.1: Cấu trúc mạng NGN
Theo hình trên, tổng đài cấp 5 (tổng đài nội hạt) dùng chuyển
mạch kênh (circuit-switched local-exchange) (thể hiện qua phần
mạng PSTN) vẫn được sử dụng. Như đã biết, phần phức tạp nhất
trong những tổng đài này chính là phần mềm xử lý gọi. Phần mềm
này chạy trên một bộ xử lý chuyên dụng được tích hợp sẵn với

phần cứng vật lý chuyển mạch kênh. Hay nói cách khác, phần
mềm sử dụng trong các tổng đài nội hạt phụ thuộc vào phần cứng
của tổng đài. Điều này gây khó khăn cho việc tích hợp mạng PSTN
và m
ạng chuyển mạch gói khi xây dựng NGN.
Giải pháp có thể thực thi là tạo ra một thiết bị lai (hybrid
device) có thể chuyển mạch thoại ở cả dạng kênh và gói với sự tích
hợp của phần mềm xử lý gọi. Điều này được thực hiện bằng cách
tách riêng chức năng xử lý cuộc gọi khỏi chức năng chuyển
mạch vật lý. Thiết bị đó chính là bộ điều khiển cổng phương tiện
MGC sử dụng chuyển mạch mềm. Hay chuyển mạch mềm chính là
thi
ết bị thực hiện việc xử lý cuộc gọi trong mạng NGN.
Việc phân tách chức năng điều khiển cuộc gọi và các dịch vụ
từ mạng truyền tải nằm phía dưới là giải pháp cho các mạng dựa
trên chuyển mạch mềm. Hỗ trợ các giao diện báo hiệu chuẩn sẽ
cung cấp kết nối liền mạch giữa PSTN truyền thống và các mạng
công cộng thế hệ mới, đảm bảo việc phát triển mềm dẻo cho các hệ
thống. Thoại qua mạng gói, mạng chuyển tiếp khung và mạng tế
bào thể hiện một thị trường to lớn, tạo cơ hội cho các nhà kinh
doanh và khai thác.
Công ngh
ệ chuyển mạch mềm cho phép kết nối giữa Internet,
các mạng vô tuyến, các mạng cáp và các mạng điện thoại truyền
thống. Hình 2.2 giới thiệu về sự hội tụ mạng có thể đạt được nhờ
sử dụng chuyển mạch mềm. Chuyển mạch mềm cho phép mạng
điện thoại thông tin với thế giới Internet.
Phương thức kết nối, hệ thống đánh số danh bạ và phương
thức tính cước của thế giới thoại sẽ có sẵn đối với các mạng khác
(gồm cả Internet) sử dụng chuyển mạch mềm.
Hình 2.2: Ví dụ về chuyển mạch mềm trong mạng
Mạng điện thoại truyền thống sử dụng các chuyển mạch cấp 5
và cấp 4 theo kỹ thuật ghép kênh theo thời gian (TDM) để truyền
dữ liệu thoại. Đồng thời cũng sử dụng mạng báo hiệu SS7 để thực
hiện việc thiết lập và giải phóng cuộc gọi, cùng các chức năng
khác. Mạng điện thoại truyền thống được tích hợp với mạng IP
nhờ sử dụng các thành phần nào đó của chuyển mạch mềm, gồm
có các cổng phương tiện (MG) (chuyển dữ liệu thoại giữa các
mạng khác nhau) và các cổng báo hiệu (SG) (chuyển dữ liệu báo
hiệu cuộc gọi giữa các mạng khác nhau). Điển hình là mạng IP
được sử dụng để xử lý dữ liệu thoại. Mạng IP cũng giống như
mạng Internet công cộng, ngoại trừ việc cung cấp chất lượng dịch
vụ cho dữ liệu thoại, thường được thực hiện với công nghệ IP qua
ATM (IP over ATM).
Hầu hết chuyển mạch mềm được triển khai hỗ trợ ở các tổng
đài cấp 4 (Toll), cấp 5 (Tổng đ
ài nội hạt) và các dịch vụ gia tăng
giá trị có liên quan.Với dự phát triển của kinh tế Internet và thương
mại điện tử, các yêu cầu dịch vụ từ các nhà điều hành mạng, các
nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), các nhà cung cấp dịch vụ
mạng (NSP) và các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) đang
hợp nhất. Khả năng tích hợp thông tin và các dịch vụ qua các mạng
khác nhau làm cho chuyển mạch mềm thu hút các thương doanh và
các ứng dụng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×