Tải bản đầy đủ

Tài liệu Công cụ và phương pháp của Lean Manufacturing (Phần 1) docx

Công cụ và phương pháp của
Lean Manufacturing
(Phần 1)
Công Cụ & Phương Pháp
Đề cập tới chuẩn hóa quy trình (standard work), truyền đạt quy chỉnh
chuẩn, quản lý trực quan (visual management), đảm bảo chất lượng, sơ đồ
chuỗi giá trị (value stream mapping), phương pháp 5S, bảo trì, quy hoạch
mặt bằng và vật tư, kanban cung cấp và kanban tiêu thụ trong Lean
Manufacturing.
3.1 Chuẩn Hoá Quy Trình (Standard Work):
Chuẩn hoá quy trình có nghĩa là các quy trình và hướng dẫn sản xuất được
qui định và truyền đạt rõ ràng đến mức hết sức chi tiết nhằm tránh sự thiếu nhất
quán và giả định sai về cách thức thực hiện một công việc. Mục tiêu của việc
chuẩn hoá là để các hoạt động sản xuất luôn được thực hiện theo một cách thống
nhất, ngoại trừ trường hợp quy trình sản xuất được điều chỉnh một cách có chủ ý.
Khi các thủ tục quy trình không được chuẩn hoá ở mức độ cao, các công nhân có
thể có những ý nghĩ khác nhau về cách làm đúng cho một thủ tục quy trình và dễ
đưa đến các giả định sai. Mức độ chuẩn hoá cao về quy trình cũng giúp các công
ty mở rộng sản xuất dễ dàng hơn nhờ tránh được những gián đoạn có thể gặp phải
do thiếu các quy trình được chuẩn hoá.
Các hướng dẫn công việc chuẩn trong Lean Manufacturing thường được

định nghĩa và viết ra ở mức chi tiết hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu đáp ứng
điều khoản 7.5.1. của phiên bảng ISO9001:2000 về “Kiểm Soát Sản Xuất và Cung
Cấp Dịch Vụ” (Control of Production and Service Provision)16, cụ thể dưới hình
thức chuẩn hoá các thao tác và trình tự công việc cho từng công nhân.
Yêu cầu 7.5.1. nói rằng “một tổ chức cần có các tài liệu sau: a) thông tin
về các đặc tính của sản phẩm; B) hướng dẫn công việc phù hợp; c) thiết bị sản
xuất thích hợp; d) đo lường và giám sát thiết bị và hệ thống; e) các quy trình bao
phủ từ các hoạt động hoàn tất sản phẩm, phân phối và sau phân phối.”
Việc chuẩn hoá quy trình trong Lean Manufacturing bao gồm một số thành
phần chính:
1. Trình tự công việc chuẩn – Đây là trình tự một người công nhân phải
tuân thủ khi thực hiện công việc, bao gồm các thao tác và các bước thực hiện công
việc. Việc mô tả rõ ràng giúp đảm bảo rằng tất cả các công nhân đều thực hiện
công việc theo cách thức tương tự nhau và hạn chế các sai biệt vốn có khả năng
gây ra phế phẩm. Trong điều kiện lý tưởng, việc chi tiết hoá công việc chỉ rõ từng
bước thao tác cho mỗi công nhân. Ví dụ với công đoạn cắt gỗ, trình tự công việc
chuẩn sẽ mô tả từ chi tiết cắt và các bước thao tác như chuẩn bị máy, chỉnh dao
cắt, cách nâng giữ và đưa vật liệu qua máy và thời gian xử lý công việc. Đối với
công đoạn lắp ráp, bảng mô tả cần liệt kê chi tiết từng bước thao tác thực hiện việc
lắp ráp cho mỗi loại sản phẩm.
2. Thời gian chuẩn – Takt time (nhịp độ) là tần xuất một sản phẩm được
làm ra. Takt time được sử dụng để mô tả rõ ràng và theo dõi tốc độ một quy trình
cần được duy trì ở các công đoạn khác nhau. Đối với các nhà sản xuất lean, takt
time của mỗi quy trình sản xuất được chủ động điều phối và giám sát để duy trì
một luồng sản xuất liên tục. Takt time khác với thời gian chu kỳ sản xuất (cycle
time) là thời gian cần để quy trình hoàn tất một sản phẩm. Ví dụ, một nhà sản xuất
đồ gỗ có thể cách 10 phút cho xuất xưởng một ghế sofa (takt time) nhưng thực sự
họ phải mất 3 ngày làm việc để hoàn tất một ghế sofa (cycle time).
3. Mức tồn kho chuẩn trong quy trình – Đây là lượng nguyên liệu tối thiểu,
bao gồm lượng nguyên liệu đang được xử lý trên chuyền, cần có để giữ một cell
hay quy trình hoạt động ở cường độ mong muốn. Mức tồn kho chuẩn nên được
xác định rõ ràng vì rất cần thiết phải duy trì lượng nguyên liệu tối thiểu này trong
chuyền để không gây ra sự đình trệ cho quy trình do thiếu nguyên liệu. Đây là yếu
tố dùng để tính toán khối lượng và tần số của lệnh sản xuất (hay Kanban) cho các
nguồn cung cấp từ công đoạn trước.


