Tải bản đầy đủ

Tài liệu Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng pdf

Library of Banking students
www.lobs-ueh.be 1
VOCABULARIES
No Vocabularies Meaning lesson
1. A sight draft (n) hi phiu tr ngay 8
2. Academic (adj) hc thut 5
3. Accept the bill chp nhn hi phiu 8
 Accepting house (n) ngân hàng chp nhn 10
4. Access (v) truy cp 6
5. Accommodation bill (n) hi phiu khng 10
6. Accommodation finance tài tr khng 10
7. Account holder ch tài khon 5
8. Accumalated reverve (n) ngun tin đc tích lu 7
9. Acknowledgement (n) giy báo tin 9
10. Adapt (v) điu chnh 10
11. Adequate (adj) đ, đy đ 7
12. Adverse change (n) thay đi bt li 10
13. Advertising (n) s qung cáo 9
14. Advice (n) s t vn 7
 Advice (v) báo cho bit 5
 Advise (v) t vn 7

 Adviser (n) ngi c vn 7
 Advisory (adj) t vn 7
15. After sight ngay sau đó 8
16. After-sales service (n) dch v sau khi bán hàng 6
17. Amount outstanding s còn tn đng 7
18. Analyse (v) phân tích 9
19. Appraisal (n) s đnh giá, s đánh giá 7
20. Approach (v) tip xúc, đt vn đ 8
21. Aspect (n) khía cnh 9
22. Assasination (n) s ám sát 10
23. Assess (v) To evaluate (đnh giá) 5
24. Asset (n) tích sn 5
25. At a discount gim giá, chit khu 6
26. Auditor (n) kim toán viên 7
27. Authorise (v) To give official approval or agreement
u quyn, cho phép
5
28. Avalise (v) To give a bank guarantee to a promissory note
bo lãnh
8
29. Bad debt (n) cho n quá hn 6
30. Banker (n) ch ngân hàng 5
31. Banker's draft (n) hi phiu ngân hàng 8
32. Banking market (n) th trung ngân hàng 8
33. Bankrup (n) Incapable of paying debts
ngi b v n
6
34. Base rate (n) Prime lending rate or best rate for top borrowers
lãi sut c bn
6
35. Bill of exchange (n) A credit instrument promisingto pay
hi phiu
8
36. Balance sheet (n) bng cân đi 7
37. Border (n) biên gii 8
38. Boiler (n) ni hi 8
39. Book-keeping (n)
Keeping a day-to-day record of money transactions
7
Library of Banking students
www.lobs-ueh.be 2
k toán
40. Bought-ledger (n) s cái mua hàng 7
41. Brochure (n) cun sách mng (qung cáo) 8
42. Budget (v) d khon ngân sách 7
43. Builder's merchant nhà buôn vt liu xay dng 8
44. Bulk purchase (n) vic mua s 7
45. Buyer default ngi mua tr n không đúng hn 10
46. Calculate (v) tính toán 8
47. Capital goods (n) t liu sn xut 8
48. Carry on (v) điu khin, xúc tin 5
49. Carry out (v) thc hin 5
50. Cash discount gim giá khi tr tin mt 7
51. Cash flow (n) The flow of money into and out of a business
lu lng tin mt
7
 Cash flow forcast Estimation of the monthly cash flow advance
d báo lu lng tin
7
52. Cash-book (n) s qu 7
53. Central bank (n) The government bank
ngân hàng Trung ng
6
54. Central heating (n) h thng lò si 8
55. Certificate of Incoporation (n) Founding document of a company (in the USA)
giy phép thành lp công ty
5
56. Chase (v) sn đui 6
57. Cheque book (n) tp Séc 5
58. CIF (n) Cost, Insurance and Freight
giá gm chi phí, bo him và vn chuyn
8
59. Circulation (n) ch ký 9
60. Clinic (n) khu khám bnh, dng đng 8
61. Coin (n) Metal discs used as money.
tin kim loi, tin xu
6
62. collection (n) s thu hi (n) 6
63. Colloquial (adj) thông tc 7
64. Commecial (adj) thng mi 9
65. Commence (v) bt đu 9
66. Communal (adj) công, chung 8
