Tải bản đầy đủ

Tài liệu KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TRẮC NGHIỆM pptx

Tiê
́
p sư
́
c mu
̀
a thi Đê
̀

́
01

 !"#$%&'(")*&+,




'(-(./'&0
1
"23
4

&(
5
67
8
)9:
;

;
7:
1
&2
;

 
  !"#$%&'()
  !!"#
* +,-((./0123%
'(<=
1
&'
1
&(
5

;
7:
1
&"/
5
/
8
:
5
&0
4

a. +!&4!//"2 "(( 
 +!&4!//"2(( !25(( 6"
 +!&47(!8/9(.(( 
 "$%$
'((
5
>(./
;
>(0
1
&2
;

 :2;-25(<,-5((
 :2;-25(<,-5(%(
 :2!,=";
 "$%$
'($?@6A&B36(9'."(C&DE&F&G9HC&IB7J&
 >((,="%(
 >&'?&"($"5(
c. &'!()!*+,! #-./!!0"
* @AA
'(
8
&67
5
K
4
0
8
23
;
7:
;
9
4
"0
;
"
8
??????L/
5
(
;
7:
1
&MN30
;
,&
1
&L/
5
(
;
7:
1
&2
;
?????????????
 BC
D
C6(E
F
C&&
G
CHI@+
 BC
D
C6(E
F
C&
D
CHI@+
 12

/234(
5
/63
7
2(%"

89:
* BC(
J

D
CA6(E
F
C&
D
CHI@+
'(O=
1
&'
1
&(
5
 
1
2('
8
""/
5
/
8
:
5
&0
4
 K";!8/9(.(( 
 K";!LM(( 5
 K";!NO(P"/5()(( 
 "$%$
'(PB7J&2B
 Q019(.(( 
 Q019(.25(
 Q019(.;)
 "$%$
'(Q=
;
"7
1
&
;
7:
1
&2
;
&
1
&"0
5
&7
1
&N0
8
,
1
.>(./
;
27
8
&
;
7:
1
&D
;
 7: 
1
"7
8
&/
8
>(./
;

27
8
&
;
7:
1
&?=
;
"7
1
&
;
7:
1
&97:
8
&"/
5
/
8
&(
5
./
1
(:
5
????????????L=
1
&
8
R93
1
2
;
???????????????????
 CR
S
&
F
R
F
E
D
AR
S
&
F

F

F

S
&'
F
,
S
E
F

J
>CHI
% ;2<
=
(
4
<
4
3$<
=
(
4
4>
4
"
=
(?
4
"
=
34/
7
<
4
>
7
 CR
S
&
F
2ER
F
AR
S
&
F

F

F

S
&'
F
,
S
E
F

J
>CHI
* CR
S
&
F
2ER
F
AR
S
&
F

F

F

S
&'
F
,
S
E
F

J
R
F
(
J
'(S/
5
9
5
,N
5
3(./"G
1
&"0
1
'
1
"")3D/
8
&K'.T7
8
D
;

1
T(
8
 
1
2('
8
""=
;
&'
;
 
5

 >
J
R
F

F
(
D
I(E
F

F
,
S
T
J

 U
D
/
D
R
F

F

F

D

F

J

 "

">33=
4
!
* @
D
(EE
S
(
'(-%'
1
("
;
&(
5
D 
8
, 
1
2('
8
"N30
;
,
 V(A2A!(
 @OA6"O
c. Q=
J
A/=
J
6
F

 %,
'(--)3N0
8
,
1
.
;
7:
1
&U&3
1
67
8

 K2E
S

% @/!$3
7

 K
J

* >
F

D
E
S

F

'(-<V
1
2('
8
"2
;
/
8
"0
1
>(."G
1
&K7
5
67
8
,"=
1
?????????????????????MT3??????????????????N
;
D
;
N
5
3
9
5
,"7
8
&/
8
M"/
5
/
8
???????????????????????&(
5
&'
1
"0
1
")
8
D
;
 (
8
"(0
8
&D
;
3&
1
&9/
;
(L/
8
??????????????????M
2
;
'"0
1
9/
;
(&=
5
&
1
&>(/
8
K
4
0
8
W
Tiê
́
p sư
́
c mu
̀
a thi Đê
̀

