Tải bản đầy đủ

Tài liệu Cấu trúc sinh học phân tử của HBV - Ý nghĩa lâm sàng docx

C
C


U TR
U TR
Ú
Ú
C SINH H
C SINH H


C PHÂN T
C PHÂN T


C
C


A HBV

A HBV
Ý NGH
Ý NGH
Ĩ
Ĩ
A TRONG LÂM S
A TRONG LÂM S
À
À
NG
NG
Đ
Đ


NG TH
NG TH


NGA
NGA
D
D


CH T
CH T


L
L


CH S
CH S


V
VB
B


NH VIÊM GAN DO VIRUS B
NH VIÊM GAN DO VIRUS B
Hippocrate
Hippocrate
(
(
th
th
ế
ế
k
k


th
th


V
V
trư
trư


c
c
công
công
nguyên
nguyên
)
)
1898
1898
đư
đư


c
c
g
g


i
i
l
l
à
à
b
b


nh
nh
Botkin
Botkin
1963
1963
Bruch
Bruch
Blumberg
Blumberg
đã
đã
t
t
ì
ì
m
m
th
th


y
y
m
m


t
t
lo
lo


i
i
KT
KT
trong
trong
m
m
á
á
u
u
c
c


a
a
b
b


nh
nh
nhân
nhân
b
b


haemophili
haemophili
đã
đã
đư
đư


c
c
truy
truy


n
n
m
m
á
á
u
u
nhi
nhi


u
u
l
l


n
n
. KT
. KT
n
n
à
à
y
y
ph
ph


n
n


ng
ng
l
l


i
i
v
v


i
i
KN
KN
trong
trong
m
m


u
u
huy
huy
ế
ế
t
t
thanh
thanh
c
c


a
a
m
m


t
t
th
th


dân
dân
châu
châu
Ú
Ú
c
c
(
(
đư
đư


c
c
g
g


i
i
l
l
à
à
KN Au
KN Au
-
-
Australia antigen).
Australia antigen).
Sau
Sau
đ
đ
ó
ó
KN
KN
n
n
à
à
y
y
đư
đư


c
c
t
t
ì
ì
m
m
th
th


y
y
trong
trong
huy
huy
ế
ế
t
t
thanh
thanh
b
b


nh
nh
nhân
nhân
b
b


VGSV .
VGSV .
Ng
Ng
à
à
y
y
nay KN Au
nay KN Au
đư
đư


c
c
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
ch
ch
í
í
nh
nh
l
l
à
à
KN
KN
b
b


măt
măt
c
c


a
a
VGSV B,
VGSV B,
vi
vi
ế
ế
t
t
t
t


t
t
l
l
à
à
HBsAg
HBsAg
Năm
Năm
1970 Dane,
1970 Dane,
J.Cameron
J.Cameron
v
v
à
à
c
c


ng
ng
s
s


đã
đã
phân
phân
l
l


p
p
đư
đư


c
c
HBV
HBV
ho
ho
à
à
n
n
ch
ch


nh
nh
g
g


i
i
l
l
à
à
ti
ti


u
u
th
th


Dane,
Dane,
v
v
à
à
t
t


đây
đây
ngư
ngư


i
i
ta
ta
ph
ph
á
á
t
t
hi
hi


n
n
nhi
nhi


u
u
d
d


u
u


n
n
kh
kh
á
á
c
c
c
c


a
a
HBV
HBV
như
như
HBeAg
HBeAg
, anti
, anti
-
-
HBe
HBe
,
,
HBcAg
HBcAg
, anti
, anti
-
-
HBc
HBc
HBV
HBV
HBV
HBV
thu
thu