67. Community (n) nhóm ngi 5
 Commnity center trung tâm truyn thông 8
 Communication (n) truyn thông 6
 Communist system (n) h thng xã hi ch ngha 7
68. Comparatively (adv) mt cách tng đi 6
69. Compete (v) cnh tranh 8
 Competitive (adj) cnh tranh, tt nht 9
 Competitiveness (n) tính cnh tranh 8
 Complicated (adj) rc ri 5
70. Concede (v) tha nhn 7
71. Concentrate (v) tp trung 7
72. Confidential (adj) bí mt, kín 6
73. Confirming house (n) ngân hàng xác nhn 10
74. Connection (n) mi quan h 8
75. Consignment (n) Goods sent from one place to another
hàng hoá gi đi
8
76. Consolidate (v) To put together
hp nht
7
Library of Banking students
www.lobs-ueh.be 3
77. Consumer credit (n) tín dng tiêu dùng 6
78. Contract (n) hp đng 8
79. Corporate (adj) công ty, đoàn th 7
 Corporate (n) hi, đoàn, công ty 9
 Corporate (adj) đoàn th, công ty 5
80. Correspondent (n) ngân hàng có quan h đi lý 8
81. Cost of pollution (n) chi phí h hng 7
82. Cover (v) đ đ tr 8
83. Credit (v) Provision of a loan
ghi có
8
84. Credit arrangement (n) dàn xp cho n 8
85. Credit control (n) kim soát tín dng 7
86. Credit intrusment (n) công c tín dng 8
87. Credit management (n) qun lý tín dng 6
88. Credit period (n) k hn tín dng 6
89. Credit rating đánh giá tín dng 10
90. Credit-status (n) Financial standing of a company or person
mc đ tín nhim
6
91. Credit-worthiness (n) Financial reliability
thc trng tín dng
6
92. Current account (n) A bank account for day-to-day use
tài khon vãng lai
9
93. Current cost chi phí hin thi 7
94. Current expense (n) chi phí hin ti 7
95. D/A (n) chng t theo s chp nhn 8
96. D/P (n) chng t theo s thanh toán 8
97. Data bank (n) ngân hàng d liu 6
98. Database (n) c s d liu 10
99. Deal (n) v mua bán 8
100. Debit (v) Subtraction of money from an account
ghi n
8
 Debt (n) khon n 6
 Debtor (n) con n 6
101. Decision (n) s quyt đnh 7
102. Default (v) Failure to pay
tr n không đúng hn
8
103. Deposit account (n) tài khon tin gi 9
104. Deutsch mark (n) tin t Tây c 8
105. Dicated (adj) n tng 7
106. Digest tóm tt 9
107. Dinar (n) tin t Nam T, Irc 8
108. Direct debit (n) ghi n trc tip 9
109. Discount market (n) The market for Bill of Exchange
th trng chit khu
10
110. Distinguish (v) phân bit 5
111. Distribition (n) s phân phi 9
112. Documentary collection nh thu chng t 10
113. Documentary credit (n) A bank credit based on provision of correct shipping
documents
th tín dng
8
≈ Documentary letter of credit
114. Domestic (adj) trong nhà, gia đình 8
115. Draft (n) hi phiu 10
Library of Banking students
www.lobs-ueh.be 4
116. Draw (v) ký phát 10
117. Drawee (n) ngân hàng ca ngi ký phát 10
118. Drawing (n) s ký phát (Séc) 5
119. ECGD Export Credits Guarantee Department (UK)
phòng (cc) tín dng bo lãnh xut khu
10
120. Elect (v) chn, bu 7
121. Eliminate (v) loi ra, tr ra 10
122. Enquiry (n) s điu tra 8
123. Entry (n) bút toán 9
124. Equity (n) A stake in a company which shares the risk of the
business
c tc
7
125. Establist (v) lp, thành lp 7
126. Estimate (n) s đánh giá, s c lng 9
127. Evaluation (n) s c lng, s đnh giá 6
128. Exchange risk ri ro trong chuyn đi 10
129. Exempt (adj) đc min 9
130. Expenditure (n) phí tn 7
131. Export finance (n) tài tr xut khu 9
