Tải bản đầy đủ

Tài liệu 3 nguyên tắc của nền tài chính minh bạch ppt

3 nguyên tắc của nền tài chính
minh bạch
Ba nguyên tắc cần thiết phải tính đến khi tiến hành thảo luận về vấn đề cải cách tài
chính đó là: tính minh bạch, một sân chơi thật sự công bằng và sự giám sát có hệ
thống.


Nếu có bất cứ tín hiệu vui nào từ cuộc khủng hoảng tín dụng gần đây thì đó chẳng
qua là những cuộc tranh cãi nảy lửa toàn cầu về cải cách hành lang pháp lý.

Các nhà điều hành và những người tham gia thị trường xem đây là một cơ hội để
đánh giá lại mình (dựa trên những nguyên tắc chung) nhằm giúp các thể chế tài
chính và thị trường tài chính đối phó với tính chất phức tạp ngày một tăng của xu
thế thị trường thương mại toàn cầu.

Theo quan điểm của tôi, có 3 nguyên tắc cần thiết phải tính đến khi tiến hành thảo
luận về vấn đề cải cách đó là: tính minh bạch, một sân chơi thật sự công bằng và
sự giám sát có hệ thống.

Mục đích của những cuộc thảo luận này đó là phải đạt được sự phối hợp đồng bộ
toàn cầu giữa các ngân hàng trung ương, các nhà chủ quản và những thể chế tài

chính, trên cơ sở tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và khả năng đối phó với những
rủi ro mang tính hệ thống.

Nguyên tắc thứ nhất: Minh bạch

Thị trường khó có thể hoạt động tốt được nếu thiếu đi tính minh bạch. Tất cả đều
phải thừa nhận rằng chúng ta đang phải chứng kiến những hậu quả do sự thiếu
minh bạch tạo ra.

Hiện tại, các khoản thu nhập cố định và thị trường tín dụng đang là hai trong số
những thị trường thiếu rõ ràng nhất. Chính những lo ngại về vấn đề minh bạch có
thể làm mất đi tính thanh khoản của thị trường.

Tuy nhiên, tính minh bạch không phải dễ dàng đạt được. Nó đòi hỏi phải liên tục
cảnh giác trước những rủi ro có thể xảy đến nhằm xác lập nên những tiêu chuẩn
cho những sản phẩm kinh doanh phù hợp và tạo điều kiện cho những sản phẩm đó
thích ứng được trước những chuyển đổi, tạo dựng mối quan hệ với đối tác là các
trung tâm thanh toán bù trừ và cuối cùng là thu thập những dữ liệu chính xác về
giá cả và số lượng giao dịch.

Tính minh bạch còn bao gồm cả việc công bố cho những nhà đầu tư biết về những
rủi ro đi kèm và những thông tin tài chính để giúp thị trường có thể đưa ra những
quyết định phù hợp hơn dựa vào những nguồn thông tin chính xác đó.

Tuy nhiên, tính minh bạch còn thể hiện ở chỗ: Những thể chế tài chính lớn phải
luôn đáp ứng những đòi hỏi về mặt thông tin của cơ quan quản lý bởi vì nếu
những thể chế tài chính này gặp khó khăn thì nó sẽ có tác động rất lớn đến hệ
thống tài chính toàn cầu nói chung.

Nguyên tắc thứ hai: Công bằng

Nguyên tắc tiếp theo là một sân chơi thật sự cân bằng, gồm có 2 đặc điểm chủ yếu
đó là: tiêu chuẩn và các yêu cầu về vốn.

Các tổ chức đánh giá xếp hạng, các thực thể giám sát độc lập và các cơ quan quản
lý rủi ro đều là những đơn vị đóng vai trò rất lớn nếu được các cơ quan có thẩm
quyền cấp phép hoạt động và có uy tín cao.

Việc áp dụng đồng bộ những tiêu chuẩn kế toán toàn cầu sẽ có ý nghĩa lớn, gồm
cả việc áp dụng những bản hướng dẫn rõ ràng liên quan đến những công cụ ngoài
bản cân đối kế toán.

Những bất ổn gần đây trên thị trường cho thấy rằng nhiều tiêu chuẩn kế toán khác
nhau đã được áp dụng dựa trên thẩm quyền và loại hình kinh doanh của những thể
chế khác nhau.

