Tải bản đầy đủ

Tài liệu Xác nhận Hộ cận nghèo docx

Xác nhận Hộ cận nghèo
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Bảo trợ xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 - UBND Xã điều tra thu nhập
2. Bươc 2 - Thôn bản lập biên bản đề nghị UBND xã
Tên bước Mô tả bước
3. Bước 3 - UBND xã đề nghị UBND huyện thẩm định
4. Bước 4 - UBND xã ra quyết định công nhận hộ cận nghèo
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
2.
Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×