c
c
h
h


Hepadaviridae
Hepadaviridae
,
,
l
l
à
à
m
m


t
t
lo
lo


i
i
virus
virus
ng
ng
gan
gan
c
c
ó
ó
c
c


u
u
tr
tr
ú
ú
c
c
DNA.
DNA.
Đây
Đây
l
l
à
à
m
m


t
t
lo
lo


i
i
virus
virus
gây
gây
b
b


nh
nh
cho
cho
ngư
ngư


i
i
v
v
à
à
m
m


t
t
s
s


lo
lo
à
à
i
i
linh
linh
trư
trư


ng
ng
kh
kh
á
á
c
c
Trong
Trong
huy
huy
ế
ế
t
t
thanh
thanh
b
b


nh
nh
nhân
nhân


giai
giai
đo
đo


n
n
ho
ho


t
t
đ
đ


ng
ng
nhân
nhân
đôi
đôi
c
c


a
a
virus,
virus,
ngư
ngư


i
i
ta
ta
t
t
ì
ì
m
m
th
th


y
y
3
3
h
h
ì
ì
nh
nh
d
d


ng
ng
kh
kh
á
á
c
c
nhau
nhau
c
c


a
a
virus
virus
-
-
Ti
Ti


u
u
th
th


Dane (
Dane (
còn
còn
g
g


i
i
l
l
à
à
virion
virion
ho
ho
à
à
n
n
ch
ch


nh
nh
)
)
-
-
C
C


u
u
tr
tr
ú
ú
c
c
h
h
ì
ì
nh
nh
c
c


u
u
-
-
C
C


u
u
tr
tr
ú
ú
c
c
h
h
ì
ì
nh
nh


ng
ng
HBV
HBV
c
c
á
á
m
m


t
t
ph
ph


n
n
v
v


v
v


i
i
3
3
lo
lo


i
i
protein S,M,L (KN
protein S,M,L (KN
HBsAg
HBsAg
)
)
M
M


t
t
ph
ph


n
n
nhân
nhân
v
v


i
i
-
-
M
M
à
à
ng
ng
b
b


c
c
protein
protein
g
g


i
i
l
l
à
à
capside
capside
-
-
S
S


i
i
đôi
đôi
DNA
DNA
Ph
Ph


n
n
nhân
nhân
v
v
à
à
m
m
à
à
ng
ng
b
b


c
c
n
n
à
à
y
y
g
g


i
i
l
l
à
à
nucleocapsid
nucleocapsid
(
(
đ
đ


th
th
à
à
nh
nh
ph
ph


n
n
đ
đ


c
c


u
u
t
t


o
o
m
m


t
t
virion
virion
)
)
C
C


ph
ph


n
n
v
v


v
v
à
à
ph
ph


n
n
nucleocapside
nucleocapside
t
t


o
o
ra
ra
m
m


t
t
virion
virion
th
th


c
c
s
s


C
C


U TR
U TR
Ú
Ú
C B
C B


GEN C
GEN C


A HBV
A HBV
B
B


gen
gen
c
c


a
a
HBV
HBV
đư
đư


c
c
c
c


u
u
t
t


o
o
t
t


m
m


t
t
phân
phân
t
t


DNA
DNA
vòng
vòng
,
,
c
c
ó
ó
kho
kho


ng
ng
3200 nucleotide (3,2
3200 nucleotide (3,2
kb). DNA
kb). DNA
n
n
à
à
y
y
bao
bao
g
g


m
m
hai
hai
chu
chu


i
i
,
,
c
c
ó
ó
chi
chi


u
u
d
d
à
à
i
i
kh
kh
á
á
c
c
nhau
nhau
:
:
*
*
Chu
Chu


i
i
d
d
à
à
i
i
n
n


m
m
ngo
ngo
à
à
i
i
, (
, (
k
k
í
í
hi
hi


u
u
l
l
à
à
L)
L)
c
c
ó
ó
t
t
í
í
nh
nh
c
c


c
c
âm
âm
(
(
-
-
),
),
t
t


o
o
nên
nên
m
m


t
t
vòng
vòng
liên
liên
t
t


c
c
c
c
ó
ó
chi
chi


u
u
d
d
à
à
i
i
c
c


đ
đ


nh
nh
3200 nucleotide
3200 nucleotide
v
v
à
à
g
g


n
n
như
như
kh
kh
é
é
p
p
k
k
í
í
n
n
(3,2 kb)
(3,2 kb)


