Tải bản đầy đủ

Tài liệu Học Marketing chỉ cần mất một ngày pptx

Chương 1
MARKETING CĂN BẢN
Học Marketing chỉ cần mất một ngày.
Không may thay, để thành thạo
Marketing phải mất cả một đời người.
PHILIP KOTLER
Chương 1
MARKETING CĂN BẢN
Marketing là gì?
Marketing = Market + ing

Thuật ngữ Marketing hàm chứa những biện
pháp năng động nhắm đến việc tác động vào một
thị trường nào đó.
Chương 1
MARKETING CĂN BẢN
I. Các khái niệm cơ bản
I. Các khái niệm cơ bản
1. Nhu cầu (Needs)
Nhu cầu là một cảm giác thiếu thốn của con người về một
cái gì đó và cần được thoả mãn

NgườI Việt Nam
NgườI Pháp
Tháp nhu cầu của Maslow
Chương 1
MARKETING CĂN BẢN
I. Các khái niệm cơ bản
I. Các khái niệm cơ bản
2. Mong muốn (Wants)
Là hình thức thể hiện cụ thể của nhu cầu tương ứng với bối
cảnh văn hóa, xã hội và bản sắc cá nhân của từng người.
-
Do ảnh hưởng của xã hội và những nền văn hóa khác nhau nên
con người cũng có những mong muốn khác nhau
-
Mong muốn thể hiện đặc trưng cho 1 phong tục tập quán, thói
quen tiêu dùng, tôn giáo, tín ngưỡng của 1 khu vực, vùng, miền
-
Khi kinh doanh một sản phẩm nào đó, người bán phải phát hiện ra
những mong muốn của người mua
 Nhờ có Marketing và bằng Marketing, chúng ta phải cố gắng
làm cho người tiêu dùng nghĩ đến sản phẩm mình đang kinh doanh
và chuyển nhu cầu thành mong muốn có nhãn hiệu của doanh
nghiệp
Chương 1
MARKETING CĂN BẢN
I. Các khái niệm cơ bản
I. Các khái niệm cơ bản
3. Cầu (Lượng cầu) (Demands)
Cầu là mong muốn được đảm bảo bằng khả năng thanh
toán
& Nhiệm vụ của người làm Marketing:
-
Hiểu rõ khách hàng mình muốn loại hàng hóa gì?
-
Hàng hóa đó có đặc điểm gì?
-
Đâu là đặc trưng quan trọng nhất?
-
Ứng với mức giá nào người ta sẽ mua?
-

Định lượng xem có bao nhiêu người mong muốn có sản phẩm của
mình
-
Đinh lượng bao nhiêu người thực sự sẵn sàng và có khả năng mua
nó.

Phải nghiên cứu thị trường
Phải nghiên cứu thị trường
Chương 1
MARKETING CĂN BẢN
I. Các khái niệm cơ bản
I. Các khái niệm cơ bản
3. Cầu (Lượng cầu) (Demands)
x
Nội dung của các cuộc nghiên cứu
Nội dung của các cuộc nghiên cứu

Nghiên cứu dự kiến mua hàng của khách hàng

Thứ tự ưu tiên của họ

Những đặc tính của sản phẩm mà khách hàng cần

Thu nhập của khách hàng
Chương 1
MARKETING CĂN BẢN
I. Các khái niệm cơ bản
I. Các khái niệm cơ bản
4. Sản phẩm (Product)

Sản phẩm là bất cứ thứ gì có thể đưa ra thị trường, gây được
Sản phẩm là bất cứ thứ gì có thể đưa ra thị trường, gây được
sự chú ý, được tiếp nhận, được tiêu thụ hay để thoả mãn một
sự chú ý, được tiếp nhận, được tiêu thụ hay để thoả mãn một
nhu cầu hay mong muốn của con người
nhu cầu hay mong muốn của con người.

Đứng trên giác độ Marketing: sản phẩm là thứ đáp ứng nhu
cầu của con người thông qua quá trình trao đổi

Đứng trên giác độ sản xuất: sản phẩm là kết quả của quá trình
biến đổi

Sản phẩm bao gồm sản phẩm hữu hình và sản phẩm vô hình

Tầm quan trọng của sản hẩm không phải chúng ta sở hữu nó
mà dùng nó để thoả mãn nhu cầu

Người ta không mua 1 sản phẩm mà mua những lợi ích do sản
phẩm đó mang lại
Chương 1
MARKETING CĂN BẢN
I. Các khái niệm cơ bản
I. Các khái niệm cơ bản
4. Sản phẩm (Product)
+ Ý nghĩa của sản phẩm đối với người mua và người bán

Khi mua sản phẩm người mua quan tâm đến giá trị sử dụng
của sản phẩm

Người sản xuất chỉ quan tâm đến giá trị của sản phẩm
+ Để thoả mãn 1 nhu cầu thường có nhiều sản phẩm
+ Một sản phẩm cũng có thể thoả mãn nhiều nhu cầu
Chương 1
MARKETING CĂN BẢN
I. Các khái niệm cơ bản
I. Các khái niệm cơ bản
5. Trao đổi (Exchange)
Trao đổi là hành động một người tiếp nhận một sản phẩm
Trao đổi là hành động một người tiếp nhận một sản phẩm
mong muốn từ một người nào đó bằng cách đưa cho họ một
mong muốn từ một người nào đó bằng cách đưa cho họ một
hoặc một vài thứ khác, thông qua đó hai bên tham gia trao đổi
hoặc một vài thứ khác, thông qua đó hai bên tham gia trao đổi
đều thoả mãn nhu cầu của mình.
đều thoả mãn nhu cầu của mình.

