Tải bản đầy đủ

Tài liệu Chấp thuận bán, cho thuê hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê ppt

Chấp thuận bán, cho thuê hoặc góp vốn
bằng tài sản gắn liền với đất thuê
Thông tin
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục hàng không Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện
(nếu có): không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý cảng hàng không, sân
bay Cục hàng không Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): không có
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp hồ sơ đề
nghị
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Văn phòng Cục
HKVN

2.
Giải quyết thủ
tục
Cục HKVN thẩm định hồ sơ, ra văn bản chấp
thuận/từ chối
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
Đơn đề nghị bao gồm các thông tin: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đề
nghị; tên cảng hàng không, sân bay; vị trí của tài sản gắn liền với đất
thuê;
Thành phần hồ sơ
2. Bản sao Hợp đồng thuê đất;
3. Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng bảo lãnh;
4. Trích lục bản đồ địa chính.
5.
Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không phù hợp của tổ chức, cá nhân
nhận bán, nhận cho thuê tài sản, nhận góp vốn.
Số bộ hồ sơ:
02 bộ
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×