Tải bản đầy đủ

Tài liệu 5 lỗi cần sửa để xếp hạng cao trong công cụ tìm kiếm pdf

5 lỗi cần sửa để xếp hạng cao trong công cụ
tìm kiếm
  





!"!
#
$"%
&

#
$'

()*!")"+$,$'
#
"-
.
/0!

&
/1!
.
12
.
"!$*
#
$2
.
$3
.
/3
.


!
&
"
!
#
$4
.
35
#
!*5

$' 6
&
3,7!$'!/"+5
#
$'"%8
.
$'0!
&
$()*!")

*
#
$"+8

$$4,-
.
$"+$
9$")+$)":
%
7
$'$'%8
.
!"-
.
/0!
&
/

$2

/4
.
;!
#
4
#


*
#
$"+$9$")+$)"-
&
$3
.
$%
7
$'0
&

.
$'"!
.
/
$<$'$2
&
":-
.
42
#
6-
&
$
&
,$'
#
"-
.
/0!
&
/3
.
$8!1)/3
#
!$',
.
$0
&

.
$'"538
&
$/
.
*
#
$5
&

"

0,$'$'8
.
:
&
0,$'5
&
"%
&

#
$' 55<
#
"
#
8$3
.
0,$'=2
&
"!
#
$"+5$'0
&
">

"-
.
/0!
&
/
*
#
$1
7
*5

-
&
$',
.
$0
&

.
$'38
&
$$2
&
"

/-
.
$:
?2
.
$38
&
$/5
#
!$'%8
.
!1
.
$'%
.
$'"-
.
/0!
&
/$
&
5
#
0,$'"-
.
/"2
&
61!
.
/-
.
$/,
&
$"+5$'@"+ $'12
.

3!
#
"00
&
">

"-
.
/0!
&
/-
&
$4-
.
42
#
6()*!")2
.
$

!=
&

#
$'-
&
"$2
&
""+5$'@"+ $'12
.
4
.
=
&


#
$'
.
$' 5
.
$'",
&
":
6$!$$' 6

$%
7
$'"+ $'()*2
&
;27$$2
&
"
7
$'5
&
0!*!
#
12

6=,
&
$'A4
.
$'= =,!)

5
3
&
$B


&
"+ $'0
&
">

"-
.
/0!
&
/4-
.
$%
7
$'3,7!0,$'1
&
$'5
&
:5
&
$!
.
"+ $'+2
&
"%
7
-
&
4
.

"2$"!
#
$3
#
!$<
.
/8

"+ $'C

2
.
$0
&
">

"-
.
/0!
&
/" 64-
.
"+ $' 6*8


&
$'5
&
/,
#
" 6
$!
.
8$
&
3,7! 126
1. Nô
̣
i dung không đâ
̀
y đu
̉
:
D)*!")

*
#
$2
.
$5
&
-
&
"$2
&
""%
.
05
&
8

/,7!"+ $':
&
,$'
#
"-
.
/0!
&
/=
&
1!
#
$"+ $'()*
;%
#
"+$,
&
"%
.
1%8
#
%

;
#
$'"+$"+ $'15
&
:,
#
""+ $'()*5
&
$!
.


$)
7
+2
&
""
&
4!
#
48
&
!$'%8
.
!
/,
&
$/ 
.
$'$%$',$'
#
"-
.
/0!
&
/0,$'!

1%8
#

&
*%
&


$/
.
2
.
$

!5
&
$,
#
!;$'
*<
.
$'%
7
:,
.
$'"8
.
!$,
#
!;$'4<$*

$*
#
$$'2
&


!5
&
12
.
61


&
"%
.
05
&
/
.
/5
#
!$'%8
.
!
/,
&
$"-
.
/:
&
,$'"6

*
#
$*
&
$",
&
"+%
.
24
.
()*!")$5
&
!4
.
%
&
/
#
$

A%
#
;!
#
""+%
.
B
A;!
#
""+%
.
2*5
#
BA;!
#
",$"+
.
$'B:::,$'
#
"-
.
/0!
&
/)
7
!