Trao đổi là một trong 4 cách để người ta có được sản phẩm
Trao đổi là một trong 4 cách để người ta có được sản phẩm
-
Thứ nhất: tự sản xuất
-
Thứ hai: đi xin
-
Thứ ba: cưỡng đoạt
-
Thứ tư: Trao đổi
Chương 1
MARKETING CĂN BẢN
I. Các khái niệm cơ bản
I. Các khái niệm cơ bản
5. Trao đổi (Exchange)
Để tiến hành trao đổi tự nguyện cần thoả mãn các nhu cầu
sau:
Có ít nhất hai bên tham gia
Mỗi bên có một thứ gì đó có giá trị để có thể trao đổi với
bên kia
Mỗi bên đều có khả năng giao dịch và phân phối hàng hóa
của mình
 Mỗi bên tự do chấp nhận hoặc từ chối hàng hóa của bên
kia
 Mỗi bên đều tin rằng là cần thiết và có lợi khi quan hệ với
bên kia
Chương 1
MARKETING CĂN BẢN
I. Các khái niệm cơ bản
I. Các khái niệm cơ bản
6. Giao dịch (Transaction)
Giao dịch là một sự mua bán giữa hai bên liên quan đến ít
Giao dịch là một sự mua bán giữa hai bên liên quan đến ít
nhất là hai thứ có giá trị tại 1 thời điểm thích hợp và nơi chốn
nhất là hai thứ có giá trị tại 1 thời điểm thích hợp và nơi chốn
xác định với những điều kiện được thoả thuận dưới sự hỗ trợ
xác định với những điều kiện được thoả thuận dưới sự hỗ trợ
của một hệ thống pháp lý.
của một hệ thống pháp lý.
+
+
Giao dịch luôn diễn ra dưới sự hỗ trợ của một hệ thống
Giao dịch luôn diễn ra dưới sự hỗ trợ của một hệ thống
pháp lý nghiêm ngặt, ràng buộc các bên tham gia giao dịch
pháp lý nghiêm ngặt, ràng buộc các bên tham gia giao dịch
làm đúng theo cam kết
làm đúng theo cam kết
+ Để giao dịch diễn ra suôn sẻ phải có sự thảo luận, bàn bạc
+ Để giao dịch diễn ra suôn sẻ phải có sự thảo luận, bàn bạc
lỹ lưỡng để thoả thuận về điều kiện, thờI gian và địa điểm
lỹ lưỡng để thoả thuận về điều kiện, thờI gian và địa điểm
thực hiện giao dịch
thực hiện giao dịch
Nếu không có ràng buộc sẽ làm cho các bên tham gia giao
Nếu không có ràng buộc sẽ làm cho các bên tham gia giao
dịch bị thua thiệt khi có bất trắc xảy ra.
dịch bị thua thiệt khi có bất trắc xảy ra.
Chương 1
MARKETING CĂN BẢN
I. Các khái niệm cơ bản
I. Các khái niệm cơ bản
7. Thị trường (Market)
Theo quan điểm Marketing, thị trường là một tập hợp gồm
Theo quan điểm Marketing, thị trường là một tập hợp gồm
những người mua hiện tại và tiềm năng đối với một sản phẩm,
những người mua hiện tại và tiềm năng đối với một sản phẩm,
những người này có cùng chung 1 nhu cầu hay mong muốn cụ
những người này có cùng chung 1 nhu cầu hay mong muốn cụ
thể, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thoả mãn
thể, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thoả mãn
nhu cầu hay mong muốn đó.
nhu cầu hay mong muốn đó.
Thông tin
NGÀNH
(tập hợp người bán)
NGÀNH
(tập hợp người bán)
THỊ TRƯỜNG
(tập hợp người mua)
THỊ TRƯỜNG
(tập hợp người mua)
Hàng hóa, dịch vụ
Tiền
Thông tin
Chương 1
MARKETING CĂN BẢN
I. Các khái niệm cơ bản
I. Các khái niệm cơ bản
8.
Giá trị và sự hài lòng
Giá trị và sự hài lòng
Giá trị
Giá trị

Khách hàng hình thành kỳ vọng trên cơ sở giá trị
Khách hàng hình thành kỳ vọng trên cơ sở giá trị

Nhà tiếp thị phải cung cấp giá trị cho khách hàng
Nhà tiếp thị phải cung cấp giá trị cho khách hàng
Giá trị khách hàng
Giá trị khách hàngsự đánh giá của khách hàng về lợi ích mà sản phẩm
sự đánh giá của khách hàng về lợi ích mà sản phẩm
mang lại cho họ so với chi phí mà họ bỏ ra
mang lại cho họ so với chi phí mà họ bỏ ra
Sự hài lòng
Sự hài lòng

Một khách hàng hài lòng thì sẽ tiếp tục mua và nói
Một khách hàng hài lòng thì sẽ tiếp tục mua và nói
cho người khác về sự trải nghiệm tốt của họ
cho người khác về sự trải nghiệm tốt của họ
Chương 1
MARKETING CĂN BẢN
I. Các khái niệm cơ bản
I. Các khái niệm cơ bản
9. Marketing
Tập hợp các hoạt động trong mối quan hệ tương tác với thị
Tập hợp các hoạt động trong mối quan hệ tương tác với thị
trường nhằm thoả mãn nhu cầu của con người.
trường nhằm thoả mãn nhu cầu của con người.


Quá trình Marketing
Quá trình Marketing
Phân tích các cơ hội marketing;
Phân tích các cơ hội marketing;
Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu;
Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu;
Thiết kế chiến lược marketing;
Thiết kế chiến lược marketing;
Lập kế hoạch cho chương trình marketing;
Lập kế hoạch cho chương trình marketing;
Tổ chức, triển khai, và kiểm tra hoạt động
Tổ chức, triển khai, và kiểm tra hoạt động
marketing
marketing

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×