Tải bản đầy đủ

Tài liệu Bài 7: XML in .NET pdf

XML in .NE
XML in .NE
T
T
-
-
Editor
Editor
:
:
Đo
Đo
à
à
n Quang
n Quang
Minh
Minh
1
1
C# and .NET Framework

C# and .NET Framework
B
B
à
à
i 7:
i 7:
XML in .NET
XML in .NET
Đo
Đo
à
à
n Quang Minh
n Quang Minh
minhdqtt@gmail.com
minhdqtt@gmail.com
http
http
://www.VTPortal.net
://www.VTPortal.net
Last update:
Last update:
30. December 2006
30. December 2006
XML in .NE
XML in .NE
T
T
-
-
Editor
Editor
:
:
Đo
Đo
à
à
n Quang
n Quang
Minh
Minh
2
2
M
M


c l
c l


c
c
XML Overview
XML Overview
Đ
Đ


c
c
XML
XML
Ghi
Ghi
XML
XML
DOM
DOM
trong
trong
.NET
.NET


ng
ng
d
d


ng
ng
XML in .NE
XML in .NE
T
T
-
-
Editor
Editor
:
:
Đo
Đo
à
à
n Quang
n Quang
Minh
Minh
3
3
XML Overview
XML Overview
XML l
XML l
à
à
g
g
ì
ì


XML
XML


Extensible Markup Language: ngôn ng
Extensible Markup Language: ngôn ng


đ
đ


nh d
nh d


ng m
ng m


r
r


ng.
ng.


XML đư
XML đư


c đ
c đ


nh ngh
nh ngh
ĩ
ĩ
a b
a b


i w3c (World Wide Web Consortium): t
i w3c (World Wide Web Consortium): t


ch
ch


c
c
m
m


ng to
ng to
à
à
n c
n c


u.
u.


Th
Th


c ch
c ch


t, XML l
t, XML l
à
à
ngôn ng
ngôn ng


t
t


ng qu
ng qu
á
á
t d
t d
ù
ù
ng đ
ng đ


nh ngh
nh ngh
ĩ
ĩ
a d
a d


li
li


u thông
u thông
qua c
qua c
á
á
c th
c th


.
.
Ngôn ng
Ngôn ng


đ
đ


nh d
nh d


ng
ng


Bao
Bao
g
g


m
m
m
m


t
t
t
t


p
p
c
c
á
á
c
c
th
th


,
,
v
v
à
à
d
d


li
li


u
u
ch
ch


a
a
trong
trong
c
c
á
á
c
c
th
th


đ
đ
ó
ó
.
.
V
V
í
í
d
d


,
,
HTML
HTML
l
l
à
à
m
m


t
t
lo
lo


i
i
ngôn
ngôn
ng
ng


đ
đ


nh
nh
d
d


ng
ng
.
.


Trong
Trong
XML,
XML,
c
c
á
á
c
c
th
th


không
không
h
h


n
n
ch
ch
ế
ế
như
như
HTML.
HTML.
Ngư
Ngư


i
i
s
s


d
d


ng
ng
c
c
ó
ó
th
th


t
t


do
do
đ
đ


nh
nh
ngh
ngh
ĩ
ĩ
a
a
c
c
á
á
c
c
th
th


c
c


a
a
m
m
ì
ì
nh
nh
.
.


C
C
á
á
c
c
ưu
ưu
đi
đi


m
m
:
:
D
D


d
d
à
à
ng
ng
trao
trao
đ
đ


i
i
d
d


li
li


u
u
: do
: do
khuôn
khuôn
d
d


ng
ng
XML
XML
r
r


t
t
d
d


hi
hi


u
u
. XML
. XML
còn
còn
đư
đư


c
c
g
g


i
i
l
l
à
à
d
d


li
li


u
u
t
t
t
t


.
.
Kh
Kh


năng
năng
tu
tu


bi
bi
ế
ế
n
n
cao
cao
:
:
vi
vi


c
c
c
c


th
th


ho
ho
á
á
c
c
á
á
c
c
th
th


c
c


a
a
XML
XML
s
s


t
t


o
o
ra
ra
m
m


t
t
lo
lo


t
t
c
c
á
á
c
c
ngôn
ngôn
ng
ng


m
m


i
i
,
,
v
v
í
í
d
d


MML, CML.
MML, CML.
C
C
ó
ó
th
th


lưu
lưu
d
d


li
li


u
u
c
c
ó
ó
c
c


u
u
tr
tr
ú
ú
c
c
:
:
d
d


a
a
trên
trên
vi
vi


c
c
s
s


d
d


ng
ng
c
c
á
á
c
c
th
th


l
l


ng
ng
nhau
nhau
.
.
XML in .NE
XML in .NE
T
T
-
-
Editor
Editor
:
:
Đo
Đo
à
à
n Quang
n Quang
Minh
Minh
4
4
XML Overview
XML Overview
<? xml version=
<? xml version=


