Tải bản đầy đủ

Tài liệu Bài giảng " Tổ chức quản lý các hoạt động khuyến nông " ppt

1
Tổ chức quản lý các hoạt động
KN
Chương 6 – Bài 15
1
Khảo sát sơ bộ khu
vực cộng đồng
Loại hình nhu
cầu KN
Không
vào lúc
này
Chuẩn bị
báo cáo,
lưu
KN giải quyết vấn
đề
Chỉ kỹ thuật KN
Đánh giá nhu cầu
KN
Cung cấp dịch vụ kỹ

thuật KN
Chương trình KN
khả thi
Những lý do không
thể triển khai vào
lúc này
Tư vấn kỹ thuật,
huấn luyện,…nếu
cần
Tư liệu
hoá, báo
cáo, lưu
Lập kế hoạch phát triển
cộng đồng
Thảo luận chấp nhận
của cộng đồng
Bắt đầu triển khai
chương trình KN
Chọn nhóm đối tượng để
lập kế hoạch
Chỉnh
sửa
Không thể thực hiện
vào lúc này
Tư liệu
hoá, báo
cáo, lưu
Đưa vào hợp đồng
Quyết định ?
không

Có, nhưng
Đợi vào thời
điểm tốt nhất
Tiếp theo thăm viếng
Nhưng cần
nhiều dữ liệu
Có,tiến hành
Không ,bởi


Trở lại bản kế hoạch
Có, nhưng
Chấp nhận? chỉnh sửa?
Có thể đình lại
Tiến trình lập chương trình khuyến nông

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×