ho
ho
á
á
cho
cho
c
c
á
á
c
c
thông
thông
tin
tin
di
di
truy
truy


n
n
c
c


a
a
siêu
siêu
vi.
vi.
*
*
Chu
Chu


i
i
ng
ng


n
n
n
n


m
m
trong
trong
, (
, (
k
k
í
í
hi
hi


u
u
l
l
à
à
S)
S)
c
c
ó
ó
t
t
í
í
nh
nh
c
c


c
c
dương
dương
(+),
(+),
chi
chi


u
u
d
d
à
à
i
i
thay
thay
đ
đ


i
i
t
t


50
50
-
-
100%
100%
chi
chi


u
u
d
d
à
à
i
i
c
c


a
a
b
b


gen.
gen.
C
C


U TR
U TR
Ú
Ú
C B
C B


GEN C
GEN C


A HBV
A HBV
Đ
Đ


c
c
đi
đi


m
m
DNA
DNA
c
c


a
a
HBV
HBV
l
l
à
à


ch
ch


không
không
ph
ph


i
i
xo
xo


n
n
2
2
vòng
vòng
như
như
c
c
á
á
c
c
DNA
DNA
c
c


a
a
c
c
á
á
c
c
virus
virus
kh
kh
á
á
c
c
m
m
à
à
ch
ch


xo
xo


n
n
m
m


t
t
đo
đo


n
n
cu
cu


i
i
v
v
à
à
x
x
ế
ế
p
p
th
th
à
à
nh
nh
h
h
ì
ì
nh
nh
tròn
tròn
DNA
DNA
c
c


a
a
HBV
HBV
không
không
sao
sao
ch
ch
é
é
p
p
th
th


ng
ng
th
th
à
à
nh
nh
m
m


t
t
DNA
DNA
c
c


a
a
virus
virus
m
m


i
i
khi
khi
v
v
à
à
o
o
trong
trong
t
t
ế
ế
b
b
à
à
o
o
gan
gan
,
,
m
m
à
à
l
l


i
i
sao
sao
ch
ch
é
é
p
p
qua
qua
c
c
t
t


o
o
ra
ra
2
2
s
s


i
i
mRNA
mRNA
nh
nh


RNA
RNA
c
c


a
a
t
t
ế
ế
b
b
à
à
o
o
k
k
í
í
ch
ch


2
2
s
s


i
i
mRNA
mRNA
n
n
à
à
y
y
đư
đư


c
c
g
g


i
i
l
l
à
à
ti
ti


n
n
genome,
genome,
ch
ch


a
a
đ
đ


ng
ng
to
to
à
à
n
n
b
b


thông
thông
tin
tin
di
di
truy
truy


n
n
c
c


a
a
virus.
virus.
T
T


2
2
s
s


i
i
mRNA
mRNA
n
n
à
à
y
y
s
s


t
t


ng
ng
h
h


p
p
c
c
á
á
c
c
th
th
à
à
nh
nh
ph
ph


n
n
c
c


a
a
virion
virion
,
,
v
v
à
à
l
l
ú
ú
c
c
n
n
à
à
y
y
th
th
ì
ì
virion
virion
l
l


