Tải bản đầy đủ

Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập doanh nghiệp) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc pptx

Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước
có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành
lập doanh nghiệp) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ tướng Chính phủ, Ban quản lý Khu công
nghệ cao Hòa Lạc
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, Ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư của dự
án
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.

Nộp hồ sơ
đăng ký đầu

Nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký đầu tư và Hồ sơ đăng ký kinh
doanh tại Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ
cao Hòa Lạc
2.
Tiếp nhận hồ

Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư (được phân công theo dõi
dự án) tiếp nhận hồ sơ; viết 02 Giấy biên nhận (01 bản trao
cho cho nhà đầu tư; 01 bản lưu cùng hồ sơ).
3. Xử lý hồ sơ
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ
hợp lệ, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư (được phân công
theo dõi dự án) thực hiện các công việc sau:
- Kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ đăng ký đầu tư, Hồ sơ đăng
ký kinh doanh (đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế
gắn với dự án đầu tư). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thông
báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự án đầu
tư ;
- Trình Lãnh đạo Ban xem xét dự án, quyết định;
- Gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến các Phòng chức năng; Tổng hợp,
lập Tờ trìnhLãnh đạo Ban;
- Dự thảo nội dung Giấy chứng nhận đầu tư trình Lãnh đạo
Ban ký chính thức;
Tên bước Mô tả bước
- Tổ chức trao Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.
4.
Sao gửi Giấy
chứng nhận
đầu tư
Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng
nhận đầu tư, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư
đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương,
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam và Bộ quản lý ngành có liên quan.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
Bản đăng ký đầu tư (Phụ lục I-1 hoặc I-2 hoặc I-3 - Quyết định
1088/2006/QĐ-BKH về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục
đầu tư tại VN)
2.
Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo
quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan
Số bộ hồ sơ: 04 (bộ) trong đó có 01 (bộ) gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.
Phụ lục I-3: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng
nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với
thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh)
Quyết định số
1088/2006/QĐ-BK...

2.
Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại
hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về
doanh nghiệp và pháp luật có liên quan
Luật Doanh nghiệp


NGHỊ ĐỊNH SỐ
139/2007/NĐ-CP N...Thông tư 03/2006/TT-
BKH của B...


Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1. Đạt tiêu chí dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao
Quyết định số
27/2006/QĐ-BKHC...

2.
Dự án thuộc danh mục công nghệ cao và sản phẩm
công nghệ cao được ưu tiên, khuyến khích phát triển
theo Quyết định của TTg Chính phủ (đang soạn
thảo)

3.
Suất đầu tư 10 triệu USD/ha đối với Khu công
nghiệp công nghệ cao

4.
Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả theo
Thông báo 86/TB-VPCP 23/4/2007 thông báo kết
luận của TTCP tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy
nhanh tiến độ triển khai xây dựng Khu CNC Hòa
LạcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×