Notice: Undefined offset: 120 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 94
Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (gắn với - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc doc

Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư
nước ngoài (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi
nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, Ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư của dự
án
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký đầu tư và Hồ sơ đăng ký kinh
doanh tại Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao

Hòa Lạc.
2.
Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư (được phân công theo dõi dự
án) tiếp nhận hồ sơ; viết 02 Giấy biên nhận (01 bản trao cho cho
nhà đầu tư; 01 bản lưu cùng hồ sơ).
3.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ
hợp lệ, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư (được phân công theo
dõi dự án) thực hiện các công việc sau:
- Kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ đăng ký đầu tư, Hồ sơ đăng ký
kinh doanh. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thông báo cho nhà
đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự án đầu tư ;
- Trình Lãnh đạo Ban xem xét dự án, quyết định;
- Gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến các Phòng chức năng; Tổng hợp, lập
Tờ trìnhLãnh đạo Ban;
- Dự thảo nội dung Giấy chứng nhận đầu tư trình Lãnh đạo Ban
ký chính thức;
- Tổ chức trao Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.
Tên bước Mô tả bước
4.
Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận
đầu tư, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu
Công nghệ cao Hòa Lạc sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư đến Bộ
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ
quản lý ngành có liên quan.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Bản đăng ký đầu tư
2.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác
kinh doanh (đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 55-Nghị định
108/2006/NĐ-CP)
3.
Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư (do Nhà đầu tư tự lập và chịu
trách nhiệm).
Thành phần hồ sơ
4.
Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo
quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
5.
Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên
doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (đầy đủ các nội
dung theo quy định tại Điều 54-Nghị định 108/2006/NĐ-CP
Số bộ hồ sơ:
04 (bộ) trong đó có 01 (bộ) gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.
Phụ lục I-3: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng
nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập
doanh nghiệp)
Quyết định số
1088/2006/QĐ-BK...

2.
Phụ lục I-2: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng
nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập
chi nhánh)
Luật doanh nghiệp số
60/2005/...


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

NGHỊ ĐỊNH SỐ
139/2007/NĐ-CP N...Thông tư 03/2006/TT-
BKH của B...Quyết định số
1088/2006/QĐ-BK...


Luật Doanh nghiệp
3.
Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại
hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về
doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
Luật Doanh nghiệp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×