i
i
c
c
ó
ó
DNA polymerase
DNA polymerase
đ
đ


sao
sao
ch
ch
é
é
p
p
t
t


mRNA
mRNA
ra
ra
DNA
DNA
c
c


a
a
h
h


gen
gen
(
(
ti
ti
ế
ế
n
n
tr
tr
ì
ì
nh
nh
sao
sao
ch
ch
é
é
p
p
ngư
ngư


c
c
).
).
Như
Như
v
v


y
y
DNA polymerase
DNA polymerase
t
t
á
á
c
c
d
d


ng
ng
như
như
m
m


t
t
men
men
sao
sao
ch
ch
é
é
p
p
ngư
ngư


c
c
Khi
Khi
s
s


i
i
DNA
DNA
d
d
à
à
i
i
đã
đã
h
h
ì
ì
nh
nh
th
th
à
à
nh
nh
th
th
ì
ì
s
s


i
i
mRNA
mRNA
c
c
ũ
ũ
ng
ng
t
t


ph
ph
á
á
h
h


y
y
.
.
Qu
Qu
á
á
tr
tr
ì
ì
nh
nh
nhân
nhân
đôi
đôi
c
c


a
a
s
s


i
i
DNA
DNA
đư
đư


c
c
b
b


t
t
đ
đ


u
u
t
t


i
i
tr
tr
ì
ì
nh
nh
t
t


DR2
DR2
c
c


a
a
s
s


i
i
đ
đ


u
u
v
v
à
à
đư
đư


c
c
ti
ti
ế
ế
p
p
t
t


c
c
nh
nh


s
s


kh
kh
é
é
p
p
vòng
vòng
c
c


a
a
s
s


i
i
DNA.
DNA.
S
S


i
i
ng
ng


n
n
DNA
DNA
c
c
ó
ó
đ
đ


d
d
à
à
i
i
kh
kh
á
á
c
c
nhau
nhau
do
do
ho
ho


t
t
đ
đ


ng
ng
c
c


a
a
DNA polymerase,
DNA polymerase,
v
v
ì
ì
khi
khi
ph
ph


n
n
capside
capside
đư
đư


c
c
bao
bao
b
b


c
c
s
s


l
l
à
à
m
m
gi
gi
á
á
n
n
đo
đo


n
n
ho
ho


t
t
đ
đ


ng
ng
c
c


a
a
DNA polymerase
DNA polymerase
C
C


U TR
U TR
Ú
Ú
C B
C B


GEN C
GEN C


A HBV
A HBV
Quy
Quy
lu
lu


t
t
kinh
kinh
đi
đi


n
n
l
l
à
à
m
m


t
t
gen
gen
-
-
m
m


t
t
protein,
protein,
nhưng
nhưng


đây
đây
s
s


ng
ng
nucleoside
nucleoside
c
c


a
a
HBV
HBV
r
r


t
t
í
í
t
t
,
,
ch
ch


3200,
3200,
v
v
ì
ì
v
v


y
y
c
c
á
á
c
c
đo
đo


n
n
gen
gen
g
g


i
i
ch
ch


ng
ng
lên
lên
nhau
nhau
;
;
ngư
ngư


i
i
ta
ta
đã
đã
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
c
c
ó
ó
4
4
đo
đo


n
n
gen
gen
k
k
í
í
hi
hi


u
u
l
l
à
à
S, C, P, X.
S, C, P, X.
C
C


U TR
U TR
Ú
Ú
C B
C B


GEN C
GEN C


A HBV
A HBV
T
T


CH
CH


C B
C B


GEN HBV
GEN HBV
Ch
Ch


c
c
ó
ó
s
s


i
i
DNA (
DNA (
-
-
)
)
m
m


i
i
đư
đư


c
c


ho
ho
á
á
.
.
Trên
Trên
s
s


i
i
DNA
DNA
n
n
à
à
y
y
c
c
ó
ó
4
4
đo
đo


n
n
gen
gen
tương
tương


ng
ng
v
v


i
i
4
4
khung
khung
d
d


c
c
m
m


(opening reading frame)
(opening reading frame)
l
l
à
à
c
c
á
á
c
c
v
v
ù
ù
ng
ng


ho
ho
á
á
đ
đ


t
t


ng
ng
h
h


p
p
c
c
á
á
c
c
protein
protein
c
c


a
a
siêu
siêu
vi
vi
như
như
protein
protein
b
b


m
m


t
t
, protein
, protein
c
c


a
a
lõi
lõi
, polymerase
, polymerase
v
v
à
à
protein X, qua
protein X, qua
trung
trung
gian
gian
c
c