́
01
 W=
F

J
C
F

J
(C2
F
R
F
CR
F
(
J
 W=
F

J
C
S
&'
F
C2
F
&'
D
CR
F
(
J
 W=
F

J
C
F

J
(C2
F
&'
D
C6(E
F

G

J
(
 A'4%/
7
!2"
=
(?
4
2B
4
<
4
2-34 "
5
/
7

'(-=
;
"7
1
& 
1
2('
8
"2
;
&
1
&"7
1
&,
;
&'
1
"0
1
")
8
67
5
T(
8
9/
5
'.
1
&=
1
&(
5
&'
1
,=
;

2/"
;
 
1
2('
8
"?)32
8
&67
5
23
;
7:
;
9
4
&3
1
????????????=
;
"7
1
& 
1
2('
8
"M93
1
2
;
??????????????????
 BC
J

F

F
A(E
S
E
J

F
A(E
S
E
J

F
,
S
X=
D
2
J
/
F

J

% ;2
7
C"
4
"
4
$3=63
7
"
4
$'%"

CB"
7
"
4
6
7

 YC
J

F

F
,
S
,=
D
2
J
/
F

J

* ZC,=
D
2
J
/
F

J

'(-$X(. 
8
, 
1
2('
8
"2
;
>(."G
1
&K7
5
67
8
,"=
1
????????????????????T3???????????????????N
;
D
;
N
5
39
5
,
"7
8
&/
8
M"/
5
/
8
.
1
&=
1
D
;
N
5
3D/
8
2:
8
=
1
&&(
5
&'
1
"0
1
")
8
9/
5
9/
;
(&=
5
&
1
&???????????????????????????
 W=
F

J
C
S
&'
F
CE
J

F

J

 W=
F

J
C
S
&'
F
CE
J

G

J
(
 W=
F

J
C
F

J
(CE
J

G

J
(
 A'4%/
7
!2"
=
(?
4
2C"3
7
 "
5
/
7

'(-/
1
"
;
&3
1
&
1
&23
8
6(
 @E
F

S
(R
S
&
J
,
S
E
F

S
(
S
R
F

 @E
F

S
(R
S
&
J
AE
F

S
(
S
R
F
,
S
E
F

S
(*&
J
 34"
=
<
=
(
7
$34"
=
"
=
<
4
$34"
=
-B

6
7
"
=
34"
=
(
7
* @E
F

S
(R
S
&
J
AE
F

S
(
S
R
F
AE
F

S
(62
D

J
AE
F

S
(*&
J
,
S
E
F

S
(=
F

J

'(-OY >(A A 2B
" AD!E60$C*F,*6
 W(0($.([!&7(!";
c. W(0($2%/("!2%/";
* @AA
'(-P:>("7:
;
")7
8
&&(
5
X(0
1
&0
8
2
;

 I
J
(
S
*
J

 \
D
2:
F

J
(
 G

B%"(?
=
!
7
H/4 /
7

* @
D
AAE
S

F

'(-QZDY&(.[&\,N]N+MN]&:>(&^"_,>(.E A"+DBN(C& `"/(I.
a"6H&\,N]N+B.?'.2BN+ A &a"B
 ]-
 I^-
 :,I
* _;
'(-SV7B3>(`&A3THDEB^MT]&Db'.Y(>(`/,")c9dN]Ke f"
B&@DEBDB.3g&9dN]La"ADE"CB.M&797h&K^A"@&,B&iD f,"jN] f"
"E"k-%")+(9a-%%")+(9lM&`"f3L0,m9aG,3g&N] f""n"kO"A9a
G,W?oC Y`9]2B
 +&7(!"(*5(,!.,*,N
 +&7(!"(*5(,!.*,N2;(E/`
 +&7(!"(*5(,!.*,N2;(E/`9%!M
,!,(!2
 !(),C!*!"J,!"$KE!BC!3>L!M%K NO,
I,,B+M%K-*,B$("(P "*I,QO
'(<%7&A&"['L097h&&0Y&3
 +$&7(()*()E90X()+/&6/5X()+/
 +&7(&&a!
 +&7(/b)]c
 &#"
'(<-G2p&&I&I"[N3l,
" '!6*6,'!6,
 +=-";,!=-*
c. +=-!,(,!=-;1
* +=-";,!=-;1
'(<<I"]&7J&Uq+",&^>(.E
 WA/(d()/A9(()/>&4
Tiê
́
p sư
́
c mu
̀
a thi Đê
̀