1.0
1.0


encoding=
encoding=


UTF
UTF
-
-
8
8


?>
?>
<Document>
<Document>
<Greeting>
<Greeting>
Hello from XML
Hello from XML
</Greeting>
</Greeting>
<Message>
<Message>
Welcome to the wild and woolly world of
Welcome to the wild and woolly world of
XML.
XML.
</Message>
</Message>
</Document>
</Document>
XML in .NE
XML in .NE
T
T
-
-
Editor
Editor
:
:
Đo
Đo
à
à
n Quang
n Quang
Minh
Minh
5
5
XML Overview
XML Overview
C
C
á
á
c
c


ng
ng
d
d


ng
ng
c
c


th
th


c
c


a
a
XML
XML


XHTML:
XHTML:
đây
đây
l
l
à
à
m
m


r
r


ng
ng
c
c


a
a
HTML.
HTML.
V
V


b
b


n
n
ch
ch


t
t
, XHTML
, XHTML
d
d
ù
ù
ng
ng
c
c
á
á
c
c
th
th


c
c


a
a
HTML,
HTML,
c
c
á
á
c
c
th
th


n
n
à
à
y
y
ph
ph


i
i
vi
vi
ế
ế
t
t
thư
thư


ng
ng
,
,
v
v
à
à
t
t
à
à
i
i
li
li


u
u
XHTML
XHTML
ph
ph


i
i
l
l
à
à
t
t
à
à
i
i
li
li


u
u
h
h


p
p
khuôn
khuôn
d
d


ng
ng
.
.


CML, MML:
CML, MML:
c
c
á
á
c
c
ngôn
ngôn
ng
ng


bi
bi


u
u
di
di


n
n
công
công
th
th


c
c
ho
ho
á
á
h
h


c
c
,
,
công
công
th
th


c
c
to
to
á
á
n
n
h
h


c
c
.
.
C
C
á
á
c
c
công
công
th
th


c
c
n
n
à
à
y
y
c
c
ó
ó
th
th


đư
đư


c
c
v
v


trên
trên
c
c
á
á
c
c
tr
tr
ì
ì
nh
nh
duy
duy


t
t
đ
đ


c
c
bi
bi


t
t
,
,
thông
thông
qua
qua
d
d


li
li


u
u
XML.
XML.


WML:
WML:
ngôn
ngôn
ng
ng


đ
đ


nh
nh
d
d


ng
ng
m
m


ng
ng
không
không
dây
dây
,
,
nh
nh


m
m
t
t


o
o
c
c
á
á
c
c
t
t
à
à
i
i
li
li


u
u
web
web
hi
hi


n
n
th
th


trên
trên
m
m
á
á
y
y
đi
đi


n
n
tho
tho


i
i
di
di
đ
đ


ng
ng
.
.


SOAP (Simple Object Access Protocol):
SOAP (Simple Object Access Protocol):
giao
giao
th
th


c
c
truy
truy
c
c


p
p
đ
đ


i
i
ng
ng
đơn
đơn
gi
gi


n
n
,
,
cho
cho
ph
ph
é
é
p
p
c
c
á
á
c
c


ng
ng
d
d


ng
ng
web
web
c
c
ó
ó
th
th


trao
trao
đ
đ


i
i
thông
thông
tin
tin
v
v


i
i
nhau
nhau
.
.
Khi
Khi
m
m


t
t


ng
ng
d
d


ng
ng
web
web
c
c


n
n
thi
thi
h
h
à
à
nh
nh
m
m


t
t
ch
ch


c
c
năng
năng
do
do
m
m


t
t
web service
web service
cung
cung
c
c


p
p
,
,
n
n
ó
ó
s
s


g
g


i
i
d
d


li
li


u
u
theo
theo
chu
chu


n
n
SOAP
SOAP
t
t


i
i
web service.
web service.
Đ
Đ
ế
ế
n
n
t
t
m
m
ì
ì
nh
nh
,
,
sau
sau
khi
khi
th
th


c
c
thi
thi
yêu
yêu
c
c


u
u
xong
xong
, web service
, web service
s
s


tr
tr


l
l


i
i
k
k
ế
ế
t
t
qu
qu


,
,
c
c
ũ
ũ
ng
ng
theo
theo
chu
chu


n
n
SOAP.
SOAP.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×