()*!")15
&
$5
&
!4
.
/<
#
"
.
$''-
.
:
%$'$
&
 !15
&
"-
.
/0!
&
/48
&
!"%
.
A$'<$<
#
$,$"+
.
$'5
&

#
!B"-
.
5
&
"

()*!")

*
#
$)
7
0,$'
"

1
&
$48
&
!0
&

.
$'$
.
6;5*
#
$0,$';
.
$'/
#
$1
.
15
&
:
2. Sư
̉
du
̣
ng khung (frame):

#
50$'3
.
/,
#
"06
7
"2
#
"/
.

&
$
.
>

$"+!
#
()*%

;
#
$'1

18$'!

$5
&
,$'4!
#
4
.
1

/*

5
5
&
/,
#
"'! 5;!
#
$$2
&
">
&
$"+5$'"2
&
"


&
"+ $'

()*!")15
&
:<

$'
#
$$
.
"!
&
"0
&
()*5
&

"

"
#
5/,
#
"0$'*$$'5
.
!5/,
#
""+ $'48
&
!1%8
.
$'4!
.
$1-

$1<
#
"+%$'
&
3,',:::
.
5
&
"

5
&
/,
#
"1%8
.
$'4!
.
$*$"+
&
!48
&
!
&
1%8
.
$'0
&
"$,
&
!"8
&
!$!
.
"+ $'0
&
$ "+$()*!"):,
&
!
.
$'
5
&
"

3
.
/,
#
"1%8
.
$'4!
.
$1
&
648
&
!
&
",$'"!$3!$
#
",$'*
&
5*

$>6
.
$4
.
1%8
.
$'0
&
"$,
&
!"8
&
!
-
&
$
&

&
$2$:+5$'
&
0$'2
.
$

6
&


"+ $'$8!1<
#
"$,
#
!;$'-
&
$3
.
4
.
$'$<
.
/
"+5$'$%
7
$'1%8
.
$'4!
.
$$
.
64
.
15
&
3
.
2
.
$;6$2
&
"" 61,

!0!1!"%
.
"+ $'$
.
6 $'"+ $'0
&
:

&
$'"!
&
3
.

&
,$'
#
"-
.
/0!
&
/"%8
.
$''<
#
05
&
0<$0!

!A3
#
5
&
"B"+5$'
&
"+ $'()*5
&
0$'4
.
5
&
"

)
7
0,$'1% "2
&
"


&
"+ $'$
.
64
.
5; $
&
0
&
">

:
&

&
"+ $'*!
#
*5

> "2
&
"
$!$0,$'* 5'!8
.
=2
&
"!
#
$"+5$'0
&
">

"-
.
/0!
&
/48
&
!
&
"%
.
05
&


5
#
:
5
.
$5
&
/,
#
"42
&
$1
.
> $"+5
#
$'$%
7
0!"+ $'$,
#
!;$'=2
&
"!
#
$"+$0
&
">

"-
.
/0!
&
/:5
&
3
.
0!
$'%8
.
!"-
.
/0!
&
/$2
&
$,
#
"4
.
51%8
.
$'0
&
"$,
&
!"+$"+ $'0
&
">

5
#
)
7
1%8
#
0
&
"$,
&
!"<

$'4
.
52
.
$
$,
#
!;$'

"+ $':-

/,7!2
.
$$,
#
!;$'0,$'* 5',
.
/0$'*$$'5
.
!
.
$'48
&
!1<
#
1!

/
$2
#
$*!
&
"

()*!")
&
!"!
&
"",$'"!$3!$
#
::2
#
6'!

!
&
$
.
53
.
18$'!

$$2
&
"E-
&
$3
.


#
$
&
%

;
#
$'0$':
3. Đô
̀
ho
̣
a co
́
văn ba
̉
n
8

!4-
.
5
&
+2
&
"$!
.
$'%8
.
!0
&
$ "+6$2
#
()*!")"%
.
$%
7
$'/
&
6"-
&
$
.
!1<
#
"
&
F5$"0
&

$ ;542
#
6
&
;6$2
&
"1

1

/*

5+<
.
$'$,
#
!;$'4<$*

$"+5$'"+ $'()*)
7
=2
&
"!
#
$48
&
!
1
&
$'F5$"0-
&
8
7
=,
&
$';5
.
$':::1
7
1!
#
$;
#
$'3
.
1% 4
.
5"+5$'/,
#
"*%
&


$:
.
",$'"%8
.
$'
$%
7
$'4<$*

$$
.
6"+5$'+2
&
"A*<
&
"/<
&
"B:
6$!$
&
,$'
#
"-
.
/0!
&
/0,$'"

!