Những nguyên tắc kế toán được kiến tạo dựa theo mô hình chuẩn đã được thẩm
định kỹ lưỡng qua những dữ liệu được đưa vào không được giám sát nhằm đánh
giá thị trường.

Chính điều này sẽ dẫn đến việc đưa ra những quyết định sai lầm, có tác động trên
diện rộng đối với nguồn vốn và nhiều thành phần khác khi một ai đó đưa ra những
thông tin sai lệch về cân đối kế toán.

Lúc này, một câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu có một giải pháp kế toán nào mới có
thể thay thế giải pháp hiện thời, đặc biệt là khi nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó
khăn như hiện nay hay không?.

Chúng ta cần phải đưa ra những yêu cầu nhất quán về vốn đối với những thể chế
tài chính lớn. Trước khi chúng ta định nghĩa như thế nào là một sân chơi cân bằng
thì chúng ta phải tìm hiểu xem “thể chế tài chính” là như thế nào.

Khi xem xét để cấp phép cho một thể chế nào đó tham gia vào một sân chơi thì
người ta thường dựa vào chức năng của nó hơn là dựa vào hình thức. Những dịch
vụ tài chính và những hoạt động ngân hàng tương đương bằng nhiều hình thức
khác nhau ngày càng phổ biến hơn và ở một khía cạnh nào đó thì nó có thể thay
thế cho nhau được.

Nguyên tắc thứ 3: Giám sát có hệ thống

Nguyên tắc thứ ba đó là cần phải có một sự giám sát chặt chẽ đối với những thể
chế kinh tế lớn. Chúng ra không nên vạch ra pháp luật nhưng pháp luật đó lại
khiến cho các thể chế kinh tế làm mất tiền của cổ đông.

Tất nhiên, không ai có quyền áp đặt những yếu tố bên ngoài đối với hệ thống tài
chính. Liệu một thể chế có che dấu những rủi ro của mình không? Liệu thể chế
này có mượn tiền trong ngắn hạn và cho vay trong dài hạn không? Liệu nó có thể
cân đối được những khoản đầu tư của mình không?

Một khi một công ty nào đó đủ sức gây ảnh hưởng đến hệ thống tài chính thì nó
không nên hoạt động dưới cùng một cái ô rủi ro với những công ty khác về các
khía cạnh như nguồn vốn, tính thanh khoản và tính minh bạch?

Gần đây, chúng ta đã chứng kiến việc Cục Dự trữ liêng bang Mỹ (FED) mở cửa
cửa sổ khấu trừ cho các thực thể phi ngân hàng.

Theo định nghĩa, những gì chưa có tiền lệ nếu xảy ra sẽ tạo thành tiền lệ. Bất chấp
việc cánh cửa này có chính thức mở ra hay đóng lại thì thị trường hiện nay cho
thấy rằng FED sẽ phải mở cửa nếu cảm thấy cần thiết.

Nguồn vốn và tính thanh khoản có vai trò nhất định. Những thể chế kinh tế lớn cần
phải minh bạch hóa trước các nhà chủ quản cũng như với những thể chế được giao
quyền quản lý khác.

Nếu không có một sân chơi thật sự cân bằng thì các nhà chủ quản - những người
được giao nhiệm vụ bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu, sẽ không có đủ thông tin
cần thiết để có thể đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm đối phó và giảm thiểu
đến mức thấp nhất những rủi ro mang tính hệ thống.

Việc áp dụng những nguyên tắc điều hành và kế toán không giống nhau trong bối
cảnh nguồn vốn và lao động luôn thay đổi, kết hợp với quá trình sắp xếp trở lại
phương thức phân loại truyền thống, có khả năng sẽ làm tăng mức độ rủi ro. Việc
áp dụng những nguyên tắc này một cách cục bộ không phải là sự lựa chọn tối ưu
nếu vận dụng trong dài hạn.

Để có thể biến những tiềm năng của xu hướng toàn cầu hóa (những gì đang làm
định hình thế giới và hệ thống tài chính) thành hiện thực, chúng ta nên hoan
nghênh một cấu trúc điều hành mạnh mẽ hơn, tức là phải có những tiêu chuẩn
được đưa ra rõ ràng, đầy đủ để có thể áp dụng được cho tất cả các thành phần kinh
tế trên thị trường.

Không những vậy, nó còn phải thể hiện tính linh hoạt để có để thích ứng được với
những biến động của nền kinh tế thế giới.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×
x