3.2 Truyền Đạt Quy Trình Chuẩn cho Nhân Viên:
Các hướng dẫn công việc chuẩn không nên chỉ ở dạng văn bản mà bao gồm
cả hình ảnh, các bảng hiển thị trực quan và thậm chí cả các ví dụ. Thường các
nhân viên rất ít chịu đọc các tài liệu hướng dẫn sản xuất bằng văn bản nhàm chán
vì vậy các bảng hiển thị trực quan và ví dụ thực tế có hình ảnh nên được sử dụng
càng nhiều càng tốt. Các hướng dẫn nên rõ ràng và chi tiết, nhưng đồng thời được
trình bày theo cách giúp nhân viên thật dễ hiểu và liên quan mật thiết đến đều họ
cần biết. Điều này đặc biệt đúng với trường hợp ở Việt Nam khi có nhiều công
nhân với mức học vấn thấp sẽ thấy các bảng hiển thị bằng hình ảnh dễ hiểu hơn so
với các tài liệu văn bản. Một số công ty thậm chí áp dụng việc huấn luyện bằng
phim video cho các loại công việc phức tạp hay các vấn đề liên quan về an toàn
lao động.

3.3 Quy Trình Chuẩn và Sự Linh Hoạt:
Một số doanh nghiệp ở Việt Nam thể hiện sự lo ngại rằng việc thiết lập các
quy trình chuẩn về sản xuất sẽ dẫn đến sự cứng nhắc, thiếu linh hoạt. Mặc dù quy
trình chuẩn đòi hỏi có mức độ chi tiết cao, ở Lean Manufacturing, các hướng dẫn
công việc chuẩn nên được cập nhật thường xuyên càng tốt nhằm gắn kết với các
cải tiến quy trình đang diễn ra. Trong thực tế, các công ty được khuyến khích tối
đa hoá tốc độ cải tiến quy trình đồng nghĩa với việc cập nhật liên tục các hướng
dẫn công việc chuẩn. Ngoài ra một quy trình chuẩn thường bao gồm các hướng
dẫn rõ ràng để công nhân xử lý các tình huống bất thường, do đó thúc đẩy họ ứng
xử theo cách linh hoạt đối với các tình huống bất thường.
Để thực hiện thành công việc này, trách nhiệm nên được phân công rõ ràng
trong việc chuẩn bị và phân phát các tài liệu cần thiết, các bảng hiển thị, cũng như
đảm bảo rằng bất kỳ một thay đổi nào cũng đều được cấp trên truyền đạt rõ ràng
cho nhân viên bên dưới. Một khi trách nhiệm được phân công rõ ràng, các quy
trình công việc chuẩn có thể được bổ sung một cách thường xuyên. Trên thực tế,
các công ty áp dụng lean manufacturing như Toyota được biết đến bởi dự linh hoạt
cả dưới hình thức sản phẩm đa dạng và khả năng cải tiến các quy trình sản xuất
một cách nhanh chóng, vì vậy giúp công ty phản ứng nhanh hơn đối với các thay
đổi về nhu cầu của khách hàng.3.4 Quản Lý bằng Công Cụ Trực Quan (Visual Management):

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×