a
a
c
c
á
á
c
c
mRNA;
mRNA;
c
c
ó
ó
nhi
nhi


u
u
d
d
à
à
i
i
thay
thay
đ
đ


i
i
l
l


n
n
t
t
l
l
à
à
2,1kb;
2,1kb;
2,4kb; 3,5kb
2,4kb; 3,5kb
v
v
à
à
0,5 kb.
0,5 kb.
Gen pre
Gen pre
-
-
S1, pre
S1, pre
-
-
S2
S2
v
v
à
à
S
S
:
:
t
t


ng
ng
h
h


p
p
protein
protein
c
c


a
a
KN
KN
b
b


m
m


t
t
(
(
HBsAg
HBsAg
).
).
Gen pre
Gen pre
-
-
C
C
v
v
à
à
C
C
:
:
t
t


ng
ng
h
h


p
p
protein
protein
c
c


a
a
KN
KN
lõi
lõi
(
(
HBcAg
HBcAg
v
v
à
à
HBeAg
HBeAg
)
)
Gen X
Gen X
:
:
t
t


ng
ng
h
h


p
p
Protein
Protein
c
c
ó
ó
t
t
á
á
c
c
d
d


ng
ng
chuy
chuy


n
n
ho
ho


t
t
ho
ho
á
á
(
(
transactivation
transactivation
).
).
Gen P
Gen P
t
t


ng
ng
h
h


p
p
Polymerase
Polymerase
T
T


CH
CH


C B
C B


GEN HBV
GEN HBV
Gen S
Gen S
Bao
Bao
g
g


m
m
v
v
ù
ù
ng
ng
S, Pre
S, Pre
-
-
S1
S1
v
v
à
à
Pre
Pre
-
-
S2
S2


h
h
ó
ó
a
a
đ
đ


t
t


ng
ng
h
h


p
p
c
c
á
á
c
c
protein
protein
b
b


m
m


t
t
hay
hay
HBsAg
HBsAg
.
.
V
V
ù
ù
ng
ng
S
S
v
v
à
à
Pre
Pre
-
-
S2
S2
c
c
ó
ó
chi
chi


u
u
d
d
à
à
i
i
c
c


đ
đ


nh
nh
trong
trong
khi
khi
đ
đ
ó
ó
v
v
ù
ù
ng
ng
Pre
Pre
-
-
S1
S1
c
c
ó
ó
chi
chi


u
u
d
d
à
à
i
i
thay
thay
đ
đ


i
i
t
t
ù
ù
y
y
theo
theo
t
t


ng
ng
phân
phân
typ
typ
kh
kh
á
á
c
c
nhau
nhau
Gen S
Gen S
Gen S
Gen S
t
t


ng
ng
h
h


p
p
nên
nên
protein S (Small)
protein S (Small)
c
c
ó
ó
chi
chi


u
u
d
d
à
à
i
i
24kd
24kd
g
g


m
m
226 acid
226 acid
amin
amin
. Protein
. Protein
n
n
à
à
y
y
g
g


m
m
hai
hai
th
th
à
à
nh
nh
ph
ph


n
n
n
n
à
à
y
y
l
l
à
à
p24
p24
v
v
à
à
Gp27
Gp27
(Glycoprotein)
(Glycoprotein)
đây
đây
l
l
à
à
protein
protein
ch
ch