$
&
2
.
$1,
.
5
#
"

!
#
$",$'"!$4<$*

$;%8
&
!
;
#
$'

$ 61% + -
.
$

$+2
&
"1)
#
4
.


$2

/:%
.
$'%
7
"+5$'1,
.
5
#
0,$'5
&
6
&
$'-
7
$!
.

"+5$',$'
#
"-
.
/0!
&
/:

!

1%8
#
"+ $'()*

*
#
$5
&
AG

$2

/+)

$2
&
"B,$'
#
"-
.
/0!
&
/
2
.
$"-
.
/1%8
#
$%
7
$'"%
.
$'%
7
+5
7
+
.
$'"+$"+ $':
%8$'"%
#
,$'
#
"-
.
/0!
&
/
7
$'0,$'!

1%8
#

&
$
&
"$2
&
"1!
#
$%8
&
$'5
&
"%
.
05
&
:-
.
42
#
6
*
#
$$$1% 
&
"%
.
05
&
4
.
5"+5$'1%8
.
$'$,
&
!;27$1
&
$!")

/-
.
$:%42
#
6,$'
#
"-
.
/0!
&
/)
7

!

1%8
#
$%
7
$'"+ $'$
.
53!$> $1
&
$:
.

7
$'$$" 6"
&

&
$
&
"$2
&
$1!
#
$%8
&
$'*<
.
$'
&

1%8
.
$'0
&
"$,
&
!5
&
%
&
"%
.
$'%
7
1
&
$
&
"+ $'()*5<
#
*,

$'"/
&
1%8
.
$'0
&
"$,
&
!5
&
%
&
"%
.

3!$> $"+5$'()*!")

/-
.
$:
4. Nô
̣
i dung đô
̣
ng (dynamic content):
+ $'()*1,
#
$'+2
&
",

*!
&
$"+$
&
!")"%8$'/
#
!1!
#
$"%

48
&
!
.
$'35
#
""+ $'/,"


.
$'"+</


$2

/:H+ $'()*1,
#
$'1%8
#
;%
#
$'"%
.
/,
#
"88

;%
7
3!
#
",$'"!$

$2

/4
.
"%8
.
$'1%8
#

$2
#
$*!
&
"*<
.
$'%
#
=2
&
"!
#
$AEB8

$8!$
.
515
&
"+$1!
#
-

"+ $'I:
!
&
3
.

&
"+ $'()*1,
#
$'"%8
.
$'*!
#

&
,$'
#
"-
.
/0!
&
/*5

> 4-
.
$!
.
36
&
;506
7
"2
#
":5
&
/,
#
"

&
1


#
$
&
42
&
$1
.
$
.
63
.
"
#
5
&
"+ $'()*"-
7
$")5

1
.
:J2
&
64-
&
;
#
"+%8
.
$'8
#
*
#
$*
&
$
$!
.
35
#
!"!
&
"*!
#
1!
#
$"%

1

*
.
$4
.
2
.
/" 6:<
.
$'
&
"
#
5/,
#
""+ $'()*"-
7
$H/,
#
""+ $'()*
A*-
.
$"%8
.
$'B0,$'1%8
#
"
#
5"%
.
88

;%
7
3!
#
I5"!
&
"*!
#
1

*
.
$4
.
/,
#
""+ $'0
&
5"!
&
"*!
#

Tuy vậy, điều này cũng không
đúng với những hệ thống portal
và CMS cao cấp với cơ chế viết
lại url (url rewrite).
Điển hình là site ChúngTa.com
với toàn bộ nội dung "động"
nhưng không có một liên kết nào
có dấu "?" và dấu "&" (những ký
tự này trong url dẫn tới các máy
tìm kiếm không đánh chỉ mục), để
có được điều này, website đã sử
dụng cơ chế viết lại url thông
minh của nền tảng VIE Portal do
Hanoi Software JSC phát triển.
2
.
/" 6*
#
$5
&
"

%

;
#
$'
&
"%
.
05
&
> $"+5
#
$'"+$
&
"+ $'$
.
64
.
427$0
&
"$,
&
!1
&
$
&
"+ $'
1,
#
$'1

"+%$'*
.
6"%
.
$'

$2

/:,$'
#
"-
.
/0!
&
/0,$'!