132. Export insurance bo him xut khu 10
133. Facility (n) phng tin d dàng 7
134. Factor (n) A company buying invoices at a discount
công ty thanh toán
6
135. Factor (n) nhân t 7
136. Factoring (n) s bao thanh toán, chit khu chng t 6
137. Fail to pay không tr đc n 6
138. Fill me in on cung cp cho tôi thêm chi tit 7
139. Finance (n) tài chính 7
 Finance (v) tài tr 8
140. Finance sector (n) lnh vc tài chính 6
141. Financial institution (n) t chc tài chính 10
142. Firm (n) hãng, xí nghip 7
143. Fitting (n) đ đc 8
144. Fixed asset (n) đnh sn 7
145. Fixed cost (n) đnh phí 7
146. Flexible linh đng 9
147. Foreign currency (n) ngoi t 9
148. Forfaiting (n) bao thanh toán 8
 Forfaitish (n) công ty bao thanh toán 8
149. Form (n) hình thc 5
 Form (v) thành lp 5
150. Forward (v) chuyn 8
151. Found (v) thành lp, hình thành 6
 founding document (n) Giy phép thành lp
 Founder (n) ngi thành lp 5
152. Freight (n) s vn chuyn hàng 8
153. Gearing (n) vn vay 7
154. Generate (v) phát sinh 7
155. Genuine là tht, s tht 5
156. Get paid (v) đc tr (thanh toán) 6
157. Give credit cho n (tr chm) 6
158. Glacier (n) sông bng 5
159. Good risk (n) ri ro thp 6
Library of Banking students
www.lobs-ueh.be 5
160. Guarantee (v) bo lãnh 10
161. Guesswork (n) vic suy đoán 9
162. Harmonise (v) làm cân đi, có n tng 8
163. High street banks các ngân hàng trên các ph chính 10
164. Home market (n) th trng ni đa 7
165. Honour (v)
To pay a cheque or Bill of Exchange when presented
chp nhn thanh toán
5
166. Impress (v) n tng 8
167. In advance trc 6
168. In credit d có 9
169. In term of v mt phng tin 7
170. In writing bng giy t 5
171. Inaugurate (v) tn phong 5
172. INCOTERM (n) các điu kin trong thng mi quc t 8
173. Indent (n) đn đt hàng 8
174. Individual (adj) riêng r 8
175. Industrial exhibition (n) trin lãm công nghip 8
176. Inflation (n) An increase in the money supply producing a
reduction in the value of the currency
lm phát
6
177. Installation (n) s lp đt 8
178. Institution (n) t chc, c quan 10
179. Insurance (n) bo him 5
180. Interest rate (n) lãi sut 5
181. Interior (adj) ni tht 8
182. Intrusment (n) công c 8
183. Invest (v) đu t 5
184. Investigate (v) điu tra, nghiên cu 7
 Investigation (n) s điu tra nghiên cu 5
185. Issuing bank (n) ngân hàng phát hành 8
186. Itemise (v) thành tng khon 9
187. Kitchen fitting (n) đ dc nhà bp 8
188. Laise (v) gi liên lc 7
189. Late payer (n) ngi tr tr hn 6
190. Launch (v) khai trng 9
191. Laydown (v) xây dng li 7
192. Leads tr tin trc tránh ri ro v t giá tin t 10
193. Lags tr tin sau kim li do t giá chuyn đi 10
 Leads and lags tr trc tránh ri ro và tr sao kim li do t giá
chuyn đi có li
10
194. Leaftlet (n) t bm 9
195. Lease purchase (n) s thuê mua 7
196. Leasing (n) s cho thuê 7
197. Legal (adj) hp pháp, theo pháp lut 5
198. Lessee (n) ngi đi thuê 7
 Lessee purchase (n) thuê mua 7
 Lessor (n) ngi cho thuê 7
199. Letter of hypothecation (n) th cm c 8
200. Liability (n) trách nhim pháp lý 5
201. Liberalise (v) làm cho nó t do 7
202. Limited company (n) công ty trách nhim hu hn 5
203. Local rate (n) cuc ni ht (đin thoi) 9
204. Looking into (v) nghiên cu, xem xét 8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×