Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 92
Tài liệu Hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Tài liệu Hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang đóng bảo hiểm xã hội pdf

Hưởng lương hưu đối với người
tham gia bảo hiểm xã hội bắt
buộc đang đóng bảo hiểm xã hội

Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bảo hiểm xã hội
Cách thức thực hiện:Trụ sở bảo hiểm xã hội
Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hưởng lương hưu
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1
Người sử dụng lao động ra quyết định nghỉ việc đối với
người lao động và lập hồ sơ gửi cho tổ chức bảo hiểm xã
hội

2. Bước 2 Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Sổ bảo hiểm xã hội
2. Quyết định nghỉ việc đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội
3.
Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng
giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 51
Luật Bảo hiểm xã hội
Số bộ hồ sơ: không quy định
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1. Có đủ 20 năm đóng BHXH
Luật Bảo hiểm xã
hội

NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP N...

2.
+ Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;
+ Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50
tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề
hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu
vực hệ số 0,7 trở lên;
+ Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và
có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong
hầm lò;
+ Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro
nghề nghiệp.
Luật Bảo hiểm xã
hội

Nội dung Văn bản qui định
NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP N...
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×