y
y
ế
ế
u
u
v
v
ì
ì
n
n
ó
ó
chi
chi
ế
ế
m
m
đa
đa
s
s


Đo
Đo


n
n
S
S
v
v
à
à
Pre
Pre
-
-
S2
S2
t
t


ng
ng
h
h


p
p
protein M (Medium)
protein M (Medium)
c
c
ó
ó
chi
chi


u
u
d
d
à
à
i
i
33
33
kd
kd
g
g


m281
m281
acid
acid
amin
amin
. Protein
. Protein
n
n
à
à
y
y
g
g


m
m
hai
hai
lo
lo


i
i
Glycoprotein
Glycoprotein
l
l
à
à
Gp33
Gp33
v
v
à
à
Gp
Gp
36.
36.
V
V
ù
ù
ng
ng
Pre
Pre
-
-
S2
S2
c
c
ó
ó
vai
vai
trò
trò
gi
gi
ú
ú
p
p
cho
cho
siêu
siêu
vi
vi
b
b
á
á
m
m
d
d
í
í
nh
nh
v
v
à
à
xâm
xâm
nh
nh


p
p
v
v
à
à
o
o
trong
trong
t
t
ế
ế
b
b
à
à
o
o
gan
gan
nh
nh


n
n
ó
ó
liên
liên
k
k
ế
ế
t
t
v
v


i
i
m
m


t
t
lo
lo


i
i
albumin
albumin
đư
đư


c
c
tr
tr
ù
ù
ng
ng
h
h


p
p
trong
trong
huy
huy
ế
ế
t
t
thanh
thanh
ngư
ngư


i
i
,
,
đ
đ


ng
ng
th
th


i
i
trên
trên
t
t
ế
ế
b
b
à
à
o
o
gan
gan
c
c
ũ
ũ
ng
ng
c
c
ó
ó
c
c
á
á
c
c
th
th


th
th


g
g


p
p
v
v


i
i
albumin
albumin
tr
tr
ù
ù
ng
ng
h
h


p
p
trong
trong
huy
huy
ế
ế
t
t
thanh
thanh
ngư
ngư


i
i
pHSA
pHSA
(Polymerized Human Serum Albumin ).
(Polymerized Human Serum Albumin ).
N
N
ế
ế
u
u
trên
trên
t
t
ế
ế
b
b
à
à
o
o
gan
gan
thi
thi
ế
ế
u
u
c
c
á
á
c
c
th
th


th
th


n
n
à
à
y
y
th
th
ì
ì
c
c
ó
ó
th
th


l
l
à
à
m
m
cho
cho
t
t
ế
ế
b
b
à
à
o
o
gan
gan
c
c
ó
ó
kh
kh


năng
năng
đ
đ


kh
kh
á
á
ng
ng
v
v


i
i
s
s


nhi
nhi


m
m
HBV.
HBV.
Gen S, Pre
Gen S, Pre
-
-
S1
S1
v
v
à
à
Pre_S2
Pre_S2
t
t


ng
ng
h
h


p
p
protein L (Large)
protein L (Large)
c
c
ó
ó
chi
chi


u
u
d
d
à
à
i
i
39
39
kd
kd
g
g


m
m
2
2
lo
lo


i
i
p39
p39
v
v
à
à
Gp42.
Gp42.
Chu
Chu


i
i
protein Pre
protein Pre
-
-
S1
S1
c
c
ó
ó
chi
chi


u
u
d
d
à
à
i
i
thay
thay
đ
đ


i
i
t
t
ù
ù
y
y
theo
theo
t
t


ng
ng
phân
phân
typ
typ
kh
kh
á
á
c
c
nhau
nhau
;
;
đây
đây
l
l
à
à
v
v
ù
ù
ng
ng
ch
ch


y
y
ế
ế
u
u
m
m
à
à
c
c
á
á
c
c
th
th


th
th


trên
trên
b
b


m
m


t
t
c
c


a
a
t
t
ế
ế
b
b
à
à
o
o
gan
gan
s
s


liên
liên
k
k
ế
ế
t
t
v
v


i
i
siêu
siêu
vi,
vi,
gi
gi
ú
ú
p
p
siêu
siêu
vi
vi
xâm
xâm
nh
nh


p
p
v
v
à
à
o
o
trong
trong
t
t
ế
ế
b
b
à
à
o
o
.
.
Gen S
Gen S
C
C


3
3
lo
lo


i
i
protein
protein
n
n
à
à
y
y
hi
hi


n
n
di
di


n
n
v
v


i
i
s
s


ng
ng
kh
kh
á
á
c
c
nhau
nhau
trên
trên
b
b


m
m


t
t
c
c


a
a
virion
virion
,
,
trong
trong
đ
đ
ó
ó
Protein S
Protein S
chi
chi
ế
ế
m
m
đa
đa
s
s