́
01
 WA/(d()/A9(()/@"">e+]5(
 WA/(d()/A9(()/X()&aXf+]5(
 A$R0$%M0*A>(S!
'(<?C"&0".Kd&r""`)602B,&A&a"B23f"M'.0s,g,0")7?)A&
+, A 2tA Tb9HDJ&0".B.2B
 >"()/!M
 >"()/^-
 &>*0,I,>*0
* >"()/^-,!"()/*-
'(<$cY9]6
a. K.&46 ((!U%((O5(
b. +=-"; ()g6(&7(&?(
 '!66"! #0T-/!UVW
* +=-";!(=-!,(
'(<)3>(/
8
,(N
1
ML
1
&"/
5
2
;

 :2E
S
'
D
&
G
=
S

D
&'
S
(/
 :2E
S
'
D
&
G

F
(E
S

D
&'
S
(
F

 @=
S
A
F
(E
S

 ""
=
%
4
!
'(<OX(.9
8
"7:
;
G
8
")3 
1
2('
8
"
;
&=
1

" HB
7
(
4
-"
4

 :2(
J

S
2(
 :2(
J
(2E
S

* >
F

D
E
S
(
'(<P
1
&=
;
"7
1
&"7
8
&/
8
 
1
2('
8
"N30
;
,
 >
D

F

J
,
S
&
J
(
F

J

 >
D

F

J
,
S

F
*
J

F

J

 >
D

F

J
A&
J
(E
J

F

J
A&
D
*
J

F

J
,
S

F
*
J

F

J

 &

"
4
6
7
$(
7
"
4
6
7
$(


7
!"
4
6
7
"
=
"
4

7
!"
4
6
7

'(<Q?X(.EB36(9'.&II"]&7J&2B>(.E")32uDp&"7 A 
 @5T;AK")
 >-()"2*%((
 >2E5^%(
 HB *
'(<S?X(.E&0"H")7J&"i2B
" HB>BJ*$>">(X*6
 :26(%(5"*
 :2"(%/
d. @AA
'(%?`2d9f3B7J&"0>(
 U&75(A&'AM"Ug7(6h
 >01U"'!&4
 U!%,!(4(()$U,(E,!'!&4
 "$%$
'(-?C"_,'T'L",Kv"KeM&^>(.E
 >/(ij(&7(/(5N
 >/(!;,4(8/",&'&4i
 +"
 "$%$
'(<?:>(B7J&B36(9'.2B&:>(mDm&@")]M")Y""p"3BKdC&I
B7J&"
 W:5k
 W+%((
 A/!"
d. @AA
'(?X(. f, A 2(Y"w'6p76(Vq+&La"0 `97h&9GLt"f&:>(B7J&&^
"_,>(.EM,cj"F&La"0LA&9E(L0&^A")]DE,g" A 2tWo3l,
 V(
% HBK
 :2,!!(
* V(,!2
'($:6x")(.&F(")A&+, A 2t2B
 +1
 X;1
 YO*6
* ,!l
'(X(H&C7J&Uq+",&^+,Ly,r.G,z
Tiê
́
p sư
́
c mu
̀
a thi Đê
̀

́
01
 B=/
% Z'
 m=/
* > (
'(OX(.ENj9{M>(.E"pT3"@7|2B
 :2M
b. :2!(
 HB
* :25(
'(Pq+&6e9}MN}6(a A  `&^
a. n ZoY05%((O"!
% [#\];!JO%*,
 n oB05%((O"!
* > (
'(Q3
5
7:
1
&2390
8
"'
8
"/
5
2
;
"3
5
"('
8
~???7
4
"'
8
"/
5
7:
;
2390
8
D:
1
7:
;
67
5
T(
8
23
90
8
D/
;
9/
;
(L/
8
2390
8
D
;
67
5
T(
8
2390
8
M>(./
;
2:
8
D
;
=
4
D(
8
&(
5
N/")3>(/
8
23
90
8
?
 W=
S
,=
D

 W=
S
/(E
J

 "

""
=
%3=
4
!
* @
D
,
S
E
S
(
'(S0
1
"7:
8
9/
;
(&=
5
&(
5
2('
8
"T'67
8
2B
 @
F
E
J
,
J

F

 @
F
E
J

S
(
D

 @
F
E
J
(
S
(
D

d. "

%"
=

'($%7: 
1
9/
;
(&=
5
&(
5

;
2('
8
"2390
8
2
;

 :2E
S
2A/E
J
E
J

% HB3=B$

"
7

 >
D

J
A/E
J
E
J

d. >
F

D
E
S
(

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×