1%8
#

&
"+ $'1,
#
$'$%$')
7

!

1%8
#
"+ $'"-
7
$")5

1
.
/,"

4
.
0
&
"$,
&
!1
&
$
.
$'35
#
"

$2

/0
&
$ :
5. Thiê
́
u ca
́
c kê
́
t nô
́
i phô
̉
biê
́
n:
?2
.
$38
&
$
&
,$'
#
"-
.
/0!
&
/=
&

#
$'0
&
">

")5
&
153%8
.
$',
&
3%8
#
$'4
.
2
&
"3%8
#
$'
&

()*!")5
&
0
&
"$,
&
!1
&
$()*!")1%8
#
1
&
$'!
&
:!
.
$
.
6

$
&
$> $1!

/

5
#
5+<
.
$'
&

()*!")",
&
")
7
0,$'0
&
"$,
&
!1
&
$
&
"+ $'4,'!
&
"+!
#
:

&
5
&
$!
.
()*!")",
&
"0
&
"$,
&
!1
&
$"+ $'

*
#
$)
7
5
&
/,
#
"4!
#
"+-
&
 58$
&
"+ $'5
&
-
&
"1%8
.
$'
0
&
"$,
&
!4
.
5:2
&
"$!$/,
#
"()*!")5
&
$,
#
!;$'",
&
")
7
8$<

$/,
#
"()*!")/8
&
!"5 $$%$'$5
&
!
$'0!=)
&
""2
&
"


&
6
&
",
&
1
.
2$*<
.
$'/,
#
"()*!")5
&
$!
.
1%8
.
$'0
&
"$,
&
!1
&
$427$)
7
1%8
#

=
&

#
$' 58$:
.
/,
#
"()*!")0,$'5
&
1%8
.
$'0
&
"$,
&
!4
.
5$
.
55
&
"

*!
#
/,
#
",
&
,$'
#
"-
.
/
0!
&
/*5

> :

7
$'2
.
$$8
&
$$"$2
#
0
&
"$,
&
!"%
.

&
"+ $'()*$'2
&
;!
#
4
#
*,

$'%
&
0,$'
#
$
"+ $48
&
!35
#
!0!$;5 $

*
#
$:K
7
60!

/"+ "+$; $/
#
3!
#
"0")5$'
.
$0!$;5 $


*
#
$:
.

7
6<7$
.
$'1

$'2
&
1%8
.
$'0
&
"$,
&
!"+8

3
#
!
&
()*!")1
7
0
&
"$,
&
!"8
&
!()*!")

*
#
$:

&
5
&
"


#
$
&
1%8
#
3,7!"+$*
#
$)
7
"+
&
$1%8
#
4!
#
"+-
&
=
&

#
$'= "-
&
""<
&
"+5$'
&
%8$'
"+-
.
$"-
.
/0!
&
/:J,$!
#
$;!
#
$"+5$'"
&
'!8
&
!D)*-
&
$3
.
*%8
&
12
.
"!$1

"
.
$,$'"+$()*:

.
"+5$'0!*
#
$$,73%
#
1

1
#
"1%8
#
4!
#
"+-
&
"+$@"+ $'"-
.
/0!
&
/12
.
"!$


&
"%
.
05
&
-
&
$"-
.

viê
̣
c đâ
̀
u tiên câ
̀
n la
̀
m la
̀
kiê
̉
m tra xem website cu
̉
a ba
̣
n co
́

́
c mô
̣
t trong 5 lỗi nghiêm tro
̣
ng trên
đây không:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×