. Protein M
. Protein M
chi
chi
ế
ế
m
m
5
5
đ
đ
ế
ế
n
n
10%
10%
v
v
à
à
Protein L
Protein L
chi
chi
ế
ế
m
m
20%
20%
trong
trong
v
v


b
b


c
c
c
c


a
a
virion
virion
Protein
Protein
b
b


m
m


t
t
hay
hay
HBsAg
HBsAg
Ngu
Ngu


i
i
ta
ta
ph
ph
á
á
t
t
hi
hi


n
n
v
v
ù
ù
ng
ng
S
S
c
c
ó
ó
í
í
t
t
nh
nh


t
t
5
5
quy
quy
ế
ế
t
t
đ
đ


nh
nh
kh
kh
à
à
ng
ng
nguyên
nguyên
c
c


a
a
HBsAg
HBsAg
.
.
T
T
ù
ù
y
y
theo
theo
s
s


phân
phân
b
b


c
c


a
a
c
c
á
á
c
c
quy
quy
ế
ế
t
t
đ
đ


nh
nh
kh
kh
á
á
ng
ng
nguyên
nguyên
n
n
à
à
y
y
m
m
à
à
ngư
ngư


i
i
ta
ta
phân
phân
bi
bi


t
t
ra
ra
c
c
á
á
c
c
phân
phân
typ
typ
kh
kh
á
á
c
c
nhau
nhau
.
.
M
M


i
i
phân
phân
typ
typ
đ
đ


u
u
c
c
ó
ó
chung
chung
ph
ph


n
n
quy
quy
ế
ế
t
t
đ
đ


nh
nh
kh
kh
á
á
ng
ng
nguyên
nguyên
a
a
v
v
à
à
kh
kh
á
á
c
c
nhau
nhau
t
t
ù
ù
y
y
theo
theo
s
s


gh
gh
é
é
p
p
c
c


p
p
c
c


a
a
c
c
á
á
c
c
quy
quy
ế
ế
t
t
đ
đ


nh
nh
kh
kh
á
á
ng
ng
nguyên
nguyên
d
d
ho
ho


c
c
y
y
gh
gh
é
é
p
p
v
v


i
i
w
w
ho
ho


c
c
r
r
đ
đ


t
t


o
o
nên
nên
c
c
á
á
c
c
phân
phân
typ
typ
như
như
adw
adw
,
,
ayw
ayw
,
,
adr
adr
,
,
ayr
ayr
.
.
Ch
Ch
í
í
nh
nh
v
v
ù
ù
ng
ng
a
a
c
c
ó
ó
liên
liên
quan
quan
đ
đ
ế
ế
n
n
t
t
í
í
nh
nh
mi
mi


n
n
d
d


ch
ch
v
v
ì
ì
n
n
ó
ó
quy
quy
ế
ế
t
t
đ
đ


nh
nh
cho
cho
s
s


t
t


ng
ng
h
h


p
p
Anti
Anti
HBs
HBs
HBsAg
a
ay
adw adr ayw ayr
a
1
-
2
dw a
3
dw a
1
yw
ad
a
3
ywa
2
-
3
ywa
2
-
1
yw
Protein
Protein
b
b


m
m


t
t
hay
hay
HBsAg
HBsAg
Protein
Protein
b
b


m
m


t
t
hay
hay
HBsAg
HBsAg
HBsAg in Cytoplasm of
Ground Glass Hepatocytes